На 27.09.2018 г., в заседателната зала на офиса, членовете на КСБ – ОП Плевен проведоха редовно годишно отчетно  събрание.

Представител на Централна администрация на КСБ беше Стоян  Гушлев-Главен експерт в Отдел „Организационна политика“. Той запозна членовете на
КСБ ОП Плевен, присъстващи на събитието с  насоките на дейността на браншовата организация и с по-важните решения, взети на проведеното последно заседание на Управителния съвет на КСБ на 20.09.2018 г.

Събранието протече по предварително подготвен дневен ред, приет от същото. Бяха гласувани план-сметка и отчет за дейността на Председателя, Областния и Контролен съвет,за периода 01.09.2017-31.08.2018 г. Същите бяха съобразени с плановете за съответния период. Беше взето решение да се  освободи от отговорност Областният съвет.

След приемане на плана за работа и бюджета за следващата 2019 година, бяха подкрепени промените в Устава на КСБ, с изключение на поправките, в чл.27, ал.1 и  чл.46, ал. 1, съгласно които председателите на УС и  ОП не може да бъде избирани на тази позиция, повече от два пъти. Присъстващите изразиха  мнение, че досегашната дефиниция на същите членове, а именно:“за не повече от два последователни мандата“ е по-удачна.

Председателят на Етичната комисия към КСБ инж. Розета Маринова запозна членовете на КСБ ОП Плевен с промените в Етичния кодекс, приети на проведения Управителен съвет на 20.09.2018 г., те бяха подкрепени от всички присъстващи.

В точка разни беше обсъдена програма за  отбелязване на професионалния празник на строителя- Димитровден, с членовете на КСБ и фирмите, вписани в ЦПРС при ОП Плевен.

Станислава Босева-Минковска

КСБ ОП Плевен