КРИБ е партньор в проект „Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда – DIRECT 2“ с водеща организация КНСБ. Партньори в проекта са също организации от Италия, Испания, Полша, Кипър и Ирландия, чиято дейност включва участие в тристранния диалог, проучвания върху индустриалните отношения, подобряването на работната среда, обучения на персонала и др.

Настоящият проект е продължение на проекта DIRECT 1 (2017 – 2018) и цели изследване на отражението на прякото работническо участие върху работната среда в условията на въвеждане на нови технологии, както и сравнение с резултатите, постигнати при традиционните технологии.

Проектът цели да проучи дали след въвеждането на новите технологии прякото участие може да доведе до ефекти, като: подобряване ефективността на предприятията, увеличаване на производителността, подобряване организацията на работа, хуманизиране на работната среда и др. Проучването включва също така отражението на пандемията от COVID-19 върху основните аспекти на индустриалните отношения.

В тази връзка е предвидено попълването на специално разработен въпросник, който да проучи тенденциите на прякото работническо участие (ПУ) и неговото въздействие върху индустриалните отношения на ниво предприятие.

Въпросникът е наличен тук

Крайният срок за целта е 11.01.2021 г., а попълнените въпросници може да изпращате на електронна поща: [email protected]

Лице за контакт:

Таня Николова, експерт на КРИБ

GSM: +359 879 342 525