Вестник "Строителство ГРАДЪТ"
Автор:Силвия ЗЛАТКОВА
Областното представителство на Камарата на строителите в Плевен ще работи в тясно сътрудничество с местните областна и общинска администрации, стана ясно по време на общото годишно събрание на браншовата организация, което се състоя на 12 юни.
Осъществяване на жива връзка между ръководството на областното представителство и членовете му, решаване на общи проблеми с местни административни органи и организации; създаване на база данни за строителните фирми от региона с информация, полезна за членовете на Камарата на строителите, за строителите от областта, вписани в централния професионален регистър, за състоянието на строителния бизнес в областта; създаване на контакти, обмяна на опит и информация със съседни областни представителства на КСБ от Ловеч, Велико Търново и Русе са част от задачите, които си постави областното представителство на камарата на строителите в Плевен за работата през следващия едногодишен период.
Продължава сътрудничеството на камарата с Българско-германския център за професионално обучение и Центъра за подпомагане на стопанските предприемачи в Плевен. Вече е подписан нов рамков договор за сътрудничество. Приключи партньорството на камарата по проекти по програма "Леонардо да Винчи" – основни компетенции в строителството и повишаване качеството на работната сила и привлекателността на професионалното обучение.
Целите на тези проекти и на проекта, по който се работи в момента по програма за "Развитие на човешките ресурси", са свързани с една от основните задачи на професионалната организация – създаване на качествено обучени строителни работници, конкурентни на строителния пазар чрез даване възможност за непрекъснато професионално обучение и придобиване на умения и компетенции.
В областта на контактите и партнирането с местните власти и институции, имащи отношение към отрасъл строителство, предстои подписване на рамкови договори за сътрудничество с общинската и областната администрация в Плевен за обединяване усилията за стимулиране инвестиционната дейност, строителството и благоустройството в община Плевен и областта. Браншовата организация ще си сътрудничи и с регионалните представителства на КАБ, САБ, КИИП, Стопанска камара и ТПП, подчерта инж. Розета Маринова, председател на областното представителство на Камарата на строителите в Плевен.
В рамките на общото събрание бе изслушан докладът на инж. Маринова за работата на местната структура на КСБ за периода юли 2007 – май 2008. Приет бе отчетът на областното представителството за финансовото състояние, работен план за дейността съгласно приетите основни насоки за развитие на браншовата организация през 2008 г. и бюджетът на областното представителство за тази година. Очаква се фирмите да дадат свои становища по проекта за Етичен кодекс на строителя и правилника за неговото приложение.
Поредната изложба, показваща реализираните през последните години строителни обекти в региона, ще се проведе през тази есен с медийното партньорство на "Строителство Градът".
Седемдесет и двама строители са включени в регистъра на членуващите в областното представителство на камарата. През последната година са приети 11 нови членове. До момента от Плевенска област в централния професионален регистър в различните групи и категории са вписани 80 строители. В процес на разглеждане от комисията са пет, а по регистрацията си работят около 30 фирми.