УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 28 февруари (четвъртък), 2018год. от 11,00 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” №6, при следния дневен ред:

 1. Разпределяне отговорностите за изпълнение на програмата през 2019 год. между членовете на секцията. Приемане на годишния план за работа през 2019 год. за внасяне в УС на КСБ за утвърждаване.

 1. Насоки за развитие – насоченост, предложения и теми. Обсъждане на предложенията за законодателни промени, разгледани на разширения УС на КСБ, проведен на 13.02.2019 год., (в частта Закон за устройство на територията, относими към Проектирането и Строителния надзор).
 2. Изготвяне на график с предстоящи заседания по направления и сформиране на работни групи за работа по промени в нормативната уредба – Закон за устройство на територията:

 • Направление: Консултантски дейности, строителен надзор и оценка съответствие на инвестиционните проекти;

 • Направление: Проектиране;

 1. Избор на зам.-председател в направление Проектиране.

 1. Разни и дискусия.
  Всички заинтересовани, които желаят да членуват в секцията, могат да изпращат попълнено Заявление за членство в секцията (Приложение №1) до Елена Недева, организационен секретар на секция „Консултантска дейност, Проектиране и Строителен надзор“, GSM: 0879 001 805 и е-mail: [email protected].

  Очакваме Вашето потвърждание за участие в заседанието в срок до 27.02.2019 г. (сряда).
   
   
  Председател на секция
  Консултантска дейност,
  Проектиране и Строителен надзор”
  инж. ВАЛЕНТИН ЗАРЕВ

Станислава Босева-Минковска
Експерт Регистър и Организационна политика