Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0009 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на сградата на Регионален исторически музей – Перник
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 333 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0008 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“, ул. ,,Благой Гебрев“ №17, кв. Изток, гр. Перник , Община Перник
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. РИЛА“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0007 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за основен ремонт на сградата на спортна база с. Дивотино“
Прогнозна стойност: BGN 408 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0002 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩНА СГРАДА НА СУ „В. ЛЕВСКИ“, ГР. НОВИ ПАЗАР ”
Прогнозна стойност: BGN 640 101,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0007 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка на ул. „Г. С. Раковски“ № 40, град Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 65 947,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ по топлопреносните мрежи на територията на град Сливен
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ИЗТОЧНО ОТ БЛОК 35 В КВ. САМОКОВО, ГР.САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 25 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0004 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: “Строително монтажни работи за обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура”
Прогнозна стойност: BGN 6 772 824,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 1162, с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 66 609,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0002 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на водосток при км 5+200 на път VTR 1162, с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 196 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0001 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на плочест водосток над дере, представляващо ПИ № 20506.200.96 по КК на с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 53 900,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00202-2022-0001 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на сгради от Корпус „Юг“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов
Прогнозна стойност: BGN 300 982,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилатна боя, студен спрей пластик и термопластик по пътищата и уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0002 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ – с. Елховец – гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения в частта „от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. Георги Бенковски по плана на гр. Рудозем, община Рудозем”
Прогнозна стойност: BGN 3 166 122,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане и реконструкция на канализационна мрежа по ул. „Шипка“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Смолян“ в гр. Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 2 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Реконструкция на тротоари по възлови улици на територията на град Тополовград, улици с. Устрем и улици с. Срем“, Община Тополовград““
Прогнозна стойност: BGN 1 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0004 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Изграждане на Многофункционална спортна площадка в УПИ IV, кв.11, с.Ваклино, община Шабла, ПИ 100.32.501.412”
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „В и К“ ООД гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2022-0004 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Неотложен авариен ремонт на отоплителна инсталация на ДГ „Снежанка“, с. Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 19 735,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2022-0001 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване и възстановяване на проводимостта на отводнителен канал (дере) от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Бяла река, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 434 734,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2022-0001 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Изграждане на нова ограда на мястото на компрометираната стара на ПИ 68134.512.297, гр. София, бул. бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 44а“.
Прогнозна стойност: BGN 215 209,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0002 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Отстраняване на констатирани дефекти за обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр, Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 1 582 106,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0002 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв. 788 по плана на гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 995 951,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0001 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 163 564,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0005 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник ”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0002 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 195 690,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0003 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: OСНОВЕН РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН ТЕАТЪР“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 2 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0001 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ,,Консервация, реставрация, експониране и адаптация на културна ценност ,,Вятърна мелница / по средата на провлака/“ .
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0003 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Сградата на култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ №34, гр.Стара Загора – УПИ дом на културата, кв. 1 „в“ по плана на гр. Стара Загора»
Прогнозна стойност: BGN 3 999 565,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00937-2022-0001 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС АД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при планови и аварийни ремонти по магистрални и разпределителни топлопроводи и съоръжения на Топлофикация – Бургас АД
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0001 Дата на публикуване: 20.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Баня”
Прогнозна стойност: BGN 954 849,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0001 Дата на публикуване: 20.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VAR 2050 НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“
Прогнозна стойност: BGN 2 916 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3 и 4
Прогнозна стойност: BGN 3 618 430,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0002 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП:„Изграждане на външно топлозахранване и абонатна станция в ДГ № 177 „Лютиче“, ул. „Витиня“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 47 050,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ (ВЪНШНА СТЪЛБА), находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.102.130, попадащ в УПИ ІІІ-130 „за филиал на детска градина“, кв. 390, м. „Зони Г-Центъра” (част), район „Средец”, гр.София”
Прогнозна стойност: BGN 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос
Прогнозна стойност: BGN 11 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2022-0002 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: Текущ ремонт на топли и водопроводни връзки между нов и стар болничен корпус на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0009 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Боядисване на антенни мачти от клетъчна радиосистема на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2022-0005 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 12 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Преустройство и смяна на предназначението на сграда за обособяване на арест и пробационна служба в гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 1 253 022,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03045-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 341 501,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0003 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на учебна зала със сервизни и складови помещения в ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“ на НСА „Васил Левски“ к.к. Боровец
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06187-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 243 325,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ I, кв. 95, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0001 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 169 480,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0002 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 41 608,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2022-0001 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 7 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0001 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 по плана на с. Бачево, община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 48 892,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0006 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ в участъка от съоръжение „Коматевски пътен възел“ до ул. „Царевец“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на противообледенителна система на покрив на административна сграда, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6“
Прогнозна стойност: BGN 57 567,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик – уличен водопровод по ул.“КНЯЗ БОРИС I”- от УЛ. “ЕЛЕДЖИК“ до ул. “Л. КАРАВЕЛОВ“.
Прогнозна стойност: BGN 260 850,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0002 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на Детски обучителен център към РЕМО „Етър”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0002 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 254 394,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06185-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на ЦПЛР УО „Максим Горки“, гр. Кубрат
Прогнозна стойност: BGN 208 452,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0004 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: Изграждане на МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА – II етап към многофункционална сграда за обществено обслужване в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-„за обществено обслужване“, квартал 21, по плана на с. Изворско, община Аксаково, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 652 147,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00546-2022-0002 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “ Строителни работи в болнични звена и обекти на „УСБАЛО“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0007 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улици по 6 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06069-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 127 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0001 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.16“
Прогнозна стойност: BGN 496 522,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01369-2022-0003 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“, финансирана по процедура BG16МЮР002-5.004-0002-С001 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 420 286,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0002 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 234 611,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04463-2022-0001 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП АД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващо помещение съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов компютърен томограф в „МБАЛ-Пирдоп“ АД
Прогнозна стойност: BGN 72 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0002 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Реконструкция и пристрояване сградата на Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 1 617 493,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0002 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Изграждане на Многофункционална спортна площадка в УПИ IV, кв.11, с.Ваклино, община Шабла, ПИ 100.32.501.412”
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00848-2022-0001 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД Предмет на ОП: „Подмяна на стар водопровод и част от канализацията в стопанска сграда /кухня/ и изграждане на нов противопожарен водопровод в сутерена на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 47 476,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2022-0001 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Преустройство и пристройки към съществуваща детска градина в с.Едрево, общ.Николаево, обл.Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 355 634,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02996-2022-0001 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонтни работи в сградата на СУ „Христо Ботев“, град Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 232 971,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изграждане на част от V етап на канализационната мрежа гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 1 419 219,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0004 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Нова учебна сграда за нуждите на ОУ „Княз Александър I“, ул. „Хан Кубрат“ № 15, гр. Пловдив, в УПИ I-520.25, училище, кв. 20-нов кв. /410 стар/, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 7 223 540,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0002 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор, обновяване и развитие на Музей на бойната слава – сгради и прилежащо пространство“ – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 170 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофункционална сграда в УПИ II, кв.23 по плана на село Венец, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 411 748,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви и кабинети към ПГСС „Св. Георги Победоносец“
Прогнозна стойност: BGN 249 328,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0003 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включваща следните улици: ул.„Тракия“- Етап4 и ул. „Михаил Иванов“ – Етап5 и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“ –Етап1, ул.„Велико Димитров“ – Етап2, ул.„Владислав Варненчик“ – Етап3, ул.„Тракия“ – Етап4 и ул. „Михаил Иванов“ – Етап5”
Прогнозна стойност: BGN 819 337,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА (ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДР.) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0004 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект: „Основен ремонт на надлез над пътен възел „Максим Горки“ („Охлюва“)“
Прогнозна стойност: BGN 86 601,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0003 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Проектиране и строителство на обект: „Основен ремонт на надлез на бул. „Тутракан“ над ж. п. линия Русе – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 178 006,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Реновиране на покривната конструкция, фасадите, водоотвеждащата и вентилационната система – проектиране и изграждане“ на административната сграда на предприятие „Язовири и каскади“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03412-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на ОУ „Просвета“ с. Тъжа, община Павел Баня“
Прогнозна стойност: BGN 164 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0002 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на част от ул. Бузлуджа и ул. Подполковник Калитин в гр. Димитровград.
Прогнозна стойност: BGN 998 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Шумака“, с. Лесидрен, община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 60 564,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0003 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 29 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция на улични водопровод и канализация и реконструкция/рехабилитация на пътна настилка на улица Бачо Киро в гр. Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 1 610 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03859-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център за млади изследователи „Зелено бъдеще“ в ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Стралджа“.
Прогнозна стойност: BGN 183 691,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващи чешми и изграждане на влажни зони“ по проект BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по процедура „MИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“, финансирана от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“ чрез ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС
Прогнозна стойност: BGN 170 197,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващи помещения съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов графично-скопичен рентгенов апарат
Прогнозна стойност: BGN 55 552,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“, гр. Генерал Тошево-етап I“
Прогнозна стойност: BGN 143 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“.
Прогнозна стойност: BGN 1 218 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие“
Прогнозна стойност: BGN 957 497,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01835-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на STEM среда в СПГЕ „Джон Атанасов“
Прогнозна стойност: BGN 226 510,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: Изграждане на улично осветление на околоблоково пространство при бл. 24 в кв. „Румена войвода“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 9 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03669-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на фасадите на сградите на ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 267 442,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0001 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0003 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на помещения в Стол 2
Прогнозна стойност: BGN 485 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0001 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за извършване на неотложни ремонтни дейности на път PVN 2111 от път трети клас III-303 до връзката с път PVN 1112 с обща дължина 3000м. , с. Варана, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 2 028 096,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0001 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Основен ремонт на ул. „Хан Крум” и на прилежащия й водопровод, гр. Нови пазар“.
Прогнозна стойност:                                              BGN 1 070 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Изграждане на кът за отдих, в УПИ I, кв. 43 по ПУП на гр. Девин“ – IV-та категория, ПИ 20465.501.1437 по КККР на гр. Девин. “
Прогнозна стойност: BGN 90 229,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06181-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на OУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брадвари
Прогнозна стойност: BGN 137 466,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0002 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на подпорни стени по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 213 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1096, (II-19, Гоце Делчев-Копривлен) – Мусомища – Гоце Делчев – (II-19), община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 1 228 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0002 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обект: „Укрепване на бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т.16 до т.23 (0+480,58 – 1+205,31), град Шумен“
Прогнозна стойност: BGN416 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ НА ОДЗ „РАДОСТ“ В УПИ I КВ.27 ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“
Прогнозна стойност: BGN 999 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 04463-2021-0005 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП АД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващо помещение съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов компютърен томограф в „МБАЛ-Пирдоп“ АД
Прогнозна стойност: BGN 68 766,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0027 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Инжеринг (изготвяне на техничеки проект, Извършване на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Ремонт на покрив на ЦОП и ДЦДМУ – гр. Доспат”
Прогнозна стойност: BGN 63 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0023 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за преустройство и промяна на предназначение на 1-ви и 2-ри етаж на сградата на Ученическо общежитие № 1 с идентификатор 40909.118.260.2 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали“, финансиран по Договор за БФП BG05M9OP001-2.061-0010-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Прогнозна стойност: BGN 333 224,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2021-0008 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19.0245-0001 „Реконструкция, ремонт оборудване и обзавеждане на детска градина „Младост” с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 185 315,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0015 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Основен ремонт на части от общинска пътна мрежа на територията на община Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 26 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0036 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ПАВЛИКЕНИ ІІ ЕТАП –РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КЛОНОВЕТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ПОДЕТАП ІІ.3 ”
Прогнозна стойност: BGN 449 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0029 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за подмяна на водопровод и последващ ремонт на улици в гр. Трявна и гр. Плачковци“
Прогнозна стойност: BGN 1 543 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0016 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ”
Прогнозна стойност: BGN 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0104 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в кв. Църква, гр. Перник, Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0103 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. МЕЩИЦА, ОБЩ. ПЕРНИК“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2021-0015 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОбУ „П. ХИЛЕНДАРСКИ“ В ГР. ПЛИСКА, ОБЩИНА КАСПИЧАН”
Прогнозна стойност: BGN 256 505,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0071 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ: „ТРЪБОПРОВОД ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ ВПИ-2 КЪМ МТС В ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 594,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0358 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5, 6 блок по време на ПГР 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0357 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Повишаване надеждността на системата за постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии ЕА05 и ЕА06
Прогнозна стойност: BGN 845 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0142 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности по подмяна на парната инсталация в Дом за стари хора „Свети Василий Велики“ – гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0012 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи с цел текущи ремонти на тоалетни в сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“
Прогнозна стойност: BGN 111 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0061 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. 11-та в с. Нова Камена – допълнителни работи
Прогнозна стойност: BGN 38 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0036 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Ремонтни работи на обект: Детска градина „Калина Малина“ в гр.Своге Обособена позиция 2: Ремонтни работи на обект: Детска градина „Александър Вутимски“, гр.Своге Обособена позиция 3: Ремонтни работи на обект: Детска градина, с.Владо Тричков Обособена позиция 4: Ремонтни работи на обект: Общинска сграда в УПИ VI-„Съвет, културен дом, зала, битов комбинат, магазин, поща, здравен дом, жилищен комплекс“ в кв.6 по ПУП на с.Реброво“
Прогнозна стойност: BGN 94 664,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02276-2021-0003 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на STEM център:“ STEM – Център за млади изследователи“ в сградата на Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, град Кюстендил по НП „Изграждане на училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 77 363,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0431 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА Предмет на ОП: Извършване на ремонт на преливник от пасарелката към бързотока на язовир „Болярци“ в териториалния обхват на ТП ДЛС „Женда“
Прогнозна стойност: BGN 98 794,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0020 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Основен ремонт на уличен водопровод, с.Неофит Рилски“, обхващащ водоснабдителна система на улица «Без име» от о.т. 175-55-54 и о.т. 55 до о.т.57, с.Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 800 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03737-2021-0001 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П. ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и помещения на ОУ „Св. П. Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 268 293,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0023 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В УПИ I, КВ. 1 (ПИ с идентификатор 20465.568.16), МЕСТНОСТ „ЗАБРАЛ”, ГР. ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН“.
Прогнозна стойност: BGN 230 256,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0356 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и ремонт на помещения в ХОГ
Прогнозна стойност: BGN 436 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0353 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в Стол 2 – Партер
Прогнозна стойност: BGN 142 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0016 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР съгласно технически проект за обект: Рехабилитация на улици в община Гулянци: ОБЕКТ: „Реконструкция на улица „Кавала” и на части от заустващи улици в нея „Искър”, „Христо Ботев” и „Русенска” в село Гиген, община Гулянци”“
Прогнозна стойност: BGN 286 732,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0078 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 541 873,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0090 Дата на публикуване: 28.12.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на учебните корпуси на Филиал Пловдив към ТУ – София „
Прогнозна стойност: BGN 33 660,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0185 Дата на публикуване: 28.12.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Ремонт на портални конструкции и АКЗ в ОРУ 220 кV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3”
Прогнозна стойност: BGN 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0030 Дата на публикуване: 27.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „II етап от „Реконструкция, основен ремонт на Корпус 1 и 2, пристройка за санитарни възли“ за ОУ „Христо Ботев“, с. Юнаците“
Прогнозна стойност: BGN 746 866,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0070 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сграда /бивше училище/ в ЦСРИ и ЦПЛУ“
Прогнозна стойност: BGN 657 355,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0026 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия – гр. Кубрат”
Прогнозна стойност: BGN 49 681,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0084 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на закрита разпределителна уредба 10 кV, на командни табла за уредба 110 кV в подстанция „Бояна“ и въвеждане на обекта в режим на телемеханика“, реф. № PPС 21-105
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0232 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция на театър „София”, УПИ II – за театър, кв. 582, м. Зона Г-13 ЮГ, район „Оборище“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 8 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0041 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Петрич и довеждаща инфраструктура – захранващ (външен) водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп
Прогнозна стойност: BGN 13 141 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0023 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Основен ремонт на Общински стадион „Бойчо Желев“ в гр. Провадия, находящ се в ПИ 58503.175.56, община Провадия, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 189 481,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06069-2021-0004 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 127 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2021-0015 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0075 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово
Прогнозна стойност: BGN 3 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2021-0079 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски път на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 608 552,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2021-0078 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски път на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово “
Прогнозна стойност: BGN 931 991,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0015 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2”, бл. 220А”
Прогнозна стойност: BGN 661 447,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2021-0010 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в учебни лаборатории, находящи се в Сграда „Б“ на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 8 “
Прогнозна стойност: BGN 949 882,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0035 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Ремонт на обект: „Улица от ОТ111 до ОТ113, с. Владо Тричков“ Обособена позиция 2: Ремонт на обект: „Улица от ОТ20 до ОТ21, с. Оплетня“
Прогнозна стойност: BGN 18 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2021-0077 Дата на публикуване:23.12.2021
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Основен ремонт на горски път на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово “
Прогнозна стойност: BGN 746 096,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2021-0020 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на неотложни ремонтни работи в сградата на Факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 249 995,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0032 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „I ви ЕТАП ОТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В МЕСТНОСТ „НИШАН ТАШИ¬“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. САНДАНСКИ И ЗЕМЛИЩЕ НА С. ПОЛЕНИЦА, ОТ о.т.1004, о.т.1035, о.т.1036, о.т.1037, о.т.1074, о.т.1038, о.т.1039, о.т.1040, о.т.1041, о.т.1075, о.т.1076, о.т.1042, о.т.1043, о.т.1083, о.т.1084, о.т.1044, о.т.1045, о.т.1046, о.т.1047, о.т.1066, о.т.1067, о.т.1088 и о.т.1048, С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДЪЖДОПРЕЛИВНИК”
Прогнозна стойност: BGN 440 573,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2021-0011 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ изграждане на тенис корт, детска площадка и фонтан в ПИ с идентификатор 20184.1.2878, гр. Две могили, Община Две могили, Област Русе”
Прогнозна стойност: BGN 263 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2021-0008 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти собственост, стопанисвани или управлявани от Столична регионална здравна инспекция
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2021-0016 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: „Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия ,,Г. С. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00831-2021-0012 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране и оформяне на пространството пред бл.А и бл.Е с площ около 3000 м2 и изграждане на паркоместа за най-малко 50 леки автомобила, находящи се в УПИ І-532.112 за здравеопазване
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06180-2021-0002 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БОРЕЦ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Борец
Прогнозна стойност: BGN 181 046,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2021-0041 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващи помещения съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов графично-скопичен рентгенов апарат
Прогнозна стойност: BGN 55 552,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0057 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на ВиК мрежи в с. Николово, община Русе с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2021-0007 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: РЕНОВИРАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 173 277,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0022 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари на улици „Тодор Байлов“ и „Антон Николов“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 094,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0014 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 78 738,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2021-0006 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Допълващо застрояване с обслужваща функция – офис към съществуваща административна сграда и благоустрояване на зелени площи с изграждане на площадка за фитнес на открито“, в имот с идентификатор 18174.62.912, с. Гурмазово, община Божурище, област София“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0026 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на допълнителни Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: Ремонт на ОУ „ Васил Левски „ с.Змейца“
Прогнозна стойност: BGN 8 649,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01995-2021-0007 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на сградата на ОУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 140 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0011 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 113 303,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0074 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0038 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас, Етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02707-2021-0004 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Допълнителни дейности по вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Видин
Прогнозна стойност: BGN 67 324,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2021-0015 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : „Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлечен участък на улица „7-ма“в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско – общ. Брацигово, обл.Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 345 867,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06180-2021-0001 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БОРЕЦ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Борец
Прогнозна стойност: BGN 181 046,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2021-0015 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Прогнозна стойност: BGN 791 078,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0047 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна система по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция на водопроводната система в с. Врачеш, община Ботевград – ЕТАП II; Обособена позиция №2: Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград – ЕТАП II
Прогнозна стойност: BGN 10 835 823,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2021-0003 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР- Монтана с две обособени позиции: 1. Помещение за прием в гр. Монтана, 2.Помещение за прием в гр. Лом
Прогнозна стойност: BGN 42 488,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0099 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Изграждане на улица към индустриална зона „Перник“ и пътна връзка с път I-6 при км 82+790
Прогнозна стойност: BGN 1 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0034 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р.Искър, кв.Ромча“, с.Владо Тричков“
Прогнозна стойност: BGN 550 567,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2021-0019 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Аварийно строителство и реконструкция на канализационен колектор по бул. „Васил Левски“ Клон 9 от РШ3 до РШ1 – гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 54 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0028 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на 33 обекта (улици) в гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата от община Попово, по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 583 639,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0027 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти,находяща се в УПИ V–за парк, кв.28 по плана на гр. Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 152 973,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0228 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изпълнение на предписани в технически паспорт и енергийно обследване мерки, както и преустройство на Административна сграда в кв. 244 с УПИ Х и идентификатор 68134.900.730.1, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 в училище.
Прогнозна стойност: BGN 2 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0027 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 6 810 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2021-0009 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица „Христо Ботев“ (между ОТ45, ОТ46, ОТ46а и ОТ61), кв. 10, с. Пороминово, общ. Кочериново“
Прогнозна стойност: BGN 918 598,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 04493-2021-0003 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Слънце“ в УПИ VIII-1231-детска градина, кв. 33 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04489-2021-0003 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Зорница“ в УПИ I-за училище и детски дом, кв. 16 по РП на гр. Карлово Община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01162-2021-0010 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни дейности на сгради и дворното пространство на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, гр.София
Прогнозна стойност: BGN 47 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0017 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в Център за обществена подкрепа за групови занимания за деца и семейства и монтаж на съоръжение за занимание на открито”
Прогнозна стойност: BGN 127 351,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0072 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на пътни настилки по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0099 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на ДСХ „Венета Ботева“, град Велико Търново в Ковид зона”
Прогнозна стойност: BGN 87 547,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2021-0007 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: Строително –ремонтни работи в ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр.Суворово по обособени позици: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на покрив и фасада на сграда с идентификатор 70175.501.1.6 към ПГСС „Св. Георги Победоносец“; Обособена позиция №2: „Изграждане на Авто-тренажорен комплекс „Св. Георги Победоносец“ по програма НП „Професионално образование и обучение“, в сграда с идентификатор 70175.501.1.6 към ПГСС „Св. Георги Победоносец“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0015 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0030 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проекти във фаза работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Физкултурен салон към ОУ „П. Р. Славейков” в УПИ III-3094 за училище, от кв. 186“ по плана на гр. Карнобат, област Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0021 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД”
Прогнозна стойност: BGN 390 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0020 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ II етап – от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, общ. Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 700 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0018 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Аварийно почистване на дере в регулацията на гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0018 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0013 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Текущ ремонт на покривна конструкция на СОУ „САВО Ц. САВОВ“, гр. Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 562 882,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0020 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел
Прогнозна стойност: BGN 369 218,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0017 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Пристройки на учебни стаи към СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 632 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0037 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С НОВ КОТЕЛ С НИСКОЕМИСИОННА ГАЗОНАФТОВА МОДУДИРАЩА ГОРЕЛКА В ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР. ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 134 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0035 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 4 977 077,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0020 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2021-0004 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на помещение за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 10 291,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0025 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 20, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 144 253,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0024 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 198 830,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0014 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ, ДЕТСКА КУХНЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II – 379 „ЗА ОДЗ“, ПИ 68134.4082.379, КВ.17, М. „МЛАДОСТ 1” ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 2 130 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0035 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Изграждане на Младежки център” в рамките на проект „Местно развитие намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0070 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0015 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово“ по 2 (две) обособени позиции_2
Прогнозна стойност: BGN 169 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0025 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на нова сграда на Детска градина № 5, УПИ I/ ПИ № 73626.509.159/, кв. 112, гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов“ № 29” по МОДУЛ 1 на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“.
Прогнозна стойност: BGN 2 916 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0021 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на участък от общинска / четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища на територията на община Челопеч по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0050 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ПО 2 / ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.
Прогнозна стойност: BGN 47 130,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0011 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг на обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на речни корита на р. „Манджарин“, р. „Славци“, р. „Селска“ и р. „Бузола“, в гр. Пирдоп, община Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 1 418 254,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0076 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020 година
Прогнозна стойност: BGN 762 335,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0014 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласна пътна мрежа, полагане на настилка от трошен камък по улици в с. Златиница и до гробищен парк в с. Голямо Крушево, текущ ремонт тротоар на ул. ”Георги Димитров” с. Попово, община Болярово”
Прогнозна стойност: BGN 243 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00737-2021-0035 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект за изграждане на дренажна система около сградата на Областна дирекция на ДФ Земеделие, гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 250 342,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0031 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация и газови уреди в сградата на Районен съд – Балчик и ремонт на помещение за котелно“
Прогнозна стойност: BGN 57 964,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2021-0006 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ /НХА/
Прогнозна стойност: BGN 879 783,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2021-0004 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00375-2021-0018 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН АД Предмет на ОП: Подмяна на снопове на паропрегреватели I-ва и II-ра степен на енергиен котел №4 /ПБКЗ-120/ по зададени чертежи на завода производител
Прогнозна стойност: BGN 305 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0030 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ“ „
Прогнозна стойност: BGN 340 471,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0223 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Доизграждане на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на съпътстваща инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 16 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2021-0014 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 873 538,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2021-0013 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в Община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2021-0004 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на санитарни помещения в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ – гр.Габрово
Прогнозна стойност: BGN 112 386,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0058 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изкърпване на компрометирани участъци от уличната мрежа на територията на град Видин
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0096 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ , град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 273 617,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0063 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Музикална школа „Илия Бърнев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 113 027,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0018 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: ,,ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ – НАПОЯВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ОБЩИНСКИ БАСЕЙНИ ОТ ПЕС-1ХГ/ЯНОВСКА/“.
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2021-0011 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово“ в изпълнение на АДБФП BG06RDNP001-7.001-0107-С01 / 05.06.2019 год., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по ПРСР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 997 893,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0072 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на инсталация за отопление с термопомпа «Въздух – вода» за два новообразувани центъра за възрастни хора в сграда в кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04677-2021-0002 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „АНГЕЛ УЗУНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на външни общи части на общежитие – топлоизолация и мазилка по фасадата на Възпитателно училище – интернат „Ангел Узунов“ – гр.Ракитово, ул. „Парка“
Прогнозна стойност: BGN 224 998,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0016 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Възстановяване на две мостови съоръжения с О.Т. 88 и 116 и мост с О.Т. 36 и 164 и участък от реката между съоръженията с. Доброплодно, община Ветрино“ – Първи етап (от км 0+000 до км 0+400)
Прогнозна стойност: BGN 682 511,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03397-2021-0001 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 72 007,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0004 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Подмяна на покривна конструкция и ремонт на подпокривно пространство в Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 200 726,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04232-2021-0003 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в сградата на ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 198 809,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03193-2021-0004 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „ДОВЪРШВАНЕ НА САНИРАНЕТО НА УЧЕБЕН КОРПУС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, НАХОДЯЩ СЕ В ИМОТ УПИ III-42, КВ. 93 ПО ПЛАНА гр. РАДНЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 184 917,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0031 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията и възстановяването на общински път SFO 3210 в участъка от с.Несла до с.Вишан и участъка в урбанизираната територия на с.Вишан, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 2 708 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0221 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово“
Прогнозна стойност: BGN 31 926 858,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0095 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 778 394,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0177 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на антикорозионното покритие на съществуващи стоманени конструкции и електросъоръжения от електропреносната мрежа
Прогнозна стойност: BGN 24 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0015 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на енергоспестяващи мероприятия за повишаване енергийната ефективност на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Левски“ ЕООД гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 2 288 709,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0027 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на две улици в гр. Попово по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. „Д-р М. Попов“ от ул. „М. Николов“ до ул. „Белите брези“ и ул. „Д-р Петко Цонев“ Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на ул. „Каломенска“ от ул. „Керамик“ до ул. „Цар Освободител“ и ул. „Цар Освободител“ от „Керамик“ до ул. „Каломенска““
Прогнозна стойност: BGN 227 866,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0080 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Сондаж и помпена станция с водоем за питейно-битови и ПП нужди КК „Върховръх“ община „Родопи”“.
Прогнозна стойност: BGN 51 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0039 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Диагностично-консултативен център и Администрацията“
Прогнозна стойност: BGN 832 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0038 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Втора хирургия“
Прогнозна стойност: BGN 832 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0037 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Неврологията“
Прогнозна стойност: BGN 832 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 04019-2021-0002 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ПГ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ гр. Дупница
Прогнозна стойност: BGN 264 196,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2021-0002 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: „Топлинно изолиране на външни стени на сградата на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 269 166,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01819-2021-0001 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за ремонт на покрив на корпус № 1, 2, 3 и 4 на сградата на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“.
Прогнозна стойност: BGN 211 960,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04232-2021-0002 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на класни стаи и коридор на III-ти етаж на сградата на ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 198 809,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0014 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на община Минерални бани“, I Етап „Рехабилитация на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница
Прогнозна стойност: BGN 2 531 365,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0014 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и обновяване на площад „Първи май“, гр. Златарица, общ. Златарица”
Прогнозна стойност: BGN 872 522,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2021-0013 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 48619.503.245 ПО КК НА ГР. ЦАРЕВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0023 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и настилки по улици в населените места на територията на Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05090-2021-0001 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 76 046,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02571-2021-0002 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Спешен и неотложен ремонт на Физкултурен салон в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр. Карлово
Прогнозна стойност: BGN 205 411,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0098 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на гр. Перник и гр. Батановци, община Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 110 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0021 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа и ПСОВ гр. Мъглиж, общ. Мъглиж“, Подобект 1: „Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, гр. Мъглиж, Община Мъглиж““
Прогнозна стойност: BGN 4 615 663,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03630-2021-0001 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: Ремонт на ковачница и ограда ПГ по туризъм Самоков
Прогнозна стойност: BGN 106 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0176 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на въздушни задвижвания с електрически задвижвания на разединители 31,5 kV, подмяна на разединители 110 kV, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за ремонт на сградите за ЗРУ 31,5 kV в подстанция „Столник“ и подстанция „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 3 578 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0034 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Поставяне на топлоизолация по фасади на блок 61, вх. Г и Д
Прогнозна стойност: BGN 940 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0175 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъп в Административна сграда МЕР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 29 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0174 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Укрепване на ЗРУ и КАС в п/ст Гледка
Прогнозна стойност: BGN 168 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00606-2021-0051 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА ООД Предмет на ОП: Възстановяване на елементи на техническата инфраструктура,разрушени в следствие на ремонти,рехабилитация,реконструкция,благоустрояване и строителство на ВиК проводи,мрежи,съоръжения и устройства
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02486-2021-0002 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС Ц. БУРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на IV етаж и всички тераси (60 бр.) на сградата от I до V етаж
Прогнозна стойност: BGN 260 091,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0097 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за благоустрояване на междублоково пространство при бл. 7, ул. „Юрий Гагарин“, кв. Изток, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 41 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0022 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Рибарско селище – с.Крапец“ – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 458 388,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0088 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изграждане детска площадка в с. Капитан Андреево, Община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 17 097,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0038 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY2.001-0056-012 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, по покана за набиране на проектни предложения № BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 613 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0018 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на подлези, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 18 836,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0045 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на СМР (текущ ремонт) на покриви, дограма, инсталации и околно пространство на недвижим имот – хотелски комплекс в гр. Варна, р-н „Приморски“, к.к. Чайка“
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0028 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Ремонт на сгради от образователната инфраструктура в общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 227 833,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0028 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, ПОДМАЗВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ ОКОЛО МОНТИРАНАТА ДОГРАМА С ВКЛЮЧЕНИ МАТЕРИАЛИ И БОЯ, ИЗВОЗВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНА СТАРА ДОГРАМА, В ОБЕКТИ НА УМБАЛ ПРОФ- Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Прогнозна стойност: BGN 68 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06132-2021-0004 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: Централно военно окръжие Предмет на ОП: „ВР 2927 – Доставка и монтаж на газов котел за сградата на Военно окръжие I степен – Стара Загора и присъединяване към газоразпределителната мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02094-2021-0003 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и подмяна на съществуваща ограда в ОУ „Васил Левски“, УПИ-I-училище, кв.14В по плана на кв. „Втора Каменица“, ул. „Ралица“ № 2, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 66 901,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0013 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река “Бобовдолска” и ул. Сълзица”, с. Мламолово, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 240 317,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0339 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в ОРУ 110 кV
Прогнозна стойност: BGN 1 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 04298-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ“ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР: Ремонт на фасада на учебна сграда и изграждане на котелно помещение на общежитие на Професионална Техническа Гимназия „Джон Атанасов“, на адрес гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ № 7, обособени в две самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на фасадата на учебната сграда на ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил“ и Обособена позиция №2: „Изграждане на котелно помещение на общежитие на ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 100 931,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2021-0083 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: Контур Глобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи на сгуроотвал ”Искрица” в ТЕЦ“Контур Глобал Марица Изток 3″, съгласно техническа спецификация.
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2021-0013 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Изпълнение на „Текущ ремонт на КСУДС гр. Брацигово на две сгради/“ както следва: Сграда на База 1 „Васил Петлешков“ при КСУДС гр. Брацигово, разположена на адрес: гр. Брацигово бул. „Трети март“ № 57; * и Сграда на ДЦДМУ при КСУДС гр. Брацигово, разположена на адрес: гр. Брацигово, ул. „Васил Левски“ № 6.
Прогнозна стойност: BGN 38 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06179-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01040-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЖИВОТ + ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на АГО към МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 59 278,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04671-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон, външни общи части на общежитие – топлоизолация и мазилка по фасадата на Възпитателно Училище – Интернат „Христо Ботев“ – с. Подем, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 233 275,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0058 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Рекултивация на Клетка 1 (нова) от Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с.Гарваново, Община Хасково – намираща се в част от имот 14550.305.521 в землището на с.Гарваново, Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 333 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04990-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Спешен ремонт на административна сграда на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 269 815,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0011 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА В М. ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО, СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02474-2021-0006 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „Ремонт на пет работилници на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 259 631,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02613-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ”НИКОЛА ИОНКОВ ВАПЦАРОВ”, ГР.РАДОМИР“
Прогнозна стойност: BGN 161 095,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2021-0002 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ПГ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР ВЛАЙКОВ““ , ГР.КЛИСУРА, ОБЩ. КАРЛОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 196 570,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04677-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „АНГЕЛ УЗУНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на външни общи части на общежитие – топлоизолация и мазилка по фасадата; Подмяна на осветителни тела, ключове и контакти на Възпитателно училище – интернат „Ангел Узунов“ – гр.Ракитово, ул. „Парка
Прогнозна стойност: BGN 244 334,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0009 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на стопанство за складиране и транспорт на гориво при реконструкция на водогреен котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2021-0039 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на ПУ „Паисий Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00594-2021-0032 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД –София”. Референтен номер на поръчката: 20/2021
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0009 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: “Основен ремонт на покрив на „Регентска вила“ №3, с. Панчарево, ул.Косанин дол №3“.
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0151 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториалната структура на Агенция за социално подпомагане – основен ремонт на административната сграда, ползвана от ДСП – Слатина, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“ бл. 73, партер.
Прогнозна стойност: BGN 92 378,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03937-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – гр. Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 165 677,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0022 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Кърджали“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 176 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01842-2021-0006 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: Довършителни СМР за покриване на тераса и текущ ремонт на класни стаи в STEM център в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Златица
Прогнозна стойност: BGN 87 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на цялостен ремонт на съществуващ физкултурен салон в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, в изпълнение на годишна програма за „Поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“
Прогнозна стойност: BGN 161 982,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0026 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 589 847,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05714-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на физкултурен салон и на сградата и вътрешен ремонт на ПГ „П.Р.Славейков
Прогнозна стойност: BGN 197 599,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04849-2021-0002 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „МИХАИЛ В. ЛОМОНОСОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон, подмяна на дограма, врати и осветителни тела на Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич
Прогнозна стойност: BGN 244 263,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00976-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА „ИГОР В.КУРЧАТОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на общежитие и физкултурен салон, и вътрешен ремонт на Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“град Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 262 893,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0033 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДА И ПОМЕЩЕНИЯ НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73496.500.10.1 И 73496.500.10.2 В ПТ ТУТРАКАН – ИЗВЪН РАЙОНА“
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2021-0003 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по реализиране на строеж: Многофункционална зала към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай“
Прогнозна стойност: BGN 187 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0022 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „„Инженеринг – изработване на инвестиционен проект, последващо осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-Монтажни Работи (СМР) на обект: „Възстановяване на подпорна стена под улица Снежанка между О. Т. 85 и О. Т. 86 в кв. 15 с. Змейца, община Доспат””
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2021-0015 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: „Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия ,,Г. С. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0053 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за обект „Ремонт на стадион Луи Айер“
Прогнозна стойност: BGN 1 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00740-2021-0027 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 188 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0067 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Неотложно възстановяване на пътното покритие (асфалтовата настилка) от КЛ 41 до КЛ 43-5“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0029 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект за преработка по чл. 154 от ЗУТ на одобрен инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0094 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев” за осигуряване на едносменен режим на обучение, УПИ I „за училище”, кв. 29, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 1 053 507,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0039 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: “ СПОРТНА ЗАЛА В УПИ VI-ОБЩ. КВ. 403 ПО ПЛАНА НА КК НЕСЕБЪР, СЛ. БРЯГ-ЗАПАД С КАДАСТРАЛЕН №51500.508.89 „
Прогнозна стойност: BGN 2 672 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03580-2021-0006 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на фасадата на сградата на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 170 151,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0096 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на Нов корпус към VII СУ „Найден Геров“, находящ се в УПИ III-100 -„за училище“, с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул.Царевец №1
Прогнозна стойност: BGN 3 304 216,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0095 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство – в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв.189, по пл. на 12мр. общ. Варна, ул. „Хъшове” №2, гр. Варна “
Прогнозна стойност: BGN 3 313 066,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0094 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект:“Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средноголеми котки
Прогнозна стойност: BGN 570 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0188 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на противофилтрационния елемент на язовирна стена „Скалица“, язовирен район „Овчарица“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2021-0007 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ. „САРАЯ“, ГР. СОПОТ, подобект „Паркинг пред блок 17“ “
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0033 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт фасади Ректорат на НСА „Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 780 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2021-0002 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на изграждане (вкл. оборудване и обзавеждане) на нова сградa за детска градина с шест градински и две яслени групи и прилежащата й инфраструктура в УПИ IV – за детска градина, кв.54, м. „Разсадника – Бежанци”, Район „Красна поляна”, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 4 829 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02878-2021-0005 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: “Строително-ремонтни работи в Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ – фоайе вх. А, първи етаж , между корпус А и корпус Б и покривни работи, гр. Силистра, община Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 19 285,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0078 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Реконструкция на сградата на ЗРУ (закрита разпределителна уредба) 20 kV на ПС „Александър Наумов“, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, реф. № PPC 21-117
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0028 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се в град София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“
Прогнозна стойност: BGN 16 459 375,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03871-2021-0004 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на основна сграда и сектор по рентгенова диагностика при ДКЦ Чайка“
Прогнозна стойност: BGN 1 445 452,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0128 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”
Прогнозна стойност: BGN 7 733 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2021-0006 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти собственост, стопанисвани или управлявани от Столична регионална здравна инспекция
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2021-0010 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в административни сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), находящи се в гр. София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ №2 и ул. „Лъчезар Станчев“ №13“
Прогнозна стойност: BGN 5 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0019 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг за „Аварийно почистване на коритото на дере, в участъка, преминаващ през с. Ганчовец, община Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 780 082,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0015 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв.109, по плана на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 241 040,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0043 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: Извършване на строителни и монтажни работи в санитарни помещения на етажи от втори до пети, намиращи се в административната сграда на НСлС, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2021-0071 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на покривен изход на сграда – филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, в град Шумен
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0066 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за облагородяване на вътрешноквартални пространства по програма „Моят град, моят квартал, моята улица” на територията на община Бургас по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „ж.к. Меден рудник“ Обособена позиция № 2 – „ж.к. Славейков Обособена позиция № 3 – „ж.к. Изгрев“ ж.к. „Зорница“ Обособена позиция № 4 – „ж.к. Възраждане, ЦГЧ и ж.к. Лазур“, ж.к. “Братя Миладинови“.
Прогнозна стойност: BGN 12 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00276-2021-0020 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 07079.613.331.1 ЕНКЦ, находяща се в УПИ II, кв. 181, по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0017 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Облагородяване на кални точки, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“, ж.к. „Суха река“
Прогнозна стойност: BGN 80 746,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0082 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на УСОБ Семково и УСОБ Созопол
Прогнозна стойност: BGN 196 229,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01022-2021-0003 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на неврологично отделение МБАЛ, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 120 638,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2021-0015 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Изграждане на нова ограда на мястото на компрометираната стара на ПИ 68134.512.297, гр. София, бул. бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 44а“.
Прогнозна стойност: BGN 181 218,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01486-2021-0006 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ Предмет на ОП: Mодернизиране нa лаборатория № 4 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 79 944,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0015 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Кабелно ел. захранване СрН-20кV и трафопост 20/0,4кV към обект: „Музей на открито с административна сграда“, УПИ I-1204, I-1385, I-1386, I-1387,кв. 3а, 3б, попадащ в регулационните линии на гр. Никопол, общ. Никопол.
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0052 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 2 409 875,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04492-2021-0002 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ГИНА КУНЧЕВА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Гина Кунчева“ в УПИ I-детски заведения, ПИ 36498.503.2016 кв. 103 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04493-2021-0002 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Слънце“ в УПИ VIII-1231-детска градина, кв. 33 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04489-2021-0002 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Зорница“ в УПИ I-за училище и детски дом, кв. 16 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2021-0014 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Груево, Община Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 453 406,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0116 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 268 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0016 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ””
Прогнозна стойност: BGN 100 269,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2021-0003 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Шумака“, с. Лесидрен, община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 60 564,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0018 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 11“
Прогнозна стойност: BGN 411 705,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0010 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Неотложни възстановителни работи на водопроводен клон на улица „Сергей Румянцев“ в гр. Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0027 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на Съдебна палата гр. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 656 488,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0026 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: “Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 5 577 720,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0013 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улична мрежа в с. Сусам и с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05228-2021-0012 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ГДБОП Предмет на ОП: Ремонт на помещения за разпит и разпознаване на задържани/заподозрени лица в сградата на ГДБОП, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №133А“.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06166-2021-0001 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: Командване за логистична поддържка (Военно формирование 48960) – София Предмет на ОП: Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 2 – 2000 м3 във военно формирование 42700 – Сливен.
Прогнозна стойност: BGN 250 755,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0043 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 356 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0021 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на детски площадки, разположени в дворните пространства на детските градини на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2021-0015 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: Ремонти на покриви в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 686 205,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0034 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на част от ул. Бузлуджа и ул. Подполковник Калитин в гр. Димитровград.
Прогнозна стойност: BGN 981 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0043 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2021-0005 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА В ОДМВР ХАСКОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 492 175,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0010 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 84 146,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0327 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на покрита площадка за временно съхранение на едрогабаритно оборудване, северно от Склад 002
Прогнозна стойност: BGN 486 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00826-2021-0018 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ.НАУМ“ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, за разполагане на апарат за магнитно-резонансна томография
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00743-2021-0016 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на обект „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 1, База 2 и паркинг”, находящи се в УПИ VII-1783, 2628 /с идентификатор 10135.5506.992/, кв. 151 по плана на 29-ти м.р., м. „Вилите” кв. Аспарухово, гр. Варна, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 080 334,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0014 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Кабелно ел. захранване СрН-20кV и трафопост 20/0,4кV към обект: „Музей на открито с административна сграда“, УПИ I-1204, I-1385, I-1386, I-1387,кв. 3а, 3б, попадащ в регулационните линии на гр. Никопол, общ. Никопол
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0052 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващо улично осветление с ново енергоспестяващо в населени места в Община Видин по тринадесет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 113 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0027 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на част от полетата на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 181 493,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0091 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 033 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0009 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг на обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на речни корита на р. „Манджарин“, р. „Славци“, р. „Селска“ и р. „Бузола“, в гр. Пирдоп, община Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 1 418 254,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2021-0004 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на Софийска професионална гимназия “Княгиня Евдокия““
Прогнозна стойност: BGN 179 403,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01638-2021-0001 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ОПЕРА – РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: “Държавна опера Русе – проект за постоянен покрив над сцената и възстановяване на първоначалния му архитектурен образ“
Прогнозна стойност: BGN 262 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2021-0006 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1 „Център за психично здраве-София „ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 2 437 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0090 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за изграждане на паркова зона в кв. „Изток“ гр. Перник- зона 1
Прогнозна стойност: BGN 166 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0071 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИТУАЛНА ЗАЛА КЪМ ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01916-2021-0002 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Tекущ ремонт на помещения в сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04511-2021-0005 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01484-2021-0004 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Предмет на ОП: „Модернизация (подготовка) на лаборатории за изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“
Прогнозна стойност: BGN 109 876,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0086 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет”, гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 11 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2021-0004 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Аварийно – възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Грамадска”, в град Грамада, община Грамада”
Прогнозна стойност: BGN 870 800,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0090 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 646 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0088 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за Изграждане на довеждащ водопровод от ПСПВ в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол, община Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0087 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за основен ремонт на терен на спортна база с. Дивотино, вкл. осветление
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2021-0021 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти в имоти, предоставени за ползване и управление на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 26 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0086 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: ,,Рехабилитация на ул.“Отец Паисий“ от ОТ874 през ОТ 891, от ОТ904, ОТ975, ОТ1059 до ОТ1122, според действащ ПУП-ПУР на гр. Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 1 289 936,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0009 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за петнадесет групи с прилежаща инфраструктура, в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж.к. Малинова долина” по плана на гр. София, Район Студентски
Прогнозна стойност: BGN 8 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0021 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ШАБЛА“
Прогнозна стойност: BGN 382 893,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0022 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административна сграда на Община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 514 382,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0060 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 1 535 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0031 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Корпус Б1:Преустройство и смяна на предназначение на съблекални в Информационен център – на кота +3,60 и в учебни зали и кабинети – на кота +6,20
Прогнозна стойност: BGN 689 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0010 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения, с трасе в близост до осови точки 32, 35, до края на регулацията; реконструкция и възстановяване на водосток между о.т. 35 и о.т. 44, по плана на с. Винево, общ. Минерални бани, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 999 995,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0012 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на обекти на територията на община Златарица, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 50 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0018 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински път SML 2174 /III-8652 – Падина – П.К. Средец/ – Кундево в участък 1+300 км до 2+400 км с дължина 1100м. и съпътстващи улици в с. Кундево
Прогнозна стойност: BGN 186 346,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2021-0003 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Реновиране на хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Варна“
Прогнозна стойност: BGN 175 137,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0019 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Аварийна подмяна на главен водопроводен клон от азбестоциментови тръби ∅ 250 и ∅ 200 мм и попадащия в същото трасе разпределителен водопроводен клон от манесманови тръби с диаметри ∅ 80, ∅ 100 и ∅ 150 мм, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения на ул. „Орлинска“ в участъка от ос.т.1660 до ос.т.1493“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0049 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на 4 МЖС по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”
Прогнозна стойност: BGN 600 581,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0009 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“
Прогнозна стойност: BGN 97 789,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0008 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане или основно обновяване на площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив, Район „Тракия”, в две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0011 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 261 683,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0016 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на подлези, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 18 836,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2021-0012 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица от ОТ 104 до ОТ 106, с. Пещера, общ. Земен“
Прогнозна стойност: BGN 170 632,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2021-0003 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Аварийно – възстановителни работи по почистване, укрепване и реконструкция на отводнителна канавка и отводнителни съоръжения, прилежащи на ул.„Александър Стамболийски”, в с.Чавдар”.
Прогнозна стойност: BGN 791 008,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2021-0027 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на противообледенителна система на покрив на административна сграда, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6“
Прогнозна стойност: BGN 57 567,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0074 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на Газово стопанство за Детска Ясла и ДГ „Синчец“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0073 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка на ул. „Захари Зограф“, град Троян, УПИXLII „За озеленяване и трафопост“, квартал 60 по плана за регулация и застрояване на град Троян –I и II микрорайон, поземлен имот с с идент. 73198.512.235 по кадастралната карта на град Троян”
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0125 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строителни дейности (текущ ремонт) по проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0074 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване за обект: „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище ,,Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград, проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Нарочно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866”- Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” , група дейности „Културна инфраструктура“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 2 293 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0022 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително –монтажни работи
Прогнозна стойност: BGN 3 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0213 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Извършване на строително – ремонтни работи в сградния фонд на ОП „Гробищни паркове“
Прогнозна стойност: BGN 204 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0168 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на ОРУ 31,5 kV в п/ст Марица изток.
Прогнозна стойност: BGN 2 089 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04511-2021-0004 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0029 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция на тротоари по улица „Климент Охридски“ в участъка от о.т. 708 до о.т. 616 по ПУП на гр. Харманли, /улица „Я. Сакъзов“ до улица „19-ти Февруари“ в гр. Харманли/“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0022 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: ,,ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОДПОРНА СТЕНА ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. БЯЛО МОРЕ И УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН В КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 253 413,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0023 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: „Изграждане на улица от о.т. 260 до о.т. 263 по плана на гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 396 408,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0083 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, община Перник -2ри етап“.
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0022 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основни ремонтни дейности в ОУ „св. Св. Кирил и Методий“, ул. „19-та“, с. Караджалово община Първомай
Прогнозна стойност: BGN 146 733,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0179 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг
Прогнозна стойност: BGN 1 903 561,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0025 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0021 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0072 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Преустройство на помещение № 1014 и санитарен възел към него в хотел „Флагман“ в помещение за хора с намалена подвижност, доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане“
Прогнозна стойност: BGN 23 814,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0069 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на инсталация за отопление с термопомпа «Въздух – вода» за два новообразувани центъра за възрастни хора в сграда в кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2021-0004 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 6 – БИТОВ КОРПУС, ВЪВ ВР 1536; ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 14 СКЛАД КЪМ МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ И № 15 – МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ, ВЪВ ВР 1536; ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 7 – БАННОПЕРАЛЕН КОМБИНАТ, ВЪВ ВР 1536
Прогнозна стойност: BGN 921 633,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0039 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2021-0040 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в базата на УОС на Тракийски университет, находяща се в бившето АПК и в Конна база на Тракийски университет“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2021-0021 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево”
Прогнозна стойност: BGN 282 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0027 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция по източен тротоар по ул. „Любен Каравелов“ в участъка от ул.“Климент Охридски“ до пл. „Съединение“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 18 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2021-0006 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Частичен ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на Академията на МВР“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 145 228,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0085 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр.Свиленград” в изпълнение на АДБФП :№BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020, по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 88 419,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0026 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция на тротоари по улица „Св. Св. Кирил и Методи“ в участъка от о.т. 62 до о.т. 100 /улица „Ив. Вазов“ до улица „22-ти Септември“ в гр. Харманли/“.
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06175-2021-0001 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: СЕЛСКА ПРОБУДА-1927 НЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на народно читалище „СЕЛСКА ПРОБУДА – 1927“, находящa се в УПИ I – културен дом, кв.38 по планa на с.Варвара, община Септември ”.
Прогнозна стойност: BGN 687 138,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2021-0014 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътна настилка – четвърти клас на път № 2240 – отсечка от с.Добри Лаки до отбивка с.Клепало”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05712-2021-0001 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА 131 СУ ” КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ”
Прогнозна стойност: BGN 187 697,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0054 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Аварийна байпасна връзка между вливна и хранителна тръба Ф500 мм на НР Средна зона в кв. Чародейка – север, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00494-2021-0021 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ ЕАД Предмет на ОП: „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0051 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пуск в експлоатация и поддръжка на два броя покривни фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление с максимално възможна инсталирана мощност за нуждите на „ДСХОЛ“ (Дом за стари хора с отделение за лежащи) и „ДПЛФУ“ (Дом за пълнолетни лица с физически увреждания)
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0008 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Енергийно обновяване на СУ “Христо Ботев“-гр. Брусарци с подмяна на отоплителна инсталация и водогреен котел“
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06176-2021-0001 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1904 НЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на народно читалище „ Христо Смирненски – 1904”, находяща се в УПИ VІ-читалище, кв.60 по плана на гр. Ветрен, община Септември”.
Прогнозна стойност: BGN 834 195,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0016 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ОТ ОС.Т. 20 ДО ОС.Т. 90 И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ НА УЛИЦА „СРЕДНА ГОРА“ ОТ ОС.Т. 126 ДО ОС.Т. 140“
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0015 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник – І-ви етап, Главен клон І, Главен клон ІІ, Главен клон ІІІ и Тласкател“. Част 1: „Реконструкция на Главен клон І – ЛОТ 1 /ОК74-ОК125/, ЛОТ 2 /ОК125-ОК398/ и Тласкател на водопроводната мрежа на град Долни Дъбник
Прогнозна стойност: BGN 1 309 454,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03005-2021-0001 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР – Благоевград Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 41 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2021-0002 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на класни стаи за обособяване на център по природни науки, изследвания и иновации по НП „Изграждане на STEM среда“ в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ – гр.Габрово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 119 043,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2021-0005 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: „Неотложни ремонтно-възстановителни и консервационни дейности по фасади и покрив на къща музей „Александър Божинов“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 112 785,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0139 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на настилка с висока износоустойчивост и усилване на товароносимостта ѝ до хале „Ремонт работни колела“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2021-0008 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Ремонт на двуетажна масивна сграда с. Владимирово. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Ремонт на класни сати и коридор в „СУ Васил Левски“ – гр. Бойчиновци.
Прогнозна стойност: BGN 202 415,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0087 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0031 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Допълнителни СМР, възникнали при изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом“, изпълняван по АДБФП № BG06RDNP001-7.008-0040-C01/ 27.11.2019 г. по 3 (три) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 30 006,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0062 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ“ В УПИ III-1619, 1635 /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1385.2277/, КВ. 59, М. „НАДЕЖДА 3“, БУЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ“ №147
Прогнозна стойност: BGN 65 067,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2021-0014 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. „МИНЬОРСКА“ М/У О.Т. 398 И 401 В КВ. 21 ПО ЗРП НА ГР. ЛЪКИ.
Прогнозна стойност: BGN 677 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0036 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на канализация по улици в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 2 222 554,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0015 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска, в с. Антон, община Антон“
Прогнозна стойност: BGN 1 516 306,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01828-2021-0001 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка в ОУ „Васил Левски“ гр. Чирпан, УПИ І-за Училище, кв. 133 по плана на гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 72 007,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01279-2021-0001 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ Предмет на ОП: „Проектиране, основно обновяване и текущ ремонт на площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив – Район „Източен“, парк „Каменица“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2021-0006 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Обект: „Павилион за търговия в УПИ-I за пазар „Сан Стефано“ (идентификатор 63427.1.267), ЖК „Възраждане“, ул. „Сан Стефано“ 4, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0072 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2021-0008 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, Община Разлог.
Прогнозна стойност: BGN 2 376 991,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0199 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изграждане на водопроводно отклонение за противопожарни нужди на обект: Архивохранилище на ТП на НОИ-Кюстендил, с. Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 20 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0165 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство по част „Геотехника“
Прогнозна стойност: BGN 9 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0023 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия – гр. Кубрат”
Прогнозна стойност: BGN 49 681,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0082 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР / на седем многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник – Етап 2″
Прогнозна стойност: BGN 1 810 010,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0022 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0317 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2022 година
Прогнозна стойност: BGN 7 653 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0029 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Туристически информационен център в УПИ III/870 от квартал 26 по ПУП-ПРЗ на гр. Ардино, община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 189 788,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2021-0009 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗАД ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ В ЮЖНИЯ ДВОР НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГРАД ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 117 285,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05601-2021-0001 Дата на публикуване: 11.11.2021
Наименование на възложителя: ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – 1901 НЧ Предмет на ОП: „СМР на обект „Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901“ гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 366 754,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0111 Дата на публикуване: 11.11.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0083 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Изграждане на детска площадка”, находяща се в УПИ II – за озеленяване и детска площадка , кв.313, гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 27 823,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0008 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на стопанство за складиране и транспорт на гориво при реконструкция на водогреен котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2021-0012 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01200-2021-0008 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на самостоятелен обект, съгласно АПДС № 10233/0108.2019 г. с идентификатор 68134.802.2095.1.2, за да бъде пригоден за лаборатория за изпитване на игрални съоръжения и фискални устройства към отдел ИСФУ, ГД МИУ
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2021-0002 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ съгласно инвестиционен проект „ ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАРАТА СГРАДА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Прогнозна стойност: BGN 269 997,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0006 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане или основно обновяване на площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив, Район „Тракия”, в две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2021-0009 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Реконструкция и пристрояване сградата на Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 1 617 493,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0017 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за почистване на речното корито на река Неделинска от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Неделино, община Неделино“.
Прогнозна стойност: BGN 829 276,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0176 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: ”Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕР ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”
Прогнозна стойност: BGN 345 144,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0175 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас ЮГ и КЕЦ Карнобат
Прогнозна стойност: BGN 409 493,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0174 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Златоград
Прогнозна стойност: BGN 456 581,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01075-2021-0010 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН ООД Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. РЕЧИЦА, ГР. СЛИВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 8 800 711,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0024 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПО УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ ДО О.Т.199 НА УЛ.„АНТОН ИВАНОВ” И ОТ КРАЯ НА РЕГУЛАЦИЯТА ПРИ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” ДО ВОДОЕМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЛ. ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 739 521,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0136 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП:  Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от ДСП – Мъглиж, находяща се на адрес: гр. Мъглиж, пл. “Трети март“№8.
Прогнозна стойност: BGN 43 483,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0310 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Боядисване на антенни мачти от клетъчна радиосистема на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0013 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Частичен ремонт и обзавеждане на сградите на народно читалище „Ана Маймункова“ с. Воден, на народно читалище „Просвета“, с. Голямо Крушево“ по 2 (две) Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 41 769,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0044 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в административната сграда на Община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 2 730 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0003 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 262 568,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0020 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: “Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 263 575,69 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2021-0006 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в 30.СУ „Братя Миладинови““
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0015 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”
Прогнозна стойност: BGN 630 517,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0058 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0082 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет”, гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 10 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0057 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 149 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06146-2021-0002 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване на едноетажна сграда – Къща музей „Панчо Владигеров“
Прогнозна стойност: BGN 77 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0135 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево, находяща се в гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“№5А“
Прогнозна стойност: BGN 72 538,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2021-0009 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД Предмет на ОП: ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0008 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на временен открит паркинг в УПИ III – за КОО и озеленяване, кв. 18, м. „Дървеница“, Район „Студентски“, Столична община“.
Прогнозна стойност: BGN 98 337,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0028 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Реновиране на помещения предвидени за изграждане на специализираната химико-токсикологична лаборатория към Медицинския институт на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 1 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2021-0016 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Демонтаж, доставка и монтаж, на абонатни станции и тръбна мрежа, на отоплителните инсталации, на затвора гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02680-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на сграда с идентификатор 66425.500.4006.1 и пристройка на асансьор в имот 66425.500.4006 по КК и КР на гр. Силистра, вкл. доставка и монтаж на асансьор за нуждите на ЦСОП – Силистра
Прогнозна стойност: BGN 106 694,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0008 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 БРОЯ БУНГАЛА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В ПБ „БЕЛИ ИСКЪР“
Прогнозна стойност: BGN 524 247,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: основен ремонт на сгради № 6,7,8,9,10,11 – складове, битов корпус, абонатна и парова централа и сграда № 3 – техническа работилница във войскови район 1535 на Съвместното командване на специалните операции“
Прогнозна стойност: BGN 1 102 908,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0196 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: “Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2021-0010 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : „Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлечен участък на улица „7-ма“в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско – общ. Брацигово, обл.Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 345 867,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0023 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Пристройка към училище от север за физкултурен салон”, находяща се в УПИ 1-143, кв. 27, по плана на с. Медовец, общ. Дългопол”
Прогнозна стойност: BGN 560 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0069 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонтни дейности в помещения 101 с коридор, 202 и 203 в хотел „Фрегата“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 11 770,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по реализиране на строеж: Многофункционална зала към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 187 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0031 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0034 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Никола Вапцаров” в гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 222 639,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0033 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Владимир Маяковски” в гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 159 943,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0032 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Свети Климент Охридски” в гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 123 544,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0015 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на подлези, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 18 836,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02762-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на газова и отоплителна инсталация на административната сграда на РЗИ – Монтана /първи, четвърти, пети и шести етаж/, находяща се в гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3”
Прогнозна стойност: BGN 49 363,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0070 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 541 873,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0069 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на подпорна стена, бетонов тротоар и парапет по цялата дължина на стената, село Баница
Прогнозна стойност: BGN 65 216,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0012 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи и изграждане на обект Музей на открито „Археологически парк „Пристани на времето“ по програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ“, финансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране
Прогнозна стойност: BGN 1 245 743,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0081 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки с паваж, паркинг елементи и тротоарни плочи на територията на община Перник
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00926-2021-0001 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 2 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 4
Прогнозна стойност: BGN 26 440 448,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2021-0058 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” – УНСС”
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0161 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2021-0028 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Ремонт на помещения и коридори в сградата на МС, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 6-8
Прогнозна стойност: BGN 512 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0053 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на улица „Любен Каравелов“ гр. Разград- изход за гр. Исперих(от кръстовището с ул. „Княз Борис“ до ул. „Бърни Бърнев“ гр. Разград) и ул. „Юмрукчал“ гр. Разград (от ул. „Жеравна“ до ул. „Ивайло“ гр. Разград)“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0052 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“/автогара/ до ул. „Търговищко шосе“ и на ул. „Добруджа“ от ул. „Перистър“ до ул. „Княз Борис“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0057 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: ”Ремонт на канализация на ул. №26 по плана на с. Рибново, община Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 12 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0034 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: ”Изграждане на видеонаблюдение за парк „Градска градина“, гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 29 963,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0071 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул.„Иван Вазов“ с о.т. 208,199,192,190,189 до о.т. 188, с. Марково, с приблизителна дължина 370 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 113 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0070 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: “ Основен ремонт на ул. „Стадиона “ с о.т. 199,94 до о.т. 95, с. Ягодово, с приблизителна дължина 310 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 80 483,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0069 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „15-та“ с о.т. 112,153,160 до о.т. 194 и о.т. 160 до о.т. 16А, с. Храбрино, с приблизителна дължина 562 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 101 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0068 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Калоян“ с о.т. 86,80 до о.т. 68, с. Цалапица, с приблизителна дължина 280 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 72 983,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0067 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Беласица“ с о.т. 149,48,47 до о.т. 62, с. Белашица, с приблизителна дължина 250 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 78 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0066 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Тунджа“ с о.т. 127,129 до о.т. 130, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0009 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Ремонт на общински обекти на територията на Община Ковачевци – 5 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 276 545,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0195 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СИЛИСТРА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА РЗОК – СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 33 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0021 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари на улици „Тодор Байлов“ и „Антон Николов“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 094,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01509-2021-0009 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Ситуационно-научен център за събиране и обработка на метеорологични и хидрологични данни – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0014 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: ,,Пристройки на учебни стаи към Средно общообразователно училище ,,Христо Ботев“, гр. Сунгурларе“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 632 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2021-0039 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на ограда в сектор тревопасни в ЦЗПЖ Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 39 306,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0019 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА”
Прогнозна стойност: BGN150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0134 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително монтажни работи по баластова призма на железен път
Прогнозна стойност: BGN 170 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2021-0008 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и инженеринг -допълнително проектиране и изграждане на два броя асансьорни уредби на пешеходен подлез „Ситняково“, находящ се в гр. София, СО – район „Средец“, бул.„Михаил Еминеску“, ул.„Цар Иван Асен II” и бул.„Шипченски проход“
Прогнозна стойност: BGN 611 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02065-2021-0005 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт и реконструкция в сгради-публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР-Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 117 519,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0039 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА“
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0061 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 261 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2021-0019 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на полицейски приемни“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2021-0004 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на система за пожароизвестяване в административния корпус на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура“
Прогнозна стойност: BGN 59 615,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0047 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи по обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води „Яйцето“, к.к. Боровец, община Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 409 511,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0079 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонтни и аварийни работи по В и К мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0300 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5,6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 1 798 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0025 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: Реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево-1“, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 310 019,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0024 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на модернизация по актуализиран работен проект от 2008 г. за обект: „Язовир „Панчарево“, Челен преливник – проверка и ремонт товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор“
Прогнозна стойност: BGN 78 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0051 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на част от високо тяло на сграда Битов комбинат гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0008 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, 4.3: ул. „Беласица“ от ОК 8 до ОК 61“
Прогнозна стойност: BGN 89 006,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0014 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Извършване на СМР – Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 431 449,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0024 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изграждане на спортни и детски площадки в град Радомир-II етап“
Прогнозна стойност: BGN 114 264,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0050 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по: Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рупчос“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рудозем“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул.“София“ и ул. „Лом“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул.“Алея Освобождение“ в гр. Русе, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2021-0007 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 985 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0078 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за изграждане на паркова зона в кв. „Изток“ гр. Перник- зона 1
Прогнозна стойност: BGN 166 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0028 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0021 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Битова канализация по ул. „Ивайло”, ул. „Комунига”, ул. „Пролет” и ул. „Перуника” и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Комунига” в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 154 195,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0013 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на покрив на съществуваща сграда – читалище в УПИ I, кв.22 по плана на с.Лозарево, община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 153 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0062 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Ремонт на сграда и вертикална планировка на жп гара Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 3 098 913,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0065 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на инсталация за отопление с термопомпа «Въздух – вода» за два новообразувани центъра за възрастни хора в сграда в кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0054 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Допълнително възникнали работи за обект „Текущ ремонт на покрив на административна сграда „Старият съвет“ в гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 39 662,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0055 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, с. Копринка, общ. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0016 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 по плана на град Годеч /зад сградата на общинска администрация/ и Рехабилитация на паркинг с осови точки 523-524 по плана на град Годеч“
Прогнозна стойност: BGN 77 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0006 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Текущ ремонт в обекти, предоставени за стопанисване и управление на Върховния административен съд
Прогнозна стойност: BGN 86 485,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0019 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на детски площадки на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0060 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатни станции на „Високоетажна жилищна сграда с ателиета, магазини, подземни гаражи и надземни гаражни клетки“ в УПИ III-1619, 1635 /ПИ с идентификатор 68134.1385.2277/, кв. 59, м. „Надежда 3“, бул. „Ломско шосе“ №147“
Прогнозна стойност: BGN 65 067,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0295 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нови тръбни трасета за захранване с топлинна енергия на сгради с кадастрални номера 596 и 360 към отдел “Логистика на запасите”
Прогнозна стойност: BGN 81 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0013 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на помещение в НЧ „Светлина 1904“ в УПИ І, вк.7, с.Белоградец, община Ветрино
Прогнозна стойност: BGN 20 991,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0074 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 155 934,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05872-2021-0001 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Ремонт на покрива и топлоизолация на сградата на Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП), гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 162 135,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0071 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0027 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00692-2021-0051 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ АД Предмет на ОП: Поддръжка на ВиК инсталации, топлопреносна мрежа и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0027 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 65334.212.634, м.“Боруна“, гр. Сандански, Община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 12 161 183,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0202 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на столични булеварди и общински пътища по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 25 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0033 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „СМР на обект „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане, ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, общ. Ген. Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 324 233,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0029 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Обновяване – възстановяване и почистване на Каралезката чешма в с. Стефан Караджа“
Прогнозна стойност: BGN 8 215,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0040 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 2 223 425,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0115 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обект „Г4: Рехабилитация и реконструкция на УПИ I озеленяване в кв. 438 ( пл. „Житен пазар“ ) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “ Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020- 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 820 912,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0131 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на дейта център за киберсигурност
Прогнозна стойност: BGN 89 712,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0293 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на система за видеонаблюдение на ПОК „Леденика“, Ведомствени общежития 1, 2, 3 и 4 и пансион „Фортуна“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2021-0008 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътното платно за движение на общински път SZR 1042 между с. Пъстрен и с. Кравино от п.т. 1 до п.т. 51, община Опан, обл. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 724,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0021 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на допълнителни Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: Ремонт на ОУ „ Васил Левски „ с.Змейца“
Прогнозна стойност: BGN 8 649,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0023 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан , Община Чирпан”, Обособена позиция 2: “Ремонт на улична пътна мрежа на територията на Община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 61 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03335-2021-0001 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покривите на сградите на Обединено училище „Св. Климент Охридски“- гр. Бургас, кв. Рудник“
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0012 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площадка за сцена в с.Момчилово и на общински сгради в с.Неофит Рилски и с.Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 16 709,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0020 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия с десет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 170 835,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0019 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради в училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 1 642 393,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03420-2021-0001 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ Предмет на ОП: „ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДОМ2 ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ В К.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ОБЩ. НЕСЕБЪР-ЕТАП2“
Прогнозна стойност: BGN 269 989,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0018 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по изграждане на подобект „скейт парк „Северен парк“ – част от строеж „Ремонт и възстановяване на главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Николай Жеков“, район „Надежда“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 642 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2021-0011 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътна настилка – четвърти клас на път № 2240 – отсечка от с.Добри Лаки до отбивка с.Клепало”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01821-2021-0005 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на съществуваща ограда на двора на ПГМЕТ – гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 104 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2021-0003 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
Прогнозна стойност: BGN 11 431,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2021-0003 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на 10 (десет) броя помещения за съхранение на веществени доказателства, ползвани от ОДМВР-Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 95 007,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0005 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Рехабилитация на улица „Райна княгиня”, град Долна баня, община Долна баня
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0007 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площади и полагане на трошенокаменна настилка на улици без трайна настилка в община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 157 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0103 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0027 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Туристически информационен център в УПИ III/870 от квартал 26 по ПУП-ПРЗ на гр. Ардино, община Ардино”.
Прогнозна стойност: BGN 186 788,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0046 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ – обекти на Община Силистра по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 27 382,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2021-0012 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2021-0017 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: Строително – ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София” по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0061 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+040 до км 130+190 с дължина 1 150 метра по ІХ-та жп линия“.
Прогнозна стойност: BGN 8 382 592,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:00233-2021-0060 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: жп участък Перник – Радомир“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 274 667 551,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0077 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. Св. Кирил и Методий, кв. Иван Пашов, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 894 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0071 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Подмяна на дограма на стол № 4 – ГДЖСОБТ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0046 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане на детска площадка източно от блок 35 в кв.Самоково, гр.Самоков, община Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 25 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0048 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Музикална школа „Илия Бърнев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 113 027,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0047 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Етнографски музей-Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 70 074,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2021-0007 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица 31 и улица 14 в с. Винарово, общ.Ново село ˮ
Прогнозна стойност: BGN 149 533,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0046 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 383 956,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0042 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ-I, кв.78, с. Литаково, общ. Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 226 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0027 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ III – 139, КВ. 16, ПИ 80916.501.139 ПО ПЛАНА НА С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩИНА КАМЕНО – ДОВРЪШИТЕЛНИ РАБОТИ“
Прогнозна стойност: BGN 149 899,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0022 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив читалище с. Садина, община Попово”
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0030 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина –УПИ V- 679 – „ За детска градина“, кв.7, с.Церово“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0045 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 2 533 151,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0005 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Рехабилитация на структурна кабелна система (СКС) в сградата на Върховния административен съд, в гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“№ 18 и гаранционна поддръжка
Прогнозна стойност: BGN 455 079,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0059 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „КОМПЛЕКС ОТ АПАРТАМЕНТИ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – II ЕТАП- СЕКЦИЯ 2 И СЕКЦИЯ 3“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.513.587, УПИ ХIII-1, 2, 3, 22, 23, КВ. № 23, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17“, УЛ. „КОЗЛОДУЙ“ № 102-106, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 84 954,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0054 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2021-0008 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД Предмет на ОП: ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0286 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и реконструкция на помещение ХВ122 в сграда ХВО, ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 258 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2021-0003 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект „Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, в участъка от км 3+200 до км 6+200 /Шиачка махала откл. за Раково/, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+300 до км 4+500 и от км 0+100 до км 1+1200, Обособена позиция 2: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+200 до км 6+200“ – за обособена позиция №2“
Прогнозна стойност: BGN 179 920,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0058 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ XVII- 176, кв. 259, ул. „Симеон Радев“, м. „Павлово- Бъкстон“, СО район „Витоша“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 73 095,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0013 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на сграда на старо училище” в ПИ 18099.401.753.1 по КККР на гр.Гулянци.
Прогнозна стойност: BGN 148 990,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0046 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 551 870,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0030 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Разширение на гробищен парк гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 113 039,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0029 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Благоустрояване на ул.”Чепинец”, ул.”Родопи” и площад „Лютово” в с.Света Петка, община Велинград, Област Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0026 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на покрит общински пазар в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 1 099 726,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0053 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 149 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0009 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова сграда за две групи, физкултурен салон, здравен кабинет, изолационна и кухня към ДГ № 176 „Зорница“, с. „Мрамор“, район „Връбница
Прогнозна стойност: BGN 1 526 350,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01369-2021-0006 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“, финансирана по процедура BG16МЮР002-5.004-0002-С001 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 420 286,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0283 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт сгради в цех БПС
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03038-2021-0002 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 131 822,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2021-0006 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на стара складова база клетки V и VI на „Свободна Зона – Пловдив“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0063 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – Първи етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на кm 119 + 800 и съпътсваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115 + 756, в рамките на средствата, отпуснати за безвъзмездно финансиране за реализацията на проекта, съгласно Постановление № 348 от 18.12.2019 г. на МС, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Прогнозна стойност: BGN 928 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2021-0026 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на две обособени входящи трасета за преминаване на хладилни камиони на ГКПП „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 5 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0076 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЯРДЖИЛОВЦИ, ОБЩИНА ПЕРНИК -2РИ ЕТАП“.
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0086 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт тенис кортове – УПИ VІ, кв. 236, ул. „Мария Габровска“ №2А, гр. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 97 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2021-0002 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: Премахване на незаконен строеж и обект, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Премаване на незаконен строеж триетажна масивна сграда, находяща се в северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.167 по КК на гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец“ и Обособена позиция 2: Премаване на незаконен преместваем обект за охрана, находящ се в северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.94 /настоящ ПИ с идентификатор 07079.831.360/ по КККР на гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец
Прогнозна стойност: BGN 56 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2021-0001 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“
Прогнозна стойност: BGN 269 997,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0054 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 59 701,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0042 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор, обновяване и развитие на Музей на бойната слава – сгради и прилежащо пространство“ – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 170 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2021-0008 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „РЕНОВИРАНЕ НА ХРАНИЛИЩА ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В СГРАДИ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)“
Прогнозна стойност: BGN 139 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0015 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Реконструкция на В и К по главна улица на с. Градец, общ. Котел
Прогнозна стойност: BGN 391 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0062 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Неотложен ремонт на част от покрива на Централен военен клуб, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7“
Прогнозна стойност: BGN 7 665,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0015 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населени места на територията на община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 423 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0038 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж с. Капитан Димитриево до вътрешно водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево, Община Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 73 666,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2021-0004 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Изграждане на присъединителни площадкови газопроводи за два общински обекта“
Прогнозна стойност: BGN 60 010,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0020 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа и ПСОВ гр. Мъглиж, общ. Мъглиж“, Подобект 1: „Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, гр. Мъглиж, Община Мъглиж““
Прогнозна стойност: BGN 4 615 663,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0167 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0026 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по техническата инфраструктура на територията на община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 269 590,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04414-2021-0006 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи по обект „Подмяна на дограма на сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 162 208,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00813-2021-0006 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив над хирургично отделение на КОЦ – Враца ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 32 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0072 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищно и квартално пространство, УПИ I, кв. 31, кв. „Димова махала“, гр.Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 133 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0018 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА – УПИ I – НАРКООП И КУЛТУРЕН ДОМ, С. ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0025 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В УЛИЦА ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С. ЛЕВУНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, КАКТО СЛЕДВА: ДЯСНО В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.Т.44 И О.Т.49 И ЛЯВО В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.Т.40 И О.Т.50“
Прогнозна стойност: BGN 686 996,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0041 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пуск в експлоатация и поддръжка на два броя покривни фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление с максимално възможна инсталирана мощност за нуждите на „ДСХОЛ“ (Дом за стари хора с отделение за лежащи) и „ДПЛФУ“ (Дом за пълнолетни лица с физически увреждания)
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0071 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, на обект:„Изграждане на сондажен кладенец, помпена станция и довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект: „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“
Прогнозна стойност: BGN 119 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02223-2021-0002 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Видин Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР – Видин
Прогнозна стойност: BGN 18 215,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2021-0022 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.16“
Прогнозна стойност: BGN 496 522,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0027 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по КК на с. Труд, Община „Марица“ – ПЪРВИ ПОДЕТАП от втори етап: „Изграждане на детски площадки, ел. инсталация с алейно осветление, автоматизирана подземна напоителна система и помпено-хидрофорна шахта
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0054 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 9 470 860,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0021 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон в спортен комплекс с. Цонево“ находящ се в УПИ-III, кв. 39, по плана на с. Цонево, общ. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0060 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на тераси и фасади на сградата на ВК “Казанлък”
Прогнозна стойност: BGN 28 335,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0017 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки по част от улици “Янко Сакъзов”, “Георги Димитров”, “Дунав” и “Димитър Грънчаров” в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 81 986,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2021-0003 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин, находящи се в гр. Елин Пелин, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 105 615,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0017 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. „Малина“ в участък от ОТ 357, ОТ 358 до ОТ 345 гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0023 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на обекти във военно формирование 34400 – Варна”
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0011 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Ремонт на помещения за шест градински групи, разположени на територията на СО – район Илинден
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0014 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа на община Котел за период от 1 година
Прогнозна стойност: BGN 791 312,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0040 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 143 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0037 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр.Пещера
Прогнозна стойност: BGN 2 436 906,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04153-2021-0003 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. ХИСАРЯ Предмет на ОП: “Ремонт на Библиотека и Фасада в СУ“Христо Смирненски“ гр.Хисаря”
Прогнозна стойност: BGN 76 332,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0278 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, доставка и монтаж на оборудване и материали за подмяна на специализирани контролери за управление на процесите във водни станции 1, 4, 5 и 6 (ВС1-XQ81, ВС4-XQ84, ВС5-XQ85 и ВС6-XQ86) от Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на дебаланси и отпадни води
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0012 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на сгради с инициали МЖ (училище) и МЖ, находящи се в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 47 по неодобрения КП на с. Мрежичко, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 59 116,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0014 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. „Европа“ и общински път PVN 2194
Прогнозна стойност: BGN 3 484 686,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0025 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нов корпус за изнесени две градински групи в село Главиница, филиал на ЦДГ „Снежанка“, гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 491 770,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2021-0001 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на РУ – Годеч при ОДМВР – София“
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05228-2021-0008 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ГДБОП Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране и преустройство на съществуваща кинозала находяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на фитнес зала
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0053 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари по ул. „9-ти септември“ между о.т. 100 и о.т.112 по ПУП на с. Овчи кладенец, Община „Тунджа” – I етап”
Прогнозна стойност: BGN 53 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01996-2021-0001 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СТОЛА НА ОУ „АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ“
Прогнозна стойност: BGN 183 199,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0038 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Основен ремонт на училища и детски градини в гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 73 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2021-0013 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Изграждане и осигуряване на непрекъснато ел. захранване за Център за данни (Data център) и изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок N 8, гр. София, по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
Прогнозна стойност: BGN 388 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0022 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0040 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2 и административен адрес пл. „Незнаен войн“ №5, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 264 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0007 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово“; Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Завет с. Веселец и с. Сушево“
Прогнозна стойност: BGN 298 796,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2021-0004 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, класни стаи и санитарни възли на ОУ „А.Константинов“, с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 213 848,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0022 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на площад в УПИ VI-886, кв.16, с.Ставерци, община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 97 118,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0068 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на разширение на електрическата инсталация в сградата на база за отдих (БО) „Зеленика“ – Китен“
Прогнозна стойност: BGN 68 357,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01821-2021-0004 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на съществуваща ограда на двора на ПГМЕТ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 104 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0042 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за поправяне, заздравяване или премахване на опасни и самосрутващи се сгради или части от тях, както и на незаконни строежи на територията на Община Поморие”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0016 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Облагородяване на паркинг по ул.“Цар Калоян“ гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 54 711,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0273 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на санитарно пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото ватоварване на персонала
Прогнозна стойност: BGN 2 887 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0149 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система в АМП Цинга“
Прогнозна стойност: BGN15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0076 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.“
Прогнозна стойност: BGN 7 014 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0075 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
Прогнозна стойност: BGN 10 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0074 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
Прогнозна стойност: BGN 10 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0073 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 11 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0072 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали • Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик • Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив • Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян • Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Прогнозна стойност: BGN 11 397 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0071 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково, по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
Прогнозна стойност: BGN 17 080 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0070 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград • Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил • Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник • Обособена позиция № 4 – ОПУ София
Прогнозна стойност: BGN 13 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0154 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 244 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2021-0012 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Авариен ремонт на част от покрив с идентификатор 56722.661.142, Ректорат 1 Медицински университет – Плевен
Прогнозна стойност: BGN 880 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0053 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП:Частичен ремонт на покривно покритие на ниското тяло на ВПД – Хармония
Прогнозна стойност: BGN 20 340,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2021-0007 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на гр. Белене”
Прогнозна стойност: BGN 56 590,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0026 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тенис на корт и площадка за спортни игри в УПИ I-72,73, кв. 20, Производствена зона „Север“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 85 562,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0028 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“ с. Шишманци “
Прогнозна стойност: BGN 201 582,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0043 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в к.к. Боровец, община Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2021-0004 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в сградата на корпус 2 на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 63 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0020 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 214 637,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0098 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2021-0006 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи на съоръжения от находище на минерална вода “Павел баня“ – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 48 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0052 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ ХІ- 84,86,87, КВ.70, Ж.К. „РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 1, СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“, ГР. СОФИЯ- СО“
Прогнозна стойност: BGN 95 780,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0022 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на рейдови пост, щабна сграда на в.ф. 22480 и ГСМ лаборатория във в. ф. 32890 – Бургас ”
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0024 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на УПИ XV-31 и УПИ XVI-3592 от кв. 3 по плана на гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 237 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0269 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и монтаж на разединители средно напрежение в ЗРУ31,5 kV
Прогнозна стойност: BGN 493 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0268 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0033 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ ПО УЛИЦА О.Т. 1-45-44-40-39-39-37-36-38-34 (ЮГ), УЛ. О.Т. 118-97-96-92 (ИЗТОК), УЛИЦА О.Т.34-24-31-18-4 (ДВУСТРАННО) И УЛ. О.Т. 34-33-22-31-150-148-20-19-12-11-10-6 (ЗАПАД) В Ж.К.“ЧЕРНО МОРЕ“, ГР.НЕСЕБЪР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР .
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0011 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе, област Бургаска
Прогнозна стойност: BGN 215 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0027 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Рехабилитация и естетизиране на детски площадки в Детска градина „Снежанка“ – филиал“
Прогнозна стойност: BGN 77 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0021 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на фаров комплекс Шабла
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0020 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на щабна сграда на в.ф. 28580, киносалон и складове във в.ф. 32140–Варна
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0019 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на щабна сграда във в.ф. 26800-Д – Варна ”
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0052 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на ограда на ВО „Банишора“, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ №23
Прогнозна стойност: BGN 11 707,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0177 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изграждане на газова инсталация за битова гореща вода за ТП на НОИ-Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 5 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0064 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на текущи ремонти по поддържане на общинските пътища и улична мрежа на територията на община „Родопи“, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 792 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0067 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища и пътни съоръжения – IV класна пътна мрежа на територията на Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0018 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4 и 5
Прогнозна стойност: BGN 5 113 065,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0015 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 86 456,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0010 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0014 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Облагородяване на паркинг по ул.“Цар Калоян“ гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 54 711,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0085 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „АДАПТИРАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДСХ „ВЕНЕТА БОТЕВА“ В КОВИД ЗОНА“ град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 87 547,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0025 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на енергийно-ефективни в Професионална гимназия по селско стопанство – с. Белозем, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 359 779,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0063 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Тунджа“ с о.т. 127,129 до о.т. 130, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0062 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Беласица“ с о.т. 149,48,47 до о.т. 62, с. Белашица, с приблизителна дължина 250 м.“
Прогнозна стойност: BGN 63 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0061 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „15-та“ с о.т. 112,153,160 до о.т. 194 и о.т. 160 до о.т. 16А, с. Храбрино, с приблизителна дължина 562 м.“
Прогнозна стойност: BGN 74 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0060 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Калоян“ с о.т. 86,80 до о.т. 68, с. Цалапица, с приблизителна дължина 280 м.“
Прогнозна стойност: BGN 52 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0145 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0019 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2021-0002 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЖИМ В РАМСАРСКО МЯСТО „КОМПЛЕКС РОПОТАМО“, ЧРЕЗ ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИТЕ, СВЪРЗВАЩИ БЛАТО АЛЕПУ И БЛАТО СТАМОПОЛУ, С ЧЕРНО МОРЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ШЛЮЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНОТО НИВО НА БЛАТО АЛЕПУ И БЛАТО СТАМОПОЛУ“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 96 023,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0051 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Tоплозахранване и абонатнa станция за жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ II- 61, 183 (ПИ с идентификатор 68134.406.185), кв. 584б, м. „Зона Г- 13- юг“, ул. „Силистра“ № 10“
Прогнозна стойност: BGN 85 305,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2021-0011 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на изкуствена алпийска стена във военно формирование 28330 – Смолян
Прогнозна стойност: BGN 244 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0063 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за развитие на туристическа инфраструктура, необходима за атракциите и допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им – посетителски център и паркинг, в изпълнение на проект ИСУН № BG16RFOP001-6.002-0017 „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“, по две обособени позиции: 1. Изграждане на посетителски център за развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите 2. Изграждане на паркинг”
Прогнозна стойност: BGN 332 448,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0031 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Информационни табели и пътепоказатели на улиците в гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 48 692,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0013 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цар Самуил“ в регулацията на гр. Белослав“.
Прогнозна стойност: BGN 256 364,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01490-2021-0003 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА Предмет на ОП: „Преустройство и смяна на предназначението в ”Център за върхови постижения“ на помещения в сграда на Института за литература при БАН, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 216 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0043 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт пешеходен мост над река Бели Лом“
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0010 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т.215 ж и изграждане на улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 98 467,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0032 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: “ СПОРТНА ЗАЛА В УПИ VI-ОБЩ. КВ. 403 ПО ПЛАНА НА КК НЕСЕБЪР, СЛ. БРЯГ-ЗАПАД С КАДАСТРАЛЕН №51500.508.89 „
Прогнозна стойност: BGN 2 672 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уник