Общинският съвет в Сливен откри процедура за финансово оздравяване на община Сливен и възложи на кмета Стефан Радев да изготви програма за това в едномесечен срок.
На заседанието беше решено общината да кандидатства с проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ за изграждане на компостираща инсталация за преработка на разделно събрани отпадъци.
Съветниците подкрепиха и намерението на общината да кандидатства с проект за интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж“.
Направени бяха промени в наредба за изменение на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен. Отмени се въведена цена за услуга, която е приета през 2011 година, за предварително съгласуване на документи, свързани с промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.