ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СОФИЯ
“РАЗЯРЕН БИК”
Всяка година Областното Представителство организира традиционен конкурс за най-добра фирма – редовен член на КСБ ОП София.
Условия на Конкурса
Основни показатели и условия:

  1. обем СМР по баланс в млн. лв. – 50 т.
  2. годишна заработка на едно лице в хил.лв. – 15т.
  3. платени данъци, в хил. лв. – 10 т.
  4. средно списъчен състав на заетите лица за годината по справка за платени вноски в НОИ – 25 т.

До класация се допускат фирмите представили:

  1. удостоверение от данъчна служба, че фирмата не дължи данъци за отчетната година.
  2. декларация от фирмата, че няма смъртна злополука за отчетната година.
  3. декларация за броя предадени обекти през отчетната година, съгласно сключените догавори.
  4. копие на платежен документ за платен годишен членски внос за настоящата година.

ОС на ОП София утвърждава традиционната награда за спечелилия първо място – метална пластика на бик и грамота. За II и III места книги и грамота, които да се връчат на Деня на строителя в Южния парк в София.
Фирмите да представят своите предложения с необходимите документи в срок до12 октомври в ОП наКСБ гр. София – 1164, бул. “Хр.Смирненски” № 1.