До
Управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП Кюстендил

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Камара на строителите в България – ОП Kюстендил на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 19 септември 2019 г. от 16:00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в залата на ОП-Кюстендил, ул. „Иван Шишман“ №8 при следния,
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-то от 01.09.2018 г.до 31.08.2019г.
2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
4. Приемане Доклад на КС на ОП- то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати в Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП
8. Избор на членове на Областен съвет ОП-то.
9. Избор на Контролен съвет ОП-то
10. Приемане план за дейността на ОП-то през 2020 г.
11. Приемане на план сметка на ОП-то за 2020 г.
12. Разни

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание!
Регистрацията на участниците ще започне в 15:45 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.