Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с предстоящото влизане в сила от 02.01.2008г. на измененията и допълненията на разпоредбите на чл.157, ал.2 и чл.237, ал.1, т.т.8, 9, 10 и 11 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обнародвани в бр.108 от 29.12.2006г. на Държавен вестник /ДВ/, Ви уведомяваме:
Съгласно разпоредбите на чл.157, ал.2 от ЗУТ (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 02.01.2008 г.), откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.
С изречение второ на цитираната законова разпоредба, е регламентирано изискването към строежите, за които откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва след датата 02.01.2008г. (вкл.), да се изпълняват от строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра. Задължение на възложителите на такива строежи е при съставяне на Протокол (обр.2 и 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по реда на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството да представят договор за изпълнение на строежа със строител, отговарящ на тези изисквания.
Участниците в строителството, както и лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, които участват при съставянето на Протокол обр.2 и обр.2а, следва да имат предвид, че за изпълнението на строежите от първа до пета категория задължително се изисква строителите да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи, с изключение на случаите посочени в чл.14, ал.2 от Закон за камарата на строителите (обн., ДВ, бр.108/2006г.).
В тази връзка, строителите на строежи, за които строителната площадка е открита преди 02.01.2008г. не е задължително да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, и респективно от контролните органи не следва да се изискват данни за вписване на същите в регистъра.
Следва да се има предвид, че за случаите, в които договорът за изпълнение на строителство е сключен преди 02.01.2008г. със строител, който не е вписан в Централния професионален регистър на строителя и откриването на строителна площадка се извършва след датата на влизане в сила на измененията и допълненията на разпоредбата на чл.157, ал.2 ЗУТ (посл. доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 02.01.2008 г.), строителите следва да предприемат необходимите действия за регистриране по реда и в съответствие с изискванията на Закона за камарата на строителите (обн., ДВ, бр.108/2006г.), за изпълнението на строежите, за които това се изисква. Строителите на такива строежи следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя преди съставяне на Протокол (обр.2 и 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по реда на Наредба № 3/2003г.
Напомняме, че за изпълнението на строежи, за които строителната площадка е открита след 02.01.2008г. строителите – юридически лица и еднолични търговци, изпълняващи строежи и извършващи строителни и монтажни работи, без да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях, когато това се изисква, подлежат на налагане на имуществена санкция от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице по реда на чл.238 и 239 от ЗУТ, в съответствие с чл.237, ал.1, т.т.8, 9, 10 и 11 от ЗУТ.
Началниците на Регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/, следва да уведомят всички Кметове и Главни архитекти на общините, попадащи в териториалния обхват на съответната РДНСК за настоящите указания, и същите да бъдат доведени до знанието на всички служители.
Зам.-началник ДНСК инж. Г. Даракчиев