Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0043 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изграждане на автобусни спирки на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0003 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 269 967,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0038 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд управляван от МВнР на територията на страната“”
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0008 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци – II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
Прогнозна стойност: BGN 623 529,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0016 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: СМР на обект: „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен
Прогнозна стойност: BGN 157 696,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02266-2020-0001 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: “Ремонт на покрив на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 87 266,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04615-2020-0001 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с изграждането на спортна площадка /20х40м./ с изкуствена трева и осветление в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Брезница”
Прогнозна стойност: BGN 134 036,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0018 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „СНАВР по възстановяване покрив на сграда НУ „Антон Иванов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 184 966,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04209-2020-0001 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕ РС – АРДИНО“ ГРАД АРДИНО
Прогнозна стойност: BGN 9415,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0025 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Обследване и рехабилитация на канализационна мрежа в тила от 6-то до 9-то корабни места – терминал „Бургас изток -1“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00521-2020-0010 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Послеродово отделение на Родилна клиника.
Прогнозна стойност: BGN 645 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0015 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0005 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0116 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по изграждане/ реконструкция на сграда, находяща се в гр. София, район „Възраждане“, ул. Пиротска №117
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2020-0009 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на улична мрежа в с.Меляне, с. Дълги Дел, с. Каменна Рикса, Община Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 359,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0006 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: Пряко договаряне с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня
Прогнозна стойност: BGN 497 123,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2020-0002 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДКЦ – ПОЛИКЛИНИКА, ГР. КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 734 411,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2020-0008 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Предмет на ОП: „СМР на обект: “Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.052-0001-С01 от 13.07.2020 г. за проект: “Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.“ по Mярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за „ВОМР“ на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 261 257,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2020-0041 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на северна водна магистрала в участъка между колона 19 и колона 20 в ТЕЦ „Русе – Изток“ и изграждане на портал и пътна връзка с общинската пътна мрежа, по Техническо задание и проект
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0030 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: “Изграждане и реконструкция на улично осветление и канална кабелна мрежа при пътна връзка между път II-35 и път III-357 в гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 66 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01111-2020-0004 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА“НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – СОФИЯ Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на ИПАЗР „Никола Пушкаров”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2020, 16:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2020-0017 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обособяване на обект „Иновативен дигитален център на Министерството на образованието и науката за поддържаща и продължаваща квалификация“ и осъществяване на авторски надзор
Прогнозна стойност: BGN 6 875 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0003 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2020-0002 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 445,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2020-0008 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за ,,Дунева махала,,
Прогнозна стойност: BGN 756 258,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0042 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Довършване на реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 2 553 856,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2020-0002 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 61 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2020-0015 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“
Прогнозна стойност: BGN 257 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2020-0019 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Преустройство и смяна на предназначението на сграда, предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип „Керамична фабрика“ към затвора гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 1 347 301,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0007 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА „ОРЕХОВО – МАЛЕВО – ХВОЙНА – ПАВЕЛСКО“
Прогнозна стойност: BGN 5 984 543,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2020-0005 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилнa жилищнa сградa “Дарина” в гр. Златоград
Прогнозна стойност: BGN 117 449,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2020-0013 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за обект: „Подмяна на главен и уличен водопровод по ул. „Младежка” гр. Костенец, община Костенец
Прогнозна стойност: BGN 153 685,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0010 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нов корпус за две яслени групи, две градински групи и физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 „Лютиче“ в УПИ ІІ-за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 3 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04355-2020-0001 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Поставяне на външна топлоизолация на част от учебната сграда на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“- гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 79 274,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0008 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0037 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МВнР С АДРЕС: СОФИЯ, КВ. БОЯНА, УЛ. „ВИТОШКО ЛАЛЕ“ № 16 – ДОМ №8““
Прогнозна стойност: BGN 414 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2020-0007 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“ във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмяра 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002-УЧИЛИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 444 390,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05526-2020-0001 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Гюешево“
Прогнозна стойност: BGN 57 665,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0022 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на довършителни СМР, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич“, за сграда с административен адрес бул. „Трети март“ №12”
Прогнозна стойност: BGN 301 161,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0012 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг „Проектиране, извършване на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Ремонт и възстановяване ограда на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман, общ. Драгоман
Прогнозна стойност: BGN 530 015,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0023 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО КЪМ ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК – ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ С МЕСТА ЗА ОТДИХ В КВ.126, УПИ II-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ЛОМ““
Прогнозна стойност: BGN 163 242,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05426-2020-0002 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „ГИП БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 210 131,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0043 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на спортно съоръжение в дворното място на ОУ „Отец Паисий“ в с. Тополово, община Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0026 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 230 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0017 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Общински приют за безстопанствени животни” в УПИ V, кв.19 по ПУП на гр. Павликени“.
Прогнозна стойност: BGN 333 759,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00985-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР на обект: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БРЕГОУКРЕПИТЕЛНА СТЕНА В ТИЛА НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – ЮГ
Прогнозна стойност: BGN 486 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 17:30 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0009 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за „Изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Божурище по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0007 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05434-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Калотина“
Прогнозна стойност: BGN 114 824,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0009 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, жк. „Хаджи Димитър“, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.6060.1066., кв.28А, гр. София, община Столична, област София“
Прогнозна стойност: BGN 82 353,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0004 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2020-0011 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „ОР НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 26 720,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично

 

Уникален номер на поръчката: 05505-2020-0001 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ СГРАДЕН ФОНД НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПЪРВОМАЙ – ПОКРИВ И КЛАСНИ СТАИ
Прогнозна стойност: BGN 222 031,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА

Предмет на ОП: Обект: Ремонт на общи части – санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли и вътрешна площадкова канализационна система, включително и подход към новите класни стаи за нуждите на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ гр.Клисура
Прогнозна стойност: BGN 166 367,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0014 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ.“ТРЕТА“ В С.КОЛАРЦИ- ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РАБОТИ“
Прогнозна стойност: BGN 11 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0021 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата в с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Сталийска махала”; Обособена позиция №2: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Замфир”; Обособена позиция №3: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Долно Линево”
Прогнозна стойност: BGN 174 324,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0060 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд на Агенция „Пътна инфраструктура“, в т.ч. и специализираните звена“
Прогнозна стойност: BGN 1 686 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0037 Дата на публикуване: 07.09.2020
Наименование на възложителя:ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01
Прогнозна стойност: BGN 167 415,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0118 Дата на публикуване: 07.09.2020
Наименование на възложителя:МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Изграждане на СОТ и видеонаблюдение в п/ст Ардино
Прогнозна стойност: BGN 37 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2020-0018 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Дренаж, Помпена станция и напорен тръбопровод до съществуваща канализация в гр. Пещера, в имот с идентификатор 56277.1.1461, представляващ публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица, местност „Копривец“ по плана на гр. Пещера.
Прогнозна стойност: BGN 167 365,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0111 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2020-0005 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ДГ „Лиляна Димитрова” град Маджарово
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01481-2020-0008 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Предмет на ОП: Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 1 073 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0017 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на ХГ „Проф. Илия Петров“ и на стол-1 към ОП „УСХПД“
Прогнозна стойност: BGN 66 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0006 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ“
Прогнозна стойност: BGN 80 008,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2020-0015 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА БЕЛИЦА

Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“, финансиран от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“
Прогнозна стойност: BGN 68 502,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2020-0008 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Реновиране на автомобилен подход на строеж: „Ремонт и оборудване на ЦНСТ в с. Богомилци, Община Самуил“ – Първи етап: „Изграждането на асансьор и необходимото към него техническо помещение, реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно от сградата на ЦНСТ, обновяване на алеята осигуряваща пешеходен достъп до сградата, както и настилката около самата сграда“
Прогнозна стойност: BGN 12 053,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2020-0006 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на строеж: „Основен ремонт на трасе на ски влек: изграждане на въжена линия тип „ПСВ-12”, система/инсталация/ за изкуствено заснежаване на пистата и мрежа и съоръжения за осветяване на трасето”.
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0014 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на водопровод Ø60 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм по ул. „Плиска“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе; Реконструкция на водопроводи Ø80 мм и Ø 125 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм и Ø140 мм по ул. „Преслав“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01680-2020-0001 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Реконструкция,оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Кирково“ на обект СУ“Н.Й.Вапцаров“ – с.Бенковски, община Кирково
Прогнозна стойност: BGN 70 027,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0023 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изработка и монтаж на стоманобетонови плочи тип „прелезен” на ІV-ти глух коловоз в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0050 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Изграждане и поддръжка на отоплителни къщички за уредби за повишаване на налягането, намиращи се във външни сгради
Прогнозна стойност: BGN 174 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02613-2020-0001 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт покрив и направа на дренаж на 6-ти корпус на сграда на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир“.
Прогнозна стойност: BGN 91 852,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0067 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“
Прогнозна стойност: BGN 7 013 785,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2020-0134 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по механизирана поддржъжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат
Прогнозна стойност: BGN 4992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2020-0003 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 358 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0042 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – Север““
Прогнозна стойност: BGN 331 741,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05906-2020-0001 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Предмет на ОП: ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦИ КЪМ ПГСС – с. СИТОВО
Прогнозна стойност: BGN 246 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0032 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Сграда за читалище“, УПИ І, кв.30, с .Катрище, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0031 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на Спортен комплекс „Осогово“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0108 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Развитие и разширяване на системата за ранно предупреждение на Столична община при наводнения
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2020-0005 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на довършителни СМР/СРР на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. „Витоша“ и ул. „Оборище“ в гр. Главиница, Подобект – „Прилежащи площи към Поликниника, тротоари на ул. „Оборище“, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр. Ботев“, в гр. Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 111 755,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2020-0008 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на канализация на гр. Куклен, подобект: канали с № 92, 92 а, 93, 98“
Прогнозна стойност: BGN 255 914,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0031 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Осигуряване на достъпна среда и оползотворяване на слънчева топлина за нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” гр. Ардино”
Прогнозна стойност: BGN 45 833,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0025 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0020 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ VI-площад, озеленяване в кв. 11 по плана на с. Ведраре, община Карлово“.
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0030 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 297 300,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04061-2020-0001 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДПН ГЕОРГИ АНГУШЕВ“ Предмет на ОП: Спешен ремонт на носещата конструкция и капандурите на Център за специална образователна подкрепа “ Проф. ДПН Георги Ангушев“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 75 444,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0014 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи по проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат по следните обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 353 972,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0022 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА БОРБА С РАЗЛИВИ“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0025 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД

Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМА – ВИСОКО ТЯЛО на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2020-0017 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – Нови пазар, чрез извършване на ремонтни дейности на помещенията”
Прогнозна стойност: BGN 41 662,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0008 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици по населени места чрез бетониране
Прогнозна стойност: BGN 242 563,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0020 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 1 468 007,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0002 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Изпитвателна лаборатория в отдел „Лабораторни дейности“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 238 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0007 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0228 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 465 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0039 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа за 2020 година
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0041 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к. „Здравец“, гр. Русе – II етап: Южна част
Прогнозна стойност: BGN 144 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0015 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: ВР 1013/Ремонт на покрив на сграда № 23, блок А и Б
Прогнозна стойност: BGN 114 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0013 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО“
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0055 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №173
Прогнозна стойност: BGN 49 386,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02441-2020-0002 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Предмет на ОП: „Неотложен основен ремонт на покрив и санитарени възли в сградата на Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0030 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР/СРР за осигуряване на достъпна среда и оползотворяване на слънчевата топлина за нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 45 833,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0016 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за Основен ремонт на пожарогасителна система /ПГС/ в Панорама „Плевенска епопея 1877”
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0041 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05239-2020-0001 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, Община Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 154 319,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0054 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево, находяща се в гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“№5А.
Прогнозна стойност: BGN 19 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0007 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“. По Обособени позиции: Обособена позиция 1: гр. Две могили – бул. „България”, кръстовището с ул. „Черно море” в гр. Две могили след ОК 208 през ОК 40 към ОК 39 – 1300 кв.м. Обособена позиция 2: с. Чилнов – улици „Преслав” и „Цар Калоян” от ОК 86 през ОК 61 към ОК 59 – 470 кв.м. Обособена позиция 3: с. Острица – ул. „Плиска” от ОК 102 до ОК 119- 540 кв. м.
Прогнозна стойност: BGN 61 833,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0003 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация, касаеща връзката между котелното помещение и малка сграда на 192 СУ „Христо Ботев“, с. Бистрица, Район Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0002 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Спешен авариен ремонт на пътното платно на ул.“Буйновско ждрело“ между спирка “Калфин дол“ и ул.“Полежан“, Район Панчарево.
Прогнозна стойност: BGN 41 074,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2020-0021 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на санитарни възли на първи, втори и трети етаж – административна сграда – ул. „Ген. Й. В. Гурко № 6″
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Направа на инфраструктура с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон и преасфалтиране на улици в Район „Тракия“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в първи и втори етаж на бивша училищна сграда с идентификатор 10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна, с административен адрес гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ 7”
Прогнозна стойност: BGN 151 696,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0019 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр.Шипка, УПИ IV-740, кв.34 и ремонт на покрив“
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0227 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатична система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 42 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05434-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Калотина“
Прогнозна стойност: BGN 114 824,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2020-0002 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“

Предмет на ОП: „Ремонт класни стаи за обособяване на STEM център „От природни към инженерни науки“ по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на 5-ти етаж в ПГТЕ „Хенри Форд“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 87 865,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0041 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) – по прекратени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 865 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2020-0001 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: Основен ремонт чрез асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в община Трекляно, със следните подобекти: Подобект 1: Асфалтиране на път село Злогош от км 0+000 до км 0+440, Подобект 2: Асфалтиране на път Киселица от км 0+000 до км 0+970 и Подобект 3:Асфалтиране на път в село Чешлянци от км 0+000 до 3+000
Прогнозна стойност: BGN 212 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0038 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)“
Прогнозна стойност: BGN 609 728,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0018 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0224 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Премахване на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 37798.505.295 в гр.Козлодуй (бивш имот на ОЦ), извозване на отпадъци и подравняване на терена
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0040 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 674 107,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0039 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 2 931 697,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0006 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0037 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на компресиран природен газ в ЛД София, район Подуяне в Хале № 3, Хале „Стругарно“, Хале „Подлокомотивен бандажен струг“ и Хале „Кантар“, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0011 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ТЕРВЕЛ В ПИ №72271.47.321 ПО КККР НА ГРАД ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 865 600,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0004 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0029 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие – 1898“, с. Орешак
Прогнозна стойност: BGN 354 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2020-0006 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя:

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

Предмет на ОП: Подмяна на част от водопроводната мрежа на територията на База II
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2020-0028 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 377 562,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0221 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Разширяване на открита тераса пред ресторанта на ПОК „Леденика“ и изграждане на защитно покритие
Прогнозна стойност: BGN 161 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00403-2020-0008 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Реконструкция на заседателна зала и спомагателно помещение в сграда на НСИ – гр. София, ул. „Панайот Волов № 2“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0021 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Ремонт настилка западно от Склад №1 във II-ри участък на Пристанищен терминал Русе – Запад“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0017 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕМОНТ ФАСАДА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, ГР. ЛОМ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕМОНТ ФАСАДА И ОГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА НА УЛ. „КАЙМАК ЧАЛАН“ №9“
Прогнозна стойност: BGN 37 656,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0002 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СКАТА ПОД ЖИЛИЩЕН БЛОК В КВ. 36 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” МЕЖДУ ОТ 160 И ОТ 161А ГР. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 413 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2020-0001 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на система за пожароизвестяване в детската градина на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05133-2020-0001 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 117 „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Ремонтно възстановителни работи на сградата ДГ № 117 „Надежда“. Конструктивно укрепване тераси на кота 0,00 и английски дворове.
Прогнозна стойност: BGN 92 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2020-0009 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И РЕМОНТ НА ОГРАДА В КСУ „АХИНОРА“ – С. ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ И РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. КАРНОБАТ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 196 996,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2020-0006 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в на територията на град Белоградчик”
Прогнозна стойност: BGN 118 575,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2020-0015 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на обект: „Площад-градина за отдих и сцена за обществени мероприятия“ – 1-ви етап, в УПИ V, кв.9 по плана с. Оселна, община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 57 296,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2020-0018 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Захари Хаджигюров”, гр. Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 351 110,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0012 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0009 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 343 045,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2020-0022 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи” в двете зони – зона за културно историческо наследство и зона за социализация на археологическия обект
Прогнозна стойност: BGN 5 959 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0008 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Реконструкция на тротоари на ул. „Ал. Стамболийски “ от о.т. 10 до о.т.370 финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 379 988,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0015 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Ремонтни работи в Комплекс за социални услуги – гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 47 677,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0032 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив ниска част АСБ „Момина клисура“, реф.№ 20РП-Т50А020
Прогнозна стойност: BGN 24 469,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0007 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция на довеждащ водопровод до напорен водоем за с. Баничан
Прогнозна стойност: BGN 470 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0002 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02182-2020-0001 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на зелена класна стая на открито в двора на НУ «П. Р. Славейков“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0007 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ по 3 Обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 239 954,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0040 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0039 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”, гр. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0038 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0037 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Седмочисленици“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0036 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Методий Драгинов“, с. Драгиново, общ. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0035 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0034 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0033 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по туризъм, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0032 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Иван Вазов“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0031 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0030 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Отец Паисий“, гр. Мадан“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2020-0017 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Основен ремонт на покриви на основна и помощна сгради на ПГ „Константин Фотинов”, гр. Самоков” .
Прогнозна стойност: BGN 204 047,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2020-0004 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2020-0006 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Извършване на строително- монтажни работи на обект: Благоустрояване на кв. 38б централа градска част с. Челопеч.
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0046 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 269 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0012 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР ул. “Букаците“ с. Осмар
Прогнозна стойност: BGN 58 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0009 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“ – Втори етап от проект Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дуранкулак, Община Шабла“
Прогнозна стойност: BGN 1 571 997,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0007 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2020-0011 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД

Предмет на ОП: Ремонт на покривната конструкция на Клиника по педиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0031 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за Изграждане на спортни площадки на територията на Община Перник, по две обособени позиции: За обособена позиция №1: „Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево“, Община Перник. За обособена позиция №2: „Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0067 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална зала с басейн, топла връзка, с прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка – Втори етап на обект „Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 426 775,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0102 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтно – строителни и монтажни дейности на сграда с местонахождение УПИ 1-417, кв. 60, м. „Христо Смирненски“ – „Слатина“, ул. „Кривина“, район „Слатина“ – Столична община с административен адрес: гр. София, ул. „Роглец“ № 9.
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0045 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на Апаратна камера (АК) Зли Камък на водопровод Искър
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0044 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: 51053-SP-3344 Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 266 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0034 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Северозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“
Прогнозна стойност: BGN 2 311 293,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0030 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в Първа езикова гимназия, ПИ 10135.2553.247 по КК, с адрес ул. “Подвис” № 29, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 267 409,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0033 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 082 467,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0008 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА В КВ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ”,ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ –ІІІ-ти (последен) етап от „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 329 464,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0029 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Кирил и Методий“, ПИ 10135.1508.37 по КК с адрес ул.“Братя Миладинови“ №19, гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 159 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0011 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на канализация село Джигурово, община Сандански
Прогнозна стойност: BGN 101 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0032 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 810 616,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0031 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на на Северен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 789 174,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0217 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещение на отдел „Експлоатация на технически системи за сигурност“
Прогнозна стойност: BGN 57 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0041 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на филиал на Детска градина „Детелина“-с.Момково, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0027 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Аварийни ремонтни дейности в сградата на Обединен детски комплекс Силистра
Прогнозна стойност: BGN 10 176,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2020-0023 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. Княз Александър I № 1, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0026 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се : гр. Хасково, ул. „Видин“ № 1, Община Хасково, Област Хасково, сграда с ид. №№ 77195.703.277.4 , 77195.703.277.5“
Прогнозна стойност: BGN 1 315 181,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0012 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация и рехабилитация на водопровод по улици в гр.Каварна, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 840 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0029 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на София-град, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“
Прогнозна стойност: BGN 3 344 949,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0001 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01220-2020-0003 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради на ВСУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрива на административна сграда блок 1 и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на студентско общежитие блок 5
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 16:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0044 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

Електроразпределение Юг ЕАД

Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, КЕЦ Раднево, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Сливен
Прогнозна стойност: BGN 820 066,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0066 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущи ремонтни дейности на обекти от социалната инфраструктура в община Пловдив“ по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1: „Строително ремонтни дейности в ЦНСТПЛПР – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – гр. Пловдив; Обособена позиция №2: Ремонтни дейности в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“ – гр. Пловдив; Обособена позиция №3: “Текущ ремонт на част от покривното пространство на сградата на КСЗУ „Света Петка“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 60 331,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0065 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Пловдив и поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на община Пловдив” по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 541 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0026 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Аварийно изпълнение на инженеринг за „Смяна на горивната база от дизелово гориво на природен газ в „Закрит плувен басейн“ в гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0111 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тръстеник“
Прогнозна стойност: BGN 51 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0020 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изграждане на ограда по източната граница на поземлени имоти с идентификатори 63427.8.1363 (Пристанищен терминал Русе-изток 1) и 63427.8.1364 (Обособена зона Русе-изток)“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0017 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на покриви по 8 /осем/ обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 201 789,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0036 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Довършване на реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 2 553 856,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01481-2020-0005 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Предмет на ОП: Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 1 073 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0083 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0019 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, ПУП-ПРЗ и ИТП за проектиране и изпълнение на благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 – Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0024 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда на ОУ „Ангел Кънчев” гр. Асеновград /конструктивно укрепване/“
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0101 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 73 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0030 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сградата на Американския университет в България“
Прогнозна стойност: BGN 7428,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2020-0001 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 61 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0030 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти ”
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00894-2020-0007 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

Предмет на ОП: Изграждане на външна водопроводна инсталация за водоснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00894-2020-0006 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

Предмет на ОП: Изграждане на външно кабелно електрозахранване за електроснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България
Прогнозна стойност: BGN 30 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0003 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски”, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2020-0004 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЯКИМОВО – СЕЛО КОМОЩИЦА, ПЪТ МОN 1130”
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2020-0006 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Основен ремонт и рехабилитация на отводнителен канал в кв. Изток, град Ихтиман
Прогнозна стойност: BGN 1 243 963,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2020-0002 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали ”, която включва 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 507 576,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03095-2020-0001 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на класни стаи в нова сграда АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас /бивша сграда СУ „Д. Чинтулов“/.“
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0029 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, гр. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0028 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0027 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0026 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Петко Каравелов“, гр. Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0025 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Д. Хаджидеков“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0024 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0023 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към III Основно училище „Д.Благоев“, гр. Шумен”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0022 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2020-0007 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт – рехабилитация на участък от ул. „Г. С. Раковски“ в участъка от О.Т.165 през О.Т.166, 167, 168, 169, 171, 172 до О.Т. 344 в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 267 913,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0021 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Осмо Средно училище, гр. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0020 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0214 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сгради в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 259 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0011 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”
Прогнозна стойност: BGN 319 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2020-0016 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция в Клиника по ОЧПХ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0213 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Топлопреносна мрежа на гр. Козлодуй. Промяна местоположението на топлофикационна камера К-16-29
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0007 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци
Прогнозна стойност: BGN 238 877,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0212 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на канализация за свързване на отпадни води от сграда РМ към градската канализационна мрежа – Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 67 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0057 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
Прогнозна стойност: BGN 2 440 780,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0010 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на канализационен клон на път за връзка с кв.„Изгрев“, гр. Сандански”
Прогнозна стойност: BGN 79 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0003 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0009 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ.„СЛАВЯНКА“, ГР. САНДАНСКИ ”
Прогнозна стойност: BGN 66 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05995-2020-0001 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА Сдружение Предмет на ОП: Реконструкция на поквив на сграда за социални услуги за деца и семейства
Прогнозна стойност: BGN 54 596,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0009 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР по фасади на ОУ „Васил Левски“- топлоизолация и дограма, гр. Плачковци“
Прогнозна стойност: BGN 111 265,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0034 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора: Тераса кметство, с. Арнаутито; Здравна служба, с. Бенковски; Сградата на здравна служба, с. Братя Кунчеви; Кметство, с. Воденичарово; Пенсионерски клуб – фасада, с. Горно Ботево; Кметство, с. Дълбоки; Кметство, с. Козаревец; Здравна служба и тоалетна, с. Колена; Здравна служба, с. Ловец; Кметство, с. Люляк; Читалище, с. Маджерито; Тоалетна в кметство, с. Михайлово; Кметство, с. Пъстрово; Сградата на кметство и пенсионерски клуб, с. Руманя; Здравна служба и кметство, с. Самуилово; Кметство, с. Хрищени и Здравна служба, с. Яворово.“
Прогнозна стойност: BGN 84 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0042 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0042 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на скатен покрив на музей на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“, № 30”
Прогнозна стойност: BGN 88 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0028 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Реконструкция водопроводна мрежа на ул.Палма гр.Перник“
Прогнозна стойност: BGN 121 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0010 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 194 423,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0019 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба – Троян“ област Ловеч – имоти с идентификатор 35290.154.28 и 35290.154.29, в землището на с. Калейца.
Прогнозна стойност: BGN 264 270,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0018 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към ІІ Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора””
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0017 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0016 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към 134 Средно училище „Димчо Дебелянов“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0015 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Найден Геров“, гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0014 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров”, гр. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0013 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на спортни обекти в община Костенец“ обособена в 2 позиции
Прогнозна стойност: BGN 121 047,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0028 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Поддържане на пътищата и уличната мрежа в Община Кюстендил – извършване на текущ ремонт /кръпки/ по технология „Печматик“ или еквивалентна на нея“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0026 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ по проект № BG06RDNP001-19.004-0002 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.004 по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (изпълнение на СМР, доставка и монтаж) по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 353 650,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0025 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: “Изграждане и реконструкция на улично осветление и канална кабелна мрежа при пътна връзка между път II-35 и път III-357 в гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 66 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0006 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 67 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезан

 

Уникален номер на поръчката: 02911-2020-0001 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА ПГИТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ВЕЛИНГРАД
Прогнозна стойност: BGN 109 189,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2020-0003 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Детска градина в УПИ II – 3212 (за обединено детско заведение) (ПИ с идентификатор 68134.4327.3212), кв. 32, м. „кв. Горна баня“, район „Овча купел“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 4 466 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0010 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Ремонт на сгради и изграждане на автоспирка в селата Смолница, Малка Смолница и Козлодуйци, и рехабилитация на участъци от улица „Втора“, с. Дончево, община Добричка по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 175 308,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0008 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Детска градина №177 – „Лютиче“ – Нов корпус за две яслени и две градински групи и нов физкултурен салон, преустройство и промяна на предназначение на помещения
Прогнозна стойност: BGN 3 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0023 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда на ОУ „Ангел Кънчев” гр. Асеновград /конструктивно укрепване/.
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05993-2020-0002 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1927“ НЧ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности по части от сградата на Народно Читалище „Просвета-1927“ – гр. Камено“
Прогнозна стойност: BGN 52 611,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 16:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0064 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изпълнение на строително – ремонтни работи за изграждане на „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“ в УПИ X-1368, отреден – „За етнографско пристанище и обслужващи дейности“, в местност „Рибарско пристанище“ /бивша местност „Ченгене скеле“/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, ПОДОБЕКТ: Сгради за етнографски експозиции и приемна постройка
Прогнозна стойност: BGN 244 799,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0001 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2020-0006 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЖАБЛЯНО, ОБЩИНА ЗЕМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05346-2020-0002 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 214 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0033 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ”
Прогнозна стойност: BGN 123 539,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0008 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 1 298 703,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2020-0015 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, смяна на дограма и ремонт на работни помещения на 5-ти и 6-ти етаж в сграда с административен адрес в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б“
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2020-0003 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на две помещения на Лаборатория „Интелигентни системи“ по проект MIRACle в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0063 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на детска градина ”МОРСКО КОНЧЕ” филиал на ДГ”РАКОВИНА” В УПИ I, КВ.7, к-с ”Братя Миладинови”, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 2 143 803,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2020-0016 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ НА БОЛНИЧЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРИ, ОБОСОБЯВАНЕ НА МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ В „МБАЛ-ХАРМАНЛИ” ЕООД” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 108 055,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0030 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ. ”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 066 996,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04366-2020-0001 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт в Основно училище „Христо Ботев“ село Гложене
Прогнозна стойност: BGN 124 904,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2020-0005 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 1 049 352,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2020-0021 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: „Ремонт на помещения“
Прогнозна стойност: BGN 24 802,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2020-0015 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан
Прогнозна стойност: BGN 2 039 692,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0007 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за „Изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Божурище по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 11:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0005 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2020-0017 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонтно- възстановителни работи на разрушен участък от главен колектор на кв.Нов път гр.Видин по време на строителството на новата ж.п. линия Видин – Калафат“
Прогнозна стойност: BGN 123 812,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0076 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ

Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2020-0011 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.
Прогнозна стойност: BGN 75 885,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2020-0011 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди върху покрива на закрит плувен басейн –гр. Созопол
Прогнозна стойност: BGN 110 968,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0033 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда Хале № 3 – цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне
Прогнозна стойност: BGN 119 498,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05426-2020-0001 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „ГИП БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 210 131,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0041 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда – текущ ремонт на административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпмагане“ – Пещера, находяща се в гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №5
Прогнозна стойност: BGN 18 379,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0057 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 9 999 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0056 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на допълнително възникнали непредвидени видове и количества строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ДГ „Перуника“, находяща се на ул. „Марагидик“ № 97А, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0024 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2020-0002 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – град Русе“
Прогнозна стойност: BGN 72 203,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0014 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК Варна“ ООД“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2020-0004 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за създаване на зелена инфраструктура в местността Пода
Прогнозна стойност: BGN 746 765,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05470-2020-0001 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Златарево
Прогнозна стойност: BGN 217 779,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0010 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Прогнозна стойност: BGN 460 700,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05362-2020-0001 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Летище София“
Прогнозна стойност: BGN 168 212,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2020-0010 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“
Прогнозна стойност: BGN 52 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04308-2020-0001 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ

Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация на ПГСАГ „Арх.Камен Петков“ гр.Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 184 486,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02896-2020-0001 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ОбУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1- Изграждане на външна спортна площадка и ремонт на помещения за спортни дейности и отдих Обособена позиция № 2-Доставка и монтаж на водогреен котел в съществуваща отоплителна инсталация
Прогнозна стойност: BGN 95 078,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02580-2020-0001 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на класните стаи на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 167 691,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0001 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 269 967,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0002 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни работи на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Николаево при възникване на необходимост за срок от 36 месеца по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0026 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване дворни площи ДГ МЛАДОСТ – I-ви етап”, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 247 397,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0038 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находяща се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Д
Прогнозна стойност: BGN 1977,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0003 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви на сгради учебен корпус „А“ и учебен корпус „Б“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ в 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 161 067,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0031 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2020-0009 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 612 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0029 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 244 156,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0006 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ ПО УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” В ГР.КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 175 350,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0013 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки със съоръжения, достъпна среда, благоустрояване и ремонт на ограда на Детска градина „Слънце” в гр. Павликени по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 89 104,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0202 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0008 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА ПЪТ ЗА ВРЪЗКА С КВ.„ИЗГРЕВ“, ГР. САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 79 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01055-2020-0007 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт и промяна на предназначение в архив на самостоятелен обект с идентификатор 55155.503.511.3.2, находящ се в гр. Пазарджик, бул. “България” №4, ет. -1, включително упражняване на авторски надзор.“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0101 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за укрепване на обратни насипи и настилки на сгради на подстанции, разположени на територията на мрежови експлоатационен район Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0034 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-1.019-0006 „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“
Прогнозна стойност: BGN 676 739,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0022 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0002 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски, с. Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2020-0001 Дата на публикуване: 03.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В С.НЕГОВАНОВЦИ, ОБЩИНА НОВО СЕЛО”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0007 Дата на публикуване: 03.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ.„СЛАВЯНКА“, ГР. САНДАНСКИ ”
Прогнозна стойност: BGN 66 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0037 Дата на публикуване: 03.08.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Изграждане на разширение на електрическа инсталация в сградата на ДУССД – МВР, гр. София, ул. „Княз Борис I, № 124
Прогнозна стойност: BGN 53 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2020-0011 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Асфалтиране на ул. „Пионерска“ – от ул. „Родопи“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец и ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Софроний Врачански“, с. Костенец, община Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 118 528,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0009 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи по аварийно възстановяване на пътното тяло на местен път /II-29, /Стожер-Добрич/ – РД за ТБО Стожер/ при водосток на км 2+360, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 26 549,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2020, 22:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2020-0008 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Подмяна на улични водопроводи на територията на град Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 486 035,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02932-2020-0001 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт в сгради – публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР -Смолян в т.ч. подмяна на дървена дограма с PVC
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0197 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на S-SLAN
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2020-0005

Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 884 570,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0195 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сградата на ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 123 166,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0074 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД

Предмет на ОП: Ремонт на санитарно помещение на IV етаж и стена в архивно помещение в което се съхраняват ведомости към ТП на НОИ – Разград
Прогнозна стойност: BGN 2100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0001 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 – УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ ВЪВ ВР № 1536 НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 410 031,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01928-2020-0001 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: Ремонтни и обновителни дейности в Реставрационен център в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”
Прогнозна стойност: BGN 35 404,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0008 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на уличната мрежа на територията на Община Ветово“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 217 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0099 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Пелово“
Прогнозна стойност: BGN 51 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0018 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Укрепване на колони в магазии, Пристанище Варна Изток”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0096 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“ Обособена позиция №2: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0095 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. „Кукуш” и ул. „Йосиф Щросмайер”, район Илинден.
Прогнозна стойност: BGN 7 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0052 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 44 348 399,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2020-0004 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 696 325,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0008 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти, свързани с културния живот в община Ветрино“ по ПРСР 2014-2020г.
Прогнозна стойност: BGN 220 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0013 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Втора клиника по кардиология, находяща се на VII етаж на високото тяло на бл. 7 и 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 425 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0038 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на oбект ,,Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей гр.Свиленград” , в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020 по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 105 715,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01421-2020-0001 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ДУ СОФИЙСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Довършване на ремонт/реставрация на фасади (фасадна реставрация) на сградата на Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 248 946,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05486-2020-0001 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНЕ

Предмет на ОП: „Осъществяване на СМР на сграда на професионална гимназия по транспорт и машиностроене с. Градница, община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 140 933,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0037 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изграждане детска площадка в с. Капитан Андреево, Община Свиленград в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-19.055-0003-C01, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 17 097,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0015 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 324 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0014 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на отоплителната инсталация и абонатна станция в Общински нежилищен имот /Сграда на „ДКЦ по дентална медицина”/ в гр. Плевен, бул. „Русе” № 1
Прогнозна стойност: BGN 130 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0012 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК Варна“ ООД“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0017 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Проект и СМР за промяна на предназначение на сграда ,,Кухня-майка”, терминал ,,Бургас Изток 1“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0039 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя:

Електроразпределение Юг ЕАД

Предмет на ОП: Доставка и монтаж на тръбопроводни системи към абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 60 261,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0092 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0015 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на Общински паркинг в имот 57491.511.9, гр. Поморие”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0011 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по лицево-челюстна хирургия и Клиника по ушни, носни и гърлени болести, находящи се на IX етаж на висото тяло в бл. 7 и 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 425 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2020-0003 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – улица „Илинденци“, съгласно Договор № BG06RDNP001-19.254-0001-C01 от 24.06.2020 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 287 336,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0007 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на два пенсионерски клуба на територията на община Ветово, област Русе, по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникале

н номер на поръчката: 00678-2020-0039

Дата на публикуване: 25.07.2020
Наименование на възложителя:

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

Предмет на ОП: Реконструкция на димоходи на Котел 7 за връзка към димохода до СОИ, по техническо задание и проектна документация
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2020, 15:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0006 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: “Извършване на ремонтни дейности по отводнителен канал с адрес с. Пролеша, Община Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 430 650,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0008 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 20 174,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0041 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 96 045,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0006 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 298 703,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0090 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2020-0002 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране и строителство) на преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „Б“ на 78 СУ за разширение на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ с 3 групи и 3 детски площадки към тях и Ремонт на три учебни кабинета на втори етаж от корпус „Б“ на 78 СУ в УПИ I-единно политехническо училище, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0190 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатична система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 42 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05545-2020-0001 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: ЦАТИП В.Ф. 26940 Предмет на ОП: „2352/Реконструкция на покрив на Склад артилерийски БП (обект Б-35), ЦАТИП в.ф.26940 – Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2020-0009 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университета по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 16:30 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0026 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Наем на автокранове
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0073 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВАРНА

Предмет на ОП: „Подмяна на осветителни тела /демонтаж, доставка и монтаж/ в двете административни сгради на ТП на НОИ – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 20 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2020-0027 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 323 773,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0001 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на класни стаи в ОУ „Климент Охридски”, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0002 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Ремонт на ОВИ инсталация на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ район „Връбница“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 101 250,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0011 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Разрушаване и фактическо премахване на негодна за ползване сграда, в управление на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
Прогнозна стойност: BGN 140 890,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0010 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: „Възстановяване на подхода и паркинга пред сградата на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров““
Прогнозна стойност: BGN 69 318,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2020-0007 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Подмяна на улични водопроводи на територията на град Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 486 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0051 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на Младежки международен център Бургас“, в поземлен имот с идентификатор 07079.651.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, УПИ IV54, кв.14, по плана на ж.к. „Меден рудник“, зона“A“.
Прогнозна стойност: BGN 2 181 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0027 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к. „Здравец“, гр. Русе – II етап: Южна част
Прогнозна стойност: BGN 144 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05991-2020-0001 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Саниране на сградата на ОУ „Христо Ботев“ – с. Стожер
Прогнозна стойност: BGN 136 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0009 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „СЪБАРЯНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ В ИМОТИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 7 490 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0050 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР/КРР) за изпълнение на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: “По крепостните стени на Филипопол“
Прогнозна стойност: BGN 5 831 909,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0015 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Възстановяване и ремонт на пасарелка и парапети по Вълнолом Варна”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 17:30 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2020-0005 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0001 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Ремонт на ОВИ инсталация на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ район „Връбница“-СО
Прогнозна стойност: BGN 101 250,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0006 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Проектиране и строителство за изпълнение на основен ремонт/рехабилитация на улици на територията на Община Ветово по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 208 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01578-2020-0001 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

Предмет на ОП: Текущ ремонт на сградата на Административен съд – Пловдив, находяща се в град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №20
Прогнозна стойност: BGN 13 473,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0022 Дата на публикуване: 17.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД

Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 16:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0048 Дата на публикуване: 17.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“.
Прогнозна стойност: BGN 7 013 785,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01055-2020-0006 Дата на публикуване: 17.07.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по 2 (две) обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0010 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на изкуствена тревна настилка на игралното поле на стадион „Смолян“, гр. Смолян
Прогнозна стойност: BGN 415 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2020-0001 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА

Предмет на ОП: Ремонт на съществуваща работилница и преустройството й в класни стаи за нуждите на ПГИ „Т.Г.Влайков „, гр. Клисура Община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 87 727,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0022 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Авариен ремонт на закрит плувен басейн в гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 13 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0007 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“ с. Миланово, общ. Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 14 623,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2020-0103 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Предмет на ОП: „Изпълнение на дейности по механизирана поддржъжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат
Прогнозна стойност: BGN 4992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 17:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0032 Дата на публикуване: 15.07.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покриви на производствени сгради, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съдържаща обособени позиции от № 2 до № 21
Прогнозна стойност: BGN 613 617,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0005 Дата на публикуване: 15.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт на част от общински път RSE 1135/III–2001, Ветово–Глоджево/Смирненски – граница общ. /Ветово-Русе/-Тетово /RSE 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2020-0001 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – град Русе“
Прогнозна стойност: BGN 72 203,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05851-2020-0001 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Модернизация на спортна площадка на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище
Прогнозна стойност: BGN 133 235,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0184 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА.
Прогнозна стойност: BGN 64 983,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0183 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в РУП на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0014 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, жп коловози и стрелки, Пристанище Варна запад”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 17:30 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на

поръчката: 00571-2020-0012

Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ Карнобат“.
Прогнозна стойност: BGN 11 404 148,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05981-2020-0001 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „П.К.ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ , С. ГЬОВРЕН, ОБЩИНА ДЕВИН
Прогнозна стойност: BGN 57 267,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01983-2020-0001 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ“ Предмет на ОП: „Ремонт в Сграда „04“ – Учебни работилници „Север“ и прилежаща септична яма към нея, предоставени за управление на Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“, гр.Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 48 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01946-2020-0001 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, находяща се на територята на Природен парк „Витоша”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристически заслони Обособена позиция № 2 – Ремонт и възстановяване на санитарни възли Обособена позиция № 3– Ремонт на алейна мрежа и прилежаща инфраструктура Обособена позиция № 4 – Ремонт и възстановяване на чешми Обосочена позиция № 5 – Ремонт на сгради
Прогнозна стойност: BGN 106 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02260-2020-0002 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Рехабилитация, обновяване, възстановяване и сертификация на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“, Етап 2 – Изграждане на пет мултифункционални игрища с размери 24,80 х 13,40 м с шлайфана бетонова настилка и площадка за скок на дължина“
Прогнозна стойност: BGN 199 088,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2020-0012 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Спасителни и неотложни аварийни работи /СНАР/ на отводнителен канал „Дели арк“ от км. 0+000 до км 4+000 в землищата на с. Сарая и с. Ивайло, общ. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 223 401,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 17:30 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на

поръчката: 00877-2020-0009

Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ Пловдив – АД – ремонт на Отделение по гинекология, блок А и блок Б, ет. 3”
Прогнозна стойност: BGN 167 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на

оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 22:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

 поръчката: 00877-2020-0008

Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ Пловдив – АД – ремонт на Отделение по инвазивна кардиология, блок А и блок Б, ет. 4”
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на

оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2020-0010 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект: Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 145 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00123-2020-0012 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: „Демонтаж на съществуваща и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова асансьорна уредба“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2020-0012 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речни корита в населени места на община Първомай
Прогнозна стойност: BGN 1 303 757,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0007 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв. 29, м. „Х.Димитър“
Прогнозна стойност: BGN 89 460,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00530-2020-0046

Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Ремонт в административни помещения в сградата на ТД на НАП София с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2020-0005 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Христо Смирненски“ – с. Кочан“
Прогнозна стойност: BGN 511 555,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2020-0015 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0082 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Аварийно възстановяване на мостово съоръжение по ул. „Момина скала 15-17“, район Витоша“.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00741-2020-0001 Дата на публикуване: 09.07.2020
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА Предмет на ОП: Консервация, реставрация и адаптация на обект: „Сграда на Българска Национална филмотека, находящ се в УПИ II-11, кв. 459, м. Центъра”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №36
Прогнозна стойност: BGN 143 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0180 Дата на публикуване: 09.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и преустройство на помещения в Почивно оздравителен комплекс „Леденика“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0024 Дата на публикуване: 09.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“, Подобект 2 – Подход към монумент „Света Богородица“ – стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв.792“
Прогнозна стойност: BGN 40 468,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2020-0001 Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП:Строително ремонтни работи по облагородяване на дворното пространство на 170 СУ „Васил Левски“ гр. Нови Искър
Прогнозна стойност: BGN 78 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0178 Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Разширяване на открита тераса пред ресторанта на ПОК „Леденика“ и изграждане на защитно покритие
Прогнозна стойност: BGN 161 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0177 Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Кабелно електрозахранване на зарядна станция за електрически автомобили на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00645-2020-0004

Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП:„Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на два пенсионерски клуба на територията на община Ветово, област Русе, по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2020-0019 Дата на публикуване: 07.07.2020
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект „Административно-учебен комплекс“ на ул. “Любен Каравелов“ № 26, гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 8 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0023 Дата на публикуване: 07.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ГАБРОВО ЧРЕЗ ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ
Прогнозна стойност: BGN 4 070 631,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2020-0002 Дата на публикуване: 06.07.2020
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП:Текущ ремонт на сградния фондна на 55 СУ „Петко Каравелов“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0068 Дата на публикуване: 06.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД Предмет на ОП: Преустройство на филиалите в ТП на НОИ – Разград и изграждане на гишета в гр. Кубрат и гр. Исперих
Прогнозна стойност: BGN 2700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0008 Дата на публикуване: 05.07.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба – Троян“ област Ловеч – имоти с идентификатор 35290.154.28 и 35290.154.29, в землището на с. Калейца.
Прогнозна стойност: BGN 264 270,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2020-0002 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на части от фасадата, както и на класни стаи и коридори на първи и втори етаж на 49.ОУ „Бенито Хуарес”,УПИ I, кв. 58, жк „Сухата река“ 2-ра част, р-н Подуяне, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София 1517, жк „Суха река“, ул. „Константин Фотинов“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 174 828,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 16:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0002 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви на сгради учебен корпус „А“ и учебен корпус „Б’ на ВВВУ Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 161 067,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0072 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг по изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2020-0002 Дата на публикуване: 01.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 358 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0067 Дата на публикуване: 01.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100303 15.07.2020 г. Дирекция „Международни проекти“ /ДМП/ , към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП“ 14.08.2020 г.

17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100301 14.07.2020 г. Кметство с. Петърч, община Костинброд Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, общ. Костинброд, обл. Софийска“ 20.07.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100242 01.07.2020 г. Столична община – Район „Средец“ Предмет на поръчката: “Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район „Средец“ 07.07.2020 г.

17:30 ч.

9100241 01.07.2020 г. Столична община – Район „Средец“ “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ 07.07.2020 г.

17:30 ч.

9100238 01.07.2020 г. Община Разград „ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘ 06.07.2020 г.

17:30 ч.

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2020-0004 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, строителство и авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“ по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 176 885,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0017 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване (основен ремонт алейна мрежа, осветление и парково обзавеждане) на УПИ III-парк в кв. 48 по плана на гр. Баня, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 80 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0032 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт в апартаменти с административни адреси: град Карлово, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 1, ул. “Ген. Карцов” № 65 ап. 4, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 15, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 18, ул. “Ген. Карцов” № 65 ап. 22 част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 107 643,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0071 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрив на сграда в кв. Хаджи Димитър ул. „Баба Вида 1“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0070 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обект с местонахождение: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 200-202, включващ изграждането на 1 бр. „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“
Прогнозна стойност: BGN 361 470,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2020-0040 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи в части от административна сграда с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“ №2, изразяващи се в основен ремонт на самостоятелен обект с идентификатор 77195.723.135.1 по кадастрална карта на гр. Хасково, и основно обновяване в самостоятелен обект с идентификатор 77195.723.135.1.3 “
Прогнозна стойност: BGN 328 033,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0022 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0003 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 497 192,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0066 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП:„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ №4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”.
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0012 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Подмяна и ремонт на отбивни съоръжения на 1 – 13 к.м., пристанищен терминал Бургас-Изток 1”
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0011 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Обособяване сервитутната зона с НКЖИ и изграждане на ограда на тревната площ около сградата на БУЛРИС”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 22:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0006 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Обновяване на хандбална спортна зала“, в комплекс Закрити спортни съоръжения (ЗСС) на НСА „Васил Левски“ в гр. София, Студентски град
Прогнозна стойност: BGN 78 998,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0005 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово.
Прогнозна стойност: BGN 196 070,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0027 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: Информационен Център и санитарни възли за обособяване на достъпна среда за хора с увреждания“ на административната сграда на Oбщина Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Стара Загора.“
Прогнозна стойност: BGN 82 989,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0169 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Брой получени оферти: Брой обособени пози

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2020-0016 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект- Мостово съоръжение над река Сенковчица“
Прогнозна стойност: BGN 52 407,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0042 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Модернизация на уличното осветление в гр. Бургас, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 764 532,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0064 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на кабелно трасе от ЦДП – старо до Дробилен корпус ІІ-ра степен в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 443 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0067 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по изграждане на газово отоплителна инсталация в 2 сгради по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 410 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0004 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: Подобект 1: Текущ ремонт улици по населени места чрез изкърпване на дупките (кърпежи); Подобект 2: Текущ ремонт общинска пътна мрежа (IV класна) чрез изкърпване на дупките (кърпежи).
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00143-2020-0036

Дата на публикуване: 23.06.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг
Прогнозна стойност: BGN 1 206 498,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2020-0008 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“
Прогнозна стойност: BGN 257 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0065 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев.“
Прогнозна стойност: BGN 40 541 238,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0062 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт в сградата на Столична община на ул. „Доспат“ №70“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2020-0001 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на три броя открити паркинги на територията на район „Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0026 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2
Прогнозна стойност: BGN 177 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0165 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез договор, доказващ ефекта от внедряването им
Прогнозна стойност: BGN 1 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0010 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Изграждане на подземно ел.трасе, кабел НН” – ПИ № 257018, с.Въбел, община Никопол, област Плевен; ЕКАТТЕ 12365 – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0023 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в гр. Стара Загора, кв. Три чучура, ул. Мусала 26“, УПИ XX3910, кв. 527a, ПИ с идентификатор 68850.502.342.7 по КК на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 194 918,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0061 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Нивелиране на железопътни стрелки по ос и ниво
Прогнозна стойност: BGN 77 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0009 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проект и СМР за промяна на предназначение на сграда ,,Кухня-майка”, терминал ,,Бургас Изток 1“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0059 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова местостоянка за личните автомобили в района на ОПС
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01847-2020-0002 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: СМР на училищни стаи
Прогнозна стойност: BGN 8750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0163 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, чрез договор доказващ ефекта от внедряването им
Прогнозна стойност: BGN 1 377 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2020-0001 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Тетово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 56 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00267-2020-0038

Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство (инженеринг), включително упражняване на авторски надзор при изграждане на социални жилища в град Пловдив“, финансирани по процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
Прогнозна стойност: BGN 5 250 588,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на

поръчката: 00580-2020-0015

Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Захари Хаджигюров”, гр. Самоков.
Прогнозна стойност: BGN 351 110,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2020, 17:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00353-2020-0161

Дата на публикуване: 17.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС
Прогнозна стойност: BGN 1 916 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00353-2020-0157

Дата на публикуване: 16.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Ремонтни дейности в РУП на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0030

Дата на публикуване: 16.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на апартаменти в гр. София и гр. Божурище
Прогнозна стойност: BGN 63 753,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 01981-2020-0004

Дата на публикуване: 15.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Основен ремонт на волейболна зала, зала по борба и санитарни помещения в спортна зала с идентификатор 97374.534.3“ по КК на гр. Ямбол.
Прогнозна стойност: BGN 69 153,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 01981-2020-0003

Дата на публикуване: 15.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на общи помещения, съблекални и отоплителна инсталация в зала за волейбол в спортен комплекс „Дружба“ гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 91 072,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984241)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 15.06.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт трибуна на футболен терен, Спортен комплекс, с. Мирково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984135)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 – гр. Чирпан, община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984133)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984131)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново“

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0008 Дата на публикуване: 12.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Инженеринг за изпълнение на кабелни линии 10kV и трафопост на пристанищен терминал Видин-център“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0007 Дата на публикуване: 12.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-север“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984116)
Възложител: Община Златица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00842-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по укрепване и възстановяване на пътно тяло, чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, община Златица,от ОТ47 до ОТ61 и пътна връзка,с дължина 431,3м.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984110)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на подлези в гр. Провадия с пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984107)
Възложител: Профисионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника /ПГ по ПСТТ/ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 04933-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сградата на ученическо общежитие на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Н. Й. Вапцаров гр. Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984106)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00339-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984090)
Възложител: Община Рила
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984079)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на тротоарна настилка по южната страна на бул. „Георги Димитров” от о.т. 231 до о.т. 237, гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984077)
Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00833-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул.„Крали Марко“№ 2 за нуждите на Административен съд–Благоевград и Районна прокуратура–Благоевград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984047)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–в.т.число проектиране във фаза„Технически проект“,авторски надзор и строително монтажни работи за обект:Укрепване на ерозионен откос на пътBLG 2258“III-198,Катунци-Чучулигово/Враня-Хърсово-Виногради- / III-109/, община Сандански“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984046)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00550-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Нови пазар по 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984044)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984041)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00287-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажи работи за обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984036)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: Строителство на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984031)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984025)
Възложител: Община Бобов дол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00599-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984023)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984015)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983992)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ГЛАВАТАРЦИ С. БОЛЯРЦИ И С. ЧЕРНА СКАЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983990)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983989)
Възложител: Община Полски Тръмбеш
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00352-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983988)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983894)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983873)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „„Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за обект :„Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983872)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. „6-та“ от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска  и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, община „Родопи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983859)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00692-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983784)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник“ -Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983764)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на дейности по СМР, свързани с консервация и опазване на местообитания и видове на територията на МИГ Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983710)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник” по 3 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983677)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 2078 и PDV 1081, по обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983623)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 1360 и PDV 1290 по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983539)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983414)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Реконструкция на улици на територията на община Никопол.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983389)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ 2 разделена на 6 обособени позици

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983315)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983305)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00966-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студенски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983293)
Възложител: Лесотехнически университет /ЛТУ/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00520-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983272)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983266)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: “Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, Община Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983234)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983197)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983155)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Конструктивно – възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация и прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ, район „Подуяне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983023)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0024
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982990)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0025
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982825)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: “Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982799)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина–Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982683)
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00859-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект№ BG05M2OP001-1.001-0001„Изграж.и развитие на Център за върх.постижения „Наследство БГ“, фин. по ОП НОИР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982652)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“ гр. Харманли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982642)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Шумен: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982638)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982534)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Изпъл. на инженеринг–проект., строит. и автор.надзор на обект Реконстр. на ПСОВ – Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ–Нова Загора на Агломерация Н.Загора, съгласно у-ята на ФИДИК Жълта книга, с две ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982506)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително монтажни работи за Обект: „Преустройство и промяна предназначението на съществуващ сграден фонд, изграждане на достъпна среда за населението, с цел създаване на „Кризисен център“ в гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982398)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982387)
Възложител: Община Средец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982365)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982322)
Възложител: Община Роман
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982274)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982206)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0032
Процедура: Открита процедура
Име: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ).

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982185)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00138-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982010)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0048
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981972)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00299-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна на дограма в сгради, собственост на Община Търговище, разположени на територията на община Търговище и извън нея“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981968)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0030
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981919)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0047
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница,на терит. на обл.Враца,Ловеч,Монтана,Видин иПлевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981866)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981831)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984095)
Възложител: Община Златица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00842-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА, ДИГА И ПОДПОРНА СТЕНА ОТ о.т. 103 ДО о.т. 108 НА ЛЕВИЯ БРЯГ НА Р. ТОПОЛНИЦА, по плана на с. Петрич, община Златица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984080)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0056
Процедура: Публично състезание
Име: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС Лозенец и реконструкция на ОС Лозенец 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984072)
Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 02030-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984063)
Възложител: Градски транспорт ЕАД – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01389-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984030)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01266-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за благоустрояване на парк „Кестените“, кв. „Славовци“, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984000)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983983)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на строеж: Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” – УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” 26-30

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983951)
Възложител: Община Тунджа, област Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00689-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Община „Тунджа“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983947)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983931)
Възложител: Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00983-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на учебна сграда – Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983929)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийни дейности по възстановяване на коритото на дере и неотложно-възстановителни работи по компроментирана конструкция на мост о.т. № 116 в с. Кавракирово, община Петрич”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983916)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на санитарните помещения на СУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983895)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983854)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект:„Подмяна на водопроводна мрежа в с. Росица и рехабилитация на път VTR2211/III-40/Бяла Черква – Росица от км 1+000 до км 4+070, Община Павликени

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983852)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00502-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 години

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983836)
Възложител: Община Разград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983826)
Възложител: Община Гълъбово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00420-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983823)
Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00585-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за изграждане на учебно – изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983818)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983817)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Вътрешно преустройство и основен ремонт на Залата на младежки общински съвет /МКБППМН/ в сградата на Община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983811)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ВОДЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983791)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община Козлодуй“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983789)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на гр. Сливница – Подобект 1: бул. „Юрий Гагарин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983776)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983775)
Възложител: Столична община – Район „Оборище“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01267-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983774)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983773)
Възложител: Община Стралджа
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00065-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983759)
Възложител: Столична община – Район „Кремиковци“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01261-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по изграждане на нова детска градина – филиал в кв. Сеславци, район „Кремиковци“ – Столична община.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983729)
Възложител: Община Ботевград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00257-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, с четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983728)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на водопровод по обслужваща улица от точка – Р57, Р55, Р53 до Р56, кв. 246 и канализация за отводняване на улицата до заустване в Главен колектор VII”, гр. Кърджали, Община Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983722)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на дъждовно приемателна канализация по ул.“П. Владигеров “ , ул.“П.Славейков“ и ул.“Вл. Димитров-Майстора“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983719)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Бабяшка в регулационните граници на с. Горно Краище, община Белица, обл. Благоевград“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983718)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0037
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция -Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983715)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дългопол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983712)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в село Чуково и село Гостилица, общ. Дряново“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983700)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Беличка и р. Вотречка в регулационните граници на гр. Белица, община Белица, обл. Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983699)
Възложител: Община Цар Калоян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00271-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Изграждане на Кухня за социален патронаж и зала за тържества в УПИ XI, кв.24, по КККР на гр.Цар Калоян, Община Цар Калоян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983680)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Подобряване водоснабдителната система на с. Любен Каравелово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983674)
Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00833-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, КВ.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла / ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983653)
Възложител: Община Искър
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983652)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Берковица към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983645)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983640)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на стол за хранене с жилища за временно настаняване в УПИ XIII-ООД,ПИ87, кв. 6 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983628)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на външни СМР по корпус А1, А2, АБВ и Д и вътрешни СМР в корпус А1, А2 и АБВ на факултет „Техника и Технологии“ – гр. Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983625)
Възложител: Община Котел
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00111-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983624)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00185-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Битово-фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна- кв.“Стара гара“, община Белослав

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983618)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на р. Бистрица с дължина 1000 м, находящо се в с. Свети Спас, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983613)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Каменисто дере с дължина 1050 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983608)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Селско дере с дължина 1400 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983604)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Луджо дере, Гробищарско дере и Събча дере, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983603)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: СМР ПО УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983590)
Възложител: Община Лом
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00116-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА НА ЦОП, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЛОМ, УЛ. „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ“ № 5

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983559)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983553)
Възложител: Община Якимово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00962-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за изпълнение на „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на река Душилница в района на село Комощица, община Якимово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983550)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983548)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01263-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сгради от образователната инфраструктура на територията на СО район „Люлин“, както и възстановяване на основното им предназначение за детски градини, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983536)
Възложител: Университет по хранителни технологии /УХТ/ – Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00884-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983532)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983521)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Сеизмично укрепване и прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на 27 Детска градина, гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983513)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983495)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983489)
Възложител: Община Белово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983483)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Макоцевска в регулационните граници на с. Долно Камарци, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983474)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, община Брезник.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983458)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улици в община Костенец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983452)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983442)
Възложител: Община Септември
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983418)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Стъргелска в регулационните граници на с. Стъргел, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983404)
Възложител: Община Елена
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00619-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Елена

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983395)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) за обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с.Каменар, община Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983392)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: “Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983385)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи – строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983373)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983372)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983367)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983363)
Възложител: Софийска професионална гимназия – Княгиня Евдокия, София – /Старо наименование – Професионална гимназия по фризьорство и козметика – Княгиня Евдокия, София/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 04579-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“ – ГР. СОФИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983361)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов” и ул. „Иван Вазов” от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев” от о.т. 148 до о.т. 312”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983360)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983354)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обекти „Подмяна на водопроводна инсталация в село Царева ливада“ и „Изграждане на довеждащ водопровод на кв. Марча и село Крънча в община Дряново” с две обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983350)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983343)
Възложител: Община Пловдив – Район „Южен“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01418-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983342)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност „Реповица“, община Велинград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983341)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00092-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983340)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0062
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, включително обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983314)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ВКЛ. ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983302)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на прожектори, осветители и табла за улично осветление за Спортна площадка – гр. Провадия и по улици в част от населените места в Община Провадия със седем обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983292)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв.55 по плана на с. Челопеч, община Челопеч“ – етап 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983291)
Възложител: Община Троян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: ЕТАП 2 – Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983253)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00874-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983250)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Гурково по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983247)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00309-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983229)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00261-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983223)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983213)
Възложител: Община Мездра
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00007-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Почистване и възстановяване на проводимостта на р. Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983205)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг- проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983200)
Възложител: Община Хайредин
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00614-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Хайредин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983188)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни отпадъци-Челопеч.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983167)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Aварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983163)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00956-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983161)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00541-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983150)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот с № 136038“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983144)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по реализиране на проект „Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр.Сунгурларе,общ. Сунгурларе““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983112)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение, общ.Сунгурларе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983106)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983101)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983093)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983090)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983089)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2020 г., разделена на две позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983082)
Възложител: Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00858-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” – Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983080)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983067)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00120-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК” ЕАД, филиал Баня Карлово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983056)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улица „Христо Ботев” гр. Две могили от ОК 180 през ОК 188 до ОК 187”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983053)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983048)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети от горски пожари в горите на територията на община Стамболово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983047)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983045)
Възложител: Община Средец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на улица „Йорданка Николова” в гр. Средец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983039)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на ул. „Чипровци” в гр. Две могили”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983035)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00138-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на Община Шумен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982982)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 5 ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982973)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ. „ОБОРИЩЕ” №5”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982971)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „ Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград “
Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0148 Дата на публикуване: 11.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на независима видео-система за разпознаване и прочитане на номера на МПС
Прогнозна стойност: BGN 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982959)
Възложител: Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Бургас
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00725-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи на съществуваща инфраструктура по 2 Обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982949)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982890)
Възложител: Община Батак
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство) за Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в месността „Ралева къшла“ в землището на гр.Батак – поземлен имот № 02837.5.580”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982833)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в кметствата на селата Катунци и Плоски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981775)
Възложител: ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00129-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности на топлопреносната мрежа и съоръжения гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981715)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0033
Процедура: Открита процедура
Име: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981684)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00064-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Чепеларе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981655)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981635)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0038
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981579)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981574)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект „Център за работа с деца на улицата”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981469)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 По ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981453)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982895)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (инвестиционно проектиране, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор) на обект „Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Татарево, община Минерални бани“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982858)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авт. надзор и изпълнение СМР на обект:„Почистване и изграждане бетонова облицовка на дере в участъка от мостово съоръжение на ул. „Г. Петлешев“ до водосток на ул. „Извор“ в гр. Аксаково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982851)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3(три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982839)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982838)
Възложител: Община Земен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА ЗЕМЕН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982830)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за обект: „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982827)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство на 153 СУ „Неофит Рилски“, гр. София, адм. адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982816)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград- I етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982800)
Възложител: Община Пловдив – Район „Западен“
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01770-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982778)
Възложител: Община Дулово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00043-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982748)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор) ЗА СТРОЕЖ : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ/ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ» В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982747)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00108-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982743)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00025-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Община Куклен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982740)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: ,,Изграждане на Открит паркинг, озеленяване, алейно осветление, ограда и детска площадка в УПИ VІ в кв. 5 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982723)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР/СРР на обект: „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора, в УПИ IV, кв.66 по плана за регулация и застрояване на град Любимец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982712)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982701)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково, община Кирково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982690)
Възложител: Община Девин
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00009-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982657)
Възложител: Община Брацигово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00765-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на общ. Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, м. Клисурата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982653)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00671-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация на гр. Криводол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982644)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на общ. Б. Слатина“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982628)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на помещения в сградата на ЦПРЛ – ОДК – Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982624)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13, 14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.СМЯДОВО

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982623)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: «Изграждане на спортни площадки на територията на община Аврен» по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982598)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ – реконструкция и преустройство на сгради

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982594)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Здравец, община Аврен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982586)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982533)
Възложител: Община Айтос
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00195-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982531)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Разград
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0057
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ – Разград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982517)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982490)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (изготвяне на проект и изпълнение на СМР) на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982482)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР ПО ОБЩИНСКАТА ВИК, УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982418)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982409)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда “ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982395)
Възложител: Община Стрелча
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00935-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпъл.на СМР за изпъл.на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“-гр.Стрелча

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982383)
Възложител: Община Средец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2020год.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982375)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС В УПИ V, КВ.70 ПО ПЛАНА НА С.САМУИЛ – I ви ЕТАП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982364)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982360)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на частични канализации по населени места в община Стамболово, област Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982352)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на СМР на обект „Изграждане на водосъбирателен резервоар и водопровод до обществена баня за минерална вода в с. Минерални бани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982351)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00120-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на покрива на сградата на болницата в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисар“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982339)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на община Минерални бани в четири обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982335)
Възложител: Командване на Военновъздушните сили
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 02830-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сграда № 18 – част от център за специализирана подготовка на летателен състав във военно формирование 42130 – Боровец“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982309)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, подетап 2.6”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982294)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на улици в община Минерални бани в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982263)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА СГРАДИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982253)
Възложител: Община Правец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00100-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ „Ал.Константинов“ и ОУ „Васил Левски“, гр. Правец. “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982248)
Възложител: Община Роман
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0027 Дата на публикуване: 10.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в 7 (седем) бр. апартаменти в гр. Карлово: 1. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 1; 2. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 4; 3. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 5; 4.ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 6; 5 ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 10; 6. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 12; 7 ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 32.
Прогнозна стойност: BGN 160 669,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 22:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0039 Дата на публикуване: 10.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас в (5 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 820 859,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982235)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт в сградата на Общинска администрация – Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981269)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981185)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0027
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982223)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ в гр. Карлово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982216)
Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ „Марица Изток 3“ АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00015-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи в участъци от багерна помпена станция (БПС) до сгуроотвал „Искрица“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982195)
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00381-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности на сгради, собственост и предоставени за управление на ДНСК в гр. София и страната

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982171)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00703-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улици и междублокови площадки в Болярово и улици в Г.Крушево, Ст.Караджово, Воден, Попово, Мамарчево, Шарково, Ружица, Денница, Оман, Ситово и Иглика. Четвъртокласни пътища ІV- JAM 2004, 2007, 2008, 2025 и 3006. Тротоарна настилка на улици в Болярово и М.Шарково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982106)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982097)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Русалка – Априлци към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (982090)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00143-2020-0032
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) – гр. Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982078)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на уличната и водопроводна мрежа на ул. „Цар Симеон“ гр. Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982063)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982058)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане”, Етап 3 – Вертикална планировка и ремонт на външни игрища

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982055)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от сграда с идентификатор № 40097.501.569.1., по Кадастрална карта на с. Крушари, община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982037)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително- монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981982)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0054
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981958)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981931)
Възложител: Община Лесичово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00230-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково, съгласно изготвен проект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981913)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИТРИНО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981895)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01019-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект № BG06RDNP001-7.002-0016-C01: „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, общ. Неделино.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981893)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981890)
Възложител: Община Копривщица
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01037-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в землището на Община Копривщица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981857)
Възложител: Община Сатовча
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00637-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Христо Смирненски“ – с. Кочан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981786)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на беседки- перголи парк „Ждрелото”, община Трън”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981774)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на подпорни стени в гр. Трън по 2 (две) об. позиции: ОП № 1: „Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125“ ; ОП № 2: „Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981768)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа,тротоари,съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981763)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД
Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0026 Дата на публикуване: 09.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в 4(четири) броя апартаменти с адреси: 1. Апартамент в ж.к. „Западен парк“ бл. 76, вх. Б, ет. 1, ап. 1; 2. Апартамент в ж.к. „Люлин 5“ бл. 504, вх. А, ет. 8, ап. 31; 3. Апартамент на ул. „Суходолска“ бл. 38, вх. 2, ап. 6; 4. Апартамент на ул. „Суходолска“ бл. 102, вх. В, ет. 2, ап. 3.
Прогнозна стойност: BGN 67 845,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0025

Дата на публикуване: 09.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в 3 (три) броя апартаменти с адреси: 1. Апартамент в гара „Илиянци“, бл. 2, ет. 3, ап. 10; 2. Апартамент в ж.к. „Oвча купел“, бл. 20, ет. 10, ап. 1; 3. Апартамент на ул. „Кота 1050“ № 9, бл. 2, вх. А, ап. 703“
Прогнозна стойност: BGN 63 232,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981750)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 02849-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981746)
Възложител: Община Разград
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981721)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981717)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0032
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981702)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: СОУ „Христо Ботев “ – гр. Сунгурларе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981643)
Възложител: Община Кричим
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00332-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на тер-та на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981619)
Възложител: Община Своге
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981614)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981611)
Възложител: Община Своге
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981592)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ oт км 0+000 до км 5+360, Община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981559)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981536)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно на ул.”Зора” между о.т.365-435 и ул.”Детелина” между о.т.435–432 в гр.Мъглиж“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981520)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981449)
Възложител: Община Долни Дъбник
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01071-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981445)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Павликени“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981427)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0046
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно възстановителни работи на покрив на административната сграда на ТП-Перник“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981413)
Възложител: Община Брусарци
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00477-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци“ по десет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981412)
Възложител: Областна администрация – област Кърджали
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01552-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981383)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981367)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 05700-2020-0003
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981358)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТ С. ЕНЕВО,ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР“
Уникален номер на поръчката: 00311-2020-0007 Дата на публикуване: 08.06.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) на покривна конструкция и вътрешни ремонти на административна сграда, в която се помещава Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981337)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОМЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕМО „ЕТЪР“, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 2014-2020 Г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981329)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981315)
Възложител: Община Враца
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 – Девенe – Чирен – /II – 15/, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981293)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00497-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981274)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис корт, съблекалня, трибуна, паркоместа в УПИ I-спорт и атракции, кв.4 по плана на с.Крумово, община Родопи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981255)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по общинската улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на Oбщина Елин Пелин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981249)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981238)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00368-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Суходол, общ.Главиница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981220)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00159-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981151)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. ,,Г. С. Раковски“ и ул. ,,Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981123)
Възложител: Община Септември
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т. 129 до О.Т. 180 по плана на с.Виноградец, община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981120)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981116)
Възложител: Община Септември
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улици в населените места от община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981081)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00541-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981071)
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00891-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие–блок37,при Химикотехнологичен и металургичен университет„Студентски град”,гр.София

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0141 Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на водовземно съоръжение –

сондажен кладенец за водоснабдяване за цели, различни

от питейно – битовите на сградата на КПП „Валята“

Прогнозна стойност: BGN 41 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0024

Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на хотел „Олимп“ – к.к. Боровец, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 608 543,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получав