ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че ИА „Главна инспекция по труда“ се обърща към Вас молба за съдействие за идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, които биха се възползвали от възможността да направят сами оценка доколко прилагат трудовото законодателство, като се включат в кампанията за иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.

По този начин се осигурява възможност на работодателите да оценят сами доколко прилагат трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняване на несъответствията до извършване на проверка на ГИТ.

Следва да се има предвид, че данните от въпросника не са основание контролните органи на Инспекцията по труда да прилагат принудителни административни мерки и да налагат санкции.

Такива мерки ще се прилагат само за нарушения, установени по време на проверката при работодателя.

В тази връзка се обръщаме към Вас с покана да се включите в прочуването, като заявите това свое желание до 20 април 2022 г., с писмо (свободен текст) до Александър Борисов, главен инспектор, отдел „Анализ на контролната дейност“, Главна дирекция „Инспектиране на труда: телефонен номер: 028101725; електронна поща: [email protected].

Като следваща стъпка заявилите готовност да участват в проучването ще получат и линка към въпросника.

Работодателите, до които ще участват в попълването на въпросниците, следва да разполагат с електронен подпис с данните на дружеството.

Ресурсите за иновативния метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е поредният проект, насочен към подкрепа и на работодателите в усилията им да осигуряват по-достойни и здравословни условия на труд на своите работници и служители, който ИА ГИТ изпълнява.