Днес, 15.04.2020 г., беше публикуван за обществено обсъждане Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Предвижда се в чл. 42, ал. 4 на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, да се регламентира, че размерът на обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Дата на откриване: 15.4.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Социална политика и заетост

Дата на приключване: 14.5.2020 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: