Уникален номер на поръчката: 02849-2024-0012 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда на административна сграда на ГПУ Петрич с идентификатор 56126.603.1711.6, гр. Петрич, ул. „Генерал Тодоров“ № 5, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 1 008 163,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2024-0011 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за изграждане на обект „Модернизиране на националния координационен център в гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 512 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0014 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улица „П. К. Яворов“ – ос.т.214 до ос.т.209, включително триъгълното кръстовище западно от ул. „Д-р Петър Генов“
Прогнозна стойност: BGN 710 067,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02230-2024-0002 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови открити спортни площадки със специализирана настилка в двора на Средно училище „Стоян Заимов“ – гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 242 470,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0013 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофункционална спортна зала „Асеновец“, гр. Асеновград“.
Прогнозна стойност: BGN 930 529,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0010 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг – основен ремонт на общински басейн в гр. Трявна, вкл. авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 98 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2024-0005 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Предоставяне на механизация, доставка на материали и извършване на строително-монтажни работи по аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0004 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Основен ремонт на общинска сграда Кметство Александрово“.
Прогнозна стойност: BGN 110 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06294-2024-0001 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛ. ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 83 332,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02099-2024-0002 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ФУТБОЛНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГРАД ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 119 506,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01931-2024-0002 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД.Й.ИВАНОВ – КЮСТЕНДИЛ“ Предмет на ОП: Консервация и реставрация, строително-монтажни дейности свързани с укрепване, ремонт, на покрив за музей „Емфиеджиева къща“, град Кюстендил (текущ ремонт)
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01348-2024-0001 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЛЕДА МИЛЕВА“ Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на сградата на общежитие към ЦСОП „Леда Милева“, находяща се в УПИ І, кв.159 по ПУП-ПРЗ или ПИ 22407.601.849.2 по КККР на гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 1 206 839,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03246-2024-0001 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ Предмет на ОП: «Проектиране, строителство и авторски надзор за обект: Изграждане на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в двора на ПТГ «Симеон Велики»“
Прогнозна стойност: BGN 112 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0004 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в Детска градина Брезица – гр.Брезник” в три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 957 977,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0008 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Добротица, община Антоново, област Търговище”
Прогнозна стойност: BGN 3 522 324,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0011 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на електрическа енергия и подобряване на енергийната ефективност, чрез подмяна на дограма на учебни заведения и общинска сграда на територията на Община Кубрат по обособени позиции, финансирнани по Административен договор за БФП № BG06RDNP001-7.020-0061-С01 по ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 977 188,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2024-0021 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни дейности на сгради, стопанисвани от териториалните поделения и централно управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0007 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: “Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с.Калугерово, община Лесичово – първи етап”
Прогнозна стойност: BGN 3 967 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0011 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ по 3 /три/ обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 300 487,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2024-0012 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Реновиране на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 10 006 413,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0016 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на пристройка (авариен изход) към сграда с идентификатор 04279.629.63.1 – Детска градина „Първи юни“
Прогнозна стойност: BGN 119 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0015 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Трасе на общински път от новопроектиран Гробищен парк в местността „Кошуел 1“ до регулацията на гр. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 3 095 245,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0039 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт „ДГ Радост” гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0016 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 185 428,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0009 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строеж за благоустрояване на площади в населени места от Община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 1 020 766,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0022 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВРАЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06446-2024-0001 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова футболна площадка в двора на ОУ„ Отец Паисий” с.Зетьово”, общ. Чирпан”.
Прогнозна стойност: BGN 123 463,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0102 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на вентилационни камери 5,6UV66, МЩУ (Местни щитове за управление), тръбни линии за захранване на термичните секции и нова дренажна система
Прогнозна стойност: BGN 8 309 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0011 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк“
Прогнозна стойност: BGN 648 655,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2024-0003 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан за 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 295 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0010 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0011 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ЛОВЕЦ“ ОТ ОК 114 ДО ОК 249, ГР. ПАВЛИКЕНИ – ЕТАП ІІ: УЛ. „ЛОВЕЦ“ ОТ ОК 114 ДО ОК 249, ГР. ПАВЛИКЕНИ
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2024-0005 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“ – Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 479 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01163-2024-0001 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова спортна площадка на Основно училище „Академик Даки Йорданов“, гр. Омуртаг”
Прогнозна стойност: BGN 138 269,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0013 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с административен адрес гр. Лом, ул. „Славянска“ № 15“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2024-0003 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на общински път VAR 2240/III-2901/ Суворово – Дръндар – Николаевка / VAR – 2116/, участък -Суворово- Дръндар от км 0+000 до км 4+200 км“
Прогнозна стойност: BGN 3 820 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0005 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 1 003 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0037 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за енергийно обновяване на сграда – закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ „Меден рудник“, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 118 664,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0012 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Ремонт, консервация и реставрация на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 443 258,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2024-0004 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на питеен водопровод, преминаващ успоредно на трасето на нагнетателния водопровод от нов сондажен кладенец, по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76, до ПИ 40333.113.23. по плана на с. Кръстевич, Община Хисаря”.
Прогнозна стойност: BGN 2 327 247,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03360-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки на открито в двора на ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 156 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01849-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки на открито към Средно училище „Христо Смирненски“- гр.Искър
Прогнозна стойност: BGN 161 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0008 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Игрище за минифутбол гр. Нови пазар, етап втори – Паркинг с 29 бр. паркоместа”
Прогнозна стойност: BGN 128 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0024 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО, УКРЕПВАНЕ и НАДСТРОЙКА на съществуващи едноетажни сгради 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяването на двуетажна сграда „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ“ в УПИ I от кв. 24 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 1 085 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0015 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на улица „Витоша“ в IV-ти микрорайон на територията на гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 520 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06513-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открита комбинирана спортна площадка (за хандбал-футбол, баскетбол и волейбол) с изкуствена и ажурна ограда за ОУ „Иван Вазов“ с. Калояново“
Прогнозна стойност: BGN 157 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0042 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Мониторинг на язовирни стени на ХТК „Арда“ в реално време
Прогнозна стойност: BGN 6 163 069,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05677-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция ПБЗН – Велико Търново Предмет на ОП: Ремонт на сгради на РДПБЗН – Велико Търново по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 248 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0037 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на приемна за граждани на полицейски инспектор в с. Капитан Андреево, общ. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 7 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0006 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КУКЛЕН, ОБЩ. КУКЛЕН ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 182 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2024-0004 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Възстановяване и благоустрояване на Паметника на трите поколения и прилежащите територии, гр. Перущица, община Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 816 756,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2024-0003 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на Туристически информационен център, в УПИ VIII общ. обсл. Дейност и КОО, кв.65, гр. Перущица”
Прогнозна стойност: BGN 166 222,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0008 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт на улица „Капитан Петко войвода“, ул. „Стара планина“ и ул. „Чучулига“ в гр. Момчилград и прилежащи площи към тях“.
Прогнозна стойност: BGN 1 191 998,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03559-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон“ – сграда с идентификатор 23947.501.1827.2 , построена в ПИ с идентификатор 23947.501.1827 по КК, който попада в УПИ III, кв. 76, по РП на град Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 476 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0023 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Инженеринг/ проектиране, СМР и авторски надзор на обект: Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство – читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 703 587,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0010 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подобекта: 1. Детска градина „Щастливо детство“, УПИ І-180 – детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, община Раковски; 2. Детска градина „Иглика“, УПИ ХІІ-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, община Раковски, обл. Пловдив“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 44 764,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2024-0003 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи по ремонт на плоски покриви на сгради с идентификатори 14831.6518.44.5 и 14831.6518.44.6 с административен адрес гр. София, ул. “Патриарх Герман“ № 202“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0006 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Основен ремонт на улична мрежа в община Якоруда на следните улици: ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Черковна“, ул. „Стара планина“, ул. „Пирин“, ул. „Салих Лятифов“, ул. „Джебре“, ул. „Освобождение“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Стоян Табаков“ и ул. „Грънчар“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0005 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ЯКОРУДА, ОБЩ. ЯКОРУДА“
Прогнозна стойност: BGN 1 715 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0005 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ: „Благоустрояване на улици в населени места на територията на Община Хаджидимово“;
Прогнозна стойност: BGN 565 711,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0016 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. ,,Балкан“ до ул. ,,Люле Бургас“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0009 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Прогнозна стойност: BGN 4 601 898,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0009 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по проект № BG-RRP-4.020-0111 „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда – Община Опака“
Прогнозна стойност: BGN 1 295 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0007 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Изграждане и оборудване на две детски площадки
Прогнозна стойност: BGN 100 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0007 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград”
Прогнозна стойност: BGN 923 580,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0016 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВИЛА „БЕКЛЕМЕ“ поз.им. с №03486.502.1, парцел II „За почивен дом“, местността „Беклемето“, кв.2, с. Бели Осъм, община Троян“
Прогнозна стойност: BGN 529 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0005 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОЖУРИЩЕ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 099 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0011 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване – изграждане на парко места, парково осветление и озеленяване на част от ЖК „Васил Левски“ в гр. Ботевград с обхват: ЖК „Васил Левски“ – зона 5, УПИ-I кв.153″
Прогнозна стойност: BGN 427 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0009 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Попово” по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 394 168,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2024-0026 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на защитно съоръжение при пресичане на р. Струма на Транзитен газопровод /ТГ/ за Република Гърция при ПК 243+53 в землището на с. Бураново, община Кочериново
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0010 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Врачеш, община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 5 949 082,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0004 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Пристрояване на Детска градина „Вяра, Надежда и Любов” УПИ Х – „за детска градина”, кв. 54, с. Горна Малина, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 2 270 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04412-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт в сградата на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Шумен по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Вътрешен ремонт на парна инсталация“, Обособена позиция №2: „Вътрешен ремонт на учебен кабинет № 25“
Прогнозна стойност: BGN 46 254,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02542-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сграда на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 916 554,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ОТ РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ДУШАНЦИ, ОБЩИНА ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 6 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06402-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон към ОУ „Константин Костенечки“, с. Костенец, находящ се в УПИ I – училище, в кв. 35 по регулационния план на с. Костенец, в поземлен имот с идентификатор 38916.500.2180 по КККР, с. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 416 652,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0006 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Шейновска“ гр. Симеоновград“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01616-2024-0002 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон към НУ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”“, гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 1 248 747,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от общинската пътна /улична мрежа на територията на Община Ново село “ Подобект № 1: „Основен ремот на ул. Двадесета с. Неговановци“ Подобект № 2: „Основен ремонт на ул. Двадесет и девета /от ул. 5 до път Неговановци- Винарово/” Подобект № 3: „Основен ремонт на ул. Тридесета /от ул. 5 до път Неговановци-Винарово
Прогнозна стойност: BGN 315 182,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01753-2024-0002 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на нова сграда за физкултурен салон в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем
Прогнозна стойност: BGN 1 001 743,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00010-2024-0017 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя:  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД Предмет на ОП: Заличаване на старата и полагане на нова хоризонтална маркировка на хеликоптерна площадка
Прогнозна стойност: BGN 2 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0013 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг на обект: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, находяща се на улица „Михал Друмев” № 6, вход а и б и № 8, вход а, б и в, град Стражица“
Прогнозна стойност: BGN 1 550 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0016 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SFO3210/III-813, ГАБЕР-КРУША/ НЕСЛА-ВИШАН-ДОЛНО НОВО СЕЛО, УЧАСТЪК 1: ОТ КМ. 0+000,00 ДО КМ. 4+407,31; УЧАСТЪК 2: ОТ КМ. 5+397 = 0+000 ДО КМ. 4+135,23
Прогнозна стойност: BGN 6 608 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2024-0003 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за поддръжка на сградния фонд на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0006 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ I, кв. 28, по плана на с. Малък извор, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 202 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0005 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ I, кв. 18, по плана на с. Лясковец, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 202 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04414-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Предмет на ОП: Спортна площадка“ в УПИ V, кв. 3 „Промишлена зона гр. Враца /двора на ПГТР/
Прогнозна стойност: BGN 132 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0019 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в УПИ I-общ., кв.28 по плана на с.Равда /ПИ 61056.501.76.2 по к.к. на с.Равда, община Несебър/ – етапно строителство I и II етап“
Прогнозна стойност: BGN 7 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2024-0004 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0007 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за сграда на кметство в с. Кипилово, ул. „Васил Левски“ № 56, с. Кипилово, община Котел, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 417 559,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0014 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Поморие по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0010 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Симитли, по осем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 959 041,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА – ХАНДБАЛНО ИГРИЩЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА УПИ III-1393 „ЗА УЧЕБЕН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС“, (ПИ 10135.3513.1933), КВ.15, ПО ПЛАНА НА 26-ТИ М.Р., ГР. ВАРНА, БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №158А“
Прогнозна стойност: BGN 83 296,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2024-0002 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Поддръжка и ремонт на сграден фонд и инсталации
Прогнозна стойност: BGN 463 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05862-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на неотложни ремонти в ПГМСС „Никола Златарски“, гр. Златарица, общ. Златарица – ремонт на покрив и фасади“
Прогнозна стойност: BGN 269 746,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06332-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на кабинети в стара и нова сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0008 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изграждане на екокъмпинг зона в границите на Лесопарк „Гергана“, гр. Кнежа”
Прогнозна стойност: BGN 2 990 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2024-0007 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от ОТ35 до ОТ22, ул. „Климент Охридски“ от ОТ22 до ОТ163 и ул. „Александър Стамболийски“ от ОТ163 до ОТ217, гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 2 651 030,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2024-0006 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Довършване реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Спанчевци, Община Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 1 517 130,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0015 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на сгради в община Троян“, по следните обособени позиции: ОП1- Подмяна дограма пенсионерски клуб с. Ломец ОП2 – Подмяна дограма читалище /библ., коридори и врати / с. Чифлик ОП3 – Подмяна дограма читалище с. Ломец ОП4 – Подмяна дограма в читалище с. Старо село ОП5 – Подмяна дограма коридор в читалище с. Терзийско
Прогнозна стойност: BGN 59 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0011 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за енергийно обновяване на сгради, собственост на община Ямбол по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 899 707,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0007 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места в община Сунгурларе и изграждане на кръстовище с кръгово движение на пресичането на Път III -705 и Път III – 7306 при началото на гр. Сунгурларе
Прогнозна стойност: BGN 4 868 583,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2024-0038 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на административна сграда (покрив и тераси) на адрес бул. „Цар Борис III“ № 201
Прогнозна стойност: BGN 177 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0035 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София, гр. Благоевград и гр. Гоце Делчев, реф. № РРС 24-046
Прогнозна стойност: BGN 4 945 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 06449-2024-0002 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Вътрешен и външен ремонт на СУ „Христо Ботев“ с. Опан общ. Опан”
Прогнозна стойност: BGN 764 696,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2024-0008 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на сградата на СУ „Васил Левски“ в гр. Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 3 706 423,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2024-0002 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на част от покрива на 30. СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 50 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2024-0024 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Разчистване на дървесна растителност в горски масив в землището на с. Веринско за изграждането на ново трасе на железен път в участъка от км 44+375 до км 46+135, чрез изкореняване на дънери, включително маркиране, изсичане, извозване и складиране
Прогнозна стойност: BGN  299 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06297-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“В.ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/нздаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“ в Основно Училище „Васил Левски“ – гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN  1 227 466,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0036 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР по полагане, освежаване и демаркиране на хоризонтална пътна маркировка по пътища и улици на територията на Община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN  100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0010 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт улична мрежа на гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN  1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04374-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност ОУ „Христо Ботев“, с.Ивански, общ.Шумен“
Прогнозна стойност: BGN  244 723,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03422-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: «Основен ремонт на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ-l -Училище, кв.55, гр. Неделино»
Прогнозна стойност: BGN  448 833,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0026 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Тервел“, ПОДОБЕКТ № 1: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация, в гр. Тервел, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №8 чрез изграждане на Фотоволтаична електрическа централа 170 kW.“
Прогнозна стойност: BGN  900 691,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01564-2024-0002 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за асфалтиране на вътрешни пътища на територията на община Чупрене по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Две улици, намиращи се в с. Долни лом; Обособена позиция № 2: Три улици, намиращи се в с. Горни лом; Обособена позиция № 3: Пет улици, намиращи се в с. Репляна; Обособена позиция № 4: Една улица, намираща се в с. Средогрив“
Прогнозна стойност: BGN  1 638 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05687-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Смолян Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на РСПБЗН Пампорово при РДПБЗН Смолян, находяща се на адрес: к. к. Пампорово, община Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN  70 255,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02815-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БОЙЧО РУСЕВ“ Предмет на ОП: „„Вътрешен и външен ремонт на ОУ „Бойчо Русев” с.Преславен, Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN  517 269,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0019 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт паркинги, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN  300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05676-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Кърджали Предмет на ОП: „Текущ ремонт и оборудване на съществуваща спортна площадка в РСПБЗН – Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN  56 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04367-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Г.С. РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки в ПГ „Г. С. Раковски“ – гр. Костенец, в УПИ –XII, кв. 99, в поземлен имот с идентификатор 38902.500.189 по КК на гр. Костенец, общ. Костенец
Прогнозна стойност: BGN  153 305,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2024-0002 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ОДМВР ХАСКОВО“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN  224 924,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0004 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни Дъбник през 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN  297 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0009 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Стамболийски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN  2 878 651,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02672-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „„Вътрешен ремонт на ОУ „Хр. Ботев”,с. Горно Ботево, Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN  355 249,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03970-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на многофункционални спортни площадки в двора на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец, в УПИ – I – училище, кв. 48, в поземлен имот с идентификатор 38902.500.1194 по КК на гр. Костенец, общ. Костенец
Прогнозна стойност: BGN  166 283,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06449-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност СУ „Христо Ботев“, с. Опан, общ. Опан“
Прогнозна стойност: BGN  236 249,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0019 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт за нуждите на НПГ по КТС – гр. Правец
Прогнозна стойност: BGN  42 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0012 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане, основно обновяване, контрол и поддръжка на площадки на открито на територията на община Велико Търново по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN  700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0009 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/- Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/, в участъка от ОТ12 /кръстовище с Път I-1/ до ОТ83 по плана на с. Железница, общ. Симитли
Прогнозна стойност: BGN  1 723 080,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0018 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел смяна на дограма на студентско общежитие и преустройство на студентски стол”
Прогнозна стойност: BGN  329 396,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2024-0032 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за ремонт на студентски общежития №№ 9, 38 и 40А“
Прогнозна стойност: BGN  9 902 315,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2024-0025 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам“ – реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление“
Прогнозна стойност: BGN  15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2024-0016 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Доизграждане на столова на територията на отдел СПС – СДВР в кв. „Бенковски“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN  385 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02045-2024-0002 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на открита спортна площадка в двора на Средно училище „Гео Милев, гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0009 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи на територията на гр. Кубрат по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на тротоарни площи на ул. „Княз Борис I“ № 1 – около сградата на Община Кубрат; Обособена позиция № 2 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи – подобект: ул. „Цар Освободител“ с обхват от О.Т. 206 до О.Т. 208“, подобект: ул. „Добруджа“ с обхват от О.Т. 209 до О.Т. 208“ и подобект: ул. „Страцин“ от к-ще с ул. „Добруджа“ до к-ще с ул. „Люлин планина“; Обособена позиция № 3 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи на част от ул. „Цар Освободител“ в ПИ инд. № 40422.505.3175 и в ПИ инд. № 40422.505.814“
Прогнозна стойност: BGN 123 336,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0013 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улица между ос.т.50-55-56-79-ос.т.72 по плана на с. Зетьово, община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 448 318,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0012 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП:  „Ремонт на участък от улица между ос.т. 151 и ос.т 152 и участък между ос.т. 161, ос.т. 162, ос.т. 165, ос.т. 166 и ос.т. 125 по плана на с. Свобода, община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 682 349,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0006 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Надежда 1869“, с. Градец, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 312 968,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0009 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на улици и тротоари на територията на община Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0025 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 1192 /III-207/ ТЕРВЕЛ – БЕЗМЕР -ГУСЛАР – ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – КАЙНАРДЖА – /II-71/ ОТ КМ 7+890 ДО 11+960”
Прогнозна стойност: BGN 3 094 614,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2024-0004 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по демонтаж на съществуващи и монтаж на нови блок серпентини за горен и среден блок на економайзер първа степен (ЕКО I)“
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0007 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция на улици в Община Кнежа”
Прогнозна стойност: BGN 536 670,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0027 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „УКРЕПВАНЕ, ИЗМАЗВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА 18 БРОЯ ТЕРАСИ НА ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕТ БРОЯ ТЕРАСИ НА ОБЩИ ЧАСТИ НА ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ „СРЕДЕЦ“ – гр. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 73 432,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0017 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Изграждане на подземен паркинг в УПИ – I – общ., кв. 57, по плана на гр. Несебър /ПИ 51500.502.429/ по к.к. на гр. Несебър, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 3 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02932-2024-0001 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОДМВР – СМОЛЯН
Прогнозна стойност: BGN 634 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02126-2024-0001 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки към Обединено Училище „Св.св. Kирил и Методий“, с.Tърнене
Прогнозна стойност: BGN 161 655,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2024-0010 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на вентилационна и климатична инсталация в катедра „Анатомия, хистология и ембриология” към Медицински факултет на МУ-Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 164 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0034 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Реставрация и адаптация на НКЦ – жилищно-търговска сграда в УПИ V-2323 в кв.16 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.42, с административен адрес ул.“Филип Кутев“ №2а“
Прогнозна стойност: BGN 715 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0068 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Харманли
Прогнозна стойност: BGN 350 923,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0067 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 409 090,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2024-0001 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда, предназначена за училище в УПИ V-за училище (ПИ с идент. 68134.1976.1085 по КККР на гр, София), кв.67, кв. “Драгалевци“, гр. София, Район Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 19 969 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0066 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Раднево
Прогнозна стойност: BGN 414 315,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0032 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с идентификатор 07079.613.189.1 находяща се в УПИ ІІ и УПИ ІІІ – 414, кв. 172 ул. „Шейново” № 24 (бивш Профсъюзен дом), по плана на град Бургас
Прогнозна стойност: BGN 1 543 493,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0026 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни строително-монтажни работи на площадка за игра пред сградата на хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово“
Прогнозна стойност: BGN 11 066,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда №46 „Битова сграда“, №47 „Битова сграда“ и сграда №51 „Кухненски блок“ във военно формирование 34420 – Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2024-0014 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Рехабилитация на терен за нуждите на СДВР, с. Долни Богров, СО район Кремиковци, идентификационен номер по КККР 22304.7927.37
Прогнозна стойност: BGN 290 267,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0008 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на „Многофункционална спортна площадка в двора на І-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев“.
Прогнозна стойност: BGN 201 995,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02236-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НИКОЛОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Николово, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2024-0013 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения с цел подобряване на социално-битовите условия в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”
Прогнозна стойност: BGN 2 326 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06156-2024-0003 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на голям физкултурен салон“ към Средно Училище „Васил Левски“, гр.Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02001-2024-0004 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: 75-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 67 559,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0015 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Изграждане на закрит плувен басейн в УПИ II, кв. 3 по плана на кв. Черно море, гр. Несебър, общ. Несебър, ПИ 51500.503.393 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 4 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06494-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“ към Основно Училище „Георги Бенковски“, с. Галата
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03045-2024-0003 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон с многофункционална зала, към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 1 548 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03232-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон в СУ „Христо Смирненски“, гр. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 115 689,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2024-0003 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на ул. „Г. С. Раковски“ о.т.121-138, с. Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 463 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2024-0002 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нов учебен корпус на 4 – ри етажа и пристрояване на съществуващата сграда за училищно образование на физкултурен салон и многофункционална зала, необходими за преминаване на едносменен режим на обучение в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов “
Прогнозна стойност: BGN 7 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2024-0013 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 18 294 610,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00966-2024-0002 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща мощност 550 kWp, върху покриви на три съществуващи сгради, находящи се в ПИ 10135.2555.26 гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0010 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „ Реконструкция на улица „Йордан Ноев“ от о.т.110 до о.т.447 “
Прогнозна стойност: BGN 1 343 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0014 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ V „за обслужваща дейност и спорт“, кв. 12, с. Габер, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 232 483,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0009 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СКЛАВЕ, ОБЩИНА САНДАНСКИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ“
Прогнозна стойност: BGN 6 284 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2024-0010 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Ремонт /рехабилитация, реконструкция на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Елена, стопанисвани от Община Елена“
Прогнозна стойност: BGN 9 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2024-0006 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Преустройство на част от Младежки дом с идентификатор по КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда Младежки център в УПИ VІІ, кв. 98 по плана на гр. Нова Загора и съгласно ПУП – ПЗ“
Прогнозна стойност: BGN 531 321,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0010 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Панагюрище, община Панагюрище по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 670 808,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0018 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на кметство с. Стубел, община Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 105 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0004 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради на територията на Община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 228 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0003 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи/СМР за обект: “Реконструкция на участък от Общински път VID 1004, Община Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 1 706 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0008 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2024-0002 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект: Детска градина – преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка – Подобект 1 „Изграждане на нова пристройка“
Прогнозна стойност: BGN 630 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0023 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: СМР за изграждане на нови стоманени и стоманобетонови конструкции в ОРУ 110 kV и изграждане на ново трансформаторно поле за силов трансформатор 11/110 kV ; 31,5 MVA към секция I на ОРУ 110 kV, по техническо задание и проекти
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05680-2024-0001 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: РДПБЗН-Ямбол Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрива на административната сграда на РСПБЗН-Ямбол при РДПБЗН-Ямбол, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 60“
Прогнозна стойност: BGN 97 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0014 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП:  „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“, гр. Генерал Тошево – II и III етап“
Прогнозна стойност: BGN 315 832,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2024-0004 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 908 887,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0005 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 114 465,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0010 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19-722-0001 „Подобряване на спортната инфраструктура в община Берковица чрез изграждане на площадка за игра за деца в УПИ XII, кв. 49, ПИ 03928.508.46 по КК на гр. Берковица”
Прогнозна стойност: BGN 75 257,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2024-0030 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2024-0001 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Основен ремонт настилки в панаирен комплекс гр.Кула“ ПИ с идентификатор №40525.701.2145
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0008 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Изграждане на канализационна мрежа на с. Куртово конаре, община Стамболийски – довеждащ колектор с канализационна помпена станция (КПС) с. Куртово конаре, община Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 3 654 166,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0011 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за СМР по работен проект за „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата на територията на Община Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 844 058,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0008 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Модернизация на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 2 489 640,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0010 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО ГОРЕН ЧИФЛИК ЕТАП 1: УЛ. „ЛИПА“, О.Т.98-106-111-110 МЕЖДУ КВ. 56-57-58-83; ЕТАП 2: УЛ. „ШЕРБА“, О.Т. 158-157-29-28-27-26“
Прогнозна стойност: BGN 225 937,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0013 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „ Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Стръмна“ в с. Сърнево от о. т. 201 до о. т. 136 по регулационния план на с. Сърнево, Община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0012 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Шипка“ от о. т. 222 до о. т. 223 по регулационния план на село Сърнево, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 104 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0014 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на вътрешна сградна канализационна инсталация на Художествена галерия „Илия Бешков“ и нови сградни канализационни отклонения към ул. „Знеполска“ в гр. Плевен“.
Прогнозна стойност: BGN 153 106,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0011 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Байкал“ от о.т.160 до о.т.85, кв. Гипсово, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 232 843,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0009 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК: ЕТАП 1: УЛ. РАКОВЕЦ О.Т.5-235-24-6-6А МЕЖДУ КВ. 1-2-61 И КВ. 2А, С. ГРОЗДЬОВО; ЕТАП 2: УЛ. РОЗА О.Т.205А-113-212-209-210 МЕЖДУ КВ. 18-19-20-23-13-24, С. ВЕНЕЛИН“.
Прогнозна стойност: BGN 215 550,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0025 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил“ – Етап II – Основен ремонт и обновяване на сградата на VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил с адм. адрес ул. „Ефрем Каранов“ № 35 с идентификатор 41112.500.173.1 с РЗП 4264,00 кв.м;
Прогнозна стойност: BGN 1 524 780,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0019 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2024-0001 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: Изпълнение на строително -ремонтни работи: Текущ ремонт на общински път KNL 3219 с. Добри дол – Добродолски воденици, общ. Трекляно от км 0+000 до км. 4+000
Прогнозна стойност: BGN 258 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04762-2024-0002 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: 135-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в 135. СУ „Ян Амос Коменски“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 83 697,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2024-0008 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуващо улично осветление на територията на район „Красно село“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01865-2024-0002 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на два броя открити спортни площадки в СУ „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 303 902,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0006 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: Рехабилитация на ул. „Бачо Киро“, гр. Попово от ул. „Дряновска“ до ул. „Гаговска““
Прогнозна стойност: BGN 84 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0010 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, СМР и авторски надзор) на обект Народно читалище „Възродена Искра – 2000“, гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 351 775,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0023 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на улица между осови точки 86-127-60 село Гърмен, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 159 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0016 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт в УСОБ Созопол при ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 61 198,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0093 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на радиоканал за комуникация между обектите от Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК)
Прогнозна стойност: BGN 128 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0092 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Внедряване на устройства за компенсация на реактивната мощност на кабелни изводи Ср. НН: ЦУА301 и ЦУА302 от Подстанция Козлодуй за нов Център за управление на авариите
Прогнозна стойност: BGN 166 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0009 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „ Реконструкция на улица „Гроздьо Желев“ от о.т.98 до о.т.202 “
Прогнозна стойност: BGN 904 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
   
Уникален номер на поръчката: 02241-2024-0001 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – I ЕТАП, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 29 ПО ПУП НА С. СКАЛИЦА, ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 1 304 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2024-0004 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на система за управление и мониторинг на потреблението на енергия“ по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на част от населени места в Община Аврен”
Прогнозна стойност: BGN 77 197,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2024-0006 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: ВР1004/Паметник – „Ремонт на пространството около паметника на “Г. С. Раковски”.
Прогнозна стойност: BGN 32 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2024-0008 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на помещение, в следствие на пожар, за обезпечаване дейността на ДСП – Батак
Прогнозна стойност: BGN 4 652,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 03107-2024-0001 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон на Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ гр.Търговище
Прогнозна стойност: BGN 337 819,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0030 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда предназначена за обществено обслужване в областта на културата (Младежки културен център), находяща се в ПИ с идентификатор 07079.613.2 по КК на гр. Бургас, отреден за УПИ I, кв.158, по плана на ЦГЧ, ул. „Уилям Гладстон“ № 39“
Прогнозна стойност: BGN 1 804 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2024-0007 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на кв. „Шумака“, гр. Ябланица ”
Прогнозна стойност: BGN 9 538 012,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2024-0006 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „ Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД”
Прогнозна стойност: BGN 5 492 938,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0023 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ТОПЛОПРОВОДНА ВРЪЗКА ПО БУЛ. „ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ“ ОТ КАМЕРА КА-125 (2А-125) НА УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ ДО КАМЕРА ПЦ-6 НА БУЛЕВАРД „СИТНЯКОВО“ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ – Ø711/900 С ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО 1600М“ и „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ТОПЛОПРОВОДА В ПРОХОДИМИЯ КОЛЕКТОР ПОД БУЛ. „СИТНЯКОВО“ – ОТ ПЦ6 50М. В ПОСОКА ПЦ5 – 2DN600““
Прогнозна стойност: BGN 49 940 882,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0014 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП:  „Ремонт улици и тротоарни настилки в населените места на територията на община Троян през 2024 г. и 2025 г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 353 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0009 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 467 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0012 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на участък от общински път LOV1140 с. Орешак – с. Черни Осъм“ – ЕТАП 2: Укрепване на стена от ка-менна зидария“
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2024-0002 Дата на публикуване: 29.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SFO1232 В УЧАСТЪКА ОТ КМ 4+630(КРАЙ С. ЛЕСНОВО) ДО КМ 13+121,88 (ПРИБЛИЗИТЕЛНО СЪВПАДАЩ С НАЧАЛОТО НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА ЯЗ. ОГНЯНОВО) – ЕТАП 2“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0005 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Главиница“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 606 034,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0005 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Рехабилитация на 2 улици в с. Зараево, община Попово“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 140 190,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0008 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за енергийно-ефективна реконструкция на системите за външно изкуствено осветление в пет населени места в Община Ботевград“ с пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 838 454,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0008 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 373 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0004 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) строеж: “Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км. 5+519.61 до км. 6+305”
Прогнозна стойност: BGN 2 534 703,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0007 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: “Строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква, Община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 556 486,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2024-0007 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда на бул. „Монтевидео“ № 21, гр. София, включващи ремонт на отоплително-охладителна инсталация, в т.ч. подмяна на съществуващ агрегат /чилър/ и частичен ремонт на фасада“
Прогнозна стойност: BGN 356 522,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2024-0003 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на Община Тетевен по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на съществуваща площадка за спортна дейност в дворното пространство на училище „Христо Ботев“ с. Глогово, Община Тетевен; Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на съществуваща площадка за спортна дейност в дворното пространство на училище „Васил Априлов“ с. Градежница, Община Тетевен; Обособена позиция № 3: „Реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площадка за мини футбол, волейбол, хандбал и стрийт фитнес в с. Рибарица, Община Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 452 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0003 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на град Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване на ж.к. „Младост“, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 2 404 375,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0006 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на път BGS 2268 (II-73 Веселиново – Лозарево) Подвис – Есен – BGS 2266 от км. 0+000.00 до км. 4+602.16 на територията на Община Сунгурларе, област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 5 789 129,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03393-2024-0002 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на сградата на физкултурен салон в Обединено училище „Христо Ботев“, находящ се в УПИ I-училище, в кв.63 по плана на с.Калугерово, общ.Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 299 628,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2024-0009 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Демонтаж, доставка и монтаж на покривни прозорци в сградата на Министерския съвет, находяща се в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №1
Прогнозна стойност: BGN 12 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0014 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Преустройство на съществуващи общински сгради в младежки център в УПИ I,ПИ 2148 кв.107 по плана на гр.Айтос, общ.Айтос обл.Бургас
Прогнозна стойност: BGN 774 484,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2024-0002 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП:  „НЕОТЛОЖНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН – 2024 г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 189 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0004 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП:  Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри, други пешеходни участъци и паважни настилки на територията на Община Созопол – участъци по възлагане от Възложителя, всичко в рамките на стойността по договора
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2024-0035 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за торкретиране на стоманени и бетонови повърхности
Прогнозна стойност: BGN 248 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2024-0012 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. СЪЕДИНЕНИЕ
Прогнозна стойност: BGN 20 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0029 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала „Нефтохимик“, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.607.85 по КК на гр. Бургас, отреден за УПИ I, кв.1, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 1 097 851,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0022 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПРОХОДИМ КОЛЕКТОР НА II-РА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА ПО УЛ. „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ ОТ УЛ. „НЕШО БОНЧЕВ“ ДО УЛ. „ЗАВОДСКА“ – 850 М. И МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ПО УЛ. „ЗАВОДСКА“ ДО УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ DN1000 С ДЪЛЖИНА 300 М И ПОДМЯНА НА 2БР. КЛАПИ DN700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ““
Прогнозна стойност: BGN 14 250 668,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0021 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА II-РА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА ОТ УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ – КЛ 17 ДО УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ – К125 Ø720 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 1267М““
Прогнозна стойност: BGN 23 857 719,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03212-2024-0001 Дата на публикуване: 28.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Поставяне на топлоизолация и съпътстващи дейности по стени на производствена сграда на ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 166 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0007 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Довеждащ път от Клетка №1 на РДНО – Оряхово до обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък“, разположени на територията на община Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 202 364,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0011 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Обособяване на кабинет за сензомоторно развитие на деца в детска ясла
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2024-0008 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Подмяна на водопровод на ул. „Първа“, с. Видлица, община Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2024-0007 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село“
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0006 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ – гр. Оряхово
Прогнозна стойност: BGN 3 662 041,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0004 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт и преустройство на общежитие на минен техникум – общинска собственост в общинска административна сграда – гр. Твърдица – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 938 029,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0009 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, СМР и авторски надзор) на обект ОДЗ с. Енина, Община Казанлък – филиал на ДГ № 1 „Здравец“, гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 744 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0007 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли, в които се предоставят обществени услуги“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г“, по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 469 106,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0005 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт и оборудване на триетажна сграда „Стара сграда-висока част“ към СУ „Отец Паисий, находяща се в УПИ II-образование и социални дейности, кв. 62 по плана на гр. Куклен с цел подобряване енергийната й ефективност“
Прогнозна стойност: BGN 1 295 183,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0007 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 270 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0007 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: Внедряване на ЕСМ и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на „Читалище „Паисий Хилендарски-1927“ в с. Орлов дол, община Тополовград
Прогнозна стойност: BGN 941 922,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02490-2024-0001 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка на два нови учебни кабинета за нуждите на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък“.
Прогнозна стойност: BGN 499 512,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01308-2024-0002 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АЙТОС ЕООД Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ- ГР. АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 132 039,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0006 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Основен ремонт на улици и съоръжения на територията на община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 725 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0006 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за обект: изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в УПИ I-382, кв. 9, с. Пороминово, общ. Кочериново, обл. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 374 690,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03714-2024-0002 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон с топла връзка към СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 216 468,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01200-2024-0001 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Предмет на ОП: „Възстановяване на покрива на административна сграда, корпус I, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, Източна промишлена зона“
Прогнозна стойност: BGN 231 207,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2024-0004 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на участък по топлопреносната мрежа от камера КГ № 42-5 до камера КГ № 42-5-2 по ул. „Н. Геров“ и отклонение за камера КГ № 42-5-1-1
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02583-2024-0003 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Ремонт и реконструкция на училищна сграда на Начално училище „Ангел Каралийчев“, кв. Запад 1, гр. Търговище – първи етап
Прогнозна стойност: BGN 2 455 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2024-0003 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи ремонтни работи в учебни зали в Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Прогнозна стойност: BGN 1 219 792,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0010 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция на улична мрежа в община Искър, подобект: Реконструкция на улица „ОДРИН“ от ОТ237 до ОТ239, гр.Искър
Прогнозна стойност: BGN 344 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2024-0003 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: Превантивно поддържане и текущ ремонт на пътната и улична мрежа на населените места в община Аврен, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0011 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на местен път в поземлен имот 73242.45.702 и част от поземлен имот 73242.501.1895, местност „Висината“, землище на с.Труд, Община Марица, Област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 762 525,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2024-0001 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи ремонтни работи на „Посетителски център Ропотамо“ и „Център по екология – Слънчев Бряг“ по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 249 412,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0013 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Осъществяване на ремонт на сгради, собственост на община Айтос по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 457 583,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0004 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сгради, собственост на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 382 578,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0007 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на общински път PVN 1047 от път III – 118 – Горна Митрополия – Староселци, участък от км 5+225 до км 7+310“
Прогнозна стойност: BGN 2 463 986,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0004 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на тротоари в село Руен, общ. Руен, област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0013 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица ул. „Петко Каравелов“ в участъка от ул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Васил Левски“, гр. Харманли“.
Прогнозна стойност: BGN 387 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0028 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: “Изграждане на модулна станция за бункероване на светли горива със система за самообслужване“ за рибарско пристанище Сарафово.
Прогнозна стойност: BGN 168 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0049 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Разрушаване на сграда, намираща се в ПИ 66425.500.3712 в гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 31
Прогнозна стойност: BGN 85 081,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0009 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за енергийно обновяване на административната сграда на Община Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 3 522 770,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2024-0021 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт на контактната мрежа от км. 304+650 до км. 306+100 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна. Проектиране и модернизация на перони, телекомуникации, видеонаблюдение, осветление и обезопасяване на приемно здание в посочения участък”
Прогнозна стойност: BGN 2 015 649,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2024-0020 Дата на публикуване: 27.03.2024
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам
Прогнозна стойност: BGN 586 669 410,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2024-0004 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на детските и учебните заведения на територията на Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 762 637,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05861-2024-0001 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩОАКАДЕМИЧНО ПОМОЩНО ЗВЕНО „ПОЧИВНО ДЕЛО“ – БАН Предмет на ОП: „Строително-монтажни и ремонтни работи по източната и южната фасада на Творчески дом на БАН находящ се в гр. Варна 9007, „Златни пясъци“, к.к. „Чайка“, спирка „Журналист“”
Прогнозна стойност: BGN 159 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0004 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА – обект ОДЗ ЯКОРУДА“
Прогнозна стойност: BGN 894 213,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0022 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново, общ. Гърмен по обособени позиции“, включваща Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Рибново между о.т. 52А-48Б-47А-46А-45-76“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Рибново между о.т. 164А-164Б-169А-17А-171А-172-173 “
Прогнозна стойност: BGN 192 731,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0021 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на подпорни стени в село Долно Дряново, общ. Гърмен по обособени позиции“, включваща: Обособена позиция №1 „Изграждане на подпорнa стенa от о.т.138 до о.т.141 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен Обособена позиция №2 „Изграждане на подпорнa стенa от о.т.141 до о.т.54 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен“ Обособена позиция №3 „Изграждане на подпорнa стенa от о.т.54 до о.т.37А по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен“ Обособена позиция №4 „Изграждане на подпорнa стенa от о.т.36 до о.т.50А по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен“ Обособена позиция №5 “ Изграждане на подпорнa стенa от о.т.50А до о.т.51 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 165 059,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0020 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Огняново, общ. Гърмен по обособени позиции“, включваща Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улица с обхват о.т-31-о.т 20-о.т 9 по плана на с.Огняново, община Гърмен“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улица с обхват о.т 168-167-166 по плана на с.Огняново, общ. Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 188 601,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2024-0003 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на система за външно изкуствено осветление (строително-монтажни дейности) на територията на община Белово“
Прогнозна стойност: BGN 900 238,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0008 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтни дейности на улици на територията на град Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0005 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на обект: „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградата на Дирекция СХД на Община Котел с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност“
Прогнозна стойност: BGN 98 014,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2024-0001 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Модернизация на образователната среда в община Болярово-СУ „Д-р П. Берон“
Прогнозна стойност: BGN 1 886 213,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04934-2024-0002 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „АРХ.ЙОРДАН МИЛАНОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в УПИ III – за училище, кв.13 по плана на гр. Перник – ПГТС „Арх.Йордан Миланов“
Прогнозна стойност: BGN 166 567,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2024-0004 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Текущ ремонт на санитарни възли и подмяна на настилки в ОУ „Христо Ботев“ – град Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2024-0008 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Инженеринг за реконструкция и рехабилитация на водопроводи в гр. Трън по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 322 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0005 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр. Брацигово, община Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 648 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0085 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтно – рехабилитационни дейности по изливни шахти на 6-ти блок, РШ2 и слабонапорни канали между РШ1и РШ2
Прогнозна стойност: BGN 131 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0009 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: ОУ „Отец Паисий“, с. Стряма – Ново, основно застрояване на „Комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол в УПИ II – Училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 103 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0036 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Разширение на съществуващата пиезометрична КИС в долината на р. Гашня – язовир „Цанков камък““, реф.№ 24ИП-У60А002
Прогнозна стойност: BGN 925 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2024-0011 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на сграда АМИВАГ (покривна конструкция и фасадни стени) във Вагонно депо Надежда, гр. София, ул. Стефансон № 5
Прогнозна стойност: BGN 258 296,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2024-0003 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА БИБЛИОТЕКА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1869“, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ ХХІV-372,563 кв.380 ПО ПЛАНА НА ГР.МЪГЛИЖ, сграда с ПИ 49494.701.372.7 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.МЪГЛИЖ
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2024-0001 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон с обслужващи звена към него в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 1 214 327,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06359-2024-0002 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на ,,STEM център“ в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – с. Смирненски, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“
Прогнозна стойност: BGN 38 883,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0010 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за рехабилитация на уличната мрежа в град Полски Тръмбеш, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 834 513,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0003 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Ремонт на част от уличната мрежа в населени места на територията на Община Хаджидимово – село Абланица и село Теплен, по седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 341 294,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2024-0002 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на част от населени места в Община Аврен“ (наричано за краткост AVEE)” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 450 859,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2024-0002 Дата на публикуване: 26.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи свързани с основен ремонт на улици във връзка с проект „Основен ремонт на ул. „Хр. Смирненски“ от о.т. 227 до о.т.193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. „Хр. Смирненски“ от о.т. 227 до о.т.193, ул. „Черно море“ от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 345 545,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0021 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КОМПЛЕКС ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ТРАПЕЗАРИЯ
Прогнозна стойност: BGN 4 111 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0009 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в село Панагюрски колонии в регулацията на село Панагюрски колонии – етапно строителство“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 857 545,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03672-2024-0001 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка към ОУ „Христо Ботев“, гр. Мездра, ул. „Георги Димитров“ №10
Прогнозна стойност: BGN 188 710,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2024-0005 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. НОВА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 325 149,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2024-0004 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Ремонт на съществуваща спортна площадка на СУ „Сава Доброплодни“-гр. Шумен
Прогнозна стойност: BGN 162 313,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0020 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе АД, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 298 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2024-0004 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Текущи ремонти на улично осветление на територията на район „Възраждане” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01672-2024-0001 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на две многофунционални спортни площадки и защитна ограда в двора на НУ „Патриарх Евтимий
Прогнозна стойност: BGN 191 302,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0015 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул. „Славей“, от о.т.419 към о.т.801, о.т.804 до о.т.807, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 106 907,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2024-0007 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Реконструкция на напорен водопровод (тласкател) от помпена станция „Банкя“ до преходен резервоар за водоснабдяване на гр. Трън
Прогнозна стойност: BGN 1 837 176,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0008 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт околоблоково пространство на ул. Гагарин в гр. Кубрат (блок Малина)““
Прогнозна стойност: BGN 97 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0083 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покриви склад „Сдружение (804)
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2024-0004 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: “Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие на Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско“
Прогнозна стойност: BGN 1 679 447,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2024-0003 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“-ГР. ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 162 313,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0013 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00251-2024-0003 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор-инженеринг на обект: „Изграждане на външен асансьор към сградата на Корпус 3, с прилежащ подход и паркинг за автомобили на хора в неравностойно положение”
Прогнозна стойност: BGN 247 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2024-0003 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари в населени места на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава; Обособена позиция № 2 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Алтимир.
Прогнозна стойност: BGN 1 352 924,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2024-0015 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Добрич, област Шумен и област Търговище
Прогнозна стойност: BGN 14 022 975,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0010 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново.
Прогнозна стойност: BGN 3 422 346,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0006 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП:  „Повишаване на енергийната ефективност/основен ремонт и изграждане на ФЕЦ на ДГ „Здравец“, гр. Момчилград
Прогнозна стойност: BGN 499 146,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2024-0014 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: „Ремонт на покривна конструкция на пункта за регистрация в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Добрич “
Прогнозна стойност: BGN 60 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0012 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „П. П. Славейкови“ в участъка от бул. “България“ до ул. “Цар Самуил“, гр. Харманли“.
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0009 Дата на публикуване: 25.03.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Професор Стоянов“ с осигуряване на крайулично паркиране от о.т.488 до о.т.895 по плана на гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 983 627,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0013 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП:  „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети, почистване и профилиране на канавки“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0007 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП:  „Основен ремонт на източни трибуни на стадион „Христо Ботев“ в УПИ I, кв. 80 (ПИ 05815.305.83) по плана на гр. Ботевград, обл. Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 247 374,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП:   „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ДО 186KW, НАМИРАЩА СЕ В ПИ 56722.660.651, ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0003 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП:  “Изпълнение на СМР на водопровод и канализация по улицата „Каркъма“ / от КМ 0+000,00 кръстовище с път II – 37 до КМ 0+280,00 , находяща се в местност „Каркъма“, землище на гр. Доспат, община Доспат.“
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0007 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП:  „Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част“
Прогнозна стойност: BGN 987 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2024-0004 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР 1 ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. СОПОТ В ОБХВАТА НА УЛИЦА „ХРИСТО БОТЕВ“ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО“
Прогнозна стойност: BGN 2 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01671-2024-0002 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП:  „Изграждане на открити спортни площадки с обща квадратура 1580 м2, в двора на ОУ „Д-р Петър Берон“, УПИ I, кв.706, ПИ 56722.656.410 по КККР на гр.Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 299 995,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0007 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП:  „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общински улици и пътища на територията на община Ивайловград по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общинска улична и пътна мрежа в населените места на територията на община Ивайловград“ Обособена позиция 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) за обект: път от общинската пътна мрежа на община Ивайловград HKV 3070/III-598 – Ивайловград-Свирачи/-археологически комплекс Вила „Армира“ в участъка от 370-тия м. до 482-рия м. с приблизителна дължина 112 метра.“
Прогнозна стойност: BGN 936 601,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП:  „Избор на изпълнител за обект:ул.“Проф. Никола Милев“ и ул.“Синьо езеро“ в участъка от ул.“Перуника“ до ул.“Гръстниче“.Ул.“Перуника“ от о.т.349 до ул.“Лотос“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0006 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП:  „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция на водопроводна мрежа) за обект: ул. „България“ от ос.т. 626 до ос.т. 258а, гр. Ивайловград, община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0006 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП:  „Ремонт на сградата на детска градина „Слънце” с. Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност и достaвка и монтаж на системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ за енергийните потребности“
Прогнозна стойност: BGN 463 133,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03149-2024-0002 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП:  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище”
Прогнозна стойност: BGN 464 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2024-0003 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП:  „Извършване на ремонтни дейности за поддръжка на сградния фонд на управляваните от МВнР имоти в страната“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0012 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП:  „Изграждане на спортни площадки на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на спортна площадка за футбол, волейбол и баскетбол в УПИ I-504, кв. 12А, по плана на с. Изгрев, Община Благоевград, имот с пл. № 504 по плана на с. Изгрев, Община Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на открита комбинирана спортна площадка на VII-мо СУ „Кузман Шапкарев“.
Прогнозна стойност: BGN 379 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0011 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП:  ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 153 537,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02474-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП:  „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки в дворното пространство на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, УПИ II, кв. 100а, гр. Попово“ по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 163 111,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00628-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ Предмет на ОП:  „Инжинеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с изграждане на спортна площадка в НПГ „Димитър Талев“ по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“
Прогнозна стойност: BGN 231 823,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0007 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП:  „Основен ремонт на улици „Върбица – в участъка о.т.157 – о.т.189“, „Антарктида“, „Григорий Чернобузов“, „Надежда“, „Чавдар Войвода“, “Самуил – в участъка о.т.157 – о.т.213 и о.т.215 – о.т.261” , „Алада – в участъка о.т.212 – о.т.213“, „Кирил и Методий – в участъка о.т.225 – о.т.511”, „Еделвайс – в участъка о.т.225 – о.т.251”, Васил Левски – в участъка о.т.251 – о.т.253 и о.т.229-о.т. 255а” и „Тракия в участъка на ПИ с идент.20746.501.1126 и 20746.501.1127 по КККР на гр.Джебел“ по ПУП на гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 1 924 200,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0014 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП:  Рехабилитация на участъци от улици в с. Плачидол и с. Карапелит“ и общински път DOB 2100, и основен ремонт на участъци на DOB 1104, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 5 186 922,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2024-0005 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП:  „Изпълнение на СМР за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Христо Смирненски“ и физкултурен салон, с. Оброчище, община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 827 595,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0012 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП:  „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на обект: Подмяна на съществуващ водопровод по улица „Леонти Бакларов“ гр. Генерал Тошево и възстановяване на уличното платно“
Прогнозна стойност: BGN 148 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0009 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП:  Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект „Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 3 252 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0011 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП:  „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на обект: Подмяна на съществуващ водопровод по улица „Отец Паисий“ гр. Генерал Тошево и възстановяване на уличното платно“
Прогнозна стойност: BGN 201 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0006 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП:  „Текущ ремонт на сгради на социални заведения на територията на Община Карнобат по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 161 880,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0028 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП:  Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) за обект: „Основен ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за подобряване на енергийна ефективност на ДГ „Зорница”
Прогнозна стойност: BGN 1 621 079,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0013 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП:  Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради по две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на детска градина „Снежанка“ в с. Троица, община Велики Преслав“ и обособена позиция № 2: „Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда с. Мостич, община Велики Преслав
Прогнозна стойност: BGN 352 480,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01905-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП:  Изграждане на физкултурен салон, като пристройка към сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 1 243 647,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0006 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП:  Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Кметство Бреница, Община Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 827 981,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0007 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП:  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ НЕЯ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 20465.502.25, ГР. ДЕВИН“
Прогнозна стойност: BGN 488 165,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02583-2024-0002 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ“ Предмет на ОП:  Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на нова спортна площадка на Второ средно училище „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 138 123,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03393-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП:  Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на сградата на физкултурен салон в Обединено училище „Христо Ботев“, находящ се в УПИ I-училище, в кв.63 по плана на с.Калугерово, общ.Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 299 628,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0003 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП:  „Укрепване на улици и местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 217 005,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0020 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП:  „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ТОПЛОПРОВОДНА ВРЪЗКА DN 700 и DN 600 ОТ КАМЕРА КХС 29 В Ж.К. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ДО ТОПЛОПРОВОД DN 600 В ИНСТАЛАЦИОНЕН КОЛЕКТОР НА БУЛ. „СИТНЯКОВО“ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО ТОПЛОФИКОЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ““
Прогнозна стойност: BGN 41 999 228,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06111-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: 12-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП:  Изграждане на нов физкултурен салон към 12 ОУ „Васил Левски“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 1 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06472-2024-0001 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ“ Предмет на ОП:  Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница
Прогнозна стойност: BGN 1 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0004 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП:  Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Мездра, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство
Прогнозна стойност: BGN 1 318 676,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0002 Дата на публикуване: 22.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП:  „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Кирково“, по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на улици и съществуващи тротоари в с. Чакаларово, община Кирково с о. т. 115 до о. т. 184 и о. т. 24 до о. т. 27“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици и съществуващи тротоари на ул.“Девети Септември“ и „Лилия Карастоянова“ в с. Чорбаджийско, община Кирково“ Обособена позиция № 3 „Реконструкция на улица “Димитър Благоев“ в с. Кирково, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 276 157,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2024-0003 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди върху покривни конструкции на сгради – собственост на община Иваново по обособени позиции, финансирнани по Административен договор за БФП No BG06RDNP001-7.020-0070-С01 по ПРСР 2014-2020, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация с акумулаторен блок на покрив на сграда в имот 84049.501.784, УПИ II, ул. „Васил Дичев“, с. Щръклево, община Иваново“; 2. Обособена позиция № 2 с предмет: „Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация с акумулаторен блок на покрив на сгради в имот 84049.501.1270, УПИ I, ул. „Христо Ботев“ 38, с. Щръклево, община Иваново“; 3. Обособена позиция № 3 с предмет: „Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация с акумулаторен блок на покрив на сгради в имот 32095.1.180, ул. „Олимпийска“ 75, с. Иваново, община Иваново“.
Прогнозна стойност: BGN 880 713,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0003 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици с асфалт в село Ябълчево – улица о.т. 30 и о.т. 31 и улица о.т. 29, о.т. 39, о.т. 97 и о.т. 36”
Прогнозна стойност: BGN 52 684,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2024-0003 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Изпълнение на сградна газова и ОВ инсталация на Сграда № 65 – Учебен корпус „А“; Сграда № 66 – Библиотека; Сграда № 126-корпус „Казарма курсанти“ и прилежащите към тях котелни помещения на ВВВУ „Г. Бенковски“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 172 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0010 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонт на ул. „Единадесета“ с. Чернооково“
Прогнозна стойност: BGN 121 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0009 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонт на ул. „Седемнадесета“ с. Пчеларово“
Прогнозна стойност: BGN 184 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0008 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонт на ул. „Янтра“ с. Кардам“
Прогнозна стойност: BGN 179 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0007 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на обект: Подмяна на съществуващ водопровод по улица „Стара Планина“ гр.Генерал Тошево и възстановяване на уличното платно“
Прогнозна стойност: BGN 214 084,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0019 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улици между осови точки 73-99-100 и 192-193-194 село Огняново, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 161 979,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0005 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на общинския пазар в град Кнежа – изграждане на търговски обекти и покрити търговски площи за общински пазар, находящ се в част от поземлен имот с идентификатор 37376.1001.1843 и благоустрояване на части от поземлени имоти с идентификатор 37376.1002.5045 и 37376.1002.5054, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 1 650 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0005 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „‘АСТЛИВО ДЕТСВО“ С.ЛОЗРЕВО, ОБЩ. СУНГУРЛАРЕ
Прогнозна стойност: BGN 1 631 525,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2024-0001 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНА СГРАДА – ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗПОЛАГАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ С МОЩНОСТ 52,920 KW ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, МОНТИРАНА ВЪРХУ ПОКРИВА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА“ със ЗП 370,00 кв.м., РЗП 732,30 кв.м. и РЗП със сутерен 1094,60 кв.м., разположена в УПИ I – за училище, кв. 19, по плана на с. Мусачево, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
Прогнозна стойност: BGN 509 703,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01373-2024-0001 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ-СОФИЯ Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР В НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР.СОФИЯ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.
Прогнозна стойност: BGN 83 793,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01802-2024-0001 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Н. Й. Вапцаров“, разположено в УПИ I – 529 в кв. 20 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 145 041,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0006 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: ”Реконструкция /ремонт/ на път TGV 1100(IV-20231) с.Крепча-с.Гърчиново от км 0+000 до км 3+087„
Прогнозна стойност: BGN 3 269 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0047 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Извършване на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР в многофамилни жилищни сгради в гр. Силистра“ разделена на обособени позиции с финансовата подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 2 698 510,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2024-0020 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за конструктивно укрепване и реконструкция на корпус „И“
Прогнозна стойност: BGN 8 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2024-0008 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „СМР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В ГРАД ГОДЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 1 102 751,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0006 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация на общински път SFO 1093 /I – 1 (Новачене – Ботевград) Новачене – Боженица/
Прогнозна стойност: BGN 4 411 359,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0013 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2024-0004 Дата на публикуване: 21.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: „Реконструкция, рехабилитация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Пейо Кр. Яворов“ – с. Горно Краище, община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 916 852,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2024-0005 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг за реконструкция на участък на ул.“Рила“ от кръговото кръстовище до Каменния мост (включително) над р. Малък Искър в гр. Роман“.
Прогнозна стойност: BGN 3 478 965,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0005 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обекти по осем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 175 545,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0022 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа от напорен резервоар до о.т.143а, по път III-601 (от о.т.113б до о.т.150), по ул. „Възход“ (от о.т.143а до о. т. 37), по ул. „Пионер“ (от о.т.37 до о.т.40), по ул. „Христо Божички“ (от о.т. 143а до о.т. 33), по ул. „Младост“ (от о.т. 33 до о.т. 36), село Соволяно, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 3 644 779,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2024-0003 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „Иван Вазов“ от о. т. 19, 20, 18А, 18 към о.т. 93 гр. Хисаря – в участъка от кръстовището на бул. „Иван Вазов“ и ул. „Гео Милев“ до кръстовището на бул. „Иван Вазов“ с ул. „Иванка Пашкулова“, включително реконструкция на съществуващ водопровод, реконструкция и изграждане на канализационна мрежа по бул. „Иван Вазов“ от о.т. 18, 18А, 19 до о.т. 20, гр. Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 700 207,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04475-2024-0001 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: НУ „ПРОФЕСОР НОЙКОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на сграда за физкултурен салон за НУ „Професор Нойков“, гр.Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 1 179 250,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2024-0002 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 853 493,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0009 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи (подмяна на подова настилка в „Слънчева зала“), в сградата на НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2024-0004 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изработване, доставка, монтаж и авторски надзор на съоръжения за обществен достъп, съгласно мярка 56 от НРПД“
Прогнозна стойност: BGN 605 078,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0002 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в село Добромир: улица с о.т. №61, 62 и 34 и улица с о.т. №31, 63 и 32”
Прогнозна стойност: BGN 52 609,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0021 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт за енергийна ефективност в ЕГ „Д-р Петър Берон“, намиращ се в гр. Кюстендил, УПИ I, кв. 127 по плана на града (ПИ 41112.504.81 по КККР на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил)
Прогнозна стойност: BGN 7 405 901,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0046 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране в т.ч. компостиране на зелени отпадъци и линия за сепариране гр.Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 6 512 333,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0025 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: “Изграждане и монтаж на 80 метра метална горещо поциннкована скара върху съществуващ бетонен кей за обезпечавяне нуждите на лодкостоянка „Ченгене скеле“ на територията на община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 79 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2024-0006 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт, преустройство и промяна на предназначението на стопанска сграда – офиси за жилища за временно настаняване в УПИ XVI – за обществено обсл. дейности, кв. 27, по плана на гр. Правец“
Прогнозна стойност: BGN 600 611,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0003 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 879 354,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2024-0015 Дата на публикуване: 20.03.2024
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор), включващ възстановяване на подкранов път и прилежащите съоръжения
Прогнозна стойност: BGN 191 276,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0004 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в гр. Куклен, общ. Куклен по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 182 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0017 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VI-4,5, КВ. 32, М. „ЗОНА Г-14“, СО Р-Н „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ № 64 ГР. СОФИЯ““
Прогнозна стойност: BGN 184 935,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0012 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на сградите на общинската администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Прогнозна стойност: BGN 889 086,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0016 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за строеж „Основен ремонт на лекоатлетическа писта на тренировъчен стадион „Берое“ гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 124 095,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01986-2024-0001 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Инжинеринг – проектиране, авторски надзор, и изпълнение на СМР, във връзка с изграждане на спортна площадка за мини футбол /20х40м/ с изкуствена трева и осветление в СУ Христо Смирненски“ село Кочан, община Сатовча“ по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“
Прогнозна стойност: BGN 158 652,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0003 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане (съгласно чл.38 от „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“) на улици, общински и местни пътища (пътни участъци) и на техните съоръжения и принадлежности на територията на гр. Черноморец в съответствие с тръжната документация
Прогнозна стойност: BGN 116 666,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0076 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Строителен ремонт на работни, технологични и обслужващи помещения в Общостанционни сгради, ЕП-2 на „АЕЦ Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 2 314 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02621-2024-0001 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на физкултурен салон на Трето ОУ „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев“ по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г., Модул 2 „Основен ремонт за съществуващи физкултурни салони“.
Прогнозна стойност: BGN 228 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04261-2024-0003 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Демонтаж на съществуваща ограда и направа на нова прозирана ограда с метални оградни пана, колони, 2 бр. портални и 4 бр. пешеходни врати – ОбУ „Неофит Рилски“ гр.Самоков
Прогнозна стойност: BGN 172 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2024-0002 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВО С. БАЧЕВО И КМЕТСТВО С. ГОРНО ДРАГЛИЩЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 678 735,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0010 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: РЕМОНТ /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PDV 1153 (СТАР№ІV-800043), УЧАСТЪК /„ПЪТ I-8-КОСТИЕВО-РАДИНОВО ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+200“/ И УЧАСТЪК ,,/РАДИНОВО-БЕНКОВСКИ“ ОТ КМ 4+200 ДО КМ 7+360/“
Прогнозна стойност: BGN 4 961 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0003 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: Изграждане на канализация на гр. Куклен – канали 69, 86`, 86„, 108 и 109
Прогнозна стойност: BGN 1 541 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0018 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „СМР по сградата на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий, село Гърмен, община Гърмен, за достигане на енергийна ефективност клас А до трансформацията и в сграда с близко до нулево потребление на енергия“
Прогнозна стойност: BGN 883 432,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0016 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул. „Акация“ от О.Т. 437+35м. до О.Т. 736 и от О.Т. 218 до О.Т. 365 в град Стрелча“.
Прогнозна стойност: BGN 473 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0008 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на общежитие към професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 3 777 008,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0024 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения в обособен подрайон 7 „Изгрев“ и обособен подрайон 8 „Сарафово“ на територията на община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 50 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0023 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП:  „Изграждане на „Жилищна сграда-общински фонд за специалисти, находяща се в УПИ IV-683, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 2 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0008 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 3 423 831,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0026 Дата на публикуване: 19.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения и покрив, благоустрояване на детски площадки в ДЯ „Пролет“ гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 30 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2024-0002 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2024-0002 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности и ново изграждане на тротоарни, алейни, паважни и асфалтови настилки, паркинги, благоустрояване, озеленяване, паркоустройство на територията на Район „Южен“, Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 4 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2024-0006 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица от ПТ 42 с. Равнината, общ. Рудозем“
Прогнозна стойност: BGN 208 416,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0016 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ, АТЕЛИЕТА, ТРАФОПОСТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ V-710, КВ. 33 Б, Ж.К. „ЛЮЛИН- 2М.Р.“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 88 068,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2024-0007 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В ГРАД ГОДЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 2 155 632,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0007 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) по въвеждане на мерки за енергийна ефективност и извършване на основен ремонт на сградата на изложбена зала „Сирак Скитник“, гр. Сливен“ по проект BG-RRP-4.020-0131 „Енергийно обновяване на изложбена зала „Сирак Скитник“, гр. Сливен“, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 2 287 115,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0012 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 1 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2024-0004 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект №:BG-RRP-4.025-0009 „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в населени места на община Крушари“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 604 004,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0007 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – гр. Берковица по Национален план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 2 016 270,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2024-0003 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Реконструкция на пътна мрежа в Община Радомир по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 858 662,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0017 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т. 244-245-246-247-248 по плана на с. Гърмен, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 145 180,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0016 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т. 50A- о.т. 36- о.т. 37- о.т. 54- о.т. 141- о.т. 140- о.т. 139- о.т. 138 по плана на с.Долно Дряново, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 255 743,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2024-0003 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: Строителство на обект: Изграждане на детска градина в ПИ 196, по плана на село Боголин, община Сатовча, област Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 300 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2024-0004 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на улици на територията на община Роман с 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на улици в гр. Роман , с. Камено поле и с. Долна Бешовица Обособена позиция № 2: Основен ремонт на улици с. Синьо бърдо, с. Струпец и с. Курново
Прогнозна стойност: BGN 543 250,13 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0025 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на водопроводна мрежа в гр. Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 676 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0013 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “Изграждане на площадка за спорт на открито в ПИ 61056.65.17 по плана на с.Равда, гр.Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 330 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0008 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на футболни игрища в Община Раковски с два подобекта – „Футболно игрище в УПИ I-110-училище от кв. 14 по ПУП на с. Чалъкови“, Община Раковски и „Футболно игрище“ в УПИ II-училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма, Община Раковски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 149 240,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2024-0002 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт – бояджийски работи на етажи и коридори от 6-ти до 8-ми включително и строително-ремонтни работи на етаж 3-ти в студентското общежитие на НХА, бл. 28, Студентски град, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2024-0003 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за преустройство и промяна на предназначението на помещения за архив в помещения за разполагане на апарат за магнитно-резонансна томография в Отделение по образна диагностика (ООД) към МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД.
Прогнозна стойност: BGN 236 622,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0009 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА „КЪЩА НА ИЛИЯ ТЯНКОВ“ – ЕТАП 1“
Прогнозна стойност: BGN 287 026,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01229-2024-0002 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП:Вътрешен ремонт на коридори и стълбищни клетки в основната сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 109 513,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0022 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Рамково споразумение за избор на изпълнители за ново строителство, реконструкция, преустройство, основен ремонт, извършване на отделни строително-ремонтни работи и поддръжка на сгради, обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0021 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор ) на Нова сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ Бургас в УПИ V-1369 в кв. 12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 5 285 123,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0009 Дата на публикуване: 18.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Подмяна настилка пред детска ясла, път и площадка до ДГ „Синчец““
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0007 Дата на публикуване: 17.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Неотложен текущ ремонт на PVN1047/III-118, Долна Митрополия-Ясен/-Г. Митрополия -Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци /III-1307/”.
Прогнозна стойност: BGN 14 582,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2024-0002 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Реконструкция на пътна настилка на ул.“Илинден“ от ОТ 178, ОТ 183, ОТ 182, ОТ 190, ОТ 194, ОТ 198, ОТ 199, ОТ 168 до ОТ 206, с.Илинденци“
Прогнозна стойност: BGN 359 458,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2024-0002 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на водопроводна мрежа в община Минерални бани в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с. Караманци, община Минерални бани“ и Обособена позиция № 2 – „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с. Сусам, община Минерални бани“, I етап
Прогнозна стойност: BGN 2 739 105,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04030-2024-0001 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР в НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 815 712,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0002 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Доизграждане на улична и водопроводна мрежа по ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на Уличен водопровод по ул. „Андрей Василев-Амира“ от ОТ 604 до ОТ 615, гр. Каварна – Етап 1, Уличен водопровод по ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606, гр. Каварна – Етап 2 и Уличен водопровод по ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, гр. Каварна – Етап 3“ Обособена позиция № 2: „Доизграждане на улична мрежа на ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615 – Етап 1, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604 – Етап 2, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна – Етап 3“
Прогнозна стойност: BGN 2 225 612,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0007 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на път PVN 1112 от връзката с път PVN 2111 до общинска граница с община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 2 164 152,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0007 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг за внедряване на мерки за енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда на читалища в Община Петрич по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 413 939,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03118-2024-0001 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: IV ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на спортна площадка на Основно училище „Иван Вазов“, гр. Търговище, община Търговище
Прогнозна стойност: BGN 60 513,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2024-0003 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда за сградата на второ основно училище „Христо Ботев“, УПИ II – 1372, кв.2, гр. Гълъбово
Прогнозна стойност: BGN 2 011 635,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2024-0006 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ЗАХРАНВАЩА ГЛАВЕН И ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ КЪМ ПСОВ МАДАН И СЪПЪТСТВАЩИ ОБЕКТИ В ГР. МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 2 085 646,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0003 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност, изграждане на ВЕИ и ремонт на общински сгради – кметства на територията на Община Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 806 698,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0005 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа в гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 1 834 323,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2024-0008 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградите на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2024-0002 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура за нуждите на Община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0009 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД „СЪЕДИНЕНИЕ“ – ЕТАП I, УПИ VIII – „ЧИТАЛИЩЕ, ХОТЕЛ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПАРКИНГИ, ГРАДСКА ГРАДИНА И ПЛОЩАД“, КВ. 79, УПИ XI – “ОБЩ. СГРАДА, КМЕТСТВО, ДСК БАНКА, ПОЩА И ПЛОЩАД“, КВ. 78 ПО ПЛАНА НА ГРАД ДРАГОМАН – ЦГЧ, ОБЩ. ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 3 935 213,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2024-0012 Дата на публикуване: 15.03.2024
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Велико Търново и област Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 14 527 966,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0007 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за открит обект за спортни дейности, както следва „Изграждане на атракционен парк за екстремни спортове /скейт, ролери, тротинетки и ВМХ/ гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 513 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0024 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „СМР на обект: „Благоустрояване на детски площадки в ДГ „Радост” – І-ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 50 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0002 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+320 – км 0+390 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат”, във връзка с изпълнение на проект по Договор № BG06RDNP001-19.228-0010-C01.
Прогнозна стойност: BGN 54 707,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0008 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ДГ Светлина“, гр. Трявна „
Прогнозна стойност: BGN 862 139,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0012 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С. РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0011 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ЧИТАЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ В С. ВИНАРСКО, ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0015 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т. 18-о.т. 28 по плана на с.Хвостяне, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 120 788,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2024-0005 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: ВР1004/ФАСАДИ – КБ – „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ФАСАДИТЕ (ВЪТРЕШЕН ДВОР) НА СГРАДА ‘‘КИНОСАЛОН И БИБЛИОТЕКА‘‘ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 37 693,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0014 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улица между осови точки 60-72 село Хвостяне, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 151 465,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0013 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т.2а-о.т.3-о.т.4-о.т.10-о.т.10а-о.т.20а-о.т.20 по плана на с.Дъбница, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 205 440,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2024-0001 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: «Основен ремонт на физкултурен салон, съблекални и санитарни помещения на СПГ «Княгиня Евдокия»
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0066 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5, 6 блок по време ПГР 2024г.
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00094-2024-0010 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“СВЕТИ МИНА“ ЕООД Предмет на ОП: Вътрешен текущ ремонт в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0009 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ЯНТРА“ В ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“
Прогнозна стойност: BGN 1 905 017,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0031 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи
Прогнозна стойност: BGN 7 053 018,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0023 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на територията на Община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 859 821,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0008 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: Младежки център в УПИ II, кв. 122 по плана на гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 877 094,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0003 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект „Основно обновяване на ДГ „Осми март“ УПИ I, кв. 77 по плана на гр. Търговище, ул. „Неофит Рилски“ № 1, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 1 602 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0023 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение и други съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч и Плевен, обслужвана от „Електроразпределителни мрежи Запад” EАД“, реф. № РРС 24-052
Прогнозна стойност: BGN 3 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0005 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Реконструкция на ул. „Прилеп“ от О.Т. 96 до О.Т.99 в гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 80 425,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0009 Дата на публикуване:14.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на общинска пътна и улична мрежа, тротоарни площи, предблокови и околоблокови пространства, както и други територии за обществено ползване на територията на община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2024-0002 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Ремонт на детски площадки в кв.“Яворов“ на територията на Столична община, район „Средец“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 46 831,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2024-0002 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Момина Клисура, Община Белово“
Прогнозна стойност: BGN 3 439 294,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03573-2024-0002 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Нешо Бончев“, УПИ I училище в кв.118 по регулационен план на град Панагюрище, община Панагюрище, административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител“ № 7“.
Прогнозна стойност: BGN 1 593 533,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0012 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на околоблокови пространства, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2024-0005 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонт, поддръжка, проектиране и строителство на мрежите и съоръженията за улично осветление в населените места на територията на Община Аксаково”
Прогнозна стойност: BGN 299 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04853-2024-0001 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН Сдружение Предмет на ОП: „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради с идент. 81414.502.1271.5 и 81414.502.1271.8 по КККР в КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ I – кв.99 по плана на гр. Чирпан, ПИ с идент.81414.502.5 и 81414.502.8 по КККР – Чирпан”.
Прогнозна стойност: BGN 198 437,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0012 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изграждане на улица „Резвая“ от о.т.12-10 с.Равда, община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0008 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Рехабилитация на улична мрежа на град Исперих – Подобект: Улица „Лудогорие““
Прогнозна стойност: BGN 2 117 943,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0011 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изграждане на улица „Камчия“ от о.т.596-597-598-570 в с. Равда, община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 162 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0008 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на СУ „П.К.Яворов”, гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 204 825,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00705-2024-0006 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: „Многопрофилна болница за активно лечение д – р Иван Селимински – Сливен“ АД Предмет на ОП: „Изграждане на болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“ АД в УПИ I, кв.306 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен ”
Прогнозна стойност: BGN 205 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02465-2024-0002 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон на СУ”Васил Левски”, УПИ І, кв. 73 гр. Нови пазар”, Община Нови пазар
Прогнозна стойност: BGN 575 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2024-0001 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Обновяване на материалната база на ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 1 595 487,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2024-0004 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 347 097,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0008 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „ Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Автогара гр. Бяла, община Бяла, област Варна “
Прогнозна стойност: BGN 911 118,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0030 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение на обекти в НЕК
Прогнозна стойност: BGN 364 908,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2024-0017 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на пожарогасителна система
Прогнозна стойност: BGN 613 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0010 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на Път HKV 2220 / II – 76, Българин – Харманли –Доситеево/ от км 3+000 – км 8+870“
Прогнозна стойност: BGN 2 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2024-0010 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари, пътни съоръжения и техническа инфраструктура в населените места и общински пътища на територията на Община Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 40 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0019 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане на „Eтажен паркинг в УПИ I-265 „за здравни нужди“, кв.4а по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас/“
Прогнозна стойност: BGN 3 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0011 Дата на публикуване: 13.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в сутерен в сградата на НЧ „Мисъл – 1931“, находяща се в УПИ IX-355, кв. 57 по ПУП на с. Овчи кладенец, Община „Тунджа”
Прогнозна стойност: BGN 20 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01038-2024-0002 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект „Преустройство на неизползваеми помещения в СБР „ВИТА“, клон Поморие, в стаи за настаняване на пациенти с увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 812 480,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0001 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици , съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат.”
Прогнозна стойност: BGN 3 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2024-0006 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Благоустрояване на улица в с. Каменна рикса, общ. Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 533 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2024-0008 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: “Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. Разпоповци, гр. Елена”.
Прогнозна стойност: BGN 1 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0012 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т 52-58-76-79 плана на с. Дебрен, общ. Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 455 607,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0001 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на улици с асфалт в село Дъскотна: улица с о.т. № 4 и о.т. 5, улица с о.т. №№ 16, 17 и о.т. 18 и улица с о.т. 18, 19 и 24
Прогнозна стойност: BGN 52 609,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2024-0005 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Проект за благоустрояване на район „Изгрев“, кв.27 по плана на гр. Пещера, Община Пещера, Област Пазарджик“.
Прогнозна стойност: BGN 2 917 965,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2024-0003 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Коста Йорданов“ от О.Т.58 до О.Т.15, гр. Грамада“
Прогнозна стойност: BGN 694 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0022 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: “СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕНЕН СТАЦИОНАР ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА“ (Етап 1)
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0006 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Неотложни възстановителни работи по коритото на река Баншница, чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в регулацията на град Момин проход, община Костенец – Първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 2 589 733,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0003 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: “ Текущ ремонт на ограда в гробищен парк село Петрич, община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 32 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2024-0005 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVD1230 /ІІ-56, Раковски – Пловдив – граница с общ. Раковски/ – Отец Кирилово -Дрангово – Златосел – яз. Дондуково от км. 5+300 до км. 10+800, съоръжения и принадлежности към него, община Брезово, област Пловдив.“
Прогнозна стойност: BGN 5 954 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0009 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 2 862 266,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2024-0003 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон към ПГМСС „Н. Й. Вапцаров “ в ПИ 68357.90.273 по КК и КР на с. Средище, Община Кайнарджа“
Прогнозна стойност: BGN 1 485 932,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2024-0004 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП:  Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на съществуващ терен за футбол в гр. Червен бряг, с размери 64/94 m и монтаж на преместваеми съоръжения ограда и осветителна система, в предварително заготвени и монтирани на място фундаменти“
Прогнозна стойност: BGN 839 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01931-2024-0001 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД.Й.ИВАНОВ – КЮСТЕНДИЛ“ Предмет на ОП: Консервация и реставрация, строително-монтажни дейности, свързани с укрепване, ремонт на покрив за музей „Емфиеджиева къща“, град Кюстендил (текущ ремонт)
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2024-0007 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната среда в ДГ „Мир“, Община Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 1 008 225,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2024-0007 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Рехабилитация на път RAZ 2144 / III – 2005, Ножарово – Здравец / Владимировци – Кара Михал – Голяма вода / III – 7002 /“, в участъка от края с. Кара Михал до началото на с. Голяма вода“.
Прогнозна стойност: BGN 1 104 705,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0001 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки за баскетбол и волейбол“ в УПИ I /първи/ – за СОУ, кв.50 по плана на град Етрополе, община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 268 933,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0005 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 2124 (IV -20408) с.ЛЮБЛЕН-с.ГЪРЧИНОВО „ с три обособени позиции : Първа обособена позиция:”Ремонт на път TGV 2124(IV-20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 14+400 до км 16+920„ Втора обособена позиция:”Ремонт на път TGV 2124(IV-20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 18+400 до км 21+000„ Трета обособена позиция:”Ремонт на улица, част от път TGV 2124(IV-20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 23+440 до км 24+296„
Прогнозна стойност: BGN 6 689 715,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2024-0003 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в сгради на НВУ „Васил Левски“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 020 470,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2024-0002 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда № 11 във ВР 2213 на НВУ „Васил Левски
Прогнозна стойност: BGN 1 086 199,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2024-0003 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, в поземлен имот с идентификатор 10450.85.901, разположен в гр. Велинград, местност „Реповица“, собственост на община Велинград
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2024-0009 Дата на публикуване: 12.03.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе, по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

   

 

   

 

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0010 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари по ул. „Г. Раковски“ от о.т.82а до о.т.131 /ляво/ по ПУП на с. Победа, Община „Тунджа“ – етап 2-2“.
Прогнозна стойност: BGN 97 412,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0013 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инженеринг – Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 907 815,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01174-2024-0001 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ Предмет на ОП: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 07079.601.46.1 – Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас и изграждане на два броя ФЕЦ за собствени нужди на покрива на сграда с идентификатор 07079.601.46.1“.
Прогнозна стойност: BGN 4 776 944,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0005 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрива на сградата на Дом за стари хора – с. Горна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 88 744,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0009 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт читалище в с. Белотинци, общ. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2024-0001 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 836 847,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0007 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на спортни съоръжения и благоустройство на прилежащ терен в УПИ V, кв. 170 по плана на гр. Сандански, имот с идентификатор 65334.301.9524 по КРРР на гр. Сандански
Прогнозна стойност: BGN 2 009 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2024-0002 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Васил Петлешков“ №41, СО-Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 749 990,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0004 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово: ул. „Ангел Вълев“
Прогнозна стойност: BGN 1 622 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06456-2024-0001 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
Прогнозна стойност: BGN 219 739,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2024-0003 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЩИНА РОМАН”
Прогнозна стойност: BGN 431 831,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0011 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на улица в жк”Дружба” от ОК 271 до ОК 442 – продължение на ул.”Св.Климент Охридски”: Етап 1: от км 0+000 до км 0+142 – дясно платно (южно) и южен тротоар и Етап 2: от км 0+142 до км 0+411,60
Прогнозна стойност: BGN 1 725 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0010 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Реконструкция на кръстовище бул. “Хр. Ботев“ – ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов“ , град Плевен
Прогнозна стойност: BGN 916 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0003 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на участък от път IV клас SLV1112 на територията на община Твърдица- Етап 1.2: Изпълнение на строителни дейности по пътното платно и банкетите, тротоари и бордюри, тръбна мрежа за участък от км 0+794,24 до км 2+410,82“
Прогнозна стойност: BGN 2 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0015 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В УПИ XVIII-71, 72 (ПИ С КИ 68134.1106.363), КВ. 67, М. „Ж.К. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 188 081,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0011 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Основен ремонт на общински път BGS 2013/ BGS2011, гр. Айтос – с. Мъглен – с. Пещерско
Прогнозна стойност: BGN 3 450 084,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0008 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на общински пътища на територията на община Дряново“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 5 438 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0006 Дата на публикуване: 11.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на многофункционални спортни игрища – футбол/хандбал, баскетбол към СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 363 713,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06261-2024-0001 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на ДГ „Еделвайс“ гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 205 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0011 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улица между осови точки 2а-19-1 село Дъбница, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0005 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка – Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 398 572,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2024-0002 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни и строително монтажни работи по подмяна на водопроводи на територията на град Полски Тръмбеш по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 199 884,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2024-0008 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СКЛЮЧЕНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.ЦАРИМИР, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – ЕТАП II”
Прогнозна стойност: BGN 8 673 064,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0005 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от уличната мрежа с. Страхилица, общ. Венец, обл. Шумен – Етап I: Реконструкция на ул. Добруджа“
Прогнозна стойност: BGN 132 849,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0008 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ в УПИ IX-527.299, спортна зала, кв. 390 по рег. план на гр. Асеновград, общ. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 839 345,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0006 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ В МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.602.2431.1 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.602.2431 ПО КККР НА ГР. ПЕТРИЧ, УПИ – II ЗА ГУМ, КВ. 96, ГР. ПЕТРИЧ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 11А“
Прогнозна стойност: BGN 741 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2024-0001 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ НА Р. БЯЛА РЕКА I-ВИ УЧАСТЪК – ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+140“
Прогнозна стойност: BGN 778 748,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0002 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 1 003 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0008 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Байкал“ от о.т.160 до о.т.85, кв. Гипсово, гр. Раднево, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 232 843,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02813-2024-0001 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон на средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Антоново, общ. Антоново, обл. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 270 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0010 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улица между осови точки 2а-19-1 село Дъбница, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0007 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на „Подпорна стена на десен бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ж. п. гара до стадион „Локомотив“ с пешеходна алея“
Прогнозна стойност: BGN 1 379 158,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0021 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) за изграждане на Младежки център в гр. Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 950 311,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2024-0006 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след отстранени В и К аварии на обособената територия на ВиК оператора и обслужваните общини, разделена на четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2024-0007 Дата на публикуване: 08.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: Спортна площадка в УПИ II „Училище 16 класни стаи“, кв.61 по регулационен план на гр.Ракитово, общ.Ракитово, Основно училище „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 146 738,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0002 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Укрепване на коритото на река Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище – Етап ІV от км. 2 +022.00 до км. 3+001.83- Под етап от км.0+293,51 до км. 0+979,83“.
Прогнозна стойност: BGN 6 614 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0019 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на строеж: „Младежки център“ в изпълнение на проект № BG-RRP-1.008-0006 „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, финансиран чрез Плана за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 2 133 659,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0004 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 2 098 383,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2024-0007 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „СМР- изграждане на резервираща охладителна система за пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1
Прогнозна стойност: BGN 720 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0005 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация (реконструкция) на улици в община Антоново, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 350 772,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2024-0004 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Подобряване и модернизация на образователната среда в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 3 441 536,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0008 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2024 г.”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0054 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на помещение „Лаборатория по радиационна защита“ в архив
Прогнозна стойност: BGN 154 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0008 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ПАРКИНГ КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК В ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ„
Прогнозна стойност: BGN 203 305,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0003 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на ул. „Ж. Петков“ от пл. „Христо Ботев“ до ул. „Ал. Стамболийски“ гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 556 693,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2024-0001 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция на ул. „Петко Милев Страшния“, гр. Тетевен“, от ОТ328-493-393-322-543 до ОТ75
Прогнозна стойност: BGN 310 942,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0003 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Ремонт на пешеходни настилки и тротоарни пространства в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0006 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Шипка“ от о. т. 222 до о. т. 223 по регулационния план на село Сърнево, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 104 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0006 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на „Многофункционална спортна площадка в двора на І-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев“.
Прогнозна стойност: BGN 201 995,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0007 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг: „Основен ремонт на улици: „Граничар“, „Черноризец Храбър“, „Витоша“, „Шипка“, „Свети Стефан“ и прилежащите им тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 351 609,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00516-2024-0005 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР): текущ ремонт на част от административна сграда, предоставена безвъзмездно за управление на ИА ГИТ, за нуждите на дирекция „Инспекция по труда – Варна“, находяща се на адрес: гр. Варна, улица „Цар Симеон I” № 26
Прогнозна стойност: BGN 200 745,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0011 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на сградата на Детска градина „Славейче“, село Дерманци, общ. Луковит“
Прогнозна стойност: BGN  2 267 651,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2024-0005 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на водопровод и упражняване на строителен надзор за кв.кв. 102, 103, 104,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113 и 114 по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец в два етапа с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 481 903,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00937-2024-0003 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС АД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни и тротоарни настилки след отстранени аварии и извършени реконструкции по магистрални и разпределителни топлопроводи и съоръжения на Топлофикация – Бургас АД
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2024-0003 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за Основен ремонт на ул. „Първи май“, в участъка от о.т. 47 до о.т. 49 и от о.т. 51 до о.т. 52, гр. Белене, община Белене
Прогнозна стойност: BGN 813 104,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0010 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Полски извор“
Прогнозна стойност: BGN 4 759 595,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0009 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа с. Константиново, община Камено”
Прогнозна стойност: BGN 6 432 320,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2024-0013 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Укрепване и възстановяване на републикански път III-1403 (Подгоре – Шишманово – Макреш – гара Макреш – /о.п. Видин – Димово/ в участъка при км 19+800“
Прогнозна стойност: BGN 4 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0026 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПАВЕЦ „ЧАИРА” – Подмяна на турбината и адаптиране към съществуващото оборудване, изпитвания и въвеждане в експлоатация на ХА4
Прогнозна стойност: BGN 53 510 535,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0005 Дата на публикуване: 07.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на многофункционална спортна зала към ОУ „Христо Смирненски“, находяща се в гр. Момин проход, общ. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 1 776 565,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0006 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ГР.ИСПЕРИХ
Прогнозна стойност: BGN 1 072 242,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0008 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в Склад за обработка на археологически материали, гр. Ахтопол
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0007 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: Основен ремонт в Склад за обработка на археологически материали, гр. Ахтопол
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0006 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: “Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 3303, община Трявна“
Прогнозна стойност: BGN 1 650 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0010 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки в град Айтос, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 288 782,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0020 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ОР НА ЧАСТ ОТ ПЪТ HKV 1145/III-5509, СЛАДУН-СТУДЕНА-ДЕРВИШКА МОГИЛА /III-7612/ 9КМ., ОБЩ. СВИЛЕНГРАД
Прогнозна стойност: BGN 8 693 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2024-0002 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОСНОВНА СГРАДА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 348 602,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0009 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция/рехабилитация на участък от общински път LOV1093 Луковит-гара Карлуково, на територията на гр. Луковит, ЕТАП II – от км. 5+000 до км. 7+860“
Прогнозна стойност: BGN 2 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0008 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари по ул. „Г. Раковски“ от о.т.82а до о.т.131 /ляво/ по ПУП на с. Победа, Община „Тунджа“ – етап 2-2“.
Прогнозна стойност: BGN 97 412,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05906-2024-0001 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон на ПГСС с. Ситово
Прогнозна стойност: BGN 505 032,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06107-2024-0001 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ТРИВОДИЦИ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ „Васил Левски“, гр. с. Триводици, община Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 1 144 517,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03392-2024-0001 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на открита мултифункционална спортна площадка на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с.Първомай, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 147 632,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2024-0003 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул.“Мито Пачев“ от ОТ 195 до ОТ 326 в с.Гиген, община Гулянци – ВТОРИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 1 107 045,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0020 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „СМР за изпълнение на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на НЧ „Развитие – 1891“, село Козловец, общ. Свищов“; Обособена позиция №2 „СМР за изпълнение на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на НЧ „Съзнателност 1899“, с. Овча Могила“.
Прогнозна стойност: BGN 1 620 041,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0012 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и обекти, собственост на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 853 370,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2024-0001 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд и съоръжения на община Чавдар”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0005 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Стръмна“ в с. Сърнево от о. т. 201 до о. т. 136 по регулационния план на с. Сърнево, Община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0004 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Игрище за минифутбол гр. Нови пазар, етап втори – Паркинг с 29 бр. паркоместа”
Прогнозна стойност: BGN 131 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0005 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на път PVN 1112 от връзката с път PVN 2111 до общинска граница с община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 2 164 152,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0005 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ»
Прогнозна стойност: BGN 4 283 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0006 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на улици: „Хаджи Димитър“, „Ивайло“, „Оборище“ и прилежащите им тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0005 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на улица Комсомолска в с. Стоб, общ. Кочериново
Прогнозна стойност: BGN 1 123 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0004 Дата на публикуване: 06.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на улични водопроводи на с. Пороминово, общ. Кочериново с обща дължина L=2363,66м
Прогнозна стойност: BGN 1 085 696,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0008 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СВЕТЛИНА, ОБЩИНА СРЕДЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 2 216 942,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0007 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 5 891 450,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0004 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи за сградата на кметство с. Изгрев в УПИ IX общ., кв.22 с. Изгрев, Община Венец, Област Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 299 919,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2024-0002 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реализацията на обект: „Доизграждане на обходна улица „Доспатска” в гр.Сърница (етап първи)“
Прогнозна стойност: BGN 1 896 294,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2024-0004 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща общинска сграда в УПИ І – читалище, кв. 24 по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 388 925,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2024-0004 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: „Благоустройство на УПИ VI – 473,585, кв. 35 към читалище „Христо Ботев“, с. Мирково”
Прогнозна стойност: BGN 705 670,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03088-2024-0001 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 1 183 552,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0012 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОФИСИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1500.2825, УПИ XII-187, КВ. 85, М. „ДРУЖБА 1 Ч“, РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 104 215,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0001 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Реконструкция и обновяване на лекоатлетическа писта с прилежащи сектори и ограда между писта и трибуни в Спортен комплекс град Брезник, община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 615 616,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0005 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „Аварийно възстановителни работи, чрез премахване на потенциално опасен мост и изграждане на нов, над р.Омуровска, при км 2+175.60 на път PDV1214, между о.т.112 и о.т.86 по регулационния план на с. Крушево, общ. Първомай“
Прогнозна стойност: BGN 1 528 344,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04347-2024-0001 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова спортна площадка в дворното пространство на Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, УПИ IV в кв. 17 по плана на гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 114 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0002 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 257 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02944-2024-0001 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕКЗАРХ ЙОСИФ I Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Спортна площадка с размери 42,50/25,00м в ПИ с идентификатор 43952.513.9576, УПИ ІІ от кв. 143 по плана на гр. Ловеч, общ. Ловеч, кв. „Дикисана“, ул. „Цар Шишман“ №11
Прогнозна стойност: BGN 164 166,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06475-2024-0001 Дата на публикуване: 05.03.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 1 184 109,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2024-0015 Дата на публикуване: 04.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Проектиране и строителство на обект: „Ремонт на Цех производствен – район София“
Прогнозна стойност: BGN 4 989 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0010 Дата на публикуване: 04.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 –гр. Свети Влас общ. Несебър , ОП 2 – гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър”
Прогнозна стойност: BGN 2 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0019 Дата на публикуване: 04.03.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Тотлебен” от подстанция „Средец” до подстанция „Витоша“, реф. № РРС 24-001
Прогнозна стойност: BGN 2 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2024-0005 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за административната сграда на общинска администрация на град Мадан“
Прогнозна стойност: BGN 1 302 819,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0003 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на общински път HKV2175 от км. 3+450 до км. 7+191 – с. Пътниково – с. Светослав, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 1 517 971,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0004 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод за питейна вода по ул. „Девети септември, ул. Средна гора, ул. Бор и ул. Рила в курорт „Пчелински бани“, община Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 235 229,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0014 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на уличната мрежа на кв. „Бистрец“, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 8 330 300,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0003 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина – етап 3“
Прогнозна стойност: BGN 2 144 750,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: ”ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК В УПИ I, КВ.59, ПИ 67800.504.303 ПО ПЛАНА НА ГР.СОЗОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 634 013,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка на открито в дворното пространство на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Смядово, в УПИ I, кв. 26 в п.и. с идентиф. № 67708.305.367 по Кадастралната карта на гр. Смядово, Община Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 90 658,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на път KRZ3070 /III-508, п.к. I-5-Джебел/-Плазище – мах. Горно Плазище“ от км 0+000 до км 0+567; от км 0+593 до км 0+834 и от км 0+868 до км 2+604“
Прогнозна стойност: BGN 1 646 766,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Рехабилитация на улична мрежа, текущ ремонт на участъци от път SLS 3007 и път III-207 от РПМ
Прогнозна стойност: BGN 656 623,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0006 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на нова сцена и основен ремонт в зрителна зала на Народно Читалище „Отец Паисий 1905“ град Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 246 855,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0009 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. ГЮЛЬОВЦА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОДОБЕКТ: СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА СИСТЕМА НА С. ГЮЛЬОВЦА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ЕТАП 2
Прогнозна стойност: BGN 2 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0019 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно–възстановителни работи за реконструкция на улична канализационна мрежа на територията на гр. Свищов Подобект 1: Реконструкция на улична канализационна мрежа ул. Стефан Караджа и Иларион Макариополски, град Свищов. Подобект 2: Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Емануил Чакъров“, гр. Свищов. Подобект 3: Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Д-р Димитър Павлович“, гр. Свищов. Подобект 4: „Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Иларион Макариополски“, гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 333 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2024-0005 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд и прилежащите части на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0001 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за внедряване на мерки за енергийната ефективност разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 817 877,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Белица, община Белица – I- ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 809 061,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2024-0001 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на част от второстепенната улична мрежа в община Суворово“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 774 505,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0018 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство в с. Чернодъб-пенсионерски клуб, общ. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 9 098,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02129-2024-0001 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на покривно и подпокривно пространство на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2024-0005 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 954 081,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0017 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища на територията на гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 3 081 793,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0011 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ I- 2275 за ЖС и офиси (ПИ с идентификатор №68134.1505.2275), кв. 31, м. „ж.к. Дружба 2 – I ЧАСТ“, СО р-н „Искър“
Прогнозна стойност: BGN 173 693,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0010 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради в УПИ III-5788 и УПИ II-805, кв. 1г, м. „Младост 2“, район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 90 557,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на участъци от общински път RSE1003 в община Бяла, област Русе“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 5 783 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0005 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул.“15-та“ в с.Боримечково, общ.Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 244 027,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0004 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект: „с.Динката, ул.“24-та“ о.т.81-60-61-63“.
Прогнозна стойност: BGN 250 010,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2024-0007 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на санитарни помещения и съблекални в Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков“ № 2
Прогнозна стойност: BGN 81 488,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0007 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Мечо Пух“ в ПИ 21912.501.3009, гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 338 258,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0006 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната среда в ДГ „Пламъче“, с. Пчелник, общ. Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 995 496,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2024-0005 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за подмяна на улични водопроводи на територията на гр. Девня
Прогнозна стойност: BGN 7 255 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0007 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 22 384,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за извършване на основен ремонт на улици в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 2 546 460,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2024-0006 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа, тротоари и асфалтиране на ул. „Страцин“, гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик от о.т.200-202-203″.
Прогнозна стойност: BGN 94 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2024-0004 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Неотложен ремонт в сутерена на западното крило на старата сграда, включително прилежащата патоанатомия на Медицински институт на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 6 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2024-0002 Дата на публикуване: 01.03.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и доизграждане на водопроводна мрежа в гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин“, съгласно чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ“- етап I“
Прогнозна стойност: BGN 1 477 209,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00341-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон и топла връзка към ОУ Никола Обретенов“, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 2 093 682,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0010 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 1 155 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0004 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол в двора на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 158 257,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0017 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с.Райкова могила, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 7 427,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00655-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството”
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0002 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на хранителен водопровод: От водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до с.Навъсен, община Симеоновград”
Прогнозна стойност: BGN 934 941,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0006 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на „ПЛОЩАД, ЗЕЛЕНИНА И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 83, ГР. ДРЯНОВО“.
Прогнозна стойност: BGN 231 516,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0011 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Рехабилитация на път DOB2100 / ІІІ – 7106 Карапелит – Гешаново – Кочмар/ Карапелит- Медово – Бенковски / DOB1199 Жегларци –Бенковски – Владимирово/ от км. 0+000 до км. 9+500: Eтап от км. 0+410 до км. 5+200 – от края на регулацията на село Карапелит до началото на регулацията на село Медово“
Прогнозна стойност: BGN 2 867 680,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0002 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи/СМР за обект: “Реконструкция на участък от Общински път VID 1004, Община Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 1 706 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0014 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ” ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА В УПИ I КВ.55 В С.ДИМИТРОВЧЕ,ОБЩ. СВИЛЕНГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 46 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0018 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с.Жегларци
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03356-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре, община Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 1 184 338,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0008 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реконструкция на улица от о.т.307 к.к.Слънчев бряг до кръстовище с ул.“Сатурн (в ПИ 51500.505.295 и ПИ 51500.31.43) Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 488 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0013 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Покрив в Народно Читалище“Светлина-1927″с.Райкова Могила“, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 77 590,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0003 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект 1: „с.Калугерово, ул.“5-та“ о.т.88-40-39-24-27“
Прогнозна стойност: BGN 558 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0002 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект 2: „с.Калугерово, ул.“7-ма“ о.т.128-94-35-34“
Прогнозна стойност: BGN 517 526,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект: „с.Лесичово, ул.“Г.Иванчев“ о.т.129-184-185-186-187 и о.т.134-183-184“
Прогнозна стойност: BGN 311 943,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0004 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“МАЛИНА“ В УЧАСТЪКА ОТ ОТ343-342 ДО ОТ 506 И УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ ОТ 477-469-468 ДО ОТ 432“
Прогнозна стойност: BGN 2 198 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0009 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА АЙТОС ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 996 031,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02177-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО МАРТЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на Кметство гр. Мартен, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2024-0013 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в базата на Академичен Технологичен Комплекс при Тракийски университет, находяща се в бившето АПК и в Конна база на Тракийски университет“ по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2024-0004 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. БРЕЗНИШКА (СТАРА РЕКА), В ДВА УЧАСТЪКА ПОПАДАЩИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА С. ГОРНА БРЕЗНИЦА, ОБЩ. КРЕСНА“
Прогнозна стойност: BGN 3 651 986,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0015 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и изкърпване на уличната мрежа на територията на община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 145 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2024-0003 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ДУПНИЦА, ФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА „ДЕЙНОСТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ГРАДОВЕ), КОИТО НЕ СА ОБЛАСТНИ)““
Прогнозна стойност: BGN 756 964,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0005 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш и на републиканската пътна мрежа в границите на град Полски Тръмбеш през 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 299 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2024-0007 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Подмяна на тръбната разводка в сухите камери на напорни резервоари на територията на „ВиК“ ООД гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 299 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти: ОП № 1: Основен ремонт на покрив на съществуваща двуетажна сграда на детска градина в с. Ъглен и №2 Изграждане на площадка за игра в двора на Детска Градина в с. Ъглен
Прогнозна стойност: BGN 155 426,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2024-0004 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”, С. СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН”
Прогнозна стойност: BGN 925 514,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2024-0005 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица от ПТ 47 с. Равнината, общ. Рудозем“
Прогнозна стойност: BGN 631 487,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Инженеринг – изграждане на нова пътна връзка от локално платно към бул. „Св. Димитър Солунски“, от О.Т. 35 до О.Т 37“
Прогнозна стойност: BGN 672 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0009 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.363, УПИ VI-7, КВ. 40, М. „ЗОНА В-15- ЧАСТ ПРОБИВ БУЛ. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ“, УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ № 20, СО – РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 93 065,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРЕХОД В ЕТАЖНОСТТА, ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ- КАФЕ- СЛАДКАРНИЦА, ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ДВА БР. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, МАГАЗИН ЗА ПАКЕТИРАНИ СТОКИ И МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ С ИЗПИЧАНЕ НА МЯСТО И ДВЕ НИВА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ XXXI- 2597, КВ. 2, М. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- КАРАУЛКАТА“, РАЙОН „ИСКЪР“ СО“
Прогнозна стойност: BGN 2 357 702,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0001 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ/СМР ЗА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ VID 1004, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 1 076 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0014 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Общински кооперативен пазар, УПИ ХІІІ-парк и обществено обслужване, кв.46, гр. Златоград, Община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 1 414 214,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2024-0004 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности за обект: „Изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0001 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Спешен ремонт на обекти общинска собственост в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 30 920,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0002 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на обект: Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.382; 40467.11.384“
Прогнозна стойност: BGN 2 293 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2024-0002 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ОСНОВНИ, ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ЗВЕНА И ПОМЕЩЕНИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ, ПОЛЗВАНИ ОТ ЗВЕНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0017 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на демонтажни и доставно-монтажни работи на територията на къмпинг „Чайка“, община Обзор, област Бургас, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 279 999,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2024-0006 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДГ „МИР“, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ“
Прогнозна стойност: BGN 1 008 225,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0002 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2334/ III-1906 / КОПРИВЛЕН – ПАРИЛ / ЛЪКИ – ТЕШЕВО ОТ КМ.2+480 ДО КМ. 5+670“;
Прогнозна стойност: BGN 3 010 903,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06257-2024-0001 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР-ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Основен ремонт на зрителна зала и прилежащите й помещения в Драматичен театър-Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 1 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0006 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Ремонт тротоари гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0005 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0005 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за реконструкция и рехабилитация на улици в населени места от Община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 7 136 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0011 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: “Главна и второстепенна канализационна мрежа в регулацията на с. Браниполе“ община „Родопи“- етап- I- Главен колектор II“
Прогнозна стойност: BGN 2 007 088,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0010 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Канализация на с. Ягодово, Община Родопи – главни колектори и второстепенна канализационна мрежа по улици в регулация“ – I етап- Главен колектор I“.
Прогнозна стойност: BGN 1 683 333,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0009 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: “Канализация с. Цалапица – главни колектори –актуализация и второстепенна канализационна мрежа по улици в регулация – I етап с. Цалапица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 2 166 908,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0007 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по уличната мрежа и общинските пътища на община Айтос за периода 2024 – 2025 година
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05070-2024-0002 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на части от административни сгради с ИН 68134.1200.381.6 и ИН 68134.1200.381.12, находящи с в гр. София, р-н Илинден, м. „Захарна фабрика“, включени в АПДС № 2943/14.12.2017 г.“
Прогнозна стойност: BGN 201 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0006 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация в гр. Летница – етапно строителство»
Прогнозна стойност: BGN 1 790 428,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0005 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително – монтажни работи на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено улично осветление на община Дряново, включващ населените места гр. Дряново, с. Царева ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец“
Прогнозна стойност: BGN 832 385,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0009 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Реконструкция на улица Свищовска и ул. Транспортна, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 4 835 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0006 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в Склад за обработка на археологически материали, гр. Ахтопол
Прогнозна стойност: BGN 31 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0004 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 1091 (II-19, ДОБРИНИЩЕ–ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) – БРЕЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 5 969 484,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2024-0001 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 519 965,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0014 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 16 185,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2024-0002 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на CMP на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път SZR 1082 с.Тулово – с.Юлиево от km 0+746,60 до km 3+262,68, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 1 175 006,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0014 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Ремонт по пътна и улична мрежа в община Септември
Прогнозна стойност: BGN 4 468 179,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2024-0003 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и поддръжка на асфалтови настилки на улици, вътрешно блокови пространства благоустрояване на терени за открити паркинги находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0003 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонтни работи по улици и пътища в община Левски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 110 486,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0007 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ „Д. ПОПОВ“ ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 1 483 731,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2024-0021 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети и общи части в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 424 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0002 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Реконструкция и основен ремонт на път HKV 2171 /III-5074/ Стамболово – Царева Поляна от км. 1+770 до км. 3+500, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 1 412 577,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0005 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Извършване на дейности по възстановяване и рехабилитиране на общински пътища и улици в гр. Петрич и населените места в Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 624 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0004 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция на водопроводна мрежа) за обект: ул. „България“ от ос.т. 626 до ос.т. 258а, гр. Ивайловград, община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0003 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общински улици и пътища на територията на община Ивайловград по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общинска улична и пътна мрежа в населените места на територията на община Ивайловград“ Обособена позиция 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) за обект: път от общинската пътна мрежа на община Ивайловград HKV 3070/III-598 – Ивайловград-Свирачи/-археологически комплекс Вила „Армира“ в участъка от 370-тия м. до 482-рия м. с приблизителна дължина 112 метра.“
Прогнозна стойност: BGN 936 601,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0012 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения в кв. Рудник, гр. Бургас“ в две обособени позиции: ОП 1: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон 1 и III, клон 2, 4 и 6 от водопроводната мрежа и частично изграждане на битовата канализационна мрежа с КПС в кв.47 ПИ ХLІІІ, кв. Рудник, гр. Бургас; ОП 2: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон II, клон 33, 34 и 49 от водопроводната мрежа и доизграждане на битовата канализационна мрежа в кв. Рудник, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 8 182 804,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0002 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на обект: Довеждаща пътна инфраструктура до промишлена зона Въбел, гр. Търговище ( ул.“Хан Тервел“, от О.Т.6 до О.Т.142-(141) (ПИ с идентификатор 73626.501.322 по КК на гр.Търговище), ПИ с идентификатор 73626.309.62 и ПИ с идентификатор 73626.335.4 с НТП „за местен път“ по КК на землището на гр.Търговище – основен ремонт и реконструкция)
Прогнозна стойност: BGN 1 044 374,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0008 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 1 940 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0002 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Васил Левски“, с. Еница, общ. Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 553 425,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0005 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на настилки и съоръжение в УПИ – XVI, кв.199, алеи детска площадка, спортни площадки, благоустрояване и озеленяване в гр. Ботевград- Зона 1, Етап-2″
Прогнозна стойност: BGN 712 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0005 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик“, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 882 340,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: “Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа, реконструкция на асфалтовата и тротоарната настилка и изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и улично осветление на улица „Солун“ гр. Банско, Община Банско”
Прогнозна стойност: BGN 2 504 162,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0024 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ремонтните затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“
Прогнозна стойност: BGN 1 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Андончо Черковски“ от о. т. 1355 до о. т. 1416 с дължина 785,65 м, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 774 987,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0008 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж “Енергийно обновяване на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 845 310,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0007 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради по четири обособени позиции през 2024 година“
Прогнозна стойност: BGN 867 644,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено улично осветление в селата Баните, Оряховец, Гълъбово, Вишнево, Дрянка, Давидково, Малка Арда, Кръстатица, Сливка, Траве, Стърница, Босилково, Загражден, Глогино, Вълчан дол, Планинско, Рибен дол, Две тополи на територията на община Баните по проект № BG-RRP-4.025-0007„Мерки за енергийна ефективност на системи за улично осветление на община Баните”, Процедура BG-RRP-4.025 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1 за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
Прогнозна стойност: BGN 457 753,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0009 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Рехабилитация на участъци на пътища и улици, и монтаж на ограничители на скоростта в населените места на община Добричка – проектиране и строителство“
Прогнозна стойност: BGN 2 594 715,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03966-2024-0001 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ГИМНА3ИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СИМЕОН РАДЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в ГПЧЕ „Симеон Радев“, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 82 593,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0002 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол в двора на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 158 257,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05478-2024-0001 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Сдружение Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи за обособяване на многофункционално културно пространство“.
Прогнозна стойност: BGN 116 992,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2024-0002 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Вълчедръм по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 863 806,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2024-0010 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Комбинирано спортно игрище в ОУ “Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“, УПИ IV, кв. 215, гр. Перник, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2024-0006 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Гео Милев“ в град Трън“ в ПИ 73273.550.865 по КККР, УПИ III-730, „За училище и общежитие“, кв. 7, по рег. план на гр. Трън, админ. адрес: ул. „Петко Д. Петков“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 111 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0007 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Теменуга“ от о.т. 461 до о.т. 212“
Прогнозна стойност: BGN 123 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол в двора на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 158 257,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0007 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространство между улица „Янко Кочев” и улица „Янко Иванов” град Чирпан”, Етап 2 и Етап 3”
Прогнозна стойност: BGN 564 464,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0004 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Пробуда 1928“, с. Пъдарево, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 580 030,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖКИ ПАРК В ГР. ПАВЛИКЕНИ – ЕТАП ІІ, ЕТАП ІІІ, ЕТАП ІV и ЕТАП V““
Прогнозна стойност: BGN 223 574,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0004 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG-RRP-4.025-0020 ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 812 665,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0005 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строителство на обект: Основен ремонт, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 2 325 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0004 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНА УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ ПЛОЩАД „СТ.СТАМБОЛОВ“ ДО УЛИЦА „ПОЛК.ИНЖ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, ГРАД ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 3 202 283,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0036 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на кабелна линия 20kV от ТП военен блок до нов БКТП Мусурлийска и Подмяна на авариен кабел ниско напрежение от КРШ2 до КРШ3 от МТП Левочевски разклон
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 06476-2024-0001 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ 1861 НЧ Предмет на ОП: АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ 1861“, УПИ II, КВ.166 ПО ПЛАНА НА ГРАД ГАБРОВО – ЦГЧ ЗАПАД, ПИ 14218.505.649 ПО КККР
Прогнозна стойност: BGN 155 505,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0007 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Екопътека при село Ъглен – етап I“
Прогнозна стойност: BGN 172 127,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0003 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Просвета 1870“, с. Тича, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 300 796,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01075-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН ООД Предмет на ОП: Строителство на обект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа на промишлена зона на гр. Сливен“.