ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на обучение на тема „Управление на строителните отпадъци в България“, предназначено за строителните професионалисти, което ще се проведе на 27 юли 2023 г. (четвъртък) в Конферентна зала на Камара на строителите в България.

Лектор на обучението ще бъде доц. д-р инж. Румяна Захариева, която ще направи актуален преглед на изискванията на нормативната уредба за управлението на строителни отпадъци.

По време на събитието ще бъдат представени и детайли относно очакваните резултати от изпълнението на проект „MOBICCON-PRO“международна изследователска инициатива в сферата на кръговата икономика в строителството, финансирана по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз и насочена към разработването на иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали. В допълнение, ще бъдат представени съща така и:

  • Териториалният клъстерен център за кръгово строителство в Югоизточна Европа – Центърът има за цел да предостави платформа за обмяна на опит в областта на кръговото строителство между академичните и изследователски среди, публични институции, индустрията, фирми от строителния сектор, браншови асоциации и неправителствени организации. Той ще предложи както виртуална, така и физически достъпна платформа за сътрудничество и консултации по широк кръг от теми, свързани с обработката на строителни отпадъци и повторната употреба на рециклирани продукти и материали, актуалното законодателство и гражданското участие. Центърът ще подобрява осведомеността на всички заинтересовани страни, както за промените в нормативната база на европейско и национално равнище, така и за възможностите за въвеждане на устойчиви практики в строителния сектор като цяло.
  • Онлайн платформа B2B & B2C – Платформата ще има за цел да позволява както обмен на рециклируеми материали и материали за повторна употреба между предприятията (B2B), така и между предприятията и общността (B2C) – генераторите на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) ще въвеждат данните за кодовете и количествата на отпадъците, въз основа на одитите преди разрушаването (ОПР) и плановете за управление на ОСР; потенциалните ползватели на възстановени материали ще въвеждат своите изисквания и ще търсят материали, отговарящи на техните изисквания. По този начин ще бъде осигурена прогноза за генерирането на ОСР и пазарните изисквания и ще може да бъде оптимизиран процеса на рециклиране, за да задоволят пазарните нужди.

Участието в обучението е безплатно след предварителна регистрация до 25 юли 2023 г.

Програмата за събитието можете да откриете на следния линк. 

За допълнителна информация относно събитието, можете да се свържете с г-жа Десислава Петрова, Програмен директор и мениджър събития в Институт за икономическа политика на тел: +359 878 494816 и ел. поща: [email protected].