Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0006 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Основен ремонт на мостови съоръжения при пътен възел „Орфей“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 969 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0005 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Основен ремонт на железопътен надлез на бул. „Съединение“ в гр. Хасково“.
Прогнозна стойност: BGN 3 787 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0001 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 1091 (II-19, ДОБРИНИЩЕ–ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) – БРЕЗНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 5 969 484,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0004 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проект: Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV2250 в участъка от кръстовището с републикански път III-862 до кръстовището на гробищен парк на с. Марково“.
Прогнозна стойност: BGN 2 800 667,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0011 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Средна гора” – от о.т. 238 до о.т. 219А; бул. „Руски”- запад от о.т. 335 /площад „Оборище“/ до о.т. 228, ул. „Топола” – от о.т. 329 /„Руски”/ до о.т. 345 /“Фантастико“/ и от о.т. 345, през о.т. 346 до о.т. 347, бул. „Руски” горно ниво /север/ – от о.т. 397 до о.т. 456 /330Б/, бул. „Руски” – изток /долно ниво/ от о.т. 326Б /след моста/ до 40 метра преди о.т. 31 (329Б-312), ПОДОБЕКТ: 3 броя улици от ЛОT 2 – ул. „Света гора“ от о.т. 270 до о.т.283, ул. „Язовирна“ от о.т. 283 до о.т. 286, ул. „М. Дринов“ от о.т. 256 до о.т. 286, ПОДОБЕКТ: ЛОT 3 – ул.“Ив. Вазов“ от о.т. 334 до о.т. 402, ул.“Н. Сапунджиев“ от о.т. 349 до о.т. 402, ул.“Освобождение“ от о.т. 406 до о.т. 357, ПОДОБЕКТ: ЛОT 4 – ул. „Т. Каблешков” от о.т. 201 до о.т. 222 и ПОДОБЕКТ: ЛОT 5 – ул.“Освобождение“-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1“ в град Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 6 278 750,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2024-0004 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Административна сграда за нуждите на 04.РУ при Областна дирекция на МВР- Бургас“, УПИ I, кв.137 по плана на ж.р.Меден Рудник, зона РЦ, гр.Бургас
Прогнозна стойност: BGN 8 302 140,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0004 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Щ. Певтичев“ от о.т.132 до о.т. 135“
Прогнозна стойност: BGN 497 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0003 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Димитър Панчев“ от о.т.218 до о.т. 222“
Прогнозна стойност: BGN 508 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03796-2024-0001 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт в Основно училище „Васил Левски“, с. Караджово, община Садово”
Прогнозна стойност: BGN 217 143,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0003 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОТ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ, МАХ. КЛИСУРА, С.ВЛАДО ТРИЧКОВ
Прогнозна стойност: BGN 378 617,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0001 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация (реконструкция) на улици в община Антоново, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 1 814 555,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0009 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на спортни площадки в двора на СУ „Васил Левски“ “ в УПИ I ИНСТИТУТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ от кв. 8 по плана на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 321 832,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2024-0003 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Инженеринг за извършване на неотложни възстановително-укрепителни дейности на скатен откос при км 6+656 път SML 1314 /II-86 Хвойна – Чепеларе/ м. Чудните мостове с дължина 50 м., с. Забърдо, Община Чепеларе
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0006 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно-тренировъчна зала ,,Севлиево“, УПИ I/ за спортен комплекс към парк ,,Казармите“/ кв.11, гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 2 298 305,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0003 Дата на публикуване: 31.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за енергийно-ефективна реконструкция на системите за външно изкуствено осветление в пет населени места в Община Ботевград“ с пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 838 454,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05964-2024-0001 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ“ Предмет на ОП: „ РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ“ ДОЛНИ ЧИФЛИК – ФИЛИАЛ С.ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 260 545,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0023 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изтегляне на оптичен и телефонен кабел от пом. СТ131/3 до сграда Логистика на запасите
Прогнозна стойност: BGN 109 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0004 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на гр.Тервел, с.Жегларци и с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 640 177,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0002 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и текущ ремонт на улична и четвъртокласна пътна мрежа, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Павел баня, при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0003 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: “ Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2276, община Трявна /с.Престой – с.Бахреци/““
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0002 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ за обект: „Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2276, община Трявна“”
Прогнозна стойност: BGN 1 920 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0003 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Равногор, общ. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 3 151 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0001 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Изграждане на обществена сграда за изкуство и култура в УПИ ХХI-градина, читалищен дом и младежки клуб, кметство, здравен пункт, ТПП станция, работилница, ТПК IХ конгрес и Тонет, книжарница и аптека, кв.11, с. Чеканчево, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 288 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0004 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на асфалтови настилки и пътища на земна основа на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция №1 Ремонт на асфалтови настилки и пътища на земна основа в малките населени места; Обособена позиция №2 Ремонт на асфалтови настилки.
Прогнозна стойност: BGN 2 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06166-2024-0001 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: Командване за логистична поддръжка (Военно формирование 48960) – София Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „1179/Основен ремонт на сграда № 108 „Казармен блок-спално“ и сграда № 107 – „Козирка между сграда № 106 и № 108“ във ВР 1179 на в.ф. 24480 – Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 4 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0002 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на ДГ „Дружба“ гр. Оряхово, ДГ“ Пролет“ гр. Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 906 663,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2024-0002 Дата на публикуване: 30.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив и вътрешни помещения на съществуващ физкултурен салон на Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм (ПГ по СГСТ) „Никола Йонков Вапцаров“, град Чепеларе
Прогнозна стойност: BGN 158 473,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0003 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за основен ремонт на участък от улица „Първа“ , с.Попгруево“
Прогнозна стойност: BGN 192 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0002 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрив на ремонтна работилница, общинска собственост- гр. Тервел”
Прогнозна стойност: BGN 183 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0020 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Хасково
Прогнозна стойност: BGN 368 257,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0018 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Загоре
Прогнозна стойност: BGN 254 654,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0003 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София ”
Прогнозна стойност: BGN 399 996,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0003 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи: „Аварийно изграждане на стоманобетоново корито на „Средно дере“ в участъка от ул.“Д. Благоев“ до действащата регулация“ гр.Средец Област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 4 271 277,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2024-0001 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково”
Прогнозна стойност: BGN 299 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2024-0002 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в с. Буново, община Мирково
Прогнозна стойност: BGN 358 025,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0003 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изграждане на навес с шест броя пейки и маса за нуждите на ОП „Обреден дом“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0002 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Венец със светлодиоден източник“
Прогнозна стойност: BGN 667 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0017 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Технологично обновление и модернизиране на система за външно изкуствено осветление, включително изграждане система за управление и/или мониторинг на потреблението на енергия, и съпътстващи СМР в с.Калипетрово, с. Айдемир, с. Сребърна и с. Ветрен“ на Община Силистра”
Прогнозна стойност: BGN 1 019 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0003 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 759 378,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2024-0001 Дата на публикуване: 29.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“
Прогнозна стойност: BGN 629 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0002 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ : „ВРЕМЕННИ ПАРКИНГИ И ВРЕМЕННО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ от о.т.43 до о.т.59” – улица Първа– КК Слънчев бряг-Запад
Прогнозна стойност: BGN 1 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2024-0002 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Свaленик, община Иваново, област Русе – етап 1Б
Прогнозна стойност: BGN 1 422 066,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0003 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на дворно пространство на детски градини, с 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 651 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00301-2024-0003 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС АД Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ, УЧАСТЪК ТЕЛК 3-ТИ СЪСТАВ КЪМ УМБАЛ БУРГАС“ АД”
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0007 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Ремонт и възстановителни работи на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир в местността „Казъл дере“, землище на гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 701 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0010 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда, находяща се в УПИ ІI-поликлиника, кв.63 по плана на град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 882 486,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0001 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: ,,Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по ул. „Св. Климент Охридски“ в участъка от о.т. 70 до о.т. 86 /от ул. „Братя Миладинови“ до ул. „Иван Вазов“ в гр. Харманли/“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0001 Дата на публикуване:26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „18-та“ В С.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2024-0001 Дата на публикуване: 26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ДГ „БУРАТИНО” В УПИ I – 518.4, КОМБИНАТ, ДЕТСКА ГРАДИНА, ЯСЛИ, КВ. 424 ПО ПЛАНА НА „РУСИН МАХАЛА”, ГР. ПЛОВДИВ, П.И. 56784.518.4 ПО KKКР НА ГР. ПЛОВДИВ, ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ТРИ НОВИ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“
Прогнозна стойност: BGN 1 824 930,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2024-0001 Дата на публикуване: 26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи – „Реконструкция на ул. ,,Васил Левски“, с. Хвойна, община Чепеларе
Прогнозна стойност: BGN 432 242,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2024-0003 Дата на публикуване: 26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 13 и Етап 14“
Прогнозна стойност: BGN 2 039 166,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2024-0001 Дата на публикуване: 26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Ремонт на НЧ „Бачо Киро-1943г.“, с.Искра, община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 131 394,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0005 Дата на публикуване: 26.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване и изграждане на парк, УПИ ХVІІІ, кв. 72, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 522 467,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0003 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН – Етап 2
Прогнозна стойност: BGN 1 418 514,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0003 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на улици и тротоари на територията на община Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0002 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на уличната мрежа на гр. Средец“, подобект: „Ремонт на улица „Васил Левски“ II етап от п.т. 23 (кръстовището с ул. „Г.Милев) до п.т. 0 (кръстовището с ул. „Цв. Радойнов)
Прогнозна стойност: BGN 321 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0006 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: 1. „РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОХОДИМ КОЛЕКТОР НА III-И ТОПЛОМАГИСТРАЛА ОТ О.Т. 68 Б ДО О.Т. 68 А И ОТ О.Т. 68 А ДО О.Т. 520, И ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – МАГАЗИНИ, ПГ И ПОДПОРНА СТЕНА В УПИ VII- 513, КВ. 510, М. „ДРУЖБА – РАЗШИРЕНИЕ“, Р-Н „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“; 2. „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ- МАГАЗИНИ, ПГ И ПОДПОРНА СТЕНА В УПИ VI-1968, КВ. 510, М. „ДРУЖБА – РАЗШИРЕНИЕ“, Р-Н „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“; 3. „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, ГАРАЖИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ФИТНЕС ЗАЛА И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ В УПИ V- 735, КВ. 510, М. „ДРУЖБА – РАЗШИРЕНИЕ“, Р-Н „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 1 794 194,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2024-0003 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаични централи за собствено потребление в обекти общинска собственост, находящи се на територията на община Брезово, област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП:Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2024-0003 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МАЛЪК ЧАРДАК, ОБЩ. СЪЕДИНЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 7 391 224,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2024-0001 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в с. Мирково, община Мирково
Прогнозна стойност: BGN 601 642,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2024-0002 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО ПОДОБЕКТИ“
Прогнозна стойност: BGN 691 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2024-0004 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: TT002262 Инженеринг с предмет„Проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи за осигуряване на оптимална температурно – влажностна среда, съгласно изискванията за енергийна ефективност в помещение „Филтърен корпус“, разположено на територията на ПСПВ Бистрица, гр. София, включително подмяна и рехабилитация на подовата настилка, както и въвеждане в експлоатация на завършения строеж““
Прогнозна стойност: BGN 1 273 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04449-2024-0001 Дата на публикуване: 25.01.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрива на СУ „Йордан Йовков“ с. Окорш, общ. Дулово“
Прогнозна стойност: BGN 269 301,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката:Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0001 Дата на публикуване:24.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ I, кв. 73 по ПУП град Тополовград, област Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 2 027 878,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01759-2024-0001 Дата на публикуване:24.01.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 215 310,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0015 Дата на публикуване:24.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Разпределителен водопровод от ВВМ на гр. Силистра в ПИ № 66425.514.474, ПЗ „Запад“, гр. Силистра, до разпределителен възел СК в ПИ № 00895.506.51 (нов № 00895.506.97 и 00895.506.98) в землището с. Айдемир, община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 374 212,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0004 Дата на публикуване: 24.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ от УПИ I-производствени и складови дейности, през о.т.11 до о.т.49 (мост при старата воденица) – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 635 507,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2024-0001 Дата на публикуване: 24.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Нов водопровод и реконструкция на съществуващ от ПС „Клептуза“ до шахта към ПСПВ Велинград (от ПИ 10450.503.998 до ПИ 10450.212.73), вкл. реконструкция на тръбна връзка с КЕИ „Клептуза“““
Прогнозна стойност: BGN 3 623 435,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0002 Дата на публикуване: 24.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на община Димитровград, с 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 161 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

19.02.2024, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0002 Дата на публикуване: 24.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрива на двуетажна масивна сграда с предназначение – за образование, гр. Благоевград, ул. Александър Стамболийски №17“
Прогнозна стойност: BGN 248 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0001 Дата на публикуване:23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в гр. Куклен, общ. Куклен по осем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 353 249,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2024-0002 Дата на публикуване:23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП:  „Изграждане на атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм – алея от с. Баните до язовирната стена на МВЕЦ Баните – II-ри етап, Подобект: участък от км. 0+840 до км. 1+492,59“
Прогнозна стойност: BGN 761 556,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0001 Дата на публикуване:23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на подпорна стена и облицовка на опасен участък на коритото на дере от О.Т. 130 през О.Т. 129 до О.Т. 128, с.Рибен ”
Прогнозна стойност: BGN 113 884,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02535-2024-0001 Дата на публикуване:23.01.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР), ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДА С ИД. 55155.506.1072.8, НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА – ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.014 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ОТ НПВУ”
Прогнозна стойност: BGN 1 144 786,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0001 Дата на публикуване:23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ТЯХ, НАХОДЯЩИ СЕ В С. КОПРИВЛЕН, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“;
Прогнозна стойност: BGN 1 616 133,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0003 Дата на публикуване:23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 7+274 В МЕЖДУГАРИЕ ФИЛИПОВО – СЪЕДИНЕНИЕ ПО 81-ВА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ
Прогнозна стойност: BGN 592 926,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0002 Дата на публикуване: 23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на Път MON1062 (ІІІ-112) – с. Смирненски – с. Буковец – гр. Брусарци – с. Белотинци“ от км 12+400 до км 16+900
Прогнозна стойност: BGN 5 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02253-2024-0001 Дата на публикуване: 23.01.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на част от канализационната мрежа на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 33 347,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2024-0001 Дата на публикуване: 23.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната среда в ДГ Кокиче“, общ. Самуил, обл. Разград.
Прогнозна стойност: BGN 1 147 657,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0005 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлопровод 2Ø139/225 по ул. „Кольо Карамфилов“, топлозахранване и абонатна станция за общежитие с гаражи в УПИ IV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 140 577,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0002 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Тенис корт в двора на СУ „Васил Левски“, УПИ I – 1212, /ПИ с идентификатор 15031.501.1212/, гр. Главиница, Общ. Главиница, Обл. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 192 592,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0001 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „ Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Васил Левски“, УПИ I – 1212, / ПИ с идентификатор 15031. 501.1212/, гр. Главиница, Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 146 964,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2024-0002 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКИ В С. ЕЗЕРЧЕ, ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“
Прогнозна стойност: BGN 182 898,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2024-0001 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0001 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Благоустрояване на парк в село Крупник, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 1 499 174,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0001 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Изграждане екопътека при село Садовец“
Прогнозна стойност: BGN 137 239,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02001-2024-0001 Дата на публикуване: 22.01.2024
Наименование на възложителя: 75-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 67 559,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2024-0001 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинска пътна мрежа на територията на Община Любимец – Път HKV1219 / II – 76, Богомил – Харманли / – Коларово – Граница общ. (Харманли – Любимец) – Оряхово – Васково, от км. 15+492 до км. 16+547
Прогнозна стойност: BGN 732 608,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2024-0001 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Енергийна ефективност на сграда на общинска администрация с ПИ 05611.1.516.1, намираща се в парцел I, кв. 31, град Борово, община Борово“.
Прогнозна стойност: BGN 900 386,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0002 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 655 475,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0001 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улица от О.Т. 101 до О.Т. 102 между кв. 19 и кв. 21 по плана на с. Подрумче, община Крумовград – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04762-2024-0001 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: 135-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в 135. СУ „Ян Амос Коменски“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 83 697,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0003 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Общински кооперативен пазар, УПИ ХІІІ-парк и обществено обслужване, кв.46, гр. Златоград, Община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 1 414 214,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0008 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Изграждане на открита детска площадка в двора на НУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Стрелча, УПИ II, кв.100 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 32 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0014 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: ”Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 160 358,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0013 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: ”Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Смолян”
Прогнозна стойност: BGN 36 565,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0007 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Ремонт, реконструкция на водохващането към пречиствателна станция за питейни води град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 237 974,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0012 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Пловдив Юг
Прогнозна стойност: BGN 625 283,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2024-0006 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на бетонов път при втора разделителна дига на сгуроотвал
Прогнозна стойност: BGN 478 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2024-0004 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане, реконструкция и основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора“ при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2024-0002 Дата на публикуване: 19.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт, преустройство и промяна на предназначението на стопанска сграда – офиси за жилища за временно настаняване в УПИ XVI – за обществено обсл. дейности, кв. 27, по плана на гр. Правец“
Прогнозна стойност: BGN 600 611,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0010 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Христо Ботев- 1928“, находящо се в УПИ VII – за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, община Септември
Прогнозна стойност: BGN 887 009,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0001 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2024-0003 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ВиК мрежи на територията на гр. Пещера”
Прогнозна стойност: BGN 322 253,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0004 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип“
Прогнозна стойност: BGN 132 004,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06356-2024-0001 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 98 532,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0002 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на улици и тротоари на територията на община Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2024-0001 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: СМР в блок „В” на ЗПГ „Климент Тимирязев” гр. Сандански (сграда с ид. 65334.300.1676.3)
Прогнозна стойност: BGN 412 450,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0002 Дата на публикуване: 18.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Основен ремонт на улици и тротоари на територията на град Мездра
Прогнозна стойност: BGN 1 111 499,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0004 Дата на публикуване: 17.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Изграждане на футболно игрище с изкуствена трева УПИ I, кв.80 по плана на град Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 1 597 502,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0002 Дата на публикуване: 17.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена, укрепваща ул. „Крайречна“ между осови точки 160-161-162 по регулационния план на село Устина“.
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2024-0001 Дата на публикуване: 17.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Синя вода, Община Лозница
Прогнозна стойност: BGN 5 994 756,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2024-0002 Дата на публикуване: 17.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на външен водопровод от HP 500 куб. м. до о.т. 1 и Главен клон II в участъка от о.т. 244 до о.т. 318 на град Брезово”
Прогнозна стойност: BGN 2 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0002 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на покривно покритие и възстановяване на фасади
Прогнозна стойност: BGN 620 097,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0005 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: “Ремонт на покрив на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ – сграда с идентификатор 6576.702.334.3 по КККР на гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 333 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0003 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Стадион с обслужваща част – етапно строителство“ – „Втори етап: Обслужваща част“
Прогнозна стойност: BGN 169 041,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0003 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Екопътека при село Ъглен – етап I“
Прогнозна стойност: BGN 172 127,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0002 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Рехабилитация на улици в Община Летница – етапно строителство»
Прогнозна стойност: BGN 2 593 295,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0001 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация в гр. Летница – етапно строителство»
Прогнозна стойност: BGN 1 790 428,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0003 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 22 384,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00953-2024-0001 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов” – гр. Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 1 498 340,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0004 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно–възстановителни работи за реконструкция на улична канализационна мрежа на територията на гр. Свищов Подобект 1: Реконструкция на улична канализационна мрежа ул. Стефан Караджа и Иларион Макариополски, град Свищов. Подобект 2: Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Емануил Чакъров“, гр. Свищов. Подобект 3: Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Д-р Димитър Павлович“, гр. Свищов. Подобект 4: „Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Иларион Макариополски“, гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 333 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2024-0002 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 49 588 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0009 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5,6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN 2 304 742,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0006 Дата на публикуване: 16.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на асансьор за достъп за хора с увреждания до клинична лаборатория и отделение „Хемодиализа“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0003 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда, магазини и гаражи на партерно ниво-високо застрояване с преход в етажността (Г+5+Т; М+6; М+7+Т) и подземни гаражи, в УПИ XI-43, 47, 50, 53, 370 за ЖС магазини и гаражи (ПИ С КИ 68134.1106.395), кв. 67, м. „Разсадника – Коньовица“, р-н „Красна поляна“, гр. София““
Прогнозна стойност: BGN 250 569,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00330-2024-0002 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: “ Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата“
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2024-0002 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED) за обект: „Улично осветление гр. Пещера”.
Прогнозна стойност: BGN 461 249,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари и други пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публично осветление на територията на СО–район „Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 1 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и принадлежности в гр. Средец
Прогнозна стойност: BGN 1 451 384,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград, с 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 776 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0002 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА, БЛОК „ВЪЗХОД 2“, ГР.ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 73496.501.2849.1,.2,.3,.4,.5,. ПО КК НА ГР. ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, НА УЛ. „САКАР ПЛАНИНА“ №10“
Прогнозна стойност: BGN 1 655 894,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, БЛОК „ВЪЗХОД 1“, ГР.ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 73496.501.2761.1,.2,.3,.4,.5,.6 ПО КК НА ГР. ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, НА УЛ. „САКАР ПЛАНИНА“ №12“
Прогнозна стойност: BGN 2 353 928,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05186-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 157 693,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „СМР по реализиране на проект „Обновяване на Лесопарк „Ичмата“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 240 589,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2024-0003 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: „Извършване на рехабилитация на хеликоптерна площадка на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД“
Прогнозна стойност: BGN 88 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2024-0005 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на ремонт и рехабилитация на участък от общински път № BGS3094 /І-9, Звездец – Малко Търново/ – Бръшлян“ в Община Малко Търново“.
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05403-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на дворното пространство с подмяна на настилка и изграждане на нова метална ограда в СУ „Асен Златаров“ с. Гиген, община Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 169 198,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0007 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия по покрив на сграда „Радиоекологичен мониторинг“
Прогнозна стойност: BGN 109 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2024-0004 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в гр.Малко Търново“
Прогнозна стойност: BGN 2 900 849,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0001 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ„ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО И ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години -ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”, УПИ I, кв.86, гр.ОПАКА”
Прогнозна стойност: BGN 541 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0009 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. Сунгурлука“ и достига до рибарниците, землище гр. Септември и от рибарниците до пътя за стопански двор „Фермата“, землище гр. Септември
Прогнозна стойност: BGN 2 171 242,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00991-2024-0002 Дата на публикуване: 15.01.2024
Наименование на възложителя: В И К АД Предмет на ОП: “Възстановяване на улични настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 298 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2024-0001 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи на Студентско общежитие № 2 при Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“ , адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ № 1.
Прогнозна стойност: BGN 4 076 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0001 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Текущ ремонт на хотелски стаи, общи части, ВиК и ОВ инсталации на хотел „Олимп“ – к.к. Боровец по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 914 265,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06359-2024-0001 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на ,,STEM център“ в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – с. Смирненски, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“
Прогнозна стойност: BGN 38 883,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2024-0003 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Евронозово, община Малко Търново“
Прогнозна стойност: BGN 1 008 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2024-0002 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Младежко, община Малко Търново“.
Прогнозна стойност: BGN 1 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0004 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Благоустрояване на улична мрежа в село Блатница, община Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 4 894 454,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0003 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА – РАКОВСКИ“ – ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 13 824 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0002 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на ново, основно, ниско, свободно застрояване на физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“, кв. Секирово в имот № 502.1367, за които е образуван УПИ I в квартал № 63 по плана на гр. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 002 455,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0004 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покривното покритие на сградата на читалище – с. Габер, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 63 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2024-0001 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕШЕН РЕМОНТ НА ОТХОДЕН КАНАЛ В НУКК“.
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0004 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков“ в УПИ III-553, училище, кв. 493 „Кольо Ганчев“, гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 2 311 403,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0002 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП:ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ МОСТОВЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА PDV1073 И PDV 1290 В ОБЩИНА КАРЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 5 501 035,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2024-0002 Дата на публикуване: 12.01.2024
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: Строително ремонтни дейности в лаборатории на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 416 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0005 Дата на публикуване: 11.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуващи улици, ведно с водопровод, тротоари и пътно платно на територията на гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 1 096 959,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0004 Дата на публикуване: 11.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Соволяно, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 3 644 780,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0003 Дата на публикуване: 11.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив и вътрешно преустройство на общежитие „Бор“ за обособяване на самостоятелни жилища и ателиета в ПИ 41112.503.1953 по КККР на град Кюстендил – етап II – “Вътрешно преустройство за обследване на самостоятелни жилища и ателиета“
Прогнозна стойност: BGN 1 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0002 Дата на публикуване: 11.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с. Черганово, община Казанлък- II етап“
Прогнозна стойност: BGN 119 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2024-0001 Дата на публикуване: 11.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище „Просвета-1947“ в УПИ IV – читалище, кв. 112 по плана на с. Баните, община Баните“
Прогнозна стойност: BGN 992 113,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0004 Дата на публикуване: 11.01.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Захранване с топлинна енергия на имоти, находящи се южно от сгради на фирма „Атоменергоремонт” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 601 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0003 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по уличната мрежа и общинските пътища на община Айтос за периода 2024 – 2025 година
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0002 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на пътно кръстовище – пътна връзка „Пловдив-АМ „Тракия“ /възел „Запад“/ с път за с. Радиново и промишлено-търговска зона „Марица“ – втори етап, община Марица Пловдивска област”
Прогнозна стойност: BGN 119 963,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0002 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на територията на Община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 859 821,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0007 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Трасе на общински /обслужващ/ път ПИ 385.740 до ПИ 385008 с НТП „Складов терен“, местност „Бунара“ по КВС на землище Варвара, общ. Септември
Прогнозна стойност: BGN 294 231,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0001 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“, финансиран по Процедура № BG06RDNP001-7.008 – „Енергийна ефективност реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 746 557,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03647-2024-0001 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрива и довършителни работи на учебната сграда на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол
Прогнозна стойност: BGN 171 368,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2024-0001 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на път SML3170 (/ІІІ-8652/ Неделино – Козарка – Тънка бара), участък: с. Козарка – с. Върлино“
Прогнозна стойност: BGN 3 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2024-0002 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на водопровод Ф 125- етернит с ПЕВП Ф 140/10 по ул. „Волга“, гр. Ветово, Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 238 088,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2024-0001 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на водопровод Ф100- Манесман с ПЕВП Ф110 по ул. „Стефан Караджа“, с. Борисово, Община Сливо поле“.
Прогнозна стойност: BGN 186 313,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2024-0001 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на Община Брезово, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)
Прогнозна стойност: BGN 512 648,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02166-2024-0001 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на ОУ „Христо Ботев“, с. Златар
Прогнозна стойност: BGN 262 815,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0008 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Обновяване и благоустрояване на площадно пространствo, находящо се в УПИ IV-кметство, кв. 14 и тротоари в улици между осови точки 14-15, и УПИ VII-читалище, кв. 10, и тротоари в улици между осови точки 14-15-16, с. Ковачево, общ. Септември
Прогнозна стойност: BGN 461 210,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2024-0002 Дата на публикуване: 10.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КВ.“АКАЦИИ“, ГРАД БЕЛОСЛАВ“
Прогнозна стойност: BGN 796 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00966-2024-0001 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – гр. Варна, ул. „Дубровник“, блок 15“
Прогнозна стойност: BGN 5 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0002 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обекти в кв. „Казански“ гр. Стара Загора по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 14 128 430,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2024-0001 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище при км 287+735 на Път I-5 „Димитровград – Хасково“.
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0001 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на спортна сграда гр. Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 194 874,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0001 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура- система за външно изкуствено осветление в 17 населени места на община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 612 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2024-0002 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА, В УЧАСТЪКА С ОБХВАТ ОТ ОТ28, ПРЕЗ ОТ27,ОТ26,ОТ25,ОТ24,ОТ23 ДО ОТ22 ПО ПЛАНА НА С. ВЕНЕЦ, ОБЩИНА ОПАН
Прогнозна стойност: BGN 258 948,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03270-2024-0002 Дата на публикуване: 09.01.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР за изпълнение на дейности по вертикална планировка и допълнително укрепване на отвори в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас във връзка с изграждане на нова сграда към ОУ „Христо Ботев“, в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 145 197,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на покрив на съществуваща двуетажна сграда на детска градина в с. Ъглен, общ. Луковит, находяща се в УПИ IX, кв. 38, ПИ с идентификатор № 85010.700.1330 по КК с. Ъглен, Община Луковит Обособена позиция №2 Изграждане на площадка за игра в двора на Детска Градина в с. Ъглен, находяща се в УПИ IX, кв. 38, ПИ с идентификатор № 85010.700.1330 по КК с. Ъглен, Община Луковит по процедура BG06RDNP001-19.650 – Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – детска градина и площадка за игра в с. Ъглен по мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН.
Прогнозна стойност: BGN155 426,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Основен ремонт на „Център за подкрепа на личностното развитие – Градско ученическо общежитие, гр.Видин“
Прогнозна стойност: BGN2 218 621,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0002 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки на територията на град Троян“ – обект: „Детска площадка в ж.к. „Черногор“ за деца от 3 до 12 години“
Прогнозна стойност: BGN121 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инженеринг – Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN907 815,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод и благоустрояване на улици в община Кресна”
Прогнозна стойност: BGN7 799 817,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN508 133,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект „Изграждане на част от канализационна мрежа на с. Кесарево, община Стражица – втори етап” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN6 997 658,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по „Реконструкция и рехабилитация на местен път находящ се в ПИ 77520.30.288 в землището на с. Хухла, община Ивайловград с приблизителна дължина 3 500 м.“
Прогнозна стойност: BGN1 732 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0002 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на водопроводни мрежи в Община Хасково и населените места в Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2024-0001 Дата на публикуване: 08.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена за укрепване на скат над улица, между о.т. 10 и о.т. 22 по ПУП на с. Дряново с Н=2,00 м и дължина 150,00 м, община Лъки, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN223 664,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0002 Дата на публикуване:  05.01.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП:  „Благоустрояване на 12 броя улици в град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 4 561 724,73 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03045-2024-0001 Дата на публикуване: 05.01.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на ЦПЛР-Общински детски комплекс и физкултурен салон към училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 287 138,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0002 Дата на публикуване: 05.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Модернизация на образователна среда в Детска градина „Здравец“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване в основна и допълнителна сграда“ на два обекта
Прогнозна стойност: BGN 1 559 537,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0006 Дата на публикуване: 05.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Oбщински път, преминаващ през стопански двор „Фермата” до рибарниците на р. Марица в землището на гр. Септември, местност „Адата”
Прогнозна стойност: BGN 534 211,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0001 Дата на публикуване: 05.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Бистрица“ – (ПИ представляващ идент.27382.500.7105), от ул.“Победа“ до ул.“Дунав“ (о.т.149-о.т.148), гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0001 Дата на публикуване: 05.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж : „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ, С. БЕДЕН, ОБЩИНА ДЕВИН „
Прогнозна стойност: BGN 3 560 690,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03270-2024-0001 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР за изпълнение на дейности по вертикална планировка и допълнително укрепване на отвори в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас във връзка с изграждане на нова сграда към ОУ „Христо Ботев“, в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 145 197,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0001 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Автогара гр. Бяла, община Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 911 118,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0003 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг: „Основен ремонт на улица „Рила“ и прилежащите й тротоари от о.т. 54 до о.т. 144″
Прогнозна стойност: BGN 152 971,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0001 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространство между улица „Янко Кочев” и улица „Янко Иванов” град Чирпан”, Етап 2 и Етап 3”
Прогнозна стойност: BGN 373 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0001 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ДГ №66 „Детски рай“ в УПИ – детска градина, кв. 222, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 2 107 692,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0001 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП:  “ НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНА – БУЛДОЗЕР С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО- ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0005 Дата на публикуване: 04.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Обновяване и благоустрояване на парково пространство, находящо се в УПИ I – Административни услуги, търговия и услуги в кв. 25, и тротоари в улици между осови точки 95-68-67, и между квартал 24, кв. 35 кв. 37, кв. 38, УПИ IX – Кметство, площад и здравна служба в кв. 11 с. Бошуля, общ. Септември
Прогнозна стойност: BGN 450 291,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2024-0001 Дата на публикуване: 02.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Благоустрояване на улична мрежа в община Георги Дамяново по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 799 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на Община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 3 823 357,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък № 1.1: Водопровод от т. 1 до т. 38 (с L1.1 = 1 040,28 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 1 260 208,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0002 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък № 4-5: Водопровод от т. 453 до т. 570 (с L = 4 064,96 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 4 236 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: «Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на територията на община Опан в четири обособени позиции»
Прогнозна стойност: BGN 12 807 799,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0002 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на улица „Пенчо Славейков“ и прилежащите й тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 78 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на СУ „Васил Левски“ Малко Търново, по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“.
Прогнозна стойност: BGN 1 984 009,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0002 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Ремонт на улици на територията на село Ковачево, община Септември
Прогнозна стойност: BGN 504 339,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция на част от парк в УПИ VII, кв. 57, с. Кайнарджа“
Прогнозна стойност: BGN 113 417,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Изграждане на паркинг в УПИ II – за общински паркинг в кв. 136 по плана на гр. Айтос, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 166 008,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2024-0001 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: Извършване на СМР по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обект: „Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по индикативни улици на гр. Елена – Етап I – Реконструкция на водопроводни клонове по ул. „Иван Момчилов“ гр. Елена“ Обособена позиция №2: Обект: „Основен ремонт на улица „Иван Момчилов“ гр. Елена“
Прогнозна стойност: BGN 2 395 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0003 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на неподмененото улично осветление в гр. Септември и с. Виноградец в общ. Септември
Прогнозна стойност: BGN 88 182,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0004 Дата на публикуване: 03.01.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Обновяване и благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ V- за площад, кв. 38 и тротоари в улици между осови точки 64а-64-63 и 43а-44 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Прогнозна стойност: BGN 598 792,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание