Състояние на строителния сектор – презентация на КСБ на Българо – Турски бизнес форум по повод официалната визита на Министър Председател на Турция г-н Режеп Таййп Ердоган в България.

ДОКЛАД ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ПРЕЗ 2007 г.

 1. Обща икономическа ситуация

Стопанската конюнктура в страната през 2007 г. запазва благоприятната си тенденция през последните години. Членството на страната в ЕС от 1 януари 2007 г., стабилната макросреда и икономическия растеж създават благоприятни условия за бизнеса. Наблюдава се запазване на икономическият растеж на България и през 2007 г.. Това е най-високото ниво за последните 10 г.
В края на 2007 г. очакваното средногодишно ниво на инфлацията в България е 12.0 % .
БВП за 2007 година достига номиналната стойност обем от 57 млрд.лева преизчислен в US $ при средно годишен курс възлиза на 40 млрд $/ курс 1.429371 лева/ и 29 млрд евро. В реално изражение нараства с 6.2 % спрямо 2006 година.
Бюджетният излишък е планиран на 3 % от БВП. Публичните финанси са стабилни. Позитивна икономическа динамика благодарение на финансовата устоичивост в страната.
Переспективата е България да се включи в еврозоната и да се приеме EUR –то като единствено платежно средство.
Строителството има важно място в икономиката на Европейския съюз – 10 % от БВП И 7 % от заетите са в отрасъл строителство.
Очакван ръст на инвестициите като цяло с 23 %. Прогнозата за 2008 година е 30-40 %.
Рекордният ръст на инвестициите се запазва и дори надхвърля предварителните очаквания. Според последните данни за 2007 г. инвестициите достигат 5.7млрд. EUR, от коитов строителната индустрия 704.2 млн. евро.
През 2007 г. преките чуждестранни инвестиции в недвижими имоти достигат най-голям ръст – 2150. 8 мил. евро което представлява 29 % нарастване спрямо 2006 година.
Сред най-големите чужди инвеститори са Великобритания, Холандия, Австрия, Белгия, Гърция, Испания, Кипър.
Основните причини за интереса на чуждестранните инвеститори към България са:

 • възможност за придобиване на земя и имущество със 100 % чуждестранна собственост чрез регистрирани компании в България;
 • въвеждане на 10 % корпоративен данък през 2007 г., който ще бъде най-ниския за ЕС;
 • квалифицирана работна ръка, с многократно по-ниско заплащане от ЕС;
 • най-ниските производствени разходи в Европа.

 1. Общ преглед на строителния сектор

Пазарът на строителни услуги през последните 5 години бележи трайна тенденция към увеличение. Основните причини за това са:

 • доходност от недвижими имоти 9-10%, което е над средното за европейските държави;
 • навлизането на голям брой чуждестранни инвеститори;
 • бурното развитие на кредитирането;
 • икономическата миграция на населението към големите градове;
 • натрупани значителни вътрешни инвестиции;
 • повишаването на доходите на населението.

През последните 4 години продукцията на строителните предприятия бележи чувствителен ръст. Приходи от дейността на строителните предприятия за 2007 година – 7098 млрд. евро, което е с 33 % нарастване спрямо 2006 година.
Важно е да се отбележи, че при запазване процента на заетите в сектора към общия брой заети в икономиката, се увеличава процентът на брутния продукт в строителството.
Създадената в икономиката добавена стойност отбелязва ръст от 8.7 %.
Нарастват, макар и с бавни темпове, инвестициите в ДМА. Ръстът на придобитите ДМА е от 50 пункта.
За усилените темпове на развитие на сектора доказателство е и броя на издадените разрешение за строеж. За 2007 г. са 18224 бр. общо в т. ч. на жилищни сгради 11171 бр. Наблюдава се нарастване в сравнение с 2006 година общо разрешителни 1359 бр.
Общата застроена площ през 2007 г. е 13715 678 кв. м.
Изключително важен фактор за ефективността на строителните фирми е цената на материалите – разходите за материали представляват 60-65 % от общите разходи на строителните фирми. През 2007 година средният ръст на цените на материалите и услугите е приблизително 12.6 %.
Като основните причини за нарастване на цените са световното поскъпване на строителните материали .
Жилищно строителство
Пазарът на недвижими имоти продължава да се развива изключително динамично, въпреки скоковете на цените от последните години и бума на строителството на офиси и търговски сгради.
Строителството на жилищни имоти в България продължава да бъде най-динамичният сектор през 2007 г. Новопостроените жилища за 2007 г. са 18864 бр. с разгърната площ 938210 кв. м. при построени за 2006 година 13270 бр., където се наблюдава нарастване с 29 %. Относителният дял на новопостроените жилища варира в зависимост от населеното място – 82.3 % за градовете и останалата част за селата.
Основната причина за ръста на новопостроените жилища е нарасналото потребителско търсене и благоприятните кредитни условия, предлагани от финансовите институции в България.
По данни на БНБ обема на жилищните кредити се е увеличил с близо 66 % в сравнение с 2006 г. Повишеното потребителско търсене и добрата достъпност до кредитно финансиране са основен фактор за ръста на цените на жилищата в страната. Интензивността и насочеността на инвестиционната активност в България се отразяват и върху вида на извършваното строителство – сградно и инженерно /гражданско/. Относителният дял на сградното строителство през 2007 г. е 65 % от общо изпълнените строителни и монтажни работи. Делът на инженерното строителство се увеличава, достигайки 35 %. На практика това е показателно за нарастващата роля и присъствието на нежилищното строителство в страната, с което се обосновават очакванията на експерти в бранша за засилена активност, в т. ч. инвестиционна в промишлени и търговски обекти.
Данните показват, че най-високи са приходите от дейност на строителните предприятия, които осъществяват сградно строителство и по-конкретно ангажираните в областта на жилищното строителството. Наблюдава се също така значителен скок в приходите от дейността при новото строителство и подобрения. Като цяло за сектора от 2000 г. е налице динамика в показателя приходи от дейност, което е показателно за перспективността на строителния бранш в страната.
През 2007 г. се наблюдава стабилизиране на цените на жилищните имоти, като продължава тенденцията на плавно покачване на цените на новите жилища. Средните пазарни цени на новите жилища за 2007 г. са в границите 500-1500 евро за кв. м. Важно е да се отбележи, че нараства разгънатата застроена площ на новите сгради, което говори за по-голяма мащабност при строителството. Очакванията са, че цените на недвижимите имоти през 2008 г. ще нараснат с по-умерени и плавни темпове в сравнение с 2007 година, в границите между 10-15 %. Промените в Закона за насърчаване на инвестициите и по- конкретно открояването като приоритет на проекти, свързани със създаването на нови или разширяването на стари предприятия в сферата на тежката, леката и преработвателна промишленост се очаква да рефлектира по-пряко върху търсенето и предлагането на индустриални, логистични и производствени площи. Средната пазарна цена на земята нараства близо с 20 % през 2007 година.
Прогнозата след влизането на страната ни в ЕС е, че ще се намали нормата на възвращаемост от покупката на жилища от 9-10% на 6-7%, която е нормалната за страните–членки от Европейския съюз.
Продължава изграждането на ваканционни селища със собствена инфраструктура, като голяма част от тях са в стила на старата българска архитектура. Поради голямата гъстота на застрояване по Черноморието, такива комплекси се строят във вътрешността на страната с възможност за екологичен туризъм. Сред най-активните клиенти на тези имоти в България са физически и юридически лица от Великобритания, Ирландия, ФРГ, Руската федерация, Австрия, Белгия, които закупуват имоти както с инвестиционна цел, така и имоти от типа “втори дом”.

 1. Нежилищно строителство

През 2007 г. са издадени 7053 бр. разрешения за строеж на хотели, хотелски комплекси, търговски и административни сгради и производствени обекти. Нараства строителството на търговски центрове с комплексен характер. В момента в България има 6 мола с обща площ за отдаване под наем 105 хил. кв. м. Молове се строят във Варна, Плевен, Бургас, Пловдив, Стара Загора. Строителството на моловете е съпроводено и все повече върви ръка за ръка с навлизане в страната на хипермаркети, промишлени и логистични зони и индустриални обекти.
Расте интересът към строителството на развлекателни комплекси главно по Черноморието и столицата, които се считат за доходоносна инвестиция.
В областта на индустриалното строителство предстои изграждането на ТЕЦ по проекта “AESMaritzaIztok 1” на стойност 1 млрд. евро.

 1. Гражданско строителство

Голяма част от транспортната инфраструктура на страната е в недобро състояние и изисква значителни инвестиции за постигането на задоволителни равнища. Лошото състояние на транспортната система е бариера пред навлизането на национални и чужди инвестиции в атрактивни региони. За стимулиране на икономическия растеж в тези региони и за покриване на европейските стандарти, транспортната система се нуждае от сериозни подобрения в страната след присъединяването й в ЕС чувствително ще увеличат това съотношение.
В транспортната инфраструктура правителството предвижда през следващите няколко години модернизация на няколко ж. п. линии:

 • Пловдив – Свиленград;
 • Видин – София – 320 млн. евро;
 • София – Пловдив – 125 мил . евро;
 • Достигане на технически оперативни параметри по коридори ІV – V -107.6 мил. евро;
 • Път Е- 79 Враца – Ботевград – 85 мил. евро;
 • Магистрала Струма – 397 мил. евро;
 • Магистрала Марица – 210 мил. евро;
 • Продължение на Метрополитен София 240 мил. евро.

В ход е строителството на автомагистрала „Люлин” около София, която е част от транспортните коридори 4 и 8. През 2007 г. ще започне строителството на Дунав мост 2 на стойност 226 млн. евро. Предстои изграждането на интермодален терминал в София, по който ще минават товари от европейските транспортни коридори 4, 8 и 10.

 1. Заетост и други количествени показатели

През 2007 г. заетите лица в сектор строителство са 232 хил., което в сравнение с 2006 г. е увеличение с 49 хил. души или близо 21 %. В частния сектор работят повече от 93% от всички заети в сектора. Процентът на работещите в строителния сектор е 6.2 % от всички заети в икономиката.
Бумът, който се наблюдава в строителния сектор през последните 3 години, доведе до остър недостиг на строителни специалисти: както на инженери и техници, така и на изпълнителски кадри. Две са основните причини: изтичането на голям брой квалифицирани работници в чужбина през последните години и ниското заплащане на труда. Като справяне с проблема българските строителни мениджъри обсъждат възможностите за внос на работна ръка от съседни на България държави.

Икономически рамкови условия в България
Чуждестранни директни инвестиции (млн. Евро)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1103,2 903,4 980,0 1850,5 2735,9 3103,3 4364,0 5687,1
от които в строителната индустрия:
29,2 19,6 36,5 5,0 81,7 150,7 466,4 704,2
от които в недвижими имоти, отдаване под наем и други стопански дейности:
146,0 13,4 67,2 169,1 215,6 598,4 1523,5 2150,8

Строителната индустрия в България
Строителната индустрия в България 2004 2005 2006 2007
Стойност на доставените строителни услуги 2 848,90 4 048,90 4 699,30 5 624,20
Брой построени жилища 8 267 12 059 13 270 18 864
Нови жилищни площи (кв.м) 728 947 994 110 1 087 661 1 521 047
Издадени разрешителни за строеж 12 886 14 090 16 865 18 224
Брой заети 136 015 159 814 182 558 232 000

Строителната индустрия в България
Строителни разрешителни 2004 2005 2006 2007
Строителни разрешителни за сгради, от които за: 12 886 14 090 16 865 18 224
Жилищни сгради 5 780 7 981 9 828 11 171
Жилищни собствености 21 272 32 892 53 049 44 792
Жилищни площи (кв.м) 3 151 267 4 606 000 6 644 320 7 943 732
Обществени сгради 360 351 433 448
Други (индустриални предприятия, търговски сгради, хотели, спортни центрове) 6 746 5 758 6 604 6 605

Строителната индустрия в България
Регионално сравнение
Продукция в строителното дело Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007
Средно в ЕС – 27 7,2 9,7 3,5 3,1
Румъния 22,1 29,8 32,6 38,4
България 22,2 62,8 47,8 27,7
Гърция 8,9 20,5 15,1 17,7
Словения 31,7 35,7 31,7 16,9
Литва 25,6 45,5 29,3 16,1
Промяна спрямо съответната четвъртина в % (Източник: Евростат)

Икономически рамкови условия в България
Брутни капиталови инвестиции (млн. Евро)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 І – ІХ 2007
2 765,8 3 422,7 3691,8 4 347,5 5 087,1 6 781,0 9 071,8 6 811,4
от които в строителната индустрия:
175,4 214,4 209,6 250,9 389,9 565,9 897,7 539,5
от които в недвижими имоти, отдаване под наем и други стопански дейности:
114,3 188,1 230,4 267,3 366,3 728 1 320,9 551,9