В срещата участваха представители на всички страни, ангажирани в строителния процес по проект „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – Втора фаза“. Тя премина под ръководството на инж. Цветан Асенов, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в Община Видин и ръководител на звеното за изпълнение на проекта. От страна на фирмата, упражняваща строителен надзор – Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017“, с водещ партньор „БТ-Инженеринг“ ЕООД и партньори – „Супервайзер“ ЕООД и „Агроводинвест“ ЕАД в срещата взеха участие инж. Величко Лозанов – ръководител на екипа, инж. Цветко Тужаров и инж. Евстати Николов. Представители на фирмата изпълнител „Хидрострой“ АД бяха инж. Христо Христов – ръководител на екипа и инж. Поля Иванова, а на фирмата проектант „ЕКО ПРОЕКТ 2000“ – инж. Милена Димитрова – главен проектант на проекта.
Инж. Лозанов представи ключовите експерти, които ще работят на обекта във Видин през целия период на строителството. Той увери, че фирмата има голям опит в надзора при изграждането на пречиствателни станции.
Ръководителят на екипа от „Хидрострой“ АД отбеляза, че паралелно с дейностите по експертизата и обследването на обекта, Изпълнителят е започнал изграждането на временно селище за инженерно-техническия персонал. Той допълни, че през следващата седмица ще бъдат оформени зоните за достъп и поставени всички обозначения съгласно изискванията. „Намерението на фирмата е от самото начало да се уплътни обекта с достатъчен брой хора и техника, за да можем в периода до Нова година да приключим с подобектите, които са оставени в определен процент недовършени“ – каза инж. Христо Христов. Имат се предвид и сградите, които да бъдат затворени до настъпването на зимния сезон, с цел там да се извършват инсталационни работи.
Главният проектант на строежа инж. Милена Димитрова заяви, че ще съдействат изцяло на екипа с цел успешно приключване на обекта и изрази надеждата си, че Видин ще има една добра пречиствателна станция.
Заместник-кметът на Общината инж. Цветан Асенов припомни, че проектът „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Видин“ е стартирал през 2013 г. и изпълненото строителство е около 32%. За да се доизгради и въведе в експлоатация пречиствателната станция, проектът е фазиран в новия програмен период 2014-2020 г. и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на околната среда и водите на 11.08.2016 г. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, декларирано от фирмата изпълнител е 266 дни. На днешната среща бе подписан Протокол образец №1 за предаване на одобрените обекти и разрешение за строеж на Изпълнителя.