Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0051 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на почивна станция „Предел“
Прогнозна стойност: BGN 29 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0032 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в дом за стари хора Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0039 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Лом – ул. “Любен Каравелов“ от ул. „Пристанищна“до ул.“Филип Тотю“, ул. „Любен Каравелов“ в участък от ул. “Цветан Тодоров“ до ул. „Георги Манавски“, ул. „Филип Тотю“ от ул. „Дунавска“ до ул. „Ст. Караджа“, ул. „Раковска“ в участък от ул. „Георги Манавски“ до ул. „Яким Атанасов““
Прогнозна стойност: BGN 245 718,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2020-0008 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. Благой Иванов /от о.к. 24 до о.к.273/, ул. Петко Напетов /от о.к.30 до о.к.45/ и ул. Хаджи Димитър /от о.к. 195 до о.к. 75/”
Прогнозна стойност: BGN 801 270,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2020-0022 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: СМР за Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница по проект „ Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“ с комбинирано финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и финансови инструменти Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 1 595 736,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2020-0013 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 61813.759.174, кв.100, гр.Разлог, общ. Разлог
Прогнозна стойност: BGN 48 869,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0020 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Изграждане и закупуване на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център – град Ахелой“ финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., посредством процедура BG06RDNP001-19.246, МИГ Поморие-7.5, Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 48 381,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2020-0022 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ – реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори – 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“
Прогнозна стойност: BGN 608 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2020-0011 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : Укрепване на свлачищни участъци на общински път PAZ 2045 /III-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко, община Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0050 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Изграждане на футболно игрище в двора на VIII СУ ,,Арсени Костенцев‘‘, УПИ V, кв. 35, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на община Благоевград‘‘
Прогнозна стойност: BGN 55 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2020-0001 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Реконструкция, пристрояване и основен ремонт на сгради с идентификатор 10135.3513.1933.13 и 10135.3513.1933.17 на Професионална техническа гимназия, гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00665-2020-0004 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“ Предмет на ОП: „Благоустрояване на част от пристанище със специално предназначение на ИАППД, кв. 1002 гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 130 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03782-2020-0001 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ Предмет на ОП: „СПЕШЕН РЕМОНТ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ОТ ТЕРЕНА ИЗВЪН ВЪНШНИТЕ ФАСАДНИ ЗИДОВЕ НА ЕДНОЕТАЖНАТА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.406.10.6 И НА ЧЕТИРИЕТАЖНАТА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.406.10.1, ВКЛ. И КЪМ ИМОТИ С АДМИНИСТРАТИВНИ АДРЕСИ БУЛ. „В.Левски“ № 98, № 100 и № 102, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 288 041,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 12:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02590-2020-0001 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на асансьор във връзка с реализиране на Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище” 2020г. Модул 1 „Създаване на достъпна архитектурна среда” за изпълнение на ремонтни дейности в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 85 249,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0049 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Премахване на пясъчник от детска площадка, закупуване и монтаж на детско съоръжение, находящ се на ул. „Броди“ пред бл. № 24, ж. к. „Струмско“
Прогнозна стойност: BGN 4257,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0011 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 1 265 802,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0077 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти и строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2020-0008 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на пътна настилка на ул. „Пирин“ и ул. „Св. Трифон“, с.Илинденци “
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2020-0008 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Целодневна детска градина в УПИ IV, кв. 44 по плана на село Опан, Община Опан (довършване на започнато строителство, включително двор, без обзавеждане)“
Прогнозна стойност: BGN 1 267 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01077-2020-0002 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт в помещения на дневен стационар в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2020-0007 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан“
Прогнозна стойност: BGN 266 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0030 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 890 669,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0311 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонтни през 2021 година
Прогнозна стойност: BGN 7 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0127 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 12 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2020-0001 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ХАСКОВО“, ФИНАНСИРАНО ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 Г.
Прогнозна стойност: BGN 139 572,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04987-2020-0002 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ ГР. СИЛИСТРА – I ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 265 358,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0013 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтова настилка в с. Ерден, общ. Бойчиновци” по пет обособени позиции: ОП № 1 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Втора с дължина 605 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 2 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Трета с дължина 950 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 3 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Тринадесета с дължина 445 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 4 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Двадесета с дължина 221 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 5 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Двадесет и пета и ул. Двадесет и седма с дължина 337 м., с. Ерден, Община Бойчиновци”
Прогнозна стойност: BGN 1 846 733,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2020-0020 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Авариен ремонт на улици и повърхностно отводняване в с. Трифоново със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Прогнозна стойност: BGN 1 027 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2020-0008 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Левски, община Левски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 856 854,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0019 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на Резервоар за питейна вода с обем 500 м3 в с. Поленица, община Сандански“ .
Прогнозна стойност: BGN 227 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0070 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0069 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, гр. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0068 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0021 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на инженегринг – проектиране и изпълнение на СМР за 6 (шест) броя подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Трявна по проект „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“
Прогнозна стойност: BGN 298 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04392-2020-0001 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „АЛЕКСАНДЪР С. ПОПОВ“ Предмет на ОП: Преасфалтиране на спортна площадка и изграждане на нова ограда около нея в Професионална гимназия по електроника „Ал. Ст. Попов“, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: USD 79 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0018 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с изграждане на Общински пазар, находящ се в УПИ I, кв.24, по плана на гр. Божурище “
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00951-2020-0008 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: Служба „Военна полиция“ Предмет на ОП: Строителни ремонти на сгради и ограда във войскови район (ВР) 1537 – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 103 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2020-0019 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 2 726 519,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2020-0007 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на територията на Община Струмяни по одобрени проекти“, разделена на подобекти, както следва:подобект № 1 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Мраморна“, с.Струмяни от ОТ 41 до ОТ 49“;подобект № 2 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Св.Неделя“, с.Струмяни от ОТ 49 до ОТ 50; Улица от ОТ 50 до ОТ 51“подобект № 3 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Врабче“, с.Струмяни от ОТ 55 – ОТ 60“;подобект № 4 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Струма“ от ОТ 134 до ОТ 64 между кв.11 и кв.12 и улица „Петър Берон“ от ОТ 127 до ОТ 134 между кв.65 – 13 и кв.10-11, с.Микрево“;подобект № 5 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Баба Тонка“ от ОТ 12 до ОТ 111 между кв.58 и кв.67 и улица „Екзарх Антим“ I от ОТ 111 до ОТ 194 между кв.58 и кв.61, 62 и 60, с.Микрево“;подобект № 6 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Хан Омуртаг“ от ОТ 17 до ОТ 12 между кв.58 и кв.59, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 356 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0019 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, ж.к. „Х.Димитър, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.606.1066, кв.28А, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0089 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Благоустрояване и изграждане на ул. Алеко Константинов, ПИ с идентификатор 07079.612.306 по КК на град Бургас, консервация и реставрация на сградата на Етнографския комплекс, гр. Бургас и обслужващи постройки на допълващо застрояване в прилежащото дворно пространство“
Прогнозна стойност: BGN 1 416 800,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0063 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на сграден фонд общинска собственост на територията на община Велико Търново, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 001 497,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0106 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на улица „Владая“ от ос.т.102, ос.т.95 до ос.т.84 и връзка с бул. „Марица“ от ос.т.84 до ос.т.11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона „Изток“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 284 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0108 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0105 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – І етап“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 799 906,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2020-0004 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: Строителство на обект: Ремонт на път TGV 1100 (IV-20231) и ремонт на път TGV 2124 (IV-20408), находящ се на територията на Община Опака, Област Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 10 732 905,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2020-0019 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Изграждане на Младежки център” в рамките на проект „Местно развитие намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”
Прогнозна стойност: BGN 1 422 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04035-2020-0001 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Център за природни науки , изследвания и иновации“ на средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград “
Прогнозна стойност: BGN 88 592,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0067 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към 134 Средно училище „Димчо Дебелянов“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0066 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Найден Геров“, гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0031 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в дом за стари хора Добрич
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0038 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2020-0014 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛ. 56, СЕКЦИЯ „Б“ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 2 497 243,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0024 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0018 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на хранилище №14 във военно формирование 32020 – Варна”.
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0011 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински пазар – гр. Етрополе (Малкия пазар)
Прогнозна стойност: BGN 501 548,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0115 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находяща се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Д
Прогнозна стойност: BGN 1977,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02314-2020-0009 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА Предмет на ОП: „Извършване на СМР в Експериментална лаборатория по квантова комуникация на ЦК КВАЗАР, на територията на ИР-БАН“
Прогнозна стойност: BGN 151 515,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0037 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий“ с. Долнослав – подмяна водопровод, ремонт тротоари и асфалтиране“
Прогнозна стойност: BGN 94 224,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2020-0017 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с.Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащите съоръжения към него”
Прогнозна стойност: BGN 1 202 947,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2020-0021 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР“.
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2020-0036 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Укрепване на подпорна стена на ул. „Цар Асен“№ 7-11 гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 56 091,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0065 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на изкуствена тревна настилка на игралното поле на стадион „Смолян“, гр. Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 415 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2020-0012 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Ремонт и модернизация (подготовка) на помещения в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0025 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на площад „Старият дъб“ в гр.Тервел-зона за отдих
Прогнозна стойност: BGN 99 339,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2020-0019 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2020-0001 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Текущи ремонтни работи по тавани в сградния фонд на СУ „проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 83 187,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0087 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Доставка и монтаж на понтонно съоръжение в акваторията на рибарско пристанище „Сарафово“
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0015 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Авариен ремонт и възстановяване на пътна настилка на улица „Долина“ в гр.Шабла – ляво и дясно платно – L – 1165 м“
Прогнозна стойност: BGN 638 048,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2020-0019 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на трафопост КТП 1.800/20/04 находящ се в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Марчево, кабел СрН 20kV и ниско напрежение НН 1kV.“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2020-0019 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в с. Чорбаджийско, община Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково – ЕТАП I“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 152 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0307 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5, 6 блок по време на ПГР 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2020-0012 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на спортна площадка в кв. „Орфей” гр. Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0010 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лиц

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0012 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Владимирово – IV етап, община Бойчиновци ”
Прогнозна стойност: BGN 1 024 215,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0064 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на загряваща/тренировъчна лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Берое“ – гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 109 217,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0063 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Реконструкция на лекоатлетическа писта в спортен комплекс „Христо Ботев“ – Враца“
Прогнозна стойност: BGN 1 374 739,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0062 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта (6 коридора) на стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 1 041 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2020-0004 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Преустройство и основен ремонт на тавански етаж за създаване на STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 118 255,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0024 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за възстановяване на участък от бщински път DOB1199 участък от км 3+780 до км 3+840 в Община Тервел
Прогнозна стойност: BGN 103 828,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0010 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради № 42 „Лабораторен корпус на ТБР”, №43 „Топла връзка” и № 44 „Учебен корпус за извършване на практически занятия и научноизследователска дейност” на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0037 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Кавала“ № 3; Обособена позиция 2: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 19; Обособена позиция 3: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 11.
Прогнозна стойност: BGN 396 859,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2020-0014 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на филтърен корпус към ПСПВ – Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0035 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМА – ВИСОКО ТЯЛО на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2020-0035 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения на територията на ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2020-0006 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 16:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05185-2020-0001 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на отоплителна инсталация на Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч, бул. „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 246 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0045 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle”
Прогнозна стойност: BGN 167 415,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0019 Дата на публикуване: 15.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Ремонт на сграда на кметство, находяща се в УПИ IV, кв.30 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 57 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05427-2020-0001 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Текущ ремонт на таван на втори етаж на сградата на Районен съд – гр. Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0061 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК „Ялта“, гр. Русе, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 124 659,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0060 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на лекоатлетически полигон по хвърляния в ПИ с идентификатор 02508.55.229 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 176 811,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0047 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 22:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0037 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР НА ОБЕКТ: СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, СЕКЦИЯ „А“ И СЕКЦИЯ „Б“ В УПИ – Х „ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“, КВ. 186 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 1 041 443,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2020-0013 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОРНИ РЕЗЕРВОАРИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР С ОБЕМ V=200 M3 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В С. ГАЛАТА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН” 2. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР С ОБЕМ V=100 M3 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В С. ГЛОГОВО, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”
Прогнозна стойност: BGN 198 052,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2020-0018 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на улици в села на община Монтана със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 655 525,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0006 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0029 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр. Шипка, УПИ IV-740, кв. 34 и ремонт на покрив
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00021-2020-0009 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране и строително-ремонтни дейности на рейдова кула и административна сграда в ПИ 10135.1510.15, Пристанище Варна – Изток, гр. Варна, с цел разполагане на комуникационно – информационен център
Прогнозна стойност: BGN 2 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2020-0020 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: „Подобряване на сградната инфраструктура и системи за сигурност за сграда на МВР в град София“
Прогнозна стойност: BGN 2 123 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2020-0012 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: Модернизиране на сградния фонд на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход
Прогнозна стойност: BGN 797 648,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0006 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 124 997,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2020-0010 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Модернизация и основно обновяване на обществен комплекс-пазар в УПИ II-738 в кв.4 в с.Щръклево, община Иваново”
Прогнозна стойност: BGN 347 187,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2020-0003 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на временен открит паркинг на територията на район „Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04290-2020-0003 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на източно крило на консултативно-диагностичен блок /КДБ/, на ниво първи етаж от сградния фонд на СБАЛПФЗ-СОФИЯ ОБЛАСТ”
Прогнозна стойност: BGN 163 117,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2020-0037 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи (възстановяване) на покрива на сграда-хангар за хеликоптери, находяща се в гр. София, местност „Летищен комплекс – София“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0068 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на тръбопроводни системи към абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 61 907,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0021 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915“, с. Юпер, община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 123 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01465-2020-0001 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „Належащ текущ ремонт на покрив и фасада в корпус „Г“ и на настилка от бетонови плочи на площадката на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 123 843,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2020-0003 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Преустройство и основен ремонт на тавански етаж за създаване на STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 118 255,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0006 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневни детски градини на територията на район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 6 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0302 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на работоспособността на кабелите от инфраструктурата на техническите системи за сигурност на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 14:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0036 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково, находяща се на пл. „Свобода“ №5 и ул. „Патриарх Евтимий“ № 2 , гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 578 017,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0035 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни дейности на обект: „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства – 3 броя“. Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47 с местонахождение УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“ по проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 312 140,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0039 Дата на публикуване: 11.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 529 059,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03179-2020-0003 Дата на публикуване: 11.11.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Възстановяване на спортни площадки в ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ““
Прогнозна стойност: BGN 201 477,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02835-2020-0001 Дата на публикуване: 11.11.2020
Наименование на възложителя: УЧЕБЕН ЦЕНТЪР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обособяване на обект „Национален център за патриотично, екологично и религиозно възпитание“ и осъществяване на авторски надзор“.
Прогнозна стойност: BGN 2,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 16:30 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2020-0003 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на двата корпуса / триетажен и пететажен / на РУ – Свищов, находящи се на адрес: гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ № 5“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2020-0002 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: “Демонтаж на дървена дограма и доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване и обръщане на прозорци и подмяна на липсващи или повредени при подмяната на дограмата фасадни облицовъчни плочки в сградата на РУ Горна Оряховица при ОДМВР – Велико Търново ”.
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:55 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02072-2020-0001 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР: ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ГРАД КОСТИНБРОД“
Прогнозна стойност: BGN 187 250,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0059 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка и съблекалня в УПИ I-209 за спортен терен в кв. 28, по плана на с. Бенковски, общ. Аврен“, Първи етап: „Изграждане на учебно-тренировъчно футболно игрище – минифутбол с размери 20/40 м.“
Прогнозна стойност: BGN 149 282,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0058 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура с. Цонево, община Дългопол“
Прогнозна стойност: BGN 142 023,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2020-0047 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и подмяна (пълен инженеринг) на главен паропровод на Енергиен котел № 9 в ТЕЦ „София”“
Прогнозна стойност: BGN 946 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0020 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0009 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04055-2020-0001 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: 96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на дейности по основен ремонт в сградата на 96-то СУ „Лев Николаевич Толстой““
Прогнозна стойност: BGN 221 732,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0005 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Ремонт на алея около спортна площадка в ОУ „Стефан Караджа“, с.Искра, Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0054 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация
Прогнозна стойност: BGN 23 181 424,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2020-0028 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление“
Прогнозна стойност: BGN 760 401,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0046 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на почивна станция „Предел“
Прогнозна стойност: BGN 29 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0034 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия – гр.Силистра“ – Iви етап: “Основен ремонт на покрива на Художествена галерия – гр.Силистра“ по проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020г
Прогнозна стойност: BGN 1 240 216,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01835-2020-0002 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ Предмет на ОП: Асфалтиране на площи в източната част на двора, възстановяване на зелени площи и изграждане на ограда на двора на Софийска професионална гимназия по електроника “ Джон Атанасов“.
Прогнозна стойност: BGN 269 384,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0296 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Нови офисни помещения и учебна зала С1 към съществуваща сграда на Управление ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0034 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ Подобект 1 Подход към монумент „Света Богородица“ включващ части от УПИ I, кв. 520 (начален подход към монумент „Света Богородица“) и УПИ XVII, кв. 500 (двойни стълби, източна част от велоалея и зона „Спорт“) и Подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“ включващ част от УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)“
Прогнозна стойност: BGN 1 062 931,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0144 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт/ремонт и корекция на реки по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 8 066 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0056 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница“, участък Волуяк – Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 18 678 248,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:55 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0018 Дата на публикуване: 08.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на НЧ „Просвета 1920“, находяща се в УПИ XVI, кв. 34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“ – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 78 016,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02617-2020-0001 Дата на публикуване: 08.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в ПГТТМ, гр. Казанлък – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 97 867,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0038 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ) ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ III-815 (ПЕТРОХАН – О.П. БЕРКОВИЦА) – БЕРКОВИЦА – (О.П. БЕРКОВИЦА – БЛАГОВО) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+050“
Прогнозна стойност: BGN 6 501 697,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0023 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в УПИ VI-13 кв.59 гр. Раднево, обл.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 96 424,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2020-0007 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №47 – Битов корпус
Прогнозна стойност: BGN 135 038,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0028 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на подземно ел. трасе, кабел НН” – ПИ № 257018, с.Въбел, община Никопол, област Плевен; ЕКАТТЕ 12365 – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0012 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА „ОРЕХОВО – МАЛЕВО – ХВОЙНА – ПАВЕЛСКО“
Прогнозна стойност: BGN 5 984 543,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2020-0005 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки – фитнес на открито на територията на СО-район „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 60 870,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2020-0011 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) В ГР. СОФИЯ НА АДРЕС: БУЛ. „Г.М.ДИМИТРОВ“ №52А“
Прогнозна стойност: BGN 35 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0023 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 3: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 276.1 ДО Т. 352 (с L = 3 513,91 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 4 059 624,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2020-0045 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Неотложни пътно-възстановителни дейности по ул. „Иван Хаджиенев“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2020-0013 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от ул. „Любен Каравелов“ и Обособена позиция № 2 „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от ул. „Княз Дондуков“
Прогнозна стойност: BGN 372 935,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0009 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: СПЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЕТВЪРТОКЛАСЕН ОБЩИНСКИ ПЪТ ГР.САПАРЕВА БАНЯ – ПЪТ KNL 1191 OT РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА, СЕЛО ПАНИЧИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 161 619,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0017 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект „Реконструкция и преустройство на сгради от образователната инфраструктура на територията на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие, кв.№ 116, УПИ I, гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 1 744 227,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0055 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 9 470 860,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2020-0020 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. „Пейо Яворов“ – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 272 до ос.т. 689 – с дължина 360 метра“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0036 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 2 221 365,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0029 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни услуги от Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Стряма, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 250 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0021 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 118 855,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0020 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 179 944,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0019 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улицa “Първа“ в селo Батово, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 158 581,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0014 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Морски клуб в УПИ XIII, кв. 9 по ПУП-ПР на СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“аглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 268 004,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0066 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на част от производствен водопровод“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0018 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 169 491,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0033 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Работи по подравняване на пътни настилки на територията на Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0027 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 159 618,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0042 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Осъществяване на инженерингови дейности в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: “Ремонт училището към РЕМО „Етър” за целите на превръщането му в база за обучения в областта на реставрацията, консервацията и опазването на движимо културно наследство, обособяване на арт-ателиета и лаборатория за консервация и реставрация на дърво, преустройване на училищния двор за паркинг” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: “Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на РЕМО „Етър““
Прогнозна стойност: BGN 665 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2020-0011 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Възстановяване на подпорна стена и път в кв. Хаджиеви“ о.т. 24, 25 и 26, с. Средец, община Неделино, област Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 130 756,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0017 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции ”
Прогнозна стойност: BGN 73 524,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0017 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на хранилища №20, №33 и №34 във в.ф. 44320-Сенокос
Прогнозна стойност: BGN 121 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2020-0008 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ.43, ПО ПЛАНА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05980-2020-0001 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на четири помещения на приземен етаж в 57 СУ „Свети Наум Охридски“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 54 961,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2020-0011 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“
Прогнозна стойност: BGN 52 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2020-0031 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – реконструкция на електрическата инсталация за осигуряване на резервно захранване на кухненския блок в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград
Прогнозна стойност: BGN 23 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0045 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ във вр. с реализацията на проект „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“, ОПРР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и изпълнение на строително-ремонтни работи по изместнаве на захранващ водопровод (гл.кл.I-III зона) в участъка от о.т. 201 до о.т. 118–IV. м.р. Благоевград“ по обособени позиции: ОП №1″Инженеринг-Проектиране, авторски надзор и СМР за изгр.и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV-ти микрорайон Благоевград“, ОП №2 „Изпълнение на СМР по изместване на захранващ водопровод(гл.кл.I-IIIзона)в участък от о.т.201 до о.т.118-IV.м.р.Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 1 354 440,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04670-2020-0001 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: 145 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на три помещения в 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 54 201,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0057 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Д. Хаджидеков“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0056 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0055 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0054 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към III Основно училище „Д. Благоев“, гр. Шумен”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0053 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0052 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към ІІ Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0051 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров”, гр. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0050 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс „Плиска“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 637 988,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0049 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 446 510,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0034 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на обект: „Основен ремонт на сграда с адрес – град Стара Загора, квартал „Казански”№ 34, военно формирование 26070-Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 173 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0052 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на фасади на хранителния блок на хотел „Фрегата“, в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 63 393,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2020-0006 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“
Прогнозна стойност: BGN 158 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2020-0010 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи в сгради и работни помещения на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 51 795,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2020-0015 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на студенстко общежитие „Марица“ №3 към Университет по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 2 906 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0013 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по общински пътища по населени места на територията на Община Руен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 458 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2020-0002 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Направа на инфраструктура с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон в район „Тракия“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2020-0009 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил – 1 етап
Прогнозна стойност: BGN 82 531,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02526-2020-0008 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ“ Предмет на ОП: „Разрушаване и фактическо премахване на три едноетажни сгради находящи се в поземлен имот № 0250105 по плана на гр. Исперих ЕКАТТЕ 32874, по КК на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0011 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Укрепване на срутище на път от четвъртокласната пътна мрежа за с. Павелско при о.т. 488 и о.т. 489, община Чепеларе”
Прогнозна стойност: BGN 218 148,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0017 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА С ОБЕМ 500 М3 В С. ПОЛЕНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 227 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2020-0035 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Укрепване на земната основа и конструкцията на подстанция Русе Център, гр. Русе, ул. Борисова 27, собственост на „Електроразпределение Север“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0016 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“ – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 268 150,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2020-0006 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Ремонтно – възстановителни работи на яз. Калаващица“, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 176 376,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0017 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.“ ХРИСТО СТЕФАНОВ“, В С.ПОЖАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0007 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ – 2-РИ ПОДОБЕКТ: 2.1. ул. „Любен Каравелов“, 2.2. ул. „Васил Левски“, 2.3. ул. „Московска“ и 2.4. ул. „Григор Михайлов“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2020-0011 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт – реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен тротоар по участък от бул. „България“ в участъка от О.Т.171 през О.Т.176, 196, 322, 199, 340 до О.Т.222 в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 262 497,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0045 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора: Тераса кметство, с. Арнаутито; Здравна служба, с. Бенковски; Сградата на здравна служба, с. Братя Кунчеви; Кметство, с. Воденичарово; Пенсионерски клуб – фасада, с. Горно Ботево; Кметство, с. Дълбоки; Кметство, с. Козаревец; Здравна служба и тоалетна, с. Колена; Здравна служба, с. Ловец; Кметство, с. Люляк; Читалище, с. Маджерито; Тоалетна в кметство, с. Михайлово; Кметство, с. Пъстрово; Сградата на кметство и пенсионерски клуб, с. Руманя; Здравна служба и кметство, с. Самуилово; Кметство, с. Хрищени и Здравна служба, с. Яворово.“
Прогнозна стойност: BGN 84 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2020-0009 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СТОЛОВА КЪМ КМЕТСТВО С. ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 23 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0016 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на помещения и коридори по архитектурно- строителна и електрическа част на сграда №3 във в.ф. 34410 – Варна”.
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0044 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Премахване на пясъчник от детска площадка, закупуване и монтаж на детско съоръжение, находящ се на ул. „Броди“ пред бл. № 24, ж. к. „Струмско“
Прогнозна стойност: BGN 4257,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0035 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.8 и втори етаж на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.1- бившия ДДЛРГ „Таньовойвода” в „Център за подкрепа на лица с увреждания“.
Прогнозна стойност: BGN 333 126,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0022 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в УПИ VI-13 кв.59 гр. Раднево, обл.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 87 657,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0021 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на централен градски парк в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 935 182,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2020-0026 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Извършване на дейности по подмяна на осветителни тела и ремонт на електрически инсталации на територията на базите, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01190-2020-0002 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МОКРИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЦПЗ-БЛАГОЕВГРАД – ЕООД“еозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0051 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на обекти в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позици“
Прогнозна стойност: BGN 284 524,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0098 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждането на нови Автоматична пожароизвестителна инсталация (АПИИ) и Автоматична газсигнализираща инсталация (АГСИ) за следене нивото на водород в помещения на Електролизерна установка (ЕЛУ) и Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните полуетажи под възбудителните системи на блокове № 5, 6, 7 и 8 и в кабелните полуетажи под секции 5 МА/Б + 3/4 МО, 6 МА/Б, 7 МА/Б + 7/8МО и 8МА/Б + 3МР и връзката им с ЦСМ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2020-0025 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол”, с обхват: Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част I /от пл. „Освобождение” до ул. „Бяло море”/; Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част II /от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/, Рехабилитация на ул. Бяло море от ос. 411 до ос. 412, Рехабилитация на ул. „Кабиле” от ос. 418 до ос. 423, Рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” от ос. 143 до ос. 145”
Прогнозна стойност: BGN 1 575 931,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2020-0022 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Ремонт на покрив, смяна на дограма и ремонт на работни помещения на 5-ти и 6-ти етаж в сграда с административен адрес в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03222-2020-0001 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЬОТЕ“ Предмет на ОП: „Създаване на безопасни и здравословния условия на труд чрез ремонт и обновяване на класни стаи в сградата на НЕГ „Гьоте“, Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 120 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0024 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”
Прогнозна стойност: BGN 319 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0010 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Изграждане на Спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, хандбал, тенис на корт и волейбол в УПИ ХII-264, кв.41, гр. Ветово, Община Ветово “
Прогнозна стойност: BGN 102 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0019 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг „Проектиране, извършване на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Ремонт и възстановяване ограда на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман, общ. Драгоман
Прогнозна стойност: BGN 530 015,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2020-0014 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: Изпълнение на инжинеринг ( проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) за обект : „ Реконструкция на общински път VID 1004/III-102 Белоградчик-Боровица/-Чифлик- Стакевци – м.Бялата Вода от км. 14+400 до км. 15+200”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2020-0046 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на тръбен сноп на кондензатора на парна турбина № 6 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание и чертеж
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0004 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: «Основен ремонт на сграда за стационар към ветеринарна клиника и сграда с гаражни клетки»
Прогнозна стойност: BGN 153 666,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2020-0012 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари в населени места на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава, Обособена позиция № 2 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Алтимир.
Прогнозна стойност: BGN 851 438,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2020-0007 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на улици в община Летница“
Прогнозна стойност: BGN 1 133 991,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0015 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 169 491,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0014 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции ”
Прогнозна стойност: BGN 73 524,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2020-0004 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: „Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение
Прогнозна стойност: BGN 249 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид н

 

Уникален номер на поръчката: 00938-2020-0005 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЮ САРАФОВ“ Предмет на ОП: Обновяване на студентското общежитие на НАТФИЗ „Кр.Сарафов“бл.29 за постигане на енергоспестяващи мерки и по-добри условия за живот на студентитееозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 2 957 803,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0008 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по покрив и санитарни възли в Корпус „Казарма Курсанти“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 373 673,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2020-0012 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на покривите на сгради №28 „Библиотека” и №76 „Технически стол” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево
Прогнозна стойност: BGN 54 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0045 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът”, бл.11 „Хисар”; ж. к. „Младост“, бл.5
Прогнозна стойност: BGN 1 139 211,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0067 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив сграда „Ремонтно-механичен цех“ – БУ Пловдив“, реф.№ 20РП-Т50А046
Прогнозна стойност: BGN 96 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2020-0015 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на община Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 242 766,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0044 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.12; ул. „Лъгът“ №2, бл. „Машстрой-2“; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“
Прогнозна стойност: BGN 1 184 163,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0043 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи на територията на община Благоевград по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Борис Сарафов“; Обособена позиция № 2: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Неофит Рилски“ (о.т. 157 – о.т. 200); Обособена позиция № 3: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Васил Априлов“ (о.т. 200 – о.т. 183); Обособена позиция № 4: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Сергей Румянцев“; Обособена позиция № 5: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Петър Стоянов“; Обособена позиция № 6: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Сава Михайлов“ (о.т. 255 – о.т. 214); Обособена позиция № 7: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Алеко Констатинов“; Обособена позиция № 8: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Патриарх Евтимий“ (о.т. 98 – о.т. 107); Обособена позиция № 9: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. “, „Васил Априлов“ (о.т. 107 – о.т. 125).
Прогнозна стойност: BGN 2 995 832,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0042 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Изграждане на футболно игрище в двора на VIII СУ ,,Арсени Костенцев‘‘, УПИ V, кв. 35, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на община Благоевград‘‘
Прогнозна стойност: BGN 55 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0021 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 3202 /стена на язовир „Тервел Х/“
Прогнозна стойност: BGN 78 304,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2020-0013 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2020 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим.
Прогнозна стойност: BGN 33 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0035 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: «Изграждане на кръгово кръстовище в зоната на съществуващо кръстовище между ул. «Цар Петър» и ул. «Цар Симеон» в гр. Лом, община Лом“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0024 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И МОДУЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В С.СТРЯМА, ОБЩ.РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПОДОБЕКТ I: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.СТРЯМА, ОБЩ.РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПОДОБЕКТ II: ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДУЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В С.СТРЯМА, ОБЩ.РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 947 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2020-0031 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: „Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект Floodguard”
Прогнозна стойност: BGN 1 065 565,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0034 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2”
Прогнозна стойност: BGN 1 975 074,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03125-2020-0001 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
Прогнозна стойност: BGN 107 555,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0016 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв.25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ кино салон“
Прогнозна стойност: BGN 76 450,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2020-0006 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по сградата на обществена минерална баня в гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 211 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0277 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Почистване фасади на „Дом на енергетика“, гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 89 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2020-0003 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 445,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2020-0003 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: Разрушаване и фактическо премахване на недовършена, двуетажна сграда в УПИ I-534.317, училище, кв.21, по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ №137, находяща се в ИД 56784.534.317 по КК и КР на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 83 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2020-0008 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: Авариен обект: “Почистване, укрепване на речно корито и устои на мостови съоръжения по поречието на р. Врабчанска в регулационните граници на с. Горна Врабча, община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 279 923,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2020-0021 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. “Русалийски проход“, ул. “Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) и ул. “Смолян“; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект:  Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци“ в ПИ 52218.815.334, НВ “Почивни станции Острец“ в ПИ 52218.811.378 и НВ “Ново село“ в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ „Острец“ в м.“Боевци“  в ПИ 52218.853.59,  реконструкция на водопроводна мрежа кв. Острец по ул. “Мара Гидик“, ул. “Ковашка“ и ул. “Събевска“ и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. “Васил Левски“, кв. Ново село, ул. “Зора“, кв. Зла река.“
Прогнозна стойност: BGN 8 388 902,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04817-2020-0001 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ“ Предмет на ОП: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАД ВАРНА „Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ
Прогнозна стойност: BGN 94 126,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2020-0003 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: „Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение
Прогнозна стойност: BGN 249 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00737-2020-0026 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от сграда находяща се в гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1, предоставена за ползване на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 8700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2020-0012 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол“, по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“ по четири обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 889 723,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0013 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Обновяване за енергийна ефективност на ДГ 91 „Слънчев кът“ с местонахождение гр. София, ж.к. „Левски-Г“ до бл.7
Прогнозна стойност: BGN 474 235,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06004-2020-0001 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ – 1920 НЧ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Ремонт и реконструкция на НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920“, гр. Гурково“
Прогнозна стойност: BGN 248 402,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0055 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изграждане на автобусни спирки на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2020-0062 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение при преходите на Транзитен и на Магистрален газопроводи през р. Луда Яна при с. Росен, общ. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 635 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0079 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект „Изграждане на детска градина „Синчец“ – филиал, УПИ XIII, КВ. 32, ПО ПЛАНА НА КВ. „ГОРНО ЕЗЕРОВО“, ГР. БУРГАС“.
Прогнозна стойност: BGN 1 322 059,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0046 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на ул. №1, с. Люлин“ Община Перник
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0046 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на покриви над партерни помещения, ниско тяло на ВО „5-ти километър“
Прогнозна стойност: BGN 87 963,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2020-0005 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на територията на Община Струмяни по одобрени проекти“, разделена на подобекти, както следва: – подобект № 1 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Мраморна“, с.Струмяни от ОТ 41 до ОТ 49“ – подобект № 2 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Св.Неделя“, с.Струмяни от ОТ 49 до ОТ 50; Улица от ОТ 50 до ОТ 51“ – подобект № 3 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Врабче“, с.Струмяни от ОТ 55 – ОТ 60“ – подобект № 4 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Струма“ от ОТ 134 до ОТ 64 между кв.11 и кв.12 и улица „Петър Берон“ от ОТ 127 до ОТ 134 между кв.65 – 13 и кв.10-11, с.Микрево“ – подобект № 5 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Баба Тонка“ от ОТ 12 до ОТ 111 между кв.58 и кв.67 и улица „Екзарх Антим“ I от ОТ 111 до ОТ 194 между кв.58 и кв.61, 62 и 60, с.Микрево“ – подобект № 6 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Хан Омуртаг“ от ОТ 17 до ОТ 12 между кв.58 и кв.59, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 356 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0022 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2020-0008 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: Благоустрояване на площад в с. Старо Оряхово; Обособена позиция 2: Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Армейски в гр. Долни чифлик.
Прогнозна стойност: BGN 286 923,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0036 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ.”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 073 987,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0273 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Строителен ремонт на помещения на лаборатория „Измерване на йонизиращи лъчения“ към отдел „Метрологично осигуряване“
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0032 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕМОНТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ“, ГР. ЛОМ, УЛ. ПРИЗРЕН, №31, ВХ. Г, АП. 5-6“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕМОНТ НА ДСХ И ДПЛД“ С. ДОБРИ ДОЛ, ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 76 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0042 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за студентско общежитие блок № 2 на Технически университет – София“
Прогнозна стойност: BGN 5 050 954,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0008 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуваща сграда за обособяване на туристически информационен център в УПИ I, кв. 30, с. Попови ливади“
Прогнозна стойност: BGN 56 503,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0054 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-1.019-0006 „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на узязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“
Прогнозна стойност: BGN 676 739,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0013 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от ул. „Любен Каравелов“ от ОК 394 през ОК 395 и път с идентификатор 20184.41.253 по Кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Две могили „
Прогнозна стойност: BGN 45 230,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2020-0005 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Авариен ремонт на част от покрив и лаборатория на Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Прогнозна стойност: BGN 269 254,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0030 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Панайот Волов“ гр. Шумен, обхващащ ПИ № 83510.665.31, ПИ № 83510.665.32 и ПИ № 83510.665.33 по КК на гр. Шумен – Етап 1: „Тренировъчна зала и тренировъчно игрище“ в ПИ № 83510.665.31 по КК на гр. Шумен”
Прогнозна стойност: BGN 2 462 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2020-0002 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: „Изграждане на временно защитно съоръжение на археологическите структури на обект „Източна могила“, разположена до с. Караново, общ. Нова Загора”
Прогнозна стойност: BGN 173 487,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0015 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на гаражна клетка и сграда №37 – химическа работилница във военно формирование 34960 – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2020-0010 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР за възстановяване на пътна настилка на улици в с. Камен, община Стражица
Прогнозна стойност: BGN 177 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2020-0007 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: «Избор на изпълнител за СМР на обект: „Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, в участъка от км 3+200до км 6+200 /Шиачка махала откл. за Раково/, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+300 до км 4+500 и от км 0+100 до км 1+1200, Обособена позиция 2: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+200 до км 6+200»
Прогнозна стойност: BGN 58 332,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0028 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежите на гр. Приморско; гр. Китен; гр. Царево; с. Лозенец; гр. Созопол и гр. Черноморец.
Прогнозна стойност: BGN 44 934 465,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01986-2020-0002 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на скатен покрив с керемиди в СУ „Христо Смирненски“ село Кочан, общ. Сатовча
Прогнозна стойност: BGN 113 729,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03420-2020-0002 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ Предмет на ОП: ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО на Дом 2 Почивна база „Слънчев бряг‘‘ на Министерски съвет в к.к. „Сл. бряг“ , общ. Несебър – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 233 547,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0023 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VІІ – озеленяване, кв. 65 по ПУП на с. Стряма“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0003-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 36 070,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0022 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ ІІ 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0005-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 132 992,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0021 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ ХІХ – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0002-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 91 119,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0015 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на обекти „Ремонт военен паметник, с.Неофит Рилски“, „Ремонт военен паметник, с.Невша“ и „Ремонт военен паметник, с.Доброплодно“, община Ветрино
Прогнозна стойност: BGN 7089,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2020-0005 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Допълнително водоснабдяване с.Четирци, община Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 77 882,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0009 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02869-2020-0001 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на дейностите по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Инженеринг за преустройство, реконструкция и основен ремонт на Административна, делова сграда в Общежитие за нуждите на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ гр.Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 649 437,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2020-0004 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Ремонтни работи на съоръжения от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 55 315,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0015 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ЦДГ „Калина Малина“ – гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 24 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0048 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на трибуни на мини футболно игрище с изкуствена настилка в град Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN 96 380,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на 

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0013 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически структури под защитен насип“ в рамките на изпълнение на проект № ROBG-407 – „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“
Прогнозна стойност: BGN 942 011,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0039 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. „Васил Левски“ №332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. „Христо Ботев“ №105 и 107 и ул. „Тома Хитров“ №23“
Прогнозна стойност: BGN 1 184 174,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0027 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на вертикална източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-1“
Прогнозна стойност: BGN 530 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0055 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел „Сердика“ 10/10 kV, реф. № РРС 20-094
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2020-0008 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 5“
Прогнозна стойност: BGN 424 961,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2020-0002 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Текущ ремонт и поддържане на улици в Община Борово”
Прогнозна стойност: BGN 285 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0022 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за Изграждане на спортна площадка и паркинг в УПИ III и УПИ IV, кв.143, по ПУП на гр. Павликени, Община Павликени
Прогнозна стойност: BGN 88 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2020-0001 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕНА НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ-гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 16:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2020-0002 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в поземлен имот № 009025 с ЕКАТТЕ 75232 по КККР на с. Уши, Община Трекляно“.
Прогнозна стойност: BGN 150 219,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0014 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на хранилище №14 във военно формирование (в.ф.) 32020-Варна.
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0012 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на рейдови пост във военно формирование ( в.ф.) 32140 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0011 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на хранилище №20 във военно формирование (в.ф.) 32020 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00610-2020-0016 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: Ремонт в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0045 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 674 107,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2020-0023 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2020/2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0023 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2020-0014 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КМЕТСТВО В С.ДРЯНОВО, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 16 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2020-0004 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на 58 ОУ „Сергей Румянцев“ на територията на СО-район „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 259 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2020-0006

Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”
Прогнозна стойност: BGN 999 289,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 0:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0027 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Поддържане, ремонт и профилактика на улични осветителни уредби на територията на гр. Шумен и селищата на общината“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0011 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, жк. „Хаджи Димитър“, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.6060.1066., кв.28А, гр. София, община Столична, област София“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2020-0022 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на два броя покриви с подмяна на покривно покритие на затвор гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0005 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДА № 13 ЩАБ, ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 77 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2020-0017 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на населени места на територията на Община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 1 882 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2020-0003 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Аварийно отводняване на част от прилежащите имоти на ул. „Гайтанци”, кв. „Факултета“, район „Красна поляна“ (II-ри етап)
Прогнозна стойност: BGN 73 401,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01835-2020-0001 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ Предмет на ОП: Асфалтиране на площи в източната част на двора ,възстановяване на зелени площи и изграждане на ограда на двора на Софийска професионална гимназия „Джон Атанасов“ гр.София
Прогнозна стойност: BGN 269 384,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00021-2020-0007 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: Ремонт на сграда „Стара рейдова кула“, находяща се на адрес: гр. Бургас, Пристанище Бургас, Терминал 2А, с идентификатор 07079.618.1088.29 съгласно КККР, актувана с Акт за частна държавна собственост № 9780/07.02.2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 167 256,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01983-2020-0002 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ“ Предмет на ОП: „Ремонт на две учебни работилници и на един учебен кабинет в ПГСС „Земя“, гр. Провадия по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Прогнозна стойност: BGN 30 249,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03937-2020-0001 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – гр. Горна Оряховица”
Прогнозна стойност: BGN 79 643,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00032-2020-0005 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПОМЕЩАВАТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И ОБЛАСТНИТЕ ОТДЕЛИ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 1 081 935,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0026 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 – продължение на бул. Симеон Велики, землище на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 1 757 577,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0005 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01401-2020-0006 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за обект: Студентско общежитие бл.32 на „Висше училище по телекомуникации и пощи“.
Прогнозна стойност: BGN 706 171,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2020-0011 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 69 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0056 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0004 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 145 377,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2020-0006 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №47 – Битов корпус
Прогнозна стойност: BGN 135 038,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2020-0006 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за осъществяване на строително – монтажни работи на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна“, находящ се в ПИ 07598.82.13. по КК на гр. Бяла, област Варна“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Изпълнение на СМР на етап Техническа рекултивация Обособена позиция 2 – Изпълнение на дейности по Биологична рекултивация
Прогнозна стойност: BGN 1 316 559,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2020-0011 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на администрацията на Министерски съвет
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2020-0003 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали ”, която включва 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 507 576,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0027 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат; гр. Айтос и Деривация Камчия-Юг.
Прогнозна стойност: BGN 23 080 220,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0043 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки на територията на Община Перник, по две обособени позиции: За обособена позиция №1: „Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево“, Община Перник. За обособена позиция №2: „Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0026 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Бургас – Запад; кв. Сарафово, гр. Бургас и участък от деривация Камчия-Север при с. Рудник.
Прогнозна стойност: BGN 48 768 511,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0033 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в град Ардино, община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 30 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0020 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Текущи ремонти на детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции“: Обособена позиция 1: Текущи ремонти на Детска градина „Снежанка“, гр. Велики Преслав, Детска градина „Първи юни“, с . Кочово и Детска градина „Снежанка“, с. Троица Обособена позиция 2: Текущи ремонти на Детска градина „Детелина“, с. Миланово, Детска градина „Славейче“, с. Драгоево и Детска градина „Червена шапчица“, с. Златар.“
Прогнозна стойност: BGN 27 932,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0011 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 269 991,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0058 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив сграда на отдел „Повдигателни съоръжения и съдове под налягане – БУ Пловдив“, реф.№ 20ИП-Т50А043
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0055 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец”, гр. Велико Търново“ – УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 192 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0010 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Укрепване на срутище на път от четвъртокласната пътна мрежа за с. Павелско при о.т. 488 и о.т. 489, община Чепеларе”
Прогнозна стойност: BGN 218 148,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0132 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 0:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2020-0013 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПРОЕКТ: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МБАЛ – ТУТРАКАН – КОРПУС ЗАПАДЕН И КОРПУС ЦЕНТРАЛЕН, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ.„ТРАНСМАРИСКА“ №101, ГР. ТУТРАКАН, ОБЛ. СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 269 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04987-2020-0001 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на електрическата и отоплителната инсталация и подмяна на дограма – врати на учебни кабинети и прозорци в сутерена на Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ – гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 139 433,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0265 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности за нуждите на Управление И и КТ, Отдел ИС и КТ
Прогнозна стойност: BGN 57 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0032 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНФРАСТРУКТУРА В МЕСТНОСТТА „ПОД СЕЛОТО“, ГР.АСЕНОВГРАД – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА I-ВИ ЕТАП.
Прогнозна стойност: BGN 64 458,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2020-0001 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности в сгради собственост на НХА
Прогнозна стойност: BGN 686 566,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0031 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в селата Мулдава и Долнослав”
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0022 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО БАНЯ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПО ПЛАНА ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 94 166,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0018 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”
Прогнозна стойност: BGN 48 542,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0052 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 – Девенe – Чирен – /II – 15/, община Враца“
Прогнозна стойност: BGN 4 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0017 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”
Прогнозна стойност: BGN 48 542,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2020-0011 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 9 461 765,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2020-0010 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Почистване и обработка на съществуващи подови мозаечни настилки, ремонтни и възстановителни работи в зали, фоайета и коридори в сграда на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 147 706,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2020-0013 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КМЕТСТВО В С.ДРЯНОВО, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 16 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02550-2020-0001 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ“ Предмет на ОП: Ремонт на санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли в сградата на работилниците, включително и ремонт на стоманобетонно стълбище и поставяне на външно парково осветление на ПГ „Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград.
Прогнозна стойност: BGN 154 361,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2020-0005 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО ПОДОБЕКТИ“
Прогнозна стойност: BGN 382 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0108 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 2400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00971-2020-0005

Дата на публикуване: 10.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”
Прогнозна стойност: BGN 999 289,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 0:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0008 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Изграждане на двуетажна пристройка за четири групи към съществуваща сграда на ДГ №88 „Детски рай“, направа на топлоизолация на съществуващата сграда на детската градина и обновяване на дворното пространство
Прогнозна стойност: BGN 2 841 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0041 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: „Остъкляване на галерия в сградата на МВнР с адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Алфред Нобел“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2020-0009 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТЪК, ПОДКОПАН ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ НА ПЪТ VID 1003 /III-102, БЕЛА-БЕЛОГРАДЧИК/ – ГРАНИЦА (ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК-ГАРА ОРЕШЕЦ ) – МЕДОВНИЦА – /I-1/, ОТ КМ 2+400 ДО КМ 13+500
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0130 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по изготвен проект за „Реконструкция на масивна плътна ограда по данни от заснемане“ в имот УПИ ІV – „за обществено обслужване“, в част от ПИ с индетификатор 68134.405.170, кв. 504, ГГЦ-Зона „А-север“, с административен адрес ул. „Париж“ №1, район „Оборище“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 49 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2020-0012 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Извършване на СМР за проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МБАЛ- Тутракан – корпус западен и корпус централен, находяща се на ул.„Трансмариска“ №101 по две ОП “
Прогнозна стойност: BGN 269 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2020-0006 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ.43, ПО ПЛАНА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2020-0009 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Аварийно възстановяване на преливника и бързотока на язовир „Долно Ботево“ с.Долно Ботево, община Стамболово, област Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 559 202,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0020 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 10 936,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2020-0015 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в с. Чорбаджийско, община Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 152 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04335-2020-0001 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ-С.КУНИНО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, С. КУНИНО, ОБЩ. РОМАН“
Прогнозна стойност: BGN 91 125,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0029 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 324 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0016 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на улични водопроводи АЦ ф125, 100, 80 и 60 с ПЕВП ф140, 110 и 90 по ул. „Г. С. Раковски“, с. Червена Вода, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 226 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0060 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ел.проводи СН и НН в рудник „Трояново-1“, село Трояново
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0051 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности по покрива и фасадна арка на ГНХ“Борис Георгиев,ул. „Любен Каравелов“ №1, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 124 980,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0041 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 25 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0041 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Реконструкция водопроводна мрежа ул.“Палма“, гр.Перник“
Прогнозна стойност: BGN 121 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0076 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на детска градина ”МОРСКО КОНЧЕ” филиал на ДГ”РАКОВИНА” В УПИ I, КВ.7, К-С”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 603 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0025 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия с десет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 183 413,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0003 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 56 440,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 02314-2020-0006 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА Предмет на ОП: „Извършване на СМР в Експериментална лаборатория по квантова комуникация на ЦК КВАЗАР, на територията на ИР-БАН“
Прогнозна стойност: BGN 181 819,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0015 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА УЛ.ЧЕРКОВНА В СЕЛО ХЕРАКОВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0014 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛ.“ЛИПА“, “БЪЛГАРЧЕ“ , “МОМИНА СЪЛЗА“ И „АКАЦИЯ“ В С.ХРАБЪРСКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2020-0005 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №11 – Склад
Прогнозна стойност: BGN 143 894,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2020-0022 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. В. Алексиев, гр. Генерал Тошево“ – II етап
Прогнозна стойност: BGN 155 208,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04850-2020-0001 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на „Спортна площадка за мини футбол 22/40м с изкуствена трева и осветление“ в ОУ “ Димитър Талев“с. Хвостяне, УПИ I, кв.1 по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 75 517,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0019 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0026 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ ОТ ГРАДСКАТА СРЕДА НА ПЛЕВЕН, РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на улица ,,Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. ,,Втора задгарова“, гр. Плевен“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реконструкция на пътен надлез за ж.к. „Сторгозия“, гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 3 071 004,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2020-0007 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: Основен ремонт на помещенията на Първо хирургично отделение
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2020-0041 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда-високо застрояване и подземни гаражи в УПИ XI-614, кв.19, м. „Надежда 1а“, СО-р-н „Надежда“, бул. “Ломско шосе” №47, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 227 441,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0003 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 – УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ ВЪВ ВР № 1536 НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 410 031,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0018 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоарни настилки по ул. Люлин планина, гр. Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 35 000,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0006 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по фасада и подмяна на дограма на Учебен корпус А“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 612 718,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00403-2020-0011 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „2-Реконструкция на заседателна зала и спомагателно помещение в сграда на НСИ – гр. София, ул. „Панайот Волов № 2“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0009 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на покривна конструкция и фасада на хранилище №1 и №21 във в.ф.26420 Росен ”
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0005 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради № 42 „Лабораторен корпус на ТБР”, №43 „Топла връзка” и № 44 „Учебен корпус за извършване на практически занятия и научноизследователска дейност” на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на п

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0104 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реновиране на сгради №1 и №8, част от ООА – с. Невестино, собственост на НОИ
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01111-2020-0005 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА“НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – СОФИЯ Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на ИПАЗР „Никола Пушкаров““
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0048 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: “ Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна „: Етап I : “ Ремонт и благоустрояване в сектор „Хищници“, зона “ Големи котки “ / лъвове и тигри/ “
Прогнозна стойност: BGN 360 842,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2020-0010 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Реализиране на проект за обект: „Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към кв.9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска” по две обособени позиции.”
Прогнозна стойност: BGN 407 025,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0024 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия в кв. 59/V по плана на гр. Провадия – етап 2
Прогнозна стойност: BGN 324 941,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0030 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „АРДА“, УЛ. „БАТАК“ И УЛ. „СОФРОН МИХАЙЛОВ“, ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 235 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2020-0002 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село и с. Флорентин, общ. Ново село“
Прогнозна стойност: BGN 513 424,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 7:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0010 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0033 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Авариен ремонт на първи етаж на сградата на бивш дом «Димчо Дебелянов» за преместване на кухнята на социалния патронаж
Прогнозна стойност: BGN 27 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2020-0003 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – град Русе“
Прогнозна стойност: BGN 72 203,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0030 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 443 627,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0129 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 – детска ясла № 45 – район Лозенец и Обособена позиция №2 – детска ясла № 46 – район Лозенец
Прогнозна стойност: BGN 5 921 550,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0128 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 – детска ясла № 41 – район Люлин и Обособена позиция №2 – детска ясла № 51 – район Красна поляна
Прогнозна стойност: BGN 7 401 589,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0127 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 – детска ясла № 23 – район Лозенец и Обособена позиция №2 – детска ясла № 21 – район Триадица
Прогнозна стойност: BGN 5 406 470,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0022 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения в сградата на ЦПРЛ – ОДК – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 8139,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2020-0008 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт – рехабилитация на участък от ул.“Захари Стоянов“ в участъка от О.Т.209 през О.Т.208, 323, 186, 185а до О.Т. 165 в гр. Ботевград“.
Прогнозна стойност: BGN 182 080,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0021 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) по проект BG16RFOP001-1.015-0005-C01 „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. “
Прогнозна стойност: BGN 1 496 230,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0257 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на находяща се в близост до склад 104 подпорна стена и насипа зад нея
Прогнозна стойност: BGN 184 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0054 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ „Алеко“ и ниските етажи на централата
Прогнозна стойност: BGN 99 665,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0023 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции, по проект BG16RFOP001-1.024-0005-C01 „Изграждане на социални жилища“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 908 606,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0051 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“
Прогнозна стойност: BGN 325 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2020-0006 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Външен и вътрешен ремонт на общинска сграда – културен дом в с. Балша, район „Нови Искър“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 60 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0023 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по одобрен проект на ул. „Генерал Радецки“, гр. Шумен, в участъка от ул. „Самара“ до ул. „Средна гора“
Прогнозна стойност: BGN 651 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2020-0010 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И РЕМОНТ НА ОГРАДА В КСУ „АХИНОРА“ – С. ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ И РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. КАРНОБАТ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 196 966,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0010 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД Р. НОВАЧИЦА, ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛ. „РУСАЛЯ“ И УЛ. „ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 163 423,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0013 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.“ ХРИСТО СТЕФАНОВ“, В С.ПОЖАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0009 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Отстраняване на неработеща и компрометирана подземна сградна канализация и свързано с нея укрепване на провиснала плоча на втори етаж и основите на ДГ № 30 „Радецки“, Столична община – район „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 115 516,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0017 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: Улична мрежа на част от улица „Васил Левски“ от о.т.688 до о.т. 392 – 60 м. в гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 62 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2020-0008 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на община Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 242 766,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2020-0007 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СТОЛОВА КЪМ КМЕТСТВО С. ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 23 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0077 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда – текущ ремонт на административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпмагане“ – Троян, находяща се в гр. Троян, ул. „Д-р Спас Бояджиев“ № 10
Прогнозна стойност: BGN 3933,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 18:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0011 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици по населени места на територията на Община Руен
Прогнозна стойност: BGN 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0012 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици с.Неофит Рилски, община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0056 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0124 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на въздушни задвижвания с електрически задвижвания на разединители 31,5 kV, подмяна на разединители 110 kV, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за ремонт на сградите за ЗРУ 31,5 kV в подстанция „Столник“ и подстанция „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 3 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2020-0019 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“
Прогнозна стойност: BGN 872 759,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0038 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ по проект BG16M1OP002-2.010-0042-C01 „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 227 552,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2020-0017 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. „Пейо Яворов“ – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 272 до ос.т. 689 – с дължина 360 метра“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0075 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РУСЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №19.
Прогнозна стойност: BGN 35 726,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 17:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2020-0021 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗГРАЖДАНЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 5 ВЪЗРАЖДАНЕ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ВРЕМЕННИ ТОАЛЕТНИ В С.ПРАВЕНЦИ И С. СЕЧИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 82 083,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0016 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 194 423,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален  номер на поръчката: 05545-2020-0002 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ЦАТИП В.Ф. 26940 Предмет на ОП: 2352 / Преустройство и газоснабдяване с компресиран природен газ на отоплителна централа ( обект Б-63 ) ЦАТИП – в.ф.26940, Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 1 113 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0049 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт улици в с.Капитан Андреево”
Прогнозна стойност: BGN 63 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0022 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонти работи в сгради общинска собственост‘‘
Прогнозна стойност: BGN 49 530,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0024 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Ремонт на общинска пътна мрежа през 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06000-2020-0001 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-1864“ гр. ТЪРГОВИЩЕ НЧ Предмет на ОП: „Ремонт на концертната зала на Образцово народно читалище „Напредък-1864“, гр. Търговище с цел преодоляване на последиците от възникнал пожар“
Прогнозна стойност: BGN 148 846,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0009 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИССТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН – ПОДОБЕКТ: УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР‘ (КЛОН 2) СЕЛО ВЪРБЯНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 45 722,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0015 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА ОБЕКТ: „БЕТОНОВА НАСТИЛКА В КВ. 105, ГР. ИСКЪР“
Прогнозна стойност: BGN 2894,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2020-0005 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В С. АНЕВО, ОБЩИНА СОПОТ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Прогнозна стойност: BGN 378 969,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 11:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2020-0096 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-ремонтни работи на инвалидната рампа към административната сграда на РЗОК-Враца”
Прогнозна стойност: BGN 8833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0045 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на спортни обекти в община Костенец“ обособена в 2 позиции
Прогнозна стойност: BGN 121 047,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0008 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ“
Прогнозна стойност: BGN 80 008,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0034 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Основен ремонт с преустройство на блок Г на Поликлиника в гр. Троян в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в община Троян; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян.
Прогнозна стойност: BGN 824 969,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0015 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на водопровод Ø60 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм по ул. „Плиска“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе; Реконструкция на водопроводи Ø80 мм и Ø 125 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм и Ø140 мм по ул. „Преслав“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0028 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2”
Прогнозна стойност: BGN 1 975 074,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2020-0003 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДКЦ – ПОЛИКЛИНИКА, ГР. КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 734 411,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0006 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ: 1.1 Ул. „Тодор Пеев“ и ул.„Опълченска“, 1.2. ул. „9-ти септември“ и 1.3. ул. „Максим Горки“
Прогнозна стойност: BGN 434 083,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0005 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Корекция на коритото на р.Ябланица, гр.Етрополе в определени участъци“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „СМР на подучастък I.3 – L=58 м – участък: от 3,5 м след ПРОФИЛ 30 до 5,9 м преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката)“ Обособена позиция 2: „СМР на подучастък I.4 – L=48 м – участък: от 5,9 м преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката) до о.т. 424 /ул. “Млада Гвардия”/“
Прогнозна стойност: BGN 633 751,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2020-0023 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 7 246 295,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0008 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2020-0002 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2020 – 2021 ГОДИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2020-0007 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в землището на Община Копривщица”
Прогнозна стойност: BGN 503 491,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0106-С01 от 13.05.2019г.
Прогнозна стойност: BGN 88 518,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на фасада на сградата на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0044 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала „Васил Левски“, гр. Пазарджик – строително монтажни работи по покрив и фасади“
Прогнозна стойност: BGN 106 343,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0053 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Подобряване и реновиране на стол с кухненски блок, бюфет на партерен етаж в жилищна сграда на ул. „Генерал Гурко“ № 76 – МВР, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2020-0004 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА «ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА АНТОН, ФИНАНСИРАН ПО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 187 570,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 170 948,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0020 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква“
Прогнозна стойност: BGN 566 679,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0014 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 205 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I гр. Червен бряг, обл. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 416 883,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2020-0027 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление“
Прогнозна стойност: BGN 760 401,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0084 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Направа на скеле и подмяна на изолация при изпълнение на ремонтни дейности по сгради, тръбопроводи и естакади в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 11 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2020-0092 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи в сградата на РЗОК-Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 4833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02896-2020-0002 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ОБУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Прогнозна стойност: BGN 17 792,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2020-0007 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 696 325,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2020-0008 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01986-2020-0001 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на скатен покрив с керемиди в СУ „Христо Смирненски“ село Кочан, общ. Сатовч
Прогнозна стойност: BGN 113 729,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с об

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0048 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Кметство с. Пъстрогор, общ. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 8333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0028 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена, укрепване част от ул. „Странджа”, гр. Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2020-0008 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0019 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ Карнобат“.
Прогнозна стойност: BGN 11 404 148,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05239-2020-0002 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, Община Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 154 319,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0013 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ПОДМЯНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ И ЧАСТ ОТ УЛ. „РИЛА“, ГР. САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 63 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0019 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР/СРР на обект „Ремонт на покрив на работилница БКД в гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2020-0008 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Подобряване на уличните настилки на населените места в община Айтос по две обособени позиции: обособена позиция № 1: Улица № 3 в с. Поляново обособена позиция № 2: Улици № 6 и № 7 в с. Малка поляна
Прогнозна стойност: BGN 279 535,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0051 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на укрепителни и ремонтни работи на сграда – склад и канцеларии с идентификатор 68134.1200.381.53 по ККР в ЦСБ на МВР, гр. София, р-н „Илинден“, м. „Захарна фабрика“, област София, община Столична
Прогнозна стойност: BGN 161 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0008 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0013 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на западна фасада на сградата на Общинска администрация-Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2020-0016 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 59 348,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0027 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, КВ.ДОЛНИ ВОДЕН, ГР.АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 391 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0031 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по безопасност на движението – хоризонтална маркировка на уличната мрежа на териториятна на град Троян“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0019 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен “ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 768 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2020-0018 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: СОНДАЖНО ХИДРОГЕОЛОЖКО ИНЖЕНЕРИНГОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БИСТРИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 646 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2020-0002 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на авариен ремонт на покрив на Спортен комплекс на ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Прогнозна стойност: BGN 585 550,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0121 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0021 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви и покривни покрития на общински обекти“
Прогнозна стойност: BGN 38 347,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2020-0016 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от водохващане „Кутревите блата“ до съществуващо водохващане „Илистен“ село Рибново, община Гърмен ”
Прогнозна стойност: BGN 60 122,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0013 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорна стена на улица „Родопи“ гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 265 395,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0012 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорна стена на улица „Илинден“ гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 254 178,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0011 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица „Христо Смирненски“ гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 261 673,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05133-2020-0002 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 117 „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Ремонтно възстановителни работи на сградата на ДГ № 117 “ Надежда“ .Конструктивно укрепване на тераси на кота 0,00 и английски дворове.
Прогнозна стойност: BGN 92 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0056 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на тръбопроводни системи към абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 66 261,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01401-2020-0004 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за реализация на енергоспестяващи мерки на Учебен блок на „Висше училище по телекомуникации и пощи”.
Прогнозна стойност: BGN 516 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0025 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В Ж.К. „ЗОРНИЦА”, ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 226 505,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0012 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 298 703,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0017 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР по ул. „Илия Р.Блъсков“ от ОК 186 до ОК 187 ( част пътна – асфалтиране и др.)
Прогнозна стойност: BGN 51 758,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0036 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на ул. №1, с. Люлин, Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2020-0008 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа – с. Живково, Община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 3 554 611,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03179-2020-0002 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: ОБЕКТ: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УПИ I-училище /ПИ с идент. 36498.502.1006/, кв. 78 по УП и КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив „
Прогнозна стойност: BGN 154 502,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01220-2020-0004 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Неотложен авариен ремонт на покриви на сгради на ВСУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрива на административна сграда блок 1 и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на студентско общежитие блок 5
Прогнозна стойност: BGN 94 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 16:30 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0066 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Кнежа, находяща се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 95, ет. 2”
Прогнозна стойност: BGN 13 434,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0012 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ОУ „Д.Н.Матевски” в гр. Меричлери, община Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 122 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0036 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „СБАЛПФЗ – Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 37 142,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0016 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи“, с. Миланово, общ. Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 14 623,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2020-0014 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“
Прогнозна стойност: BGN 166 880,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0013 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „Гео Милев” от о.т. 283 до о.т.295, гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 359 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0011 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на топла връзка и зала „Гроссето“ в сградата на Общинска администрация-Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 64 551,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0003 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща топла кухня в допълнителна яслена група към ДГ №138 „Приятели“, кв. „Обеля“, район „Връбница“
Прогнозна стойност: BGN 300 619,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0022 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр.Шипка, УПИ IV-740, кв.34 и ремонт на покрив“
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2020-0011 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“.
Прогнозна стойност: BGN 113 303,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0019 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на общински обекти“
Прогнозна стойност: BGN 25 969,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0009 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. МЪРЧЕВО, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ХII, КВ. 36, ПО ПЛАНА НА С. МЪРЧЕВО, ОБЛАСТ МОНТАНА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 113 016,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0240 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Кабелно електрозахранване на зарядна станция за електрически автомобили на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 02594-2020-0001 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ГР. СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда за образование с идентификатор 68850.514.330.13 и обособяване на Кабинет „Пoдготвителна група“ и Кабинет „Професионална подготовка“ за нуждите на ЦСОП – гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 110 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2020-0006 Дата на публикуване: 19.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ДГ „Лиляна Димитрова” град Маджарово
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01546-2020-0005 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на работен проект: „Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“
Прогнозна стойност: BGN 2 073 276,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2020-0007 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.92.40“
Прогнозна стойност: BGN 348 929,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид н

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2020-0092 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на подмяна на амортизирана дограма в административна сграда на ТД на НАП ГДО”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0010 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно възстановителни работи по възстановяване и укрепване на улица от от.105 до от.12 за гробищен парк и махала “Газянци“ с. Брежани, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 265 183,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0237 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на амортизирани участъци от магистрални топлопроводи на топлоснабдителната система на гр. Козлодуй в участъци: Северна магистрала от К13А-5 до К13А-6, Южна магистрала от К16-6 до К16-8 и трета главна магистрала от К18 до К21 и до К20-1
Прогнозна стойност: BGN 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0068 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 232 606,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0078 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 64 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0053 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София и София област“, реф. № РРС 20-076
Прогнозна стойност: BGN 3 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2020-0010 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2020 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим
Прогнозна стойност: BGN 33 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0026 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0003 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци.
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0080 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Полагане на усилена армировка в район охладителна кула
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2020-0024 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Текуща поддръжка на строителна част на сгуроотвал „Искрица“.
Прогнозна стойност: BGN 3 440 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2020-0007 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Път Златоград- Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0233 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на разширение към сграда на група „Входящ контрол“ и ремонт на помещения в сградите на Управление „Търговско“ и група „Входящ контрол“
Прогнозна стойност: BGN 172 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0048 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Наем на спомагателна механизация с оператор – наем на автогрейдер
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0034 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на уличното осветление на територията на Община Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 25 339,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2020-0002 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците от км. 0+000 до км. 7+269.07“- Етап Първи – от км 1+700м. до 2+500м. с обща дължина на етапа 800 л.м.
Прогнозна стойност: BGN 207 757,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2020-0008 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище „Христо Ботев“, село Баните, област Смолян”
Прогнозна стойност: BGN 203 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0026 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена, ограда, вертикална планировка, озеленяване и осветление в поземлен имот обслужващ Административна сграда в гр. Лом“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2020-0013 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изграждане на довеждащ път и площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит”
Прогнозна стойност: BGN 166 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0018 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: “Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 108 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0063 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“
Прогнозна стойност: BGN 42 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0029 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Ремонтни дейности на социални услуги – отдел „ОЗСПС“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 105 083,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0017 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Кубрат“ по особени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на улици на територията на селата Беловец, Медовене, Савин, Севар, Сеслав“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на улици на територията на селата Горичево, Задруга, Мъдрево, Тертер, Точилари“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на улици на територията на селата Бисерци, Божурово, Каменово, Равно, Юпер, Звънарци““
Прогнозна стойност: BGN 497 585,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0017 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО“
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0043 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изграждане на автобусни спирки на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0003 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 269 967,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0038 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд управляван от МВнР на територията на страната“”
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0008 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци – II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
Прогнозна стойност: BGN 623 529,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0016 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: СМР на обект: „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен
Прогнозна стойност: BGN 157 696,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02266-2020-0001 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: “Ремонт на покрив на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 87 266,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04615-2020-0001 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с изграждането на спортна площадка /20х40м./ с изкуствена трева и осветление в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Брезница”
Прогнозна стойност: BGN 134 036,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0018 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „СНАВР по възстановяване покрив на сграда НУ „Антон Иванов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 184 966,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04209-2020-0001 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕ РС – АРДИНО“ ГРАД АРДИНО
Прогнозна стойност: BGN 9415,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0025 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Обследване и рехабилитация на канализационна мрежа в тила от 6-то до 9-то корабни места – терминал „Бургас изток -1“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00521-2020-0010 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Послеродово отделение на Родилна клиника.
Прогнозна стойност: BGN 645 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0015 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0005 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0116 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по изграждане/ реконструкция на сграда, находяща се в гр. София, район „Възраждане“, ул. Пиротска №117
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2020-0009 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на улична мрежа в с.Меляне, с. Дълги Дел, с. Каменна Рикса, Община Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 359,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0006 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: Пряко договаряне с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня
Прогнозна стойност: BGN 497 123,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2020-0002 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДКЦ – ПОЛИКЛИНИКА, ГР. КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 734 411,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2020-0008 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Предмет на ОП: „СМР на обект: “Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.052-0001-С01 от 13.07.2020 г. за проект: “Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.“ по Mярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за „ВОМР“ на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 261 257,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2020-0041 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на северна водна магистрала в участъка между колона 19 и колона 20 в ТЕЦ „Русе – Изток“ и изграждане на портал и пътна връзка с общинската пътна мрежа, по Техническо задание и проект
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0030 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: “Изграждане и реконструкция на улично осветление и канална кабелна мрежа при пътна връзка между път II-35 и път III-357 в гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 66 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01111-2020-0004 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА“НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – СОФИЯ Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на ИПАЗР „Никола Пушкаров”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2020, 16:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2020-0017 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обособяване на обект „Иновативен дигитален център на Министерството на образованието и науката за поддържаща и продължаваща квалификация“ и осъществяване на авторски надзор
Прогнозна стойност: BGN 6 875 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0003 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2020-0002 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 445,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2020-0008 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за ,,Дунева махала,,
Прогнозна стойност: BGN 756 258,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0042 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Довършване на реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 2 553 856,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2020-0002 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 61 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2020-0015 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“
Прогнозна стойност: BGN 257 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2020-0019 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Преустройство и смяна на предназначението на сграда, предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип „Керамична фабрика“ към затвора гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 1 347 301,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0007 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА „ОРЕХОВО – МАЛЕВО – ХВОЙНА – ПАВЕЛСКО“
Прогнозна стойност: BGN 5 984 543,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2020-0005 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилнa жилищнa сградa “Дарина” в гр. Златоград
Прогнозна стойност: BGN 117 449,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2020-0013 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за обект: „Подмяна на главен и уличен водопровод по ул. „Младежка” гр. Костенец, община Костенец
Прогнозна стойност: BGN 153 685,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0010 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нов корпус за две яслени групи, две градински групи и физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 „Лютиче“ в УПИ ІІ-за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 3 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04355-2020-0001 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Поставяне на външна топлоизолация на част от учебната сграда на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“- гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 79 274,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0008 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0037 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МВнР С АДРЕС: СОФИЯ, КВ. БОЯНА, УЛ. „ВИТОШКО ЛАЛЕ“ № 16 – ДОМ №8““
Прогнозна стойност: BGN 414 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2020-0007 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“ във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмяра 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002-УЧИЛИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 444 390,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05526-2020-0001 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Гюешево“
Прогнозна стойност: BGN 57 665,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0022 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на довършителни СМР, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич“, за сграда с административен адрес бул. „Трети март“ №12”
Прогнозна стойност: BGN 301 161,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0012 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг „Проектиране, извършване на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Ремонт и възстановяване ограда на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман, общ. Драгоман
Прогнозна стойност: BGN 530 015,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0023 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО КЪМ ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК – ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ С МЕСТА ЗА ОТДИХ В КВ.126, УПИ II-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ЛОМ““
Прогнозна стойност: BGN 163 242,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05426-2020-0002 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „ГИП БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 210 131,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0043 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на спортно съоръжение в дворното място на ОУ „Отец Паисий“ в с. Тополово, община Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0026 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 230 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0017 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Общински приют за безстопанствени животни” в УПИ V, кв.19 по ПУП на гр. Павликени“.
Прогнозна стойност: BGN 333 759,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00985-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР на обект: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БРЕГОУКРЕПИТЕЛНА СТЕНА В ТИЛА НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – ЮГ
Прогнозна стойност: BGN 486 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 17:30 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0009 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за „Изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Божурище по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0007 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05434-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Калотина“
Прогнозна стойност: BGN 114 824,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0009 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, жк. „Хаджи Димитър“, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.6060.1066., кв.28А, гр. София, община Столична, област София“
Прогнозна стойност: BGN 82 353,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0004 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2020-0011 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „ОР НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 26 720,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично

 

Уникален номер на поръчката: 05505-2020-0001 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ СГРАДЕН ФОНД НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПЪРВОМАЙ – ПОКРИВ И КЛАСНИ СТАИ
Прогнозна стойност: BGN 222 031,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА

Предмет на ОП: Обект: Ремонт на общи части – санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли и вътрешна площадкова канализационна система, включително и подход към новите класни стаи за нуждите на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ гр.Клисура
Прогнозна стойност: BGN 166 367,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0014 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ.“ТРЕТА“ В С.КОЛАРЦИ- ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РАБОТИ“
Прогнозна стойност: BGN 11 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0021 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата в с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Сталийска махала”; Обособена позиция №2: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Замфир”; Обособена позиция №3: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Долно Линево”
Прогнозна стойност: BGN 174 324,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0060 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд на Агенция „Пътна инфраструктура“, в т.ч. и специализираните звена“
Прогнозна стойност: BGN 1 686 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0037 Дата на публикуване: 07.09.2020
Наименование на възложителя:ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01
Прогнозна стойност: BGN 167 415,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0118 Дата на публикуване: 07.09.2020
Наименование на възложителя:МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Изграждане на СОТ и видеонаблюдение в п/ст Ардино
Прогнозна стойност: BGN 37 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2020-0018 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Дренаж, Помпена станция и напорен тръбопровод до съществуваща канализация в гр. Пещера, в имот с идентификатор 56277.1.1461, представляващ публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица, местност „Копривец“ по плана на гр. Пещера.
Прогнозна стойност: BGN 167 365,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0111 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2020-0005 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ДГ „Лиляна Димитрова” град Маджарово
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01481-2020-0008 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Предмет на ОП: Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 1 073 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0017 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на ХГ „Проф. Илия Петров“ и на стол-1 към ОП „УСХПД“
Прогнозна стойност: BGN 66 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0006 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ“
Прогнозна стойност: BGN 80 008,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2020-0015 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА БЕЛИЦА

Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“, финансиран от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“
Прогнозна стойност: BGN 68 502,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2020-0008 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Реновиране на автомобилен подход на строеж: „Ремонт и оборудване на ЦНСТ в с. Богомилци, Община Самуил“ – Първи етап: „Изграждането на асансьор и необходимото към него техническо помещение, реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно от сградата на ЦНСТ, обновяване на алеята осигуряваща пешеходен достъп до сградата, както и настилката около самата сграда“
Прогнозна стойност: BGN 12 053,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2020-0006 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на строеж: „Основен ремонт на трасе на ски влек: изграждане на въжена линия тип „ПСВ-12”, система/инсталация/ за изкуствено заснежаване на пистата и мрежа и съоръжения за осветяване на трасето”.
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0014 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на водопровод Ø60 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм по ул. „Плиска“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе; Реконструкция на водопроводи Ø80 мм и Ø 125 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм и Ø140 мм по ул. „Преслав“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01680-2020-0001 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Реконструкция,оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Кирково“ на обект СУ“Н.Й.Вапцаров“ – с.Бенковски, община Кирково
Прогнозна стойност: BGN 70 027,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0023 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изработка и монтаж на стоманобетонови плочи тип „прелезен” на ІV-ти глух коловоз в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0050 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Изграждане и поддръжка на отоплителни къщички за уредби за повишаване на налягането, намиращи се във външни сгради
Прогнозна стойност: BGN 174 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02613-2020-0001 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт покрив и направа на дренаж на 6-ти корпус на сграда на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир“.
Прогнозна стойност: BGN 91 852,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0067 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“
Прогнозна стойност: BGN 7 013 785,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2020-0134 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по механизирана поддржъжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат
Прогнозна стойност: BGN 4992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2020-0003 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 358 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0042 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – Север““
Прогнозна стойност: BGN 331 741,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05906-2020-0001 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Предмет на ОП: ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦИ КЪМ ПГСС – с. СИТОВО
Прогнозна стойност: BGN 246 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0032 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Сграда за читалище“, УПИ І, кв.30, с .Катрище, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0031 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на Спортен комплекс „Осогово“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0108 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Развитие и разширяване на системата за ранно предупреждение на Столична община при наводнения
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2020-0005 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на довършителни СМР/СРР на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. „Витоша“ и ул. „Оборище“ в гр. Главиница, Подобект – „Прилежащи площи към Поликниника, тротоари на ул. „Оборище“, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр. Ботев“, в гр. Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 111 755,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2020-0008 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на канализация на гр. Куклен, подобект: канали с № 92, 92 а, 93, 98“
Прогнозна стойност: BGN 255 914,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0031 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Осигуряване на достъпна среда и оползотворяване на слънчева топлина за нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” гр. Ардино”
Прогнозна стойност: BGN 45 833,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0025 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0020 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ VI-площад, озеленяване в кв. 11 по плана на с. Ведраре, община Карлово“.
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0030 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 297 300,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04061-2020-0001 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДПН ГЕОРГИ АНГУШЕВ“ Предмет на ОП: Спешен ремонт на носещата конструкция и капандурите на Център за специална образователна подкрепа “ Проф. ДПН Георги Ангушев“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 75 444,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0014 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи по проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат по следните обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 353 972,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0022 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА БОРБА С РАЗЛИВИ“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0025 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД

Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМА – ВИСОКО ТЯЛО на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2020-0017 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – Нови пазар, чрез извършване на ремонтни дейности на помещенията”
Прогнозна стойност: BGN 41 662,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0008 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици по населени места чрез бетониране
Прогнозна стойност: BGN 242 563,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0020 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 1 468 007,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0002 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Изпитвателна лаборатория в отдел „Лабораторни дейности“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 238 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0007 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0228 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 465 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0039 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа за 2020 година
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0041 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к. „Здравец“, гр. Русе – II етап: Южна част
Прогнозна стойност: BGN 144 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0015 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: ВР 1013/Ремонт на покрив на сграда № 23, блок А и Б
Прогнозна стойност: BGN 114 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0013 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО“
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0055 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №173
Прогнозна стойност: BGN 49 386,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02441-2020-0002 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Предмет на ОП: „Неотложен основен ремонт на покрив и санитарени възли в сградата на Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0030 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР/СРР за осигуряване на достъпна среда и оползотворяване на слънчевата топлина за нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 45 833,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0016 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за Основен ремонт на пожарогасителна система /ПГС/ в Панорама „Плевенска епопея 1877”
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0041 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05239-2020-0001 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, Община Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 154 319,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0054 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево, находяща се в гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“№5А.
Прогнозна стойност: BGN 19 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0007 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“. По Обособени позиции: Обособена позиция 1: гр. Две могили – бул. „България”, кръстовището с ул. „Черно море” в гр. Две могили след ОК 208 през ОК 40 към ОК 39 – 1300 кв.м. Обособена позиция 2: с. Чилнов – улици „Преслав” и „Цар Калоян” от ОК 86 през ОК 61 към ОК 59 – 470 кв.м. Обособена позиция 3: с. Острица – ул. „Плиска” от ОК 102 до ОК 119- 540 кв. м.
Прогнозна стойност: BGN 61 833,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0003 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация, касаеща връзката между котелното помещение и малка сграда на 192 СУ „Христо Ботев“, с. Бистрица, Район Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0002 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Спешен авариен ремонт на пътното платно на ул.“Буйновско ждрело“ между спирка “Калфин дол“ и ул.“Полежан“, Район Панчарево.
Прогнозна стойност: BGN 41 074,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2020-0021 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на санитарни възли на първи, втори и трети етаж – административна сграда – ул. „Ген. Й. В. Гурко № 6″
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Направа на инфраструктура с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон и преасфалтиране на улици в Район „Тракия“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в първи и втори етаж на бивша училищна сграда с идентификатор 10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна, с административен адрес гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ 7”
Прогнозна стойност: BGN 151 696,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0019 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр.Шипка, УПИ IV-740, кв.34 и ремонт на покрив“
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0227 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатична система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 42 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05434-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Калотина“
Прогнозна стойност: BGN 114 824,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2020-0002 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“

Предмет на ОП: „Ремонт класни стаи за обособяване на STEM център „От природни към инженерни науки“ по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на 5-ти етаж в ПГТЕ „Хенри Форд“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 87 865,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0041 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) – по прекратени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 865 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2020-0001 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: Основен ремонт чрез асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в община Трекляно, със следните подобекти: Подобект 1: Асфалтиране на път село Злогош от км 0+000 до км 0+440, Подобект 2: Асфалтиране на път Киселица от км 0+000 до км 0+970 и Подобект 3:Асфалтиране на път в село Чешлянци от км 0+000 до 3+000
Прогнозна стойност: BGN 212 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0038 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)“
Прогнозна стойност: BGN 609 728,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0018 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0224 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Премахване на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 37798.505.295 в гр.Козлодуй (бивш имот на ОЦ), извозване на отпадъци и подравняване на терена
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0040 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 674 107,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0039 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 2 931 697,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0006 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0037 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на компресиран природен газ в ЛД София, район Подуяне в Хале № 3, Хале „Стругарно“, Хале „Подлокомотивен бандажен струг“ и Хале „Кантар“, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0011 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ТЕРВЕЛ В ПИ №72271.47.321 ПО КККР НА ГРАД ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 865 600,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0004 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0029 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие – 1898“, с. Орешак
Прогнозна стойност: BGN 354 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2020-0006 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя:

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

Предмет на ОП: Подмяна на част от водопроводната мрежа на територията на База II
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2020-0028 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 377 562,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0221 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Разширяване на открита тераса пред ресторанта на ПОК „Леденика“ и изграждане на защитно покритие
Прогнозна стойност: BGN 161 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00403-2020-0008 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Реконструкция на заседателна зала и спомагателно помещение в сграда на НСИ – гр. София, ул. „Панайот Волов № 2“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0021 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Ремонт настилка западно от Склад №1 във II-ри участък на Пристанищен терминал Русе – Запад“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0017 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕМОНТ ФАСАДА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, ГР. ЛОМ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕМОНТ ФАСАДА И ОГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА НА УЛ. „КАЙМАК ЧАЛАН“ №9“
Прогнозна стойност: BGN 37 656,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0002 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СКАТА ПОД ЖИЛИЩЕН БЛОК В КВ. 36 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” МЕЖДУ ОТ 160 И ОТ 161А ГР. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 413 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2020-0001 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на система за пожароизвестяване в детската градина на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05133-2020-0001 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 117 „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Ремонтно възстановителни работи на сградата ДГ № 117 „Надежда“. Конструктивно укрепване тераси на кота 0,00 и английски дворове.
Прогнозна стойност: BGN 92 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2020-0009 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И РЕМОНТ НА ОГРАДА В КСУ „АХИНОРА“ – С. ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ И РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. КАРНОБАТ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 196 996,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2020-0006 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в на територията на град Белоградчик”
Прогнозна стойност: BGN 118 575,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2020-0015 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на обект: „Площад-градина за отдих и сцена за обществени мероприятия“ – 1-ви етап, в УПИ V, кв.9 по плана с. Оселна, община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 57 296,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2020-0018 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Захари Хаджигюров”, гр. Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 351 110,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0012 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0009 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 343 045,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2020-0022 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи” в двете зони – зона за културно историческо наследство и зона за социализация на археологическия обект
Прогнозна стойност: BGN 5 959 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0008 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Реконструкция на тротоари на ул. „Ал. Стамболийски “ от о.т. 10 до о.т.370 финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 379 988,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0015 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Ремонтни работи в Комплекс за социални услуги – гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 47 677,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0032 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив ниска част АСБ „Момина клисура“, реф.№ 20РП-Т50А020
Прогнозна стойност: BGN 24 469,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0007 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция на довеждащ водопровод до напорен водоем за с. Баничан
Прогнозна стойност: BGN 470 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0002 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02182-2020-0001 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на зелена класна стая на открито в двора на НУ «П. Р. Славейков“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0007 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ по 3 Обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 239 954,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0040 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0039 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”, гр. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0038 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0037 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Седмочисленици“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0036 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Методий Драгинов“, с. Драгиново, общ. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0035 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0034 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0033 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по туризъм, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0032 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Иван Вазов“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0031 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0030 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Отец Паисий“, гр. Мадан“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2020-0017 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Основен ремонт на покриви на основна и помощна сгради на ПГ „Константин Фотинов”, гр. Самоков” .
Прогнозна стойност: BGN 204 047,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2020-0004 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2020-0006 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Извършване на строително- монтажни работи на обект: Благоустрояване на кв. 38б централа градска част с. Челопеч.
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0046 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 269 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0012 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР ул. “Букаците“ с. Осмар
Прогнозна стойност: BGN 58 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0009 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“ – Втори етап от проект Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дуранкулак, Община Шабла“
Прогнозна стойност: BGN 1 571 997,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0007 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2020-0011 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД

Предмет на ОП: Ремонт на покривната конструкция на Клиника по педиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0031 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за Изграждане на спортни площадки на територията на Община Перник, по две обособени позиции: За обособена позиция №1: „Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево“, Община Перник. За обособена позиция №2: „Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0067 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална зала с басейн, топла връзка, с прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка – Втори етап на обект „Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 426 775,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0102 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтно – строителни и монтажни дейности на сграда с местонахождение УПИ 1-417, кв. 60, м. „Христо Смирненски“ – „Слатина“, ул. „Кривина“, район „Слатина“ – Столична община с административен адрес: гр. София, ул. „Роглец“ № 9.
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0045 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на Апаратна камера (АК) Зли Камък на водопровод Искър
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0044 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: 51053-SP-3344 Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 266 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0034 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Северозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“
Прогнозна стойност: BGN 2 311 293,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0030 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в Първа езикова гимназия, ПИ 10135.2553.247 по КК, с адрес ул. “Подвис” № 29, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 267 409,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0033 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 082 467,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0008 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА В КВ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ”,ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ –ІІІ-ти (последен) етап от „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 329 464,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0029 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Кирил и Методий“, ПИ 10135.1508.37 по КК с адрес ул.“Братя Миладинови“ №19, гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 159 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0011 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на канализация село Джигурово, община Сандански
Прогнозна стойност: BGN 101 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0032 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 810 616,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0031 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на на Северен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 789 174,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0217 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещение на отдел „Експлоатация на технически системи за сигурност“
Прогнозна стойност: BGN 57 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0041 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на филиал на Детска градина „Детелина“-с.Момково, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0027 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Аварийни ремонтни дейности в сградата на Обединен детски комплекс Силистра
Прогнозна стойност: BGN 10 176,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2020-0023 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. Княз Александър I № 1, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0026 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се : гр. Хасково, ул. „Видин“ № 1, Община Хасково, Област Хасково, сграда с ид. №№ 77195.703.277.4 , 77195.703.277.5“
Прогнозна стойност: BGN 1 315 181,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0012 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация и рехабилитация на водопровод по улици в гр.Каварна, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 840 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0029 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на София-град, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“
Прогнозна стойност: BGN 3 344 949,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0001 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01220-2020-0003 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради на ВСУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрива на административна сграда блок 1 и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на студентско общежитие блок 5
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 16:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0044 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

Електроразпределение Юг ЕАД

Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, КЕЦ Раднево, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Сливен
Прогнозна стойност: BGN 820 066,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0066 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущи ремонтни дейности на обекти от социалната инфраструктура в община Пловдив“ по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1: „Строително ремонтни дейности в ЦНСТПЛПР – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – гр. Пловдив; Обособена позиция №2: Ремонтни дейности в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“ – гр. Пловдив; Обособена позиция №3: “Текущ ремонт на част от покривното пространство на сградата на КСЗУ „Света Петка“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 60 331,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0065 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Пловдив и поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на община Пловдив” по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 541 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0026 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Аварийно изпълнение на инженеринг за „Смяна на горивната база от дизелово гориво на природен газ в „Закрит плувен басейн“ в гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0111 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тръстеник“
Прогнозна стойност: BGN 51 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0020 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изграждане на ограда по източната граница на поземлени имоти с идентификатори 63427.8.1363 (Пристанищен терминал Русе-изток 1) и 63427.8.1364 (Обособена зона Русе-изток)“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0017 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на покриви по 8 /осем/ обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 201 789,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0036 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Довършване на реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 2 553 856,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01481-2020-0005 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Предмет на ОП: Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 1 073 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0083 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0019 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, ПУП-ПРЗ и ИТП за проектиране и изпълнение на благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 – Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0024 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда на ОУ „Ангел Кънчев” гр. Асеновград /конструктивно укрепване/“
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0101 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 73 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0030 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сградата на Американския университет в България“
Прогнозна стойност: BGN 7428,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2020-0001 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 61 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0030 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти ”
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00894-2020-0007 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

Предмет на ОП: Изграждане на външна водопроводна инсталация за водоснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територ