Уважаеми колеги,

в Портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието.

Администрацията на МС организира обществена консултация на проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието. Изработването на ръководството е част от последователния процес по утвърждаването на нормативноустановената система за извършване на предварителна оценка на въздействието от структурите на изпълнителната власт.

Проектът на ръководството е съобразено напълно с нормативната уредба в областта на предварителната оценка на въздействието, установена чрез:

  • Закона за нормативните актове;
  • Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;
  • Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Цел на консултацията: подобряване на методологическата рамка при извършването на предварителна оценка на въздействието, доколкото действащото ръководство е прието от Министерския съвет през 2014 г. и то не е съобразено с нормативните промени от края на 2016 г.

Принципите, процедурните етапи и ключовите аналитични стъпки от ръководството от 2014 г. се запазват в своята цялост, но предложеното ръководство включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна, по-детайлно представяне на методите за изследване на въздействия и е представено с по-интерактивен подход.

Предложеното ръководство също е в пълен синхрон с препоръките за по-добро регулиране на Европейската комисия.

Срокът на обществената консултация е предвиден да бъде 30 календарни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на проекта на ръководство.

Представено е и Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (одобрено с Решение № 549 на Министерския съвет от 2014 г.), което ще бъде отменено.

Полезна тематична информация:

– Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.

– Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

– Извършени предварителни оценки на въздействието

– Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Обратна връзка: На Портала за обществени консултации ще бъде публикувана справка за отразяване на предложенията от обществените консултации

Предложенията могат да бъдат представяни чрез:

– Портала за обществени консултации (изисква се регистрация)

– Електронна поща (на посочения адрес)

– Официално на адреса на институцията (до отговорното звено)

– Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ)

 Инициираща институция:  администрация на Министерския съвет
 Адрес:  бул. „Дондуков“ № 1, ПК 1594
 Отговорно звено:  дирекция „Модернизация на администрацията“
 Лице за контакт:  Искрен Иванов
 Ел. поща:  [email protected]

 

Дата на откриване: 16.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.11.2019 г.