Уникален номер на поръчката: 03488-2020-0002 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на части от фасадата, както и на класни стаи и коридори на първи и втори етаж на 49.ОУ „Бенито Хуарес”,УПИ I, кв. 58, жк „Сухата река“ 2-ра част, р-н Подуяне, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София 1517, жк „Суха река“, ул. „Константин Фотинов“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 174 828,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 16:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0002 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви на сгради учебен корпус „А“ и учебен корпус „Б’ на ВВВУ Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 161 067,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0072 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг по изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2020-0002 Дата на публикуване: 01.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 358 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0067 Дата на публикуване: 01.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100242 01.07.2020 г. Столична община – Район „Средец“ Предмет на поръчката: “Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район „Средец“ 07.07.2020 г.

17:30 ч.

9100241 01.07.2020 г. Столична община – Район „Средец“ “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ 07.07.2020 г.

17:30 ч.

9100238 01.07.2020 г. Община Разград „ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘ 06.07.2020 г.

17:30 ч.

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2020-0004 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, строителство и авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“ по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 176 885,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0017 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване (основен ремонт алейна мрежа, осветление и парково обзавеждане) на УПИ III-парк в кв. 48 по плана на гр. Баня, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 80 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0032 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт в апартаменти с административни адреси: град Карлово, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 1, ул. “Ген. Карцов” № 65 ап. 4, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 15, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 18, ул. “Ген. Карцов” № 65 ап. 22 част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 107 643,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0071 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрив на сграда в кв. Хаджи Димитър ул. „Баба Вида 1“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0070 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обект с местонахождение: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 200-202, включващ изграждането на 1 бр. „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“
Прогнозна стойност: BGN 361 470,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2020-0040 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи в части от административна сграда с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“ №2, изразяващи се в основен ремонт на самостоятелен обект с идентификатор 77195.723.135.1 по кадастрална карта на гр. Хасково, и основно обновяване в самостоятелен обект с идентификатор 77195.723.135.1.3 “
Прогнозна стойност: BGN 328 033,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0022 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0003 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 497 192,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0066 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП:„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ №4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”.
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0012 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Подмяна и ремонт на отбивни съоръжения на 1 – 13 к.м., пристанищен терминал Бургас-Изток 1”
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0011 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Обособяване сервитутната зона с НКЖИ и изграждане на ограда на тревната площ около сградата на БУЛРИС”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 22:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0006 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Обновяване на хандбална спортна зала“, в комплекс Закрити спортни съоръжения (ЗСС) на НСА „Васил Левски“ в гр. София, Студентски град
Прогнозна стойност: BGN 78 998,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0005 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово.
Прогнозна стойност: BGN 196 070,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0027 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: Информационен Център и санитарни възли за обособяване на достъпна среда за хора с увреждания“ на административната сграда на Oбщина Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Стара Загора.“
Прогнозна стойност: BGN 82 989,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0169 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Брой получени оферти: Брой обособени пози

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2020-0016 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект- Мостово съоръжение над река Сенковчица“
Прогнозна стойност: BGN 52 407,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0042 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Модернизация на уличното осветление в гр. Бургас, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 764 532,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0064 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на кабелно трасе от ЦДП – старо до Дробилен корпус ІІ-ра степен в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 443 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0067 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по изграждане на газово отоплителна инсталация в 2 сгради по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 410 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0004 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: Подобект 1: Текущ ремонт улици по населени места чрез изкърпване на дупките (кърпежи); Подобект 2: Текущ ремонт общинска пътна мрежа (IV класна) чрез изкърпване на дупките (кърпежи).
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00143-2020-0036

Дата на публикуване: 23.06.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг
Прогнозна стойност: BGN 1 206 498,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2020-0008 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“
Прогнозна стойност: BGN 257 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0065 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев.“
Прогнозна стойност: BGN 40 541 238,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0062 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт в сградата на Столична община на ул. „Доспат“ №70“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2020-0001 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на три броя открити паркинги на територията на район „Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0026 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2
Прогнозна стойност: BGN 177 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0165 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез договор, доказващ ефекта от внедряването им
Прогнозна стойност: BGN 1 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0010 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Изграждане на подземно ел.трасе, кабел НН” – ПИ № 257018, с.Въбел, община Никопол, област Плевен; ЕКАТТЕ 12365 – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0023 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в гр. Стара Загора, кв. Три чучура, ул. Мусала 26“, УПИ XX3910, кв. 527a, ПИ с идентификатор 68850.502.342.7 по КК на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 194 918,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0061 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Нивелиране на железопътни стрелки по ос и ниво
Прогнозна стойност: BGN 77 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0009 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проект и СМР за промяна на предназначение на сграда ,,Кухня-майка”, терминал ,,Бургас Изток 1“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0059 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова местостоянка за личните автомобили в района на ОПС
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01847-2020-0002 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: СМР на училищни стаи
Прогнозна стойност: BGN 8750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0163 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, чрез договор доказващ ефекта от внедряването им
Прогнозна стойност: BGN 1 377 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2020-0001 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Тетово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 56 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00267-2020-0038

Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство (инженеринг), включително упражняване на авторски надзор при изграждане на социални жилища в град Пловдив“, финансирани по процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
Прогнозна стойност: BGN 5 250 588,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на

поръчката: 00580-2020-0015

Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Захари Хаджигюров”, гр. Самоков.
Прогнозна стойност: BGN 351 110,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2020, 17:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00353-2020-0161

Дата на публикуване: 17.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС
Прогнозна стойност: BGN 1 916 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00353-2020-0157

Дата на публикуване: 16.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Ремонтни дейности в РУП на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0030

Дата на публикуване: 16.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на апартаменти в гр. София и гр. Божурище
Прогнозна стойност: BGN 63 753,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 01981-2020-0004

Дата на публикуване: 15.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Основен ремонт на волейболна зала, зала по борба и санитарни помещения в спортна зала с идентификатор 97374.534.3“ по КК на гр. Ямбол.
Прогнозна стойност: BGN 69 153,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 01981-2020-0003

Дата на публикуване: 15.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на общи помещения, съблекални и отоплителна инсталация в зала за волейбол в спортен комплекс „Дружба“ гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 91 072,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984241)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 15.06.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт трибуна на футболен терен, Спортен комплекс, с. Мирково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984135)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 – гр. Чирпан, община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984133)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984131)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново“

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0008 Дата на публикуване: 12.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Инженеринг за изпълнение на кабелни линии 10kV и трафопост на пристанищен терминал Видин-център“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0007 Дата на публикуване: 12.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-север“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984116)
Възложител: Община Златица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00842-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по укрепване и възстановяване на пътно тяло, чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, община Златица,от ОТ47 до ОТ61 и пътна връзка,с дължина 431,3м.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984110)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на подлези в гр. Провадия с пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984107)
Възложител: Профисионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника /ПГ по ПСТТ/ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 04933-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сградата на ученическо общежитие на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Н. Й. Вапцаров гр. Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984106)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00339-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984090)
Възложител: Община Рила
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984079)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на тротоарна настилка по южната страна на бул. „Георги Димитров” от о.т. 231 до о.т. 237, гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984077)
Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00833-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул.„Крали Марко“№ 2 за нуждите на Административен съд–Благоевград и Районна прокуратура–Благоевград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984047)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–в.т.число проектиране във фаза„Технически проект“,авторски надзор и строително монтажни работи за обект:Укрепване на ерозионен откос на пътBLG 2258“III-198,Катунци-Чучулигово/Враня-Хърсово-Виногради- / III-109/, община Сандански“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984046)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00550-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Нови пазар по 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984044)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984041)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00287-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажи работи за обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984036)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: Строителство на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984031)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984025)
Възложител: Община Бобов дол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00599-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984023)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984015)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983992)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ГЛАВАТАРЦИ С. БОЛЯРЦИ И С. ЧЕРНА СКАЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983990)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983989)
Възложител: Община Полски Тръмбеш
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00352-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983988)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983894)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983873)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „„Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за обект :„Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983872)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. „6-та“ от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска  и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, община „Родопи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983859)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00692-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983784)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник“ -Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983764)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на дейности по СМР, свързани с консервация и опазване на местообитания и видове на територията на МИГ Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983710)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник” по 3 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983677)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 2078 и PDV 1081, по обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983623)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 1360 и PDV 1290 по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983539)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983414)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Реконструкция на улици на територията на община Никопол.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983389)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ 2 разделена на 6 обособени позици

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983315)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983305)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00966-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студенски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983293)
Възложител: Лесотехнически университет /ЛТУ/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00520-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983272)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983266)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: “Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, Община Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983234)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983197)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983155)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Конструктивно – възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация и прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ, район „Подуяне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983023)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0024
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982990)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0025
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982825)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: “Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982799)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина–Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982683)
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00859-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект№ BG05M2OP001-1.001-0001„Изграж.и развитие на Център за върх.постижения „Наследство БГ“, фин. по ОП НОИР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982652)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“ гр. Харманли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982642)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Шумен: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982638)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982534)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Изпъл. на инженеринг–проект., строит. и автор.надзор на обект Реконстр. на ПСОВ – Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ–Нова Загора на Агломерация Н.Загора, съгласно у-ята на ФИДИК Жълта книга, с две ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982506)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително монтажни работи за Обект: „Преустройство и промяна предназначението на съществуващ сграден фонд, изграждане на достъпна среда за населението, с цел създаване на „Кризисен център“ в гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982398)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982387)
Възложител: Община Средец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982365)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982322)
Възложител: Община Роман
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982274)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982206)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0032
Процедура: Открита процедура
Име: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ).

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982185)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00138-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982010)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0048
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981972)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00299-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна на дограма в сгради, собственост на Община Търговище, разположени на територията на община Търговище и извън нея“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981968)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0030
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981919)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0047
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница,на терит. на обл.Враца,Ловеч,Монтана,Видин иПлевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981866)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981831)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984095)
Възложител: Община Златица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00842-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА, ДИГА И ПОДПОРНА СТЕНА ОТ о.т. 103 ДО о.т. 108 НА ЛЕВИЯ БРЯГ НА Р. ТОПОЛНИЦА, по плана на с. Петрич, община Златица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984080)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0056
Процедура: Публично състезание
Име: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС Лозенец и реконструкция на ОС Лозенец 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984072)
Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 02030-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984063)
Възложител: Градски транспорт ЕАД – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01389-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984030)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01266-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за благоустрояване на парк „Кестените“, кв. „Славовци“, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984000)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983983)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на строеж: Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” – УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” 26-30

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983951)
Възложител: Община Тунджа, област Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00689-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Община „Тунджа“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983947)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983931)
Възложител: Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00983-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на учебна сграда – Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983929)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийни дейности по възстановяване на коритото на дере и неотложно-възстановителни работи по компроментирана конструкция на мост о.т. № 116 в с. Кавракирово, община Петрич”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983916)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на санитарните помещения на СУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983895)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983854)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект:„Подмяна на водопроводна мрежа в с. Росица и рехабилитация на път VTR2211/III-40/Бяла Черква – Росица от км 1+000 до км 4+070, Община Павликени

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983852)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00502-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 години

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983836)
Възложител: Община Разград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983826)
Възложител: Община Гълъбово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00420-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983823)
Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00585-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за изграждане на учебно – изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983818)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983817)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Вътрешно преустройство и основен ремонт на Залата на младежки общински съвет /МКБППМН/ в сградата на Община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983811)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ВОДЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983791)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община Козлодуй“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983789)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на гр. Сливница – Подобект 1: бул. „Юрий Гагарин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983776)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983775)
Възложител: Столична община – Район „Оборище“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01267-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983774)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983773)
Възложител: Община Стралджа
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00065-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983759)
Възложител: Столична община – Район „Кремиковци“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01261-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по изграждане на нова детска градина – филиал в кв. Сеславци, район „Кремиковци“ – Столична община.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983729)
Възложител: Община Ботевград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00257-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, с четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983728)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на водопровод по обслужваща улица от точка – Р57, Р55, Р53 до Р56, кв. 246 и канализация за отводняване на улицата до заустване в Главен колектор VII”, гр. Кърджали, Община Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983722)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на дъждовно приемателна канализация по ул.“П. Владигеров “ , ул.“П.Славейков“ и ул.“Вл. Димитров-Майстора“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983719)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Бабяшка в регулационните граници на с. Горно Краище, община Белица, обл. Благоевград“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983718)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0037
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция -Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983715)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дългопол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983712)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в село Чуково и село Гостилица, общ. Дряново“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983700)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Беличка и р. Вотречка в регулационните граници на гр. Белица, община Белица, обл. Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983699)
Възложител: Община Цар Калоян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00271-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Изграждане на Кухня за социален патронаж и зала за тържества в УПИ XI, кв.24, по КККР на гр.Цар Калоян, Община Цар Калоян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983680)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Подобряване водоснабдителната система на с. Любен Каравелово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983674)
Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00833-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, КВ.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла / ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983653)
Възложител: Община Искър
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983652)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Берковица към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983645)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983640)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на стол за хранене с жилища за временно настаняване в УПИ XIII-ООД,ПИ87, кв. 6 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983628)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на външни СМР по корпус А1, А2, АБВ и Д и вътрешни СМР в корпус А1, А2 и АБВ на факултет „Техника и Технологии“ – гр. Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983625)
Възложител: Община Котел
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00111-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983624)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00185-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Битово-фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна- кв.“Стара гара“, община Белослав

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983618)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на р. Бистрица с дължина 1000 м, находящо се в с. Свети Спас, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983613)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Каменисто дере с дължина 1050 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983608)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Селско дере с дължина 1400 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983604)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Луджо дере, Гробищарско дере и Събча дере, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983603)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: СМР ПО УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983590)
Възложител: Община Лом
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00116-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА НА ЦОП, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЛОМ, УЛ. „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ“ № 5

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983559)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983553)
Възложител: Община Якимово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00962-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за изпълнение на „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на река Душилница в района на село Комощица, община Якимово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983550)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983548)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01263-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сгради от образователната инфраструктура на територията на СО район „Люлин“, както и възстановяване на основното им предназначение за детски градини, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983536)
Възложител: Университет по хранителни технологии /УХТ/ – Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00884-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983532)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983521)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Сеизмично укрепване и прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на 27 Детска градина, гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983513)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983495)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983489)
Възложител: Община Белово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983483)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Макоцевска в регулационните граници на с. Долно Камарци, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983474)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, община Брезник.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983458)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улици в община Костенец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983452)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983442)
Възложител: Община Септември
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983418)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Стъргелска в регулационните граници на с. Стъргел, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983404)
Възложител: Община Елена
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00619-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Елена

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983395)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) за обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с.Каменар, община Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983392)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: “Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983385)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи – строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983373)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983372)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983367)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983363)
Възложител: Софийска професионална гимназия – Княгиня Евдокия, София – /Старо наименование – Професионална гимназия по фризьорство и козметика – Княгиня Евдокия, София/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 04579-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“ – ГР. СОФИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983361)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов” и ул. „Иван Вазов” от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев” от о.т. 148 до о.т. 312”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983360)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983354)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обекти „Подмяна на водопроводна инсталация в село Царева ливада“ и „Изграждане на довеждащ водопровод на кв. Марча и село Крънча в община Дряново” с две обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983350)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983343)
Възложител: Община Пловдив – Район „Южен“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01418-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983342)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност „Реповица“, община Велинград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983341)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00092-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983340)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0062
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, включително обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983314)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ВКЛ. ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983302)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на прожектори, осветители и табла за улично осветление за Спортна площадка – гр. Провадия и по улици в част от населените места в Община Провадия със седем обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983292)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв.55 по плана на с. Челопеч, община Челопеч“ – етап 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983291)
Възложител: Община Троян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: ЕТАП 2 – Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983253)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00874-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983250)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Гурково по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983247)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00309-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983229)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00261-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983223)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983213)
Възложител: Община Мездра
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00007-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Почистване и възстановяване на проводимостта на р. Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983205)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг- проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983200)
Възложител: Община Хайредин
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00614-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Хайредин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983188)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни отпадъци-Челопеч.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983167)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Aварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983163)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00956-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983161)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00541-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983150)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот с № 136038“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983144)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по реализиране на проект „Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр.Сунгурларе,общ. Сунгурларе““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983112)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение, общ.Сунгурларе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983106)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983101)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983093)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983090)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983089)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2020 г., разделена на две позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983082)
Възложител: Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00858-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” – Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983080)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983067)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00120-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК” ЕАД, филиал Баня Карлово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983056)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улица „Христо Ботев” гр. Две могили от ОК 180 през ОК 188 до ОК 187”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983053)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983048)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети от горски пожари в горите на територията на община Стамболово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983047)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983045)
Възложител: Община Средец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на улица „Йорданка Николова” в гр. Средец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983039)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на ул. „Чипровци” в гр. Две могили”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983035)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00138-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на Община Шумен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982982)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 5 ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982973)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ. „ОБОРИЩЕ” №5”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982971)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „ Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград “
Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0148 Дата на публикуване: 11.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на независима видео-система за разпознаване и прочитане на номера на МПС
Прогнозна стойност: BGN 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982959)
Възложител: Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Бургас
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00725-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи на съществуваща инфраструктура по 2 Обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982949)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982890)
Възложител: Община Батак
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство) за Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в месността „Ралева къшла“ в землището на гр.Батак – поземлен имот № 02837.5.580”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982833)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в кметствата на селата Катунци и Плоски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981775)
Възложител: ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00129-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности на топлопреносната мрежа и съоръжения гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981715)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0033
Процедура: Открита процедура
Име: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981684)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00064-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Чепеларе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981655)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981635)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0038
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981579)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981574)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект „Център за работа с деца на улицата”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981469)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 По ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981453)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982895)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (инвестиционно проектиране, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор) на обект „Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Татарево, община Минерални бани“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982858)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авт. надзор и изпълнение СМР на обект:„Почистване и изграждане бетонова облицовка на дере в участъка от мостово съоръжение на ул. „Г. Петлешев“ до водосток на ул. „Извор“ в гр. Аксаково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982851)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3(три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982839)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982838)
Възложител: Община Земен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА ЗЕМЕН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982830)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за обект: „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982827)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство на 153 СУ „Неофит Рилски“, гр. София, адм. адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982816)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград- I етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982800)
Възложител: Община Пловдив – Район „Западен“
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01770-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982778)
Възложител: Община Дулово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00043-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982748)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор) ЗА СТРОЕЖ : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ/ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ» В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982747)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00108-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982743)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00025-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Община Куклен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982740)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: ,,Изграждане на Открит паркинг, озеленяване, алейно осветление, ограда и детска площадка в УПИ VІ в кв. 5 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982723)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР/СРР на обект: „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора, в УПИ IV, кв.66 по плана за регулация и застрояване на град Любимец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982712)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982701)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково, община Кирково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982690)
Възложител: Община Девин
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00009-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982657)
Възложител: Община Брацигово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00765-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на общ. Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, м. Клисурата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982653)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00671-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация на гр. Криводол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982644)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на общ. Б. Слатина“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982628)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на помещения в сградата на ЦПРЛ – ОДК – Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982624)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13, 14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.СМЯДОВО

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982623)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: «Изграждане на спортни площадки на територията на община Аврен» по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982598)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ – реконструкция и преустройство на сгради

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982594)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Здравец, община Аврен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982586)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982533)
Възложител: Община Айтос
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00195-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982531)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Разград
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0057
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ – Разград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982517)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982490)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (изготвяне на проект и изпълнение на СМР) на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982482)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР ПО ОБЩИНСКАТА ВИК, УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982418)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982409)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда “ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982395)
Възложител: Община Стрелча
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00935-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпъл.на СМР за изпъл.на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“-гр.Стрелча

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982383)
Възложител: Община Средец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2020год.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982375)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС В УПИ V, КВ.70 ПО ПЛАНА НА С.САМУИЛ – I ви ЕТАП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982364)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982360)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на частични канализации по населени места в община Стамболово, област Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982352)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на СМР на обект „Изграждане на водосъбирателен резервоар и водопровод до обществена баня за минерална вода в с. Минерални бани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982351)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00120-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на покрива на сградата на болницата в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисар“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982339)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на община Минерални бани в четири обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982335)
Възложител: Командване на Военновъздушните сили
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 02830-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сграда № 18 – част от център за специализирана подготовка на летателен състав във военно формирование 42130 – Боровец“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982309)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, подетап 2.6”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982294)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на улици в община Минерални бани в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982263)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА СГРАДИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982253)
Възложител: Община Правец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00100-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ „Ал.Константинов“ и ОУ „Васил Левски“, гр. Правец. “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982248)
Възложител: Община Роман
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0027 Дата на публикуване: 10.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в 7 (седем) бр. апартаменти в гр. Карлово: 1. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 1; 2. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 4; 3. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 5; 4.ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 6; 5 ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 10; 6. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 12; 7 ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 32.
Прогнозна стойност: BGN 160 669,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 22:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0039 Дата на публикуване: 10.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас в (5 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 820 859,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982235)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт в сградата на Общинска администрация – Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981269)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981185)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0027
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982223)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ в гр. Карлово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982216)
Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ „Марица Изток 3“ АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00015-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи в участъци от багерна помпена станция (БПС) до сгуроотвал „Искрица“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982195)
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00381-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности на сгради, собственост и предоставени за управление на ДНСК в гр. София и страната

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982171)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00703-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улици и междублокови площадки в Болярово и улици в Г.Крушево, Ст.Караджово, Воден, Попово, Мамарчево, Шарково, Ружица, Денница, Оман, Ситово и Иглика. Четвъртокласни пътища ІV- JAM 2004, 2007, 2008, 2025 и 3006. Тротоарна настилка на улици в Болярово и М.Шарково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982106)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982097)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Русалка – Априлци към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (982090)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00143-2020-0032
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) – гр. Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982078)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на уличната и водопроводна мрежа на ул. „Цар Симеон“ гр. Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982063)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982058)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане”, Етап 3 – Вертикална планировка и ремонт на външни игрища

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982055)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от сграда с идентификатор № 40097.501.569.1., по Кадастрална карта на с. Крушари, община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982037)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително- монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981982)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0054
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981958)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981931)
Възложител: Община Лесичово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00230-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково, съгласно изготвен проект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981913)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИТРИНО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981895)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01019-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект № BG06RDNP001-7.002-0016-C01: „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, общ. Неделино.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981893)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981890)
Възложител: Община Копривщица
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01037-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в землището на Община Копривщица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981857)
Възложител: Община Сатовча
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00637-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Христо Смирненски“ – с. Кочан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981786)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на беседки- перголи парк „Ждрелото”, община Трън”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981774)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на подпорни стени в гр. Трън по 2 (две) об. позиции: ОП № 1: „Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125“ ; ОП № 2: „Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981768)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа,тротоари,съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981763)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД
Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0026 Дата на публикуване: 09.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в 4(четири) броя апартаменти с адреси: 1. Апартамент в ж.к. „Западен парк“ бл. 76, вх. Б, ет. 1, ап. 1; 2. Апартамент в ж.к. „Люлин 5“ бл. 504, вх. А, ет. 8, ап. 31; 3. Апартамент на ул. „Суходолска“ бл. 38, вх. 2, ап. 6; 4. Апартамент на ул. „Суходолска“ бл. 102, вх. В, ет. 2, ап. 3.
Прогнозна стойност: BGN 67 845,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0025

Дата на публикуване: 09.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в 3 (три) броя апартаменти с адреси: 1. Апартамент в гара „Илиянци“, бл. 2, ет. 3, ап. 10; 2. Апартамент в ж.к. „Oвча купел“, бл. 20, ет. 10, ап. 1; 3. Апартамент на ул. „Кота 1050“ № 9, бл. 2, вх. А, ап. 703“
Прогнозна стойност: BGN 63 232,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981750)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 02849-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981746)
Възложител: Община Разград
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981721)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981717)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0032
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981702)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: СОУ „Христо Ботев “ – гр. Сунгурларе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981643)
Възложител: Община Кричим
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00332-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на тер-та на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981619)
Възложител: Община Своге
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981614)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981611)
Възложител: Община Своге
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981592)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ oт км 0+000 до км 5+360, Община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981559)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981536)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно на ул.”Зора” между о.т.365-435 и ул.”Детелина” между о.т.435–432 в гр.Мъглиж“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981520)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981449)
Възложител: Община Долни Дъбник
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01071-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981445)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Павликени“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981427)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0046
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно възстановителни работи на покрив на административната сграда на ТП-Перник“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981413)
Възложител: Община Брусарци
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00477-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци“ по десет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981412)
Възложител: Областна администрация – област Кърджали
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01552-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981383)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981367)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 05700-2020-0003
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981358)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТ С. ЕНЕВО,ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР“
Уникален номер на поръчката: 00311-2020-0007 Дата на публикуване: 08.06.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) на покривна конструкция и вътрешни ремонти на административна сграда, в която се помещава Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981337)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОМЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕМО „ЕТЪР“, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 2014-2020 Г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981329)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981315)
Възложител: Община Враца
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 – Девенe – Чирен – /II – 15/, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981293)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00497-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981274)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис корт, съблекалня, трибуна, паркоместа в УПИ I-спорт и атракции, кв.4 по плана на с.Крумово, община Родопи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981255)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по общинската улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на Oбщина Елин Пелин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981249)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981238)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00368-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Суходол, общ.Главиница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981220)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00159-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981151)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. ,,Г. С. Раковски“ и ул. ,,Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981123)
Възложител: Община Септември
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т. 129 до О.Т. 180 по плана на с.Виноградец, община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981120)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981116)
Възложител: Община Септември
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улици в населените места от община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981081)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00541-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981071)
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00891-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие–блок37,при Химикотехнологичен и металургичен университет„Студентски град”,гр.София

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0141 Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на водовземно съоръжение –

сондажен кладенец за водоснабдяване за цели, различни

от питейно – битовите на сградата на КПП „Валята“

Прогнозна стойност: BGN 41 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0024

Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на хотел „Олимп“ – к.к. Боровец, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 608 543,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00267-2020-0036

Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“ДАМЕ ГРУЕВ“ В УЧАСТЪКА ОТ ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „РОДОПИ“ ДО БУЛ.“МАКЕДОНИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 6 207 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура
Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980973)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0045
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980729)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР в рамките на проект „Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ“ финансиран по фонд “Вътрешна сигурност 2014-2020г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980724)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект Floodguard

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980531)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0023
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980467)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително монтажни работи по Проект: BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк „Градска градина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980417)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980986)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980938)
Възложител: Община Ракитово
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00149-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Завършване на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ракитово – част от Средна зона“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980924)
Възложител: Община Девня
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00510-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня чрез договор с гарантиран резултат

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980903)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00703-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980894)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0043
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда на ТП на НОИ– Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. Руски №44

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980893)
Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00909-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1315“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980847)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0053
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Електрическа подстанция 110/6kV, КС „Вълчи дол““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980821)
Възложител: Община Враца
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот УПИ I-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980820)
Възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00251-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980810)
Възложител: Община Враца
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980800)
Възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00251-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980792)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” – ПП Витоша

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980782)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на сграда – Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор, община Свиленград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980771)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01008-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на Народно читалище „Просвета 1927“ в гр. Камено“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980769)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01008-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по реконструкция на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Камено с оформянае на паркоместа и обновяване на тротоарите“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980751)
Възложител: Община Тунджа, област Ямбол
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00689-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ на Община „Тунджа”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980262)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980225)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0031
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980161)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0022
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Възстановяване на антикорозионна защита и надписи на стоманорешетъчни стълбове (СРС) по въздушни електрически линии (ВЕЛ) 20kV за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980056)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0041
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Тотлебен” от подстанция „Средец” до подстанция „Витоша”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980712)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: ПОДМЯНА НА ТРЪБЕН СНОП НА КОНДЕНЗАТОРА НА ПАРНА ТУРБИНА № 6 В ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ЧЕРТЕЖ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980702)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно укрепване на активизирали се свлачищни процеси по път PDV 3016 /II-86, Асеновград – Бачково/-Лясково-Яврово-Добралък-/III-8064/ при км. 2+070, Община Асеновград”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980697)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980662)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 01266-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и смяна на предназначение на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на администрацията на СО район „Нови Искър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980631)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изп. на преместваеми обекти: Павилион за инф. услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; МПСОВ; Писта за колокрос

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980623)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала “Косячка”, кв. Ораново, гр. Симитли, община Симитли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980620)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (980612)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0015
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Благоустрояване ул.“Самуилова Крепост“ с. Ключ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979742)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0040
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980499)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на участъци от улици в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1 и 2

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980473)
Възложител: БДЖ – Пътнически превози ЕООД
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 01605-2020-0029
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980397)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980377)
Възложител: Община Ветово
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00645-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на община Ветово, област Русе, по обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980371)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0039
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение в ТП на НОИ – Сливен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980360)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт общински обекти – 4 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980358)
Възложител: Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00063-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: ВР 1004/КБ-ПФ – Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980347)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980307)
Възложител: Община Лозница
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00213-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980298)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-13 – Реконструкция на топлопровод от камера №КIIIМ-8-4 на ул. „Полк. Владимир Серафимов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980295)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на общински улици в Община Две могили“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980271)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН В ГР. АСЕНОВГРАД

 

Уникален номер на

поръчката: 00894-2020-0004

Дата на публикуване: 02.06.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на външно кабелно електрозахранване за електроснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България
Прогнозна стойност: BGN 30 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00894-2020-0003

Дата на публикуване: 02.06.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на външна водопроводна инсталация за водоснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на североизточна и централна България
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980204)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Рехабилитация на улици гр. Крумовград – II етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Съединение“ гр. Крумовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980197)
Възложител: Община Белово
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980146)
Възложител: Национална гвардейска част
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00981-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част – сграда № 19”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980130)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00026-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980080)
Възложител: Община Кресна
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00611-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улици в гр.Кресна:„Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1,„Влахински езера”от о.т.157 до о.т.149,„Пирин” от о.т.130 до о.т.136,„Спартак”от о.т.153до о.т.151 и„Цар Самуил”ото.т131до о.т135 ; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански” от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак” от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил от о.т.131 до о.т.135“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980032)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изгр.канализационна мрежа по ул.Т.Илиев(ОТ211-272),З.Бомбов(ОТ272-363),Н.Обретенов(ОТ272-266 и 327-323),Й.Йовков(ОТ71-75-103),Хр.Смирненски(ОТ75-77-380),Н.Вапцаров(ОТ102-88),Д.Дебелянов(ОТ89-86) в гр.Дългопол, общ.Дългопол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979958)
Възложител: Община Опака
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00890-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване проводимостта на отводни канали /дерета/ в село Крепча и в град Опака, намиращи се в Община Опака” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979955)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за „Реконструкция на второстепенни клонове на водoпроводната мрежа на с. Бърложница, община Сливница (Втори етап)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979944)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Демонтаж на установен незаконен строеж: Полумасивен търговски обект – кафе „Комби“ в УПИ ІІ, кв.43 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979942)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Чипровци към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци
Уникален номер на

поръчката: 00894-2020-0002

Дата на публикуване: 01.06.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на антенна кула за монтаж на антена на радарна станция за наблюдение и ранно известяване за градушки на територията на североизточна и централна България
Прогнозна стойност: BGN 141 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979906)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и K“ ООД – Враца

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979905)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “М16-IV-9 – “Реконструкция на главно стебло на 2-ра люлинска топломагистрала“, район Връбница, гр. София”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979874)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00119-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КРЪН – I ЕТАП, II ПОДЕТАП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЛИВЕН КАНАЛ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО ЗАУСТВАНЕ В Р. КРИВАТА ВАДА; КОЛЕКТОР ЗА РАЗРЕДЕНИ БИТОВИ ВОДИ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ; ЧАСТ ОТ ГЛАВЕН КОЛЕКТОР 1 – ОТ О.К. 300 ДО О.К. 244”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979862)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979853)
Възложител: Община Лом
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00116-2020-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварийно възстановяване на улични настилки на територията на община Лом“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979826)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0017
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Извършване на неотложни довършителни работи по обект „Школа по изкуствата“ – II етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979790)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Лесново Етап I – гл. клон I  и сградни водопроводни отклонения с Ф32 ПЕВП“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979776)
Възложител: Община Опан
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00971-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979730)
Възложител: Община Борино
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на обекти общинска собственост“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979711)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 01139-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Асфалтиране на ул. „Генерал Гурко“ с. Главановци и ул. „Седма“ с. Меляне, община Георги Дамяново“

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100229 30.06.2020 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив” 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100226 30.06.2020 г. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София „Текущи ремонти в сградите на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД“ 03.07.2020 г.  16:00 ч.
9100225 30.06.2020 г. Община Симитли Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. Васил Левски в гр. Симитли, община Симитли 02.07.2020 г.  17:00 ч.
9100223 30.06.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100222 30.06.2020 г. Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Силистра „Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100219 30.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Виктор Юго“ от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100218 30.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Плиска от о.т. 98 до о.т. 104 в гр.Златоград, община Златоград , област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100217 30.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100211 29.06.2020 г. Институт по полимери към Българска академия на науките /БАН/ „Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 – Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери – БАН” 02.07.2020 г.

17:30 ч.

9100210 29.06.2020 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на Съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. Предвижда се извършване на строително монтажни работи, които включват: 1 Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно скеле. С цел полагането на хидроизолация и топлоизолация на фасада „Север“ и фасада „Изток“ на Съдебна палата гр.Благоевград е необходимо заскеляването им. 2. Демонтаж на компроментирана циментова замазка и каменна облицовка. 4-ти етаж на фасада „Север“ и фасада „Изток“ на Съдебна палата гр.Благоевград са еркерно изнесени. 3. Доставка и полагане на топлоизолация, хидроизолация, циментова замазка и каменна облицовка от варовикови плочи. 4. Изкърпване на гипсова шпакловка и боядисване. 03.07.2020 г.

17:00 ч.

9100203 29.06.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на „Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район „Банкя“, ул. „Цар Симеон“ № 1″. 02.07.2020 г.

17:00 ч.

9100198 29.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на спортни площадки ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица“ 02.07.2020 г.

16:30 ч.

9100197 29.06.2020 г. Община Шабла Предмет на настоящата поръчка е Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 187, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 и на разпоредбите на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки. 06.07.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100188 26.06.2020 г. Районен съд – Ардино Извършване на строително – монтажни /ремонтни/ работи (СМР/СРР) на обект: Районен съд – Ардино (административна сграда), находящ се в гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Републиканска“ № 6. 01.07.2020 г.

17:00 ч.

9100177 26.06.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма – Клисура“ 02.07.2020 г.

17:15 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100161 25.06.2020 г. Община Кнежа „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100159 25.06.2020 г. Община Добричка Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия 06.07.2020 г.

17:00 ч.

9100155 25.06.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 01.07.2020 г.

17:00 ч.

9100153 25.06.2020 г. Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 06.07.2020 г.

17:00 ч.

9100149 25.06.2020 г. Община Сунгурларе „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100146 25.06.2020 г. Основно училище – Васил Левски, гр. Бургас „Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителните работи във физкултурения салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 – УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. 29.06.2020 г.

16:00 ч.

9100144 25.06.2020 г. Община Асеновград „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100141 25.06.2020 г. Община Кнежа „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100140 25.06.2020 г. Столична община – Район „Подуяне“ Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“. 03.07.2020 г.

17:00 ч.

9100138 25.06.2020 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Перник „Основен ремонт – прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР – Перник“, находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ” № 1. 30.06.2020 г.

17:30 ч.

9100136 25.06.2020 г. Община Плевен „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен” 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100133 25.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Източен“ «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен» 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100132 25.06.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на отоплителна инсталация и абонатна станция в Общински нежилищен имот /Сграда „ДКЦ по дентална медицина”/ в гр.Плевен, бул.”Русе” №1” 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100130 25.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Сокол“. 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100129 25.06.2020 г. Община Нова Загора „Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100128 25.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Караново“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100120 24.06.2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136. 29.06.2020 г.

17:30 ч.

9100119 24.06.2020 г. Община Видин „Строителни и монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100117 24.06.2020 г. Община Божурище „Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор“ 06.07.2020 г.

17:30 ч.

9100116 24.06.2020 г. Община Божурище „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище- II етап (участък км 1+800.22 – км 2+209.91) 29.06.2020 г.

17:30 ч.

9100115 24.06.2020 г. Община Георги Дамяново „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“ 29.06.2020 г.

16:30 ч.

9100106 24.06.2020 г. Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100105 24.06.2020 г. Община Кърджали „Изместване на кабелна съобщителна мрежа на БТК АД, находяща се в ПИ с идентификатор 40909.118.93, гр.Кърджали“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100096 24.06.2020 г. Община Павликени „Основен ремонт на сгради-общинска собственост” по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1 „Ремонт в кметство в с. Горна Липница, общ. Павликени”; „Ремонт в кметство в с. Димча, общ. Павликени”; „Ремонт на покрив и козирка в кметство в с. Мусина, общ. Павликени“; „Ремонт подмяна на улуци и капаци на покрив читалище в с. Росица, общ. Павликени“ и „Ремонт настилка около чешма в с. Росица, общ. Павликени“. 2.Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100091 24.06.2020 г. Община Тутракан „Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост” 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100088 24.06.2020 г. Община Минерални бани Поръчката включва дейности по строително–разрушителни работи за обекти сграда в УПИ VIII, кв. 14а, с. Минерални бани и Едноетажна сграда в УПИ II, кв. 14, с. Минерални бани. Към датата на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране. И за двете сгради следва да се изпълни следното: Изготвяне на документация, включваща следните части: – План за строително–разрушителни работи;- План за безопасност и здраве;- План за управление на отпадъците; Разрушаване; Разчистване и извозване на строителните отпадъци от разрушената сграда; Разкриване на основите на сградата и разрушаването им; Разчистване и извозване на строителните материали и отпадъци след разрушаване на основите; Изравняване на терена със земната повърхност около него. 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100087 24.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект 09.07.2020 г.

16:30 ч.

9100079 24.06.2020 г. Община Сливница „Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница – Втори етап“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100073 23.06.2020 г. Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. 26.06.2020 г.

17:30 ч.

9100070 23.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 29.06.2020 г.

17:30 ч.

9100064 23.06.2020 г. Община Белене Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100063 23.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм – етернит с ПЕВП 200/10 и ПЕВП 110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 – Реконструкция на водопроводи 80 мм – етернит с ПЕВП 90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100061 23.06.2020 г. Община Велики Преслав Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. „Лозарска“ от ОК 59 до ОК 59А (част пътна) 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100059 23.06.2020 г. Община Видин Ремонтно – възстановителни работи на улици и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100048 23.06.2020 г. Община Разград „Подмяна на дограма в сгради общинска собственост на община Разград, по обособени позиции“ 26.06.2020 г.

17:30 ч.

9100041 23.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Тракия“ Изграждането на алеите и напоителната система се извършва съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от обявата, по посочените видове работи. 26.06.2020 г.

17:15 ч.

9100034 23.06.2020 г. 133-то средно училище – А.С. Пушкин, гр. София – /Преди – 133-то средно общообразователно училище – А.С. Пушкин, гр. София/ “Строително ремонтни работи на фасадата и вътрешни помещения на сградата на 133 СУ “А. С. Пушкин“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100016 23.06.2020 г. Община Гърмен „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново“. 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100010 23.06.2020 г. Община Велико Търново „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100008 23.06.2020 г. Община Гърмен ”Изграждане на гаражи в УПИ Х-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен” 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9099996 23.06.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в гр. Свиленград. 26.06.2020 г.

17:30 ч.

9099995 23.06.2020 г. Община Севлиево „Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”. 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9099990 23.06.2020 г. Община Драгоман „Реконструкция и модернизация на пазар в ЦГЧ гр. Драгоман“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099984 22.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол”. Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол”. 25.06.2020 г.

17:30 ч.

9099983 22.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. „Васил Карагьозов“ от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. „Солун“ от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. „Софлу“ в участъка от ул. „Търговска“ до ул. „Грабово“; 1.4. ул. „Добруджа“ от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. „Съединение“ от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. „Гаврил Кръстевич“ от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. „Тракия“ от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. „Преображенско Въстание“ от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. „Мидия“ от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. „Изгрев“ в участъка до бл.4; 1.11. ул. „Д-р Петър Бръников“ от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. „Ахелой“ от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. „Варна“ от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. „Ком“ от о.т. 143 до о.т. 159 25.06.2020 г.

17:30 ч.

9099980 22.06.2020 г. Община Ботевград „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“ 25.06.2020 г.

17:30 ч.

9099977 22.06.2020 г. Община Ветово Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции 25.06.2020 г.

16:55 ч.

9099974 22.06.2020 г. Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе 25.06.2020 г.

16:55 ч.

9099964 22.06.2020 г. Дунав мост Видин – Калафат АД, Видин „Запълване на пукнатини с широчина над 0,2 мм по конструктивните елементи на Дунав мост Видин – Калафат, както и третиране на бетонни повърхности с водоотблъскващ инпрегнант” 25.06.2020 г.

17:00 ч.

9099962 22.06.2020 г. Община Перущица Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции Обособена позиция №1 – „Ремонт на фасада и покрив на сградата на общинската администрация в УПИ XI – БНБ, ДСК, ДЗИ, кв.68 по плана на град Перущица“ Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на спортна зала в УПИ III, кв.20 по плана на гр.Перущица“ 25.06.2020 г.

17:00 ч.

9099958 22.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Строително – монтажните работи са за обект „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив и за кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”. 25.06.2020 г.

16:30 ч.

9099955 22.06.2020 г. Община Челопеч Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект и ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч 25.06.2020 г.

16:30 ч.

9099949 22.06.2020 г. Община Белослав Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: „Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36“, представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. „Младост”, гр.Белослав 24.06.2020 г.

17:00 ч.

9099918 22.06.2020 г. Община Червен бряг Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2: Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг. 25.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099906 19.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099905 19.06.2020 г. Община Сунгурларе „СМР по реализиране на проект “ Обновяване на Лесопарк“Ичмята“, гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099903 19.06.2020 г. Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099892 18.06.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. „Връбница-1“, р-н Връбница“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099891 18.06.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-6 Реконструкция на топлопровод от камера № К86 до бл. 30, от камера № К87-4 до бл. 31 и отклоненията за бл.5 – жк. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099887 18.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст. 22.06.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099884 17.06.2020 г. Община Сунгурларе „Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти” 22.06.2020 г.

17:00 ч.

9099883 17.06.2020 г. Община Сунгурларе „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 22.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099875 16.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““. 22.06.2020 г.

17:30 ч.

9099874 16.06.2020 г. Община Долни Чифлик „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099868 16.06.2020 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в основен ремонт на канализиция в село Шопци, включващо изпълнението на локална септична яма. 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099862 16.06.2020 г. Община Долни Дъбник „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец” 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099858 16.06.2020 г. Община Несебър „Реконструкция на улична мрежа: ул. Ахелой – о.т. 93 – о.т. 279 и частично о.т.93 – о.т. 94, ул. Тервел – о.т. 60 – о.т. 62, ул. Хемус – о.т. 60 – о.т. 44, ул. Месамбрия – частично о.т. 90 – о.т. 93 и о.т. 98 – о.т. 96 по Регулационния план на гр. Несебър, Стар град“ 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099854 16.06.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Широка лъка към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „“Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС „Широка лъка““ като включва общи строително – ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, описани по вид и технически характеристики в Техническата спецификация – Приложение №10 от документацията за участие. 22.06.2020 г.

16:00 ч.

9099849 16.06.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец” 19.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099827 15.06.2020 г. Топлофикация – Сливен ЕАД Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация. 17.06.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099821 12.06.2020 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Ремонт на административна сграда във в.ф. 44320-Сенокос“. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099817 12.06.2020 г. Българска академия на науките /БАН/ „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“. 14.07.2020 г.  17:30 ч.
9099816 12.06.2020 г. Столична община – Район „Средец“ “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ Обособена позиция № 2-„Реконструкция на опасна оградна стена на ДГ №113 „Преспа“ 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099813 12.06.2020 г. Дирекция „Международни проекти“ /ДМП/ , към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП“ с две обособени позиции: -Обособена позиция 1: “Проектиране и изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО- МВР”. -Обособена позиция 2: „Ремонт на работни помещения, проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация за нуждите на ЗВО и ЗМП“. 14.07.2020 г.  17:30 ч.
9099811 12.06.2020 г. Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099810 12.06.2020 г. Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство – изпълнение на строеж. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099809 12.06.2020 г. Община Божурище „Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор“ 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099807 12.06.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Възстановяване на опори на въздушни преходи по Преносен газопровод- DN700. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099806 12.06.2020 г. Столична община – Район „Средец“ „Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район „Средец““ 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099790 12.06.2020 г. Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099789 12.06.2020 г. Община Ветово „Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социални сгради /пенсионерски клубове/ на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за строителство за социална сграда /пенсионерски клуб/ в УПИ III-259, кв. 18 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово“; Обособена позиция № 2: „ Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социална сграда /пенсионерски клуб/ в УПИ II, кв. 44 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово“; 22.06.2020 г.  16:55 ч.
9099787 12.06.2020 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие ВЕЦ 03.07.2020 г.  17:30 ч.
9099785 12.06.2020 г. Община Видин „Строителни и монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099784 12.06.2020 г. Община Видин Ремонтно – възстановителни работи на улици и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099783 12.06.2020 г. Община Кнежа „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099779 12.06.2020 г. Община Кнежа „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099777 12.06.2020 г. Община Асеновград „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:„ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099772 12.06.2020 г. Районен съд /РС/ – Варна „Изграждане на разширение на пожароизвестителна адресируема инсталация в сградите, ползвани от Районен съд – Варна“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099771 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099760 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Източна“ – юг, с. Цалапица, с приблизителна дължина 400 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099759 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон – 2-ри етап“ с о.т. 112, 108, 107 до о.т. 56, с. Брестник, с приблизителна дължина 400 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099755 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Антим I“ с о.т. 157, 181, 180, 179 до о.т. 204, с. Брестник, с приблизителна дължина 300 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099754 12.06.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на „Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район „Банкя“, ул. „Цар Симеон” № 1“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099751 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099749 12.06.2020 г. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София „Текущи ремонти в сградите на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД“ 29.06.2020 г.  16:00 ч.
9099743 12.06.2020 г. Община Златарица „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Златарица“. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099740 12.06.2020 г. Община Сопот ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ: ПАРК КВ. САРАЯ, ГР. СОПОТ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099739 12.06.2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099728 12.06.2020 г. Столична община – Район „Оборище“ “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“ 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099727 12.06.2020 г. Община Тутракан „Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост” 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099724 12.06.2020 г. Община Ветово „Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Строителство на открита комбинирана спортна площадка (44,40 м. х 22,40 м.) с покритие „изкуствена трева“ в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Смирненски“; Обособена позиция № 2: „Строителство на открита комбинирана спортна площадка (44,40 м. х 22,40 м.) с покритие „изкуствена трева“ в СУ „Христо Ботев“ гр. Глоджево“. 22.06.2020 г.  16:55 ч.
9099719 12.06.2020 г. Диагностично-консултативен център II /ДКЦ II/ – Бургас ЕООД „Изграждане на подпорни стени, отводняване и вертикална планировка на Диагностично консултативен център (ДКЦ) II ЕООД, гр. Бургас“. 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099715 12.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на спортни площадки ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица“ 26.06.2020 г.  16:30 ч.
9099713 12.06.2020 г. Столична община – Район „Оборище“ Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4 08.07.2020 г.  17:00 ч.
9099706 12.06.2020 г. Община Плевен „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен” 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099705 12.06.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099702 12.06.2020 г. Община Разград „Инженеринг – Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ „Шестте Ястребинчета с подмяна на инсталации“. 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099699 12.06.2020 г. Община Разград „Подмяна на дограма в сгради общинска собственост на община Разград, по обособени позиции“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099695 12.06.2020 г. Община Кърджали „Изместване на кабелна съобщителна мрежа на БТК АД, находяща се в ПИ с идентификатор 40909.118.93, гр.Кърджали“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099685 12.06.2020 г. Община Долни Чифлик “Изпълнение на инженеринг на обект: „Рехабилитация на улица „Иглика”, с. Гроздьово““ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099676 12.06.2020 г. 133-то средно училище – А.С. Пушкин, гр. София – /Преди – 133-то средно общообразователно училище – А.С. Пушкин, гр. София/ “Строително ремонтни работи на фасадата и вътрешни помещения на сградата на 133СУ“ А. С. Пушкин“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099675 12.06.2020 г. Община Шабла Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099670 12.06.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на разширение на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ – преустройство и промяна предназначението на част от корпус „В“ на 78СУ и изграждане на две детски площадки, в УПИ I-ЕПУ, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099656 12.06.2020 г. Община Ветово „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“. 22.06.2020 г.  16:55 ч.
9099651 12.06.2020 г. Община Севлиево „Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099650 12.06.2020 г. Община Гърмен ”Изграждане на гаражи в УПИ Х-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099646 12.06.2020 г. Община Белене „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099635 12.06.2020 г. Община Георги Дамяново „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“ 24.06.2020 г.  16:30 ч.
9099633 12.06.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Ремонт покрив приемно здание жп гара Пазарджик 25.06.2020 г.  17:15 ч.
9099626 12.06.2020 г. Столична община – Район „Люлин“ „Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099625 12.06.2020 г. Община Симитли Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. Васил Левски в гр. Симитли, община Симитли 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099623 12.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм – етернит с ПЕВП 200/10 и ПЕВП 110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 – Реконструкция на водопроводи 80 мм – етернит с ПЕВП 90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099620 12.06.2020 г. Основно училище – Васил Левски, гр. Бургас „Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителните работи във физкултурения салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 – УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. 24.06.2020 г.  16:00 ч.
9099619 12.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Строително – монтажните работи са за обект „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив и за кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”. 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099615 12.06.2020 г. Община Ботевград „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099613 12.06.2020 г. Община Карнобат Извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099605 12.06.2020 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Перник „Основен ремонт – прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР – Перник“, находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ” № 1. 24.06.2020 г.  17:30 ч.
9099601 12.06.2020 г. Община Сливница „Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница – Втори етап“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099600 12.06.2020 г. Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099595 12.06.2020 г. Дунав мост Видин – Калафат АД, Видин „Запълване на пукнатини с широчина над 0,2 мм по конструктивните елементи на Дунав мост Видин – Калафат, както и третиране на бетонни повърхности с водоотблъскващ инпрегнант” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099594 12.06.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 29.06.2020 г.  15:00 ч.
9099591 12.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Тракия“ Изграждането на алеите и напоителната система се извършва съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от обявата, по посочените видове работи. 22.06.2020 г.  17:15 ч.
9099590 12.06.2020 г. Община Плевен „Ремонт на сгради общинска собственост”, разделена на четири обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт покриви на сгради стопанисвани от ОП „Жилфонд” – гр. Плевен, Позиция № 2 – Ремонт покрив на ДЯ „Латинка” – гр. Плевен, Позиция № 3 – Подмяна на дограма в сгради стопанисвани от ОП „Жилфонд” – гр. Плевен, Позиция № 4 – Ремонт покрив на кметство с. Радишево 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099589 12.06.2020 г. Община Средец Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда в гр.Средец, община Средец 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099586 12.06.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на отоплителна инсталация и абонатна станция в Общински нежилищен имот /Сграда „ДКЦ по дентална медицина”/ в гр.Плевен, бул.”Русе” №1” 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099582 12.06.2020 г. Районен съд – Ардино Извършване на строително – монтажни /ремонтни/ работи (СМР/СРР) на обект: Районен съд – Ардино (административна сграда), находящ се в гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Републиканска“ № 6. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099580 12.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Източен“ «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен» 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099578 12.06.2020 г. Община Велики Преслав Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. „Лозарска“ от ОК 59 до ОК 59А (част пътна) 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099577 12.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Сокол“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099575 12.06.2020 г. Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099571 12.06.2020 г. Водоснабдяване и канализационни услуги, гр. Пазарджик Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9099566 12.06.2020 г. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Едуард Сеген, гр. София “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“. 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099563 12.06.2020 г. Основно училище „20-ти април“, гр. Панагюрище Авариен ремонт на покрив и класни стаи на ОУ „Двайсти април“, гр. Панагюрище 22.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9099562 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099561 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Годешево, община Сатовча“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099559 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улицa в село Плетена, община Сатовча“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099558 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Сатовча, община Сатовча“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099550 11.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099545 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Караново“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099542 11.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Плиска от о.т. 98 до о.т. 104 в гр.Златоград, община Златоград , област Смолян“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099541 11.06.2020 г. Община Сунгурларе „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099540 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099537 11.06.2020 г. Община Божурище „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище- II етап (участък км 1+800,22 – км 2+209,91) 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099536 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина с. Стоил войвода“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099532 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина с. Млекарево“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099525 11.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099524 11.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Виктор Юго“ от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099522 11.06.2020 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив” 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099520 11.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на покриви на бл. 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет – София” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099515 11.06.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Наименованието на поръчката e КС „Вълчи дол“ – ремонт на фундаментите по обвръзката на ГКА 4М25 и площадката на прахоуловителите и колони на междуцехови комуникации (МЦК). 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099513 11.06.2020 г. Столична община – Район „Подуяне“ Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099511 11.06.2020 г. Община Доспат ”Извършване на Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: „ Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник, паркинг край яз. Доспат“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9099509 11.06.2020 г. Община Главиница „Предмет на поръчката е „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на община Главиница” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099508 11.06.2020 г. Кметство с. Петърч, община Костинброд Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, общ. Костинброд, обл. Софийска“ 14.07.2020 г.  17:00 ч.
9099497 11.06.2020 г. Община Перущица Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Ремонт на фасада и покрив на сградата на общинската администрация в УПИ ХІ-БНБ, ДСК, ДЗИ, кв.68 по плана на град Перущица”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Ремонт на покрива на спортна зала в УПИ III, кв.20 по плана на град Перущица”. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099496 11.06.2020 г. Институт по полимери към Българска академия на науките /БАН/ „Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 – Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери – БАН” 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099492 11.06.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ III – 65, кв. 116, м. „Лозенец – III-та част“, СО р-н „Лозенец“ ул. Зелено дърво“ № 5, гр. София“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099486 11.06.2020 г. Община Болярово, област Ямбол „Ремонт, преустройство и реконструкция на общински сгради в Община Болярово” 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099484 11.06.2020 г. Районен съд гр. Свиленград „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на паркинг за автомобили в УПИ ХХ, кв.46 по ПР гр.Свиленград“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099480 11.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол”. Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол” . 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099479 11.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. „Васил Карагьозов“ от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. „Солун“ от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. „Софлу“ в участъка от ул. „Търговска“ до ул. „Грабово“; 1.4. ул. „Добруджа“ от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. „Съединение“ от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. „Гаврил Кръстевич“ от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. „Тракия“ от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. „Преображенско Въстание“ от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. „Мидия“ от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. „Изгрев“ в участъка до бл.4; 1.11. ул. „Д-р Петър Бръников“ от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. „Ахелой“ от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. „Варна“ от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. „Ком“ от о.т. 143 до о.т. 159 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099478 11.06.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099477 11.06.2020 г. Община Несебър „Подмяна на водогреен котел в СУ „Любен Каравелов“ гр.Несебър, общ.Несебър“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099465 11.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Южен“ Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и Магазин „Молдавия“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099461 11.06.2020 г. Община Симитли Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099459 11.06.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099454 11.06.2020 г. Община Каолиново Предмет на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности на улична и пътна мрежа в община Каолиново, в т.ч.: Общински пътища: Път № SHU1064 /1-7, Дулово – Пристое / Браничево – Граница общ. (Каолиново – Дулово) – Прохлада – Секулово – Скала; Улици в населените места на общината: ул. Свобода, с. Браничево; ул. „Демокрация“, с. Браничево; ул. „Гроздан Узунов“ с. Лятно; Паркинг на Младежки дом с. Браничево и други участъци, посочени в Техническото задание – Приложение № 1. 24.06.2020 г.  16:30 ч.
9099452 11.06.2020 г. Община Кула „ Основен ремонт на покрив СУ „Васил Левски“ в гр.Кула“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099447 11.06.2020 г. Община Драгоман „Реконструкция и модернизация на пазар в ЦГЧ гр. Драгоман“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099439 10.06.2020 г. Община Септември „Строително – монтажни работи по изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура в община Септември“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099438 10.06.2020 г. Община Свиленград „Ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в гр. Свиленград“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099437 10.06.2020 г. Община Добричка Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099431 10.06.2020 г. Община Якимово Поръчката е с предмет СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. В рамките на поръчката е предвидено да се извърши „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ЯКИМОВО – УПИ I, КВ.36, СЕЛО ЯКИМОВО”. 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099430 10.06.2020 г. Община Гърмен „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099426 10.06.2020 г. Община Перник „Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099421 10.06.2020 г. Община Мъглиж „Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см по южната кадастрална граница на гр. Мъглиж“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099420 10.06.2020 г. Община Мъглиж „Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см от изток и запад на ул.”Гео Милев” по посока на гр. Мъглиж“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099419 10.06.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител за реализиране на обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099416 10.06.2020 г. Община Чипровци „Извършване на Строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Железна, общ. Чипровци“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци. Обособена позиция № 3: Изграждане и поставяне на „Зарядна станция за електрически велосипеди“ гр. Чипровци. 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099414 10.06.2020 г. Община град Добрич „Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099408 10.06.2020 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на централна сграда на ДГ № 29 „Слънце““ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099407 10.06.2020 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „Укрепване на активирано свлачище № VTR 14.35273.01 на ул. Трета и ул. Четвърта, с. Калайджии, общ. Златарица“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099403 10.06.2020 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Топлоизолиране на фасадите на основна сграда и на сграда с физкултурен салон на 171 ОУ „Стоил Попов“, кв.Кумарица, гр.Нови Искър, район „Нови Искър“ – Столична община“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099402 10.06.2020 г. Висше училище по телекомуникации и пощи -София – /Старо наименование – Колеж по телекомуникации и пощи/ Ремонтни работи за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи София 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099400 10.06.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Рехабилитация на подстанция Горна Оряховица – Запад 110/10kV собственост на Електроразпределение Север АД. 29.06.2020 г.  18:00 ч.
9099397 10.06.2020 г. Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Силистра „Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099386 10.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Южен“ Предметът на обществената поръчка е: „Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099385 10.06.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали „Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали“. 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099378 10.06.2020 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Ремонт по части „Архитектурно Строителни (АС), Вода и Канал (ВиК) и електрически (ЕЛ) на Центъра за подготовка на специалисти по Комуникационни и информационни системи (ЦПС по КИС) към в.ф. 32890 – Бургас. 24.06.2020 г.  17:00 ч.

 

 

ID

Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099374 09.06.2020 г. Община Челопеч Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект и ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч “ 19.06.2020 г.  16:30 ч.
9099372 09.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД 12.06.2020 г.  16:30 ч.
9099369 09.06.2020 г. Община Твърдица „Извършване на ремонтни дейности в сграда № 3 на ДГ „Щастливо детство”, находяща се в гр. Твърдица, ул. „Нов живот“ № 13“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099366 09.06.2020 г. Община Велико Търново „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099362 09.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект 23.06.2020 г.  16:30 ч.
9099361 09.06.2020 г. Средно училище „Христо Ботев“ гр. Долни Дъбник „Текущ ремонт на учебни помещения в сградата на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник“ 23.06.2020 г.  16:30 ч.
9099354 09.06.2020 г. Община Своге Строително-монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт покрив на кметство с.Луково Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ „Светлина-1896“ в УПИ I – „Читалище“, кв.34, с.Гара Бов Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на читалище в УПИ VIII – „Читалище“, кв.27, с.Церово Обособена позиция 4: Основен ремонт покрив на Читалище „Искърски пролом“ в УПИ IX – „Читалище“, кв.36, с.Гара Лакатник Обособена позиция 5: Основен ремонт тоалетни в НЧ „Градище 1907“, гр.Своге Обособена позиция 6: Основен ремонт санитарни възли втори етаж ОУ „Христо Ботев“, с. Гара Лакатник Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099331 09.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на покрив ОУ „Иван Вазов“ I етап” 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099316 09.06.2020 г. Община Шумен „Реконструкция на кръстовището между бул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Столетов. Поддържане на светофарните уредби на територията на град Шумен“ 12.06.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099311 08.06.2020 г. Община Козлодуй „Ремонт покрива на ДГ „1-ви юни” с. Бутан” 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099309 08.06.2020 г. Община Полски Тръмбеш “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по обособени позиции, както следва Обособена позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш. Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099306 08.06.2020 г. Община Перущица Текущ ремонт на градски парк в УПИ I – зеленина, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099301 08.06.2020 г. Община Минерални бани Поръчката включва дейности по строително–разрушителни работи за обекти сграда в УПИ VIII, кв. 14а, с. Минерални бани и Едноетажна сграда в УПИ II, кв. 14, с. Минерални бани. Към датата на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране. 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099298 08.06.2020 г. Община Панагюрище „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В С.ЛЕВСКИ И С.ЕЛШИЦА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод по улици „Атанас Попов“ от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул.“3дравец“ от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“ – Ш-ти участък, с.Елшица; 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099295 08.06.2020 г. Община Свиленград „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград“ Участъкът от републикански пътища в гр. Свиленград, на които ще се извършва ремонт е улица „Асен Златаров”, кв. „Капитан Петко войвода” , ул. „Сан Стефано” с обща дължина 5.405 км. Участъкът от републикански пътища в града, на които ще се извършва ремонт е улица „Асен Златаров”, кв. „Капитан Петко войвода” , ул. „Сан Стефано” с обща дължина 5.405 км. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099289 08.06.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма – Клисура“ 25.06.2020 г.  17:15 ч.
9099284 08.06.2020 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на Съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099278 08.06.2020 г. Община Сунгурларе „СМР по реализиране на проект „Обновяване на Лесопарк „Ичмата“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“ 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099277 08.06.2020 г. Община Септември „Частично преустройство на съществуваща административна сграда, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ III за административни нужди, кв. 91 по плана на гр. Септември, община Септември“. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099276 08.06.2020 г. Първо средно училище – Св. седмочисленици, гр. Търговище – /Старо наименование – I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище/ Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща строително-ремонтни дейности на покрива и сградата на физкултурен салон и стая към него, находящи се на първи етаж в сграда, кабинет № 406 находящ се на четвъртия етаж и частични ремонти по фасадата в сградата на Първо СУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099274 08.06.2020 г. Община Павликени „Основен ремонт на сгради-общинска собственост” по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1 „Ремонт в кметство в с. Горна Липница, общ. Павликени”; „Ремонт в кметство в с. Димча, общ. Павликени”; „Ремонт на покрив и козирка в кметство в с. Мусина, общ. Павликени“; „Ремонт подмяна на улуци и капаци на покрив читалище в с. Росица, общ. Павликени“ и „Ремонт настилка около чешма в с. Росица, общ. Павликени“. 2.Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099272 08.06.2020 г. Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово“. 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099265 08.06.2020 г. Община Червен бряг Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2: Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099258 08.06.2020 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Строителство, доставка и монтаж на тръбопроводи, фитинги, топлоизолации и прилежащи елементи за подвързване на абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив 18.06.2020 г.  16:00 ч.
9099257 08.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 11.06.2020 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099255 05.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на мултифункционална спортна площадка с размери 18/36 м. в с.Брестник, община “Родопи”-обл. Пловдив. 17.06.2020 г.  17:30 ч.
9099254 05.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на мултифункционална спортна площадка с размери 18/36 м. в с. Първенец, община “Родопи”, обл. Пловдив. 17.06.2020 г.  17:30 ч.
9099252 05.06.2020 г. Община град Добрич „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“ включва две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Ремонт на ограда в имот с административен адрес: гр.Добрич, ЖК „Дружба 3″ №57“ включва подмяна на съществуващи метални декоративни пана с нови метални оградни пана с височина 2 м и 3 броя нови портални врати с височина 2 м и ширина 3,80м;4,90м и 1,20 м.Предвижда се и направа на бетонов подход за автомобили на северния портал около 15 кв.м. За обособена позиция 2 – „Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“ включва изграждане на ограда в гробищен парк, находящ се в гр.Добрич, ПИ с идентификатор 72624.436.444. 17.06.2020 г.  17:00 ч.
9099249 05.06.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец” 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099245 05.06.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание 18.06.2020 г.  16:00 ч.
9099244 05.06.2020 г. Община Несебър „Реконструкция на улична мрежа: ул. Ахелой – о.т. 93 – о.т. 279 и частично о.т.93 – о.т. 94, ул. Тервел – о.т. 60 – о.т. 62, ул. Хемус – о.т. 60 – о.т. 44, ул. Месамбрия – частично о.т. 90 – о.т. 93 и о.т. 98 – о.т. 96 по Регулационния план на гр. Несебър, Стар град“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099243 05.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Извършване на строително – монтажни работи по две отделни обособени позиции. Предмет на обектите по обособена позиция А е изграждане на нови водопроводи. Предмет на обекта по обособена позиция Б е ремонт на участък от съществуващ водопровод. 15.06.2020 г.  16:30 ч.
9099235 05.06.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099234 05.06.2020 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в основен ремонт на канализиция в село Шопци, включващо изпълнението на локална септична яма. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099231 05.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099230 05.06.2020 г. Община Долна Митрополия Предмет на настоящата поръчка е бетониране на улична мрежа на територията на с.Ореховица и с. Славовица, община Долна Митрополия. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099225 05.06.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 09.06.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099217 04.06.2020 г. Община Долни Чифлик „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик“ 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099215 04.06.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 10.06.2020 г.  15:00 ч.
9099214 04.06.2020 г. ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/ Рехабилитация на камери по топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив 17.06.2020 г.  16:00 ч.
9099198 04.06.2020 г. Община Белослав Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: „Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36“, представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. „Младост”, гр.Белослав 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099195 04.06.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград Извършване на строително-монтажни работи по облицоване фасадата на сградата на РЗОК- Разград 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099191 04.06.2020 г. Български институт по метрология /БИМ/ „Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“ 19.06.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099187 03.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““. 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099179 03.06.2020 г. Община Долни Дъбник „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец” 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099177 03.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099175 03.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099164 03.06.2020 г. Народно читалище „Кирил Петров – 1922“ с. Сталийска махала „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“ 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099162 03.06.2020 г. Народно читалище „Кирил Петров – 1922“ с. Сталийска махала „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“ 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099159 03.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст. 17.06.2020 г.  16:30 ч.
9099158 03.06.2020 г. Община Чупрене – област Видин „Текущ ремонт тротоари в населените места на общината с.Горни Лом ул. „Първа” от ОТ 59 до ОТ 62, с-Търговище – ул. „Първа” от ОТ 71 до ОТ 75, с.Протопопинци ул. „Първа от ОТ 13 до ОТ 30, с.Долни Лом – ул. „Първа” от ОТ 80 до ОТ 81”. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099157 03.06.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Широка лъка към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „“Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС „Широка лъка““ като включва общи строително – ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища. 15.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099153 02.06.2020 г. Община Сунгурларе „Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти” 17.06.2020 г.  10:00 ч.
9099147 02.06.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Пазарджик „Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на съоръжение за достъп за хора с увреждания в сградата на РЗОК – Пазарджик“ 05.06.2020 г.  17:30 ч.
9099137 02.06.2020 г. Община Сунгурларе „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099133 02.06.2020 г. Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за „Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на град Велинград“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099132 02.06.2020 г. Основно общообразователно училище „Пейо Кр. Яворов“ с. Гьоврен  „Основен ремонт на покривното пространство на част от административната сграда на ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, с. Гьоврен, община Девин“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099127 02.06.2020 г. Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099124 02.06.2020 г. Община Кула „ Основен ремонт на улична мрежа в Община Кула” 05.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099120 01.06.2020 г. Община Търговище „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за деца с увреждания за включване на услуги за ЦСРИ“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца””. 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099119 01.06.2020 г. Община Антон „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН 04.06.2020 г.  17:00 ч.
9099112 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон – 2-ри етап“ с о.т. 112, 108, 107 до о.т. 56, с. Брестник, с приблизителна дължина 400 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099111 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Източна“ – юг, с. Цалапица, с приблизителна дължина 400 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099110 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099109 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Антим I“ с о.т. 157, 181, 180, 179 до о.т. 204, с. Брестник, с приблизителна дължина 300 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099108 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099105 01.06.2020 г. Община Гърмен ”Изграждане на физкултурен салон на училище в УПИ 3, кв.14 по плана на село Дебрен, община Гърмен” 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099104 01.06.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на опорна конструкция за димоход по техническо задание, работни чертежи и КС в Топлофикация Русе 15.06.2020 г.  16:00 ч.
9099098 01.06.2020 г. Топлофикация – Сливен ЕАД Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация. 12.06.2020 г.  16:30 ч.
9099091 01.06.2020 г. Столична община – Район „Люлин“ „Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“ 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099089 01.06.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Нона“. Обособена позиция № 2: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Дълга лъка“, подстанция „Горна Оряховица – Запад“ и подстанция „Велико Търново“. 12.06.2020 г.  18:00 ч.
9099084 01.06.2020 г. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Едуард Сеген, гр. София “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“ – в изпълнение на възлаганата обява е предвидено да се осигури изпълнението на конкретните видове СМР с оглед осигуряване на ремонтни работи по сградата на Възложителя. Предвидено е изпълнението и на мерки на енергийна ефективност, за осигуряване на безопасна среда и оптимални условия на труд. 11.06.2020 г.  17:00 ч.

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979673)
Възложител: Община Враца
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . “Сениче, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979670)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-2 – “Реконструкция на разпределителен топлопровод от топлофикационна камера № 14 – 20, находяща се в зелената площ пред блок 350, по ул. „ген. Радко Димитриев“ до топлофикационна камера № 14 – 20 – 47 и топлопроводните отклонения към него за блокове №№ 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 356, 356А и 358, ж.к. Младост – 3””

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979666)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-1 – “Реконструкция на топлопровод от К III М-14, находяща се до кръстовището на ул. „Акад. Румен Цанев“ и ул. „Филип Аврамов“ по ул. „Филип Аврамов“, ул. „Д-р Николай Николаев“ и ул. „Бъднина“ за захранване на бл. №№336, 328, 329, 330А, 330, ОДЗ 59, ОДЗ 56, бл .№№327, 322, 323A, 323, ж.к. „Младост 3″”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979646)
Възложител: Община Шабла
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00997-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979642)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00026-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979591)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА КЛЕТКИ 2 И 3 НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-КЪРДЖАЛИ И ОБСЛУЖВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА КЛЕТКИ 2 И 3“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979582)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Текущи ремонтни дейности на обекти собственост на община Челопеч по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979550)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Раднево

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979544)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979537)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: ”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979485)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219,училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979606)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979380)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ръчно изкърпване на настилки със студена асфалтова смес“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979255)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979475)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: “ Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих „ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА“, по плана на гр. Харманли, Община Харманли „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979456)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на ж.к. ”Оптикоелектрон” II, кв.145, гр. Панагюрище” – Етап II

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979412)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на пожароизвестяване и ел. инсталации в градска библиотека, гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979397)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0028
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на беседка в местността „Трите чучура“, с. Правдолюб, общ. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979387)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Мездра към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на сграда- гараж собственост на ТП – ДГС Мездра”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979384)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти, общ. собственост – старо кметство в с. Тимарево, парк в с. Тимарево, кметство и здравна служба в с. Висока поляна и спортна площадка в с. Каменяк.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979373)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, КВ.ДОЛНИ ВОДЕН, ГР.АСЕНОВГРАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979371)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00233-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979365)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ГУРКОВО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979349)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ, КОРЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р.ЛАЗОВА В ГР.ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО – ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979342)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979341)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00580-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979335)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00671-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979325)
Възложител: Община Балчик
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00479-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за СМР на обект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. „Балик“, УПИ I, кв. 1157, гр. Балчик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979313)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Мездра към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Осигуряване на достъп до обекти за добив и продажба на дървесина за нуждите на ДГС Мездра”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979307)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на стария пешеходен мост в с. Бял извор, общ. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979297)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на общински улици“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979284)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0027
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ – Търговище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979261)
Възложител: Община Вълчи дол
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00160-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978737)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979239)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-11- Реконструкция на топлопровод от камера №Л – 17 на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ по ул. „Константин Кисимов“ до камера №Л – 17 – 3 по ул. „Елемаг“ до АС на „Аудиотехника“ на бул. „Самоков “ № 60 и топлопроводни отклонения за „Интерпред“ и бл. 302, 303, 304 жк. „Изгрев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979237)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-10 – Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера № III M – 14 – 1 за бл. 340, 341, 342 и ТОА „Младост“ и от камера № III M – 14 – 2 за бл. 332,333,334 и 335 – ж.к. „Младост -3““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979232)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-9 – Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д12 на ул. „Проф. Стоян Киркович“ /ул. „31 януари“/ за бл. 35,36 и 38 в кв. 5 и резиденция на КНДР в кв. 4, от камера №СГ – 12 – Д13 за бл. 42,43,44 и 45 в кв. 4 – жк. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979230)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-8 – “Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д9 и камера №СГ – 12 – Д10 – ж.к. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979228)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект : „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979222)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “М16-II-7 – Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д7 на ул. „Проф. Стоян Киркович“ /ул. „31 януари“/ за ОДЗ, бл. 15 и 16 в кв. 7 и за бл. 10,11,12 и 13 в кв. 16 и кв. 19 – жк. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979216)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: М16-II-4 – “Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. „Трайко Станоев“ до Център по онкология, Дом за стари хора и бл. 2 – жк. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979158)
Възложител: Община Борино
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, община Борино, област Смолян“ II етап .

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979079)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0051
Процедура: Публично състезание
Име: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979077)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0050
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979059)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на обреден дом в гр. Ардино и ремонт на обществена тоалетна в общински пазар гр. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979057)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979047)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00449-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улица „Г. С. Раковски” от О.Т.75 до О.Т.450 и част от улица „Стара Планина” от О.Т.169 до О.Т.175, гр. Омуртаг“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979037)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. „15 ноември” № 1“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978992)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978985)
Възложител: Община Опака
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00890-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно – възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/ рехабилитация/ и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Опака и общински пътища, стопанисвани от Община Опака“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978968)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-III-4 Реконструкция на топлопровод по ул.“Природа“ от камера К№К-II-К-1 до камера К№КII-K-16 -/ смяна на диаметър Ду400 на Ду500/ и отклонение от камера К№К-II-К-15 за бл. 213, отклонение от камера К№К-II-К-3 за бл.223А, ОДЗ 8, отклонение от камера К№К-II-К-1 за ОДЗ 8 и отклонение от съществуващо трасе по ул. „Пчела“ за 20-та поликлиника -жк. Борово“, р-н Красно село““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978964)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-3: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера К-III-7-47-08 на ул. „Цар Иван Александър“ до блокове 300, 301, 302, клуб, 303, 303Б и 303В, 307 и 306 вх. А и вх. Б – ж.к. „Св. Троица“, р-н „Илинден““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978962)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978938)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978935)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978920)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Разширение на канализационна мрежа за дъждовни води, ВВМ, ВВМ за поливна вода и ВВМ за минерална вода

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978871)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978818)
Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на централна модулна климатизация в сградата на ЦУ на НОИ – блок „В“ (високо тяло)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978811)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978799)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улици на територията на град Сандански и част от населени места в община Сандански

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978785)
Възложител: 44-то Средно училище – Неофит Бозвели, гр. София – /Старо наименование – 44-то средно общообразователно училище /СОУ/ – Неофит Бозвели, гр. София/
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 03089-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-ремонтни и монтажни работи за подобряване на образователната среда в 44. СУ „Неофит Бозвели“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978754)
Възложител: Община Батак
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Двадесет и първа“ с. Фотиново, общ. Батак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978684)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00119-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978651)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00069-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Нова Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978630)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE),договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978602)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978474)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – в землище на с. Гарван, община Габрово: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978464)
Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 01224-2020-0029
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978374)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево – Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978229)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978725)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978707)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978699)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И КРР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 – 2020 Г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978693)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978639)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00035-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978618)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978607)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00035-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978605)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00110-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978535)
Възложител: Община Трън
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ОБЩИНА ТРЪН ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978532)
Възложител: Община Трън
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт покрив спортна зала- гр. Трън”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978510)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Асфалтиране на улици на територията на община Мирково по 3 (три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978503)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: Обособена позиция №1: „Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на козирки на градски стадион, гр.Радомир“; Обособена позиция № 3: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978487)
Възложител: Община Враца
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР) за обект: „Укрепване на свлачище срег. № VRC 10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978448)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ №4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978440)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978437)
Възложител: Община Сливо поле, област Русе
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00701-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР ПО ОБЩИНСКАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978348)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978345)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища в община Севлиево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977789)
Възложител: „Метрополитен“ ЕАД – София
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 00423-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Строителство на временен паркинг при метростанция (МС)16 от ул. Монтевидео до ул. 716

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978232)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978221)
Възложител: Община Своге
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978197)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 01271-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на физкултурен салон и подпорна стена към ПГИИ „Проф.Николай Райнов“, на територията на СО-район „Сердика“, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978162)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 01139-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978130)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978116)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”,ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978082)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Отводнителни мероприятия за предотвратяване на наводнения на прилежащи имоти по ул.5-та, ул.6-та, ул.8-ма, ул.9-та, ул.28-ма, ул.29-та, ул.30-та, ул.31-ва, ул.33-та, ул.34-та, ул.35-та, ул.36-та, с. Костиево, Община Марица, Област Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978076)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978013)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 19.05.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на покрив на СУ “Христо Смирненски“, с.Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978009)
Възложител: Община Сърница
Получен на: 19.05.2020 г.
Преписка: 05223-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор ) на обект: Ремонт на тротоарни площи ул. „Свобода“ в град Сърница

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977910)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 19.05.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977814)
Възложител: Столична община – Район „Искър“
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 01258-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ДГ № 108 „Детско царство“ – централна сграда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977778)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен по седем обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (977742)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 01263-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на ДГ № 68 „Ран Босилек“, съгласно констатации в конструктивно обследване от ноември, 2014 г., УПИ XVI-за детска градина, кв. 4, м. „ж.к. Люлин – 7м.р.”, по плана на гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977537)
Възложител: Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00456-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Основен ремонт на сграда № 23 – битов корпус в НВУ „Васил Левски“ – факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977327)
Възложител: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00222-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на обекти и сгради на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (977031)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00571-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976830)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00693-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977601)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00502-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология, находящи се на 7 (седми) етаж на високото тяло в бл. 6 и 7 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977597)
Възложител: Община Белица
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977590)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на общ. Димитровград, с 6 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977587)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00536-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИ КЛИНИКИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (977571)
Възложител: Община Долна Митрополия
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00601-2020-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт за отстраняване на констатирани дефекти по канализационни колектори от ВиК мрежата на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977539)
Възложител: Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко – 1933“ с. Симеоновец
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 05960-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на сградата на народно читалище „Серафим Янакиев Червенко-1933“, находящо се в УПИ ІX – за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977508)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок „Б“ от ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977461)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ по ул.”Заводска”, ул.”Митьо Станев” и ул.”Загоре” в гр. Раднево“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (977409)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 05700-2020-0002
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977408)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0031
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977378)
Възложител: Община Пловдив – Район „Северен“
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 01248-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане и текущ ремонт на паважни, асфалтови и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на район „Северен” – община Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976729)
Възложител: Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00456-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976638)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500m3 на гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977129)
Възложител: Община Банско
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00283-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977120)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00098-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по ремонт и рехабилитация на улични настилки на територията на Община Гоце Делчев

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977112)
Възложител: Община Батак
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Стара планина” и ул. „Люлин” с. Нова Махала, Община Батак.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977097)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №12, кв. Простор, УПИ IV, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (977090)
Възложител: „Български пощи“ /“БП“/ ЕАД
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00276-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД с 6 (шест) обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976579)
Възложител: „Софийска вода“ АД
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00435-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977061)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Любен Дочев“, ул. „Витоша“, ул. „Мусала“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Пирин“ в гр. Никопол и Ремонт на улици в с. Черковица, с. Евлогиево и с. Дебово в Община Н

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977017)
Възложител: Община Рила
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за „Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица“ в град Рила”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976987)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 01257-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976962)
Възложител: Община Сливо поле, област Русе
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00701-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул.“Цар Борис I“ с улици „Люлин” и „Весела“ в с. Ряхово, за отводняване на общинските терени застрашаващи жилищни домове от наводняване.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976955)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0029
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГССИ „Христо Ботев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976951)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (976931)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0028
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976925)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0028
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК № 3, кв.

Простор УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976918)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0027
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №2, кв.Простор УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976893)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976886)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. Простор, УПИ I, кв.315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976866)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №7, кв. Простор, УПИ II, кв. 314 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976832)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Червен бряг по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976799)
Възложител: Столична община – Район „Красно село“
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 01260-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Дейност по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО- Район „Красно село“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (976743)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0026
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон) едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад, със застроена площ 48кв.м., находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976737)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976690)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево – I етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976684)
Възложител: Топлофикация – Сливен ЕАД
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00198-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: « ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ППС „А” КЪМ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН“ ЕАД»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976673)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на Плувен басейн „НСА“ – София, бул. „Прага“ 21

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976672)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0031
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции – монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976665)
Възложител: Община Трън
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Основни ремонти на сгради собственост на Община Трън по 4 (четири) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976661)
Възложител: Община Трън
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт водопровод с. Лева река, община Трън”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976526)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00104-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976515)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-Втори етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976511)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Тулово – ІІ ЕТАП, състоящ се от ІІ-ри подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27“ – с обща дължина 2 833,77 л.м. и ІІІ-ти подетап, включващ клонове с номера 41, 58 с обща дължина 505 л.м. улична мрежа в с. Тулово, общ. Мъглиж””.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976498)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции – Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976484)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976477)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Обособена позиция №1: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976401)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Облагородяване на парк при площад „Възраждане““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976390)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976362)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на „Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на община Велинград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976361)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976359)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00309-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР – Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976224)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976088)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I Б“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975909)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00974-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975897)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на вътрешната водоснабдителна и канализационна мрежа, гр. КАЗАНЛЪК

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976333)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт тротоарни настилки по улици „Бойчо Желев“, „Хаджи Димитър“ и „Георги Димитров“ в гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976243)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР – Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976241)
Възложител: Община Белово
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ В ОБЩИНА БЕЛОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976173)
Възложител: Община Белене
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00661-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975820)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00728-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на хоризонтален водопровод в сутерена на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976020)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975997)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на четири общински сгради в три населени места и изграждане на помещение под изграден навес в с. Башево, общ. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975995)
Възложител: Община Попово
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00012-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РАМКИТЕ НА ГРАД ПОПОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975987)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00818-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975959)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт по поддържане на улици, площади и общинска пътна мрежа в Община Панагюрище – 2020 г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975951)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00183-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975905)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Водоснабдяване на три населени места в Община Ардино и изграждане на два резервоара за питейна вода.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975743)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975546)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00299-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител” по проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, осъществяван по ОПРР 2014-2020″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975536)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Подмяна на водопроводна инсталация и реновиране на санитарни възли в сграда на ГДПБЗН, находяща се в гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975513)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975839)
Възложител: Община Исперих
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00864-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975804)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Подобряване на енергийната ефективност на учебни корпуси на Педагогически факултет и Медицински колеж към Тракийски университет Стара Загора в У.П.И.IV3921, кв. 525, Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975800)
Възложител: Община Руен
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00274-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен” по 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975782)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975771)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на ул. „Сливница” и ул.„Косанска”, град Мизия, област Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975737)
Възложител: Община Бойчиновци
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00717-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово,

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975700)
Възложител: Община Угърчин
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00340-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР на обект: „Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени“, по две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975649)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975638)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00183-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени поз

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975624)
Възложител: Община Чупрене – област Видин
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 01564-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт улици в населените места от общината – с.Чупрене – ул. „Асен Балкански” от ОТ 101 до ОТ 106 – дълж. 254м. и с.Върбово – ул. „Единадесета” от ОТ 72 до ОТ 141 – дължина 670 м.“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975355)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975571)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975559)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00818-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване за възстановяване и осигуряване на проводимостта на речно корито – дере, в регулационните граници на гр. Ябланица, община Ябланица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975496)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №2, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975492)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Смилян към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 02718-2020-0078
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт и пристройка на административната сграда на ТП „ДГС Смилян”” в УПИ XXII, кв.39, с.Смилян, ул. „Девети септември” №101, община Смолян.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975479)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2020 година и поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим – преасфалтиране на уличната мрежа, общинска пътна мрежа, собственост на Община Пордим и на платната за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975435)
Възложител: Община Трън
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт детска градина „Ален мак“ – гр. Трън“.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099076 29.05.2020 г. Община Шумен „Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“ Обособена позиция № 2 – „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“ 04.06.2020 г.

17:30 ч.

9099074 29.05.2020 г. Община Карнобат Извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат. Предметът на обществената поръчка включва и гаранционно поддържане на обекта, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, в рамките на предложените от него гаранционни срокове. 11.06.2020 г.

17:30 ч.

9099070 29.05.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановителни, отводнителни дейности и реконструкция на подпорна стена на ул. „Княз Борис I” № 30-32“ 04.06.2020 г.

17:00 ч.

9099069 29.05.2020 г. Община Сливо поле, област Русе „Рехабилитация на съществуващата улична мрежа в населените места на община Сливо поле, подновяване на хоризонтална маркировка по общинска пътна и улична мрежа и постоянна организация и безопасност на движението-център с. Ряхово“ 29.05.2020 г.

16:30 ч.

9099066 29.05.2020 г. Кметство с.Мартен, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“ 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9099063 29.05.2020 г. Община Сливница „Изработване на работен проект и извършване на строително-ремонтни работи по аварийно почистване на речното корито на река Сливнишка и изграждане на земни диги 800 м.“. 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9099062 29.05.2020 г. Община Шумен „Реконструкция на кръстовището между бул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Столетов. Поддържане на светофарните уредби на територията на град Шумен“ 08.06.2020 г.

17:30 ч.

9099059 29.05.2020 г. Община Етрополе „Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе: ул. „Софроний“ (в участъка от бул. „Партизански“ до ул. „Здравец“), ул. „Марийка Гаврилова“ (в участъка от ул. „Китката“ до ул. „Прогон“-долно ниво)“ и ул. „Христо Ботев“ (в участъка от бул. Руски“ до ул. „Георги Антонов“ – доставка и полагане на тротоарни плочки) 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9099048 29.05.2020 г. Община Карнобат Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи на спортна зала „Атанас Комшев“, гр. Карнобат. Място на извършване: УПИ – І – 72,73,74, кв. 20 по плана на гр. Карнобат. 04.06.2020 г.

17:30 ч.

9099045 29.05.2020 г. Община Симитли Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли 10.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099042 28.05.2020 г. Община Перник „Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник“ 09.06.2020 г.

17:00 ч.

9099040 28.05.2020 г. Община Сопот РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СОПОТ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 12.06.2020 г.

17:00 ч.

9099039 28.05.2020 г. Община Перущица Текущ ремонт на градски парк в УПИ I – зеленина, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г. 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9099038 28.05.2020 г. Община Долни Чифлик Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка и ремонт на уличните съоръжения, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им и ще се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. Обектът предмет на СМР- ул. „Братя Шкорпил“ (ПИ с идент. 83404.501.412 ) се явява главна улица V клас от уличната мрежа на с. Шкорпиловци и има събирателна функция. 11.06.2020 г.

17:00 ч.

9099022 28.05.2020 г. Спортист-скала ЕООД Ремонт баня, тоалетна, съблекалня за гости и фасада вход за гости на Стадион гр. Своге. 10.06.2020 г.

16:30 ч.

9099017 28.05.2020 г. Община Козлодуй „Ремонт покрива на ДГ „1-ви юни” с. Бутан” 08.06.2020 г.

17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9099011 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон“ с о.т. 29, 210, 133, 134, 244 до о.т.208, с. Първенец, с приблизителна дължина 290 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099010 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Христо Смирненски с о.т.53, 54, 55 до о.т.56, с. Първенец, с приблизителна дължина 260 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099009 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пролет“ с о.т. 29, 138, 137, 136 до о.т. 207, с. Първенец, с приблизителна дължина 160 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099008 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Победа“ с о.т. 114, 113 до о.т. 112, с. Първенец, с приблизителна дължина 180 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099007 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пловдивска“ с о.т. 373, 394, 396 до о.т. 397, с. Цалапица, с приблизителна дължина 350 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099006 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Кубрат“ с о.т.115, 116, 243, 117 до о.т.145, с. Първенец, с приблизителна дължина 220 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099005 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ с о.т.52, 53, 72, 137, 75 до о.т.95, с. Брани поле, с приблизителна дължина 580 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9098996 27.05.2020 г. Община Полски Тръмбеш “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по обособени позиции, както следва Обособена позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш. Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9098987 27.05.2020 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 05.06.2020 г.

16:00 ч.

9098986 27.05.2020 г. Сухопътни войски – Военно формирование 22450 Ремонт на покрив 09.06.2020 г.

17:30 ч.

9098985 27.05.2020 г. Община Грамада предмет на поръчката е ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГР.ГРАМАДА, С.ВОДНА, С.БРАНКОВЦИ И С.ТОШЕВЦИ ПО4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ПЕТА В С. ВОДНА ОТ О.Т.31 ПРЕЗ О.Т 32,33 ДО О.Т. 47; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ЧЕТВЪРТА В С.БРАНКОВЦИ УЧАСТЪК ОТ О.Т. 12 ПРЕЗ О.Т. 11,10,3,2 ДО О.Т. 1; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ВТОРА В С. ТОШЕВЦИ УЧАСТЪК ОТ О.Т. 120М., ШИРИНА 6,00М. ОТ О.Т. 140 ДО О.Т. 141; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. Н.Й.ВАПЦАРОВ В ГР.ГРАМАДА УЧАСТЪК ОТ О.Т. 456 ПРЕЗ О.Т 457 ДО О.Т. 458. 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9098982 27.05.2020 г. „Софийска вода“ АД Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД 09.06.2020 г.

16:30 ч.

9098972 27.05.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина №5 „Бодра смяна“ гр. Нова Загора“. 01.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098967 26.05.2020 г. Община Дупница Разширение на „Гробищен парк – ПИ с идентификатор 68789.27.546 – гр. Дупница“, Община Дупница 29.05.2020 г.

17:30 ч.

9098966 26.05.2020 г. Община Павликени „Изграждане на спортна площадка и паркинг в УПИ III – “за спортна площадка“ и IV- „за паркинг“ в кв. 143 по ПУП на гр. Павликени“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098965 26.05.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. „Връбница-1“, р-н Връбница“ 17.06.2020 г.

17:00 ч.

9098964 26.05.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-6 Реконструкция на топлопровод от камера № К86 до бл. 30, от камера № К87-4 до бл. 31 и отклоненията за бл.5 – жк. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““ 17.06.2020 г.

17:00 ч.

9098962 26.05.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Инженеринг – проектиране, благоустрояване, изграждане на осветление, видеонаблюдение, детска площадка и фитнес в парк Ружа.“ 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098957 26.05.2020 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“. 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098950 26.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 05.06.2020 г.

17:00 ч.

9098941 26.05.2020 г. Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване на енергийната ефективност на сграда на кухненския блок към ДВФУ „Света Петка““ – І етап – Лявата зона на съществуващата сграда до ос 8, съгласно изготвен проект. 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098940 26.05.2020 г. Професионална техническа гимназия, гр. Варна Подмяна на дограма и основен ремонт на санитарните възли в общежитие с идентификатор 10135.3513.1933.40 на Професионална техническа гимназия, гр.Варна 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9098937 26.05.2020 г. Община Доспат Предметът на процедурата включва реконструиране и рехабилитация на две общински улици: Обособена позиция № 1: град Доспат улица „Бор“ и тротоари към улица „Бор” , с дължина 120 м., площ 543 кв. м.. Тротоари към ул. Бор- 52 кв.м. . Обособена позиция № 2: Площад пред Кметство в село Барутин (ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142) . с дължина 80 м, площ 750 кв. м. съгласно техническите проекти и КС . 29.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098933 22.05.2020 г. Община Петрич Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич“ – етап 2 дворно пространство 28.05.2020 г.

17:00 ч.

9098929 22.05.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Пазарджик „Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на съоръжение за достъп за хора с увреждания в сградата на РЗОК – Пазарджик“ 02.06.2020 г.

17:30 ч.

9098920 22.05.2020 г. Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ „Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ – ЦУ“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098911 22.05.2020 г. Община Мизия “Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона, гр. Мизия” 26.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9098908 21.05.2020 г. Община Бобов дол „Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“ 01.06.2020 г.

17:15 ч.

9098894 21.05.2020 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 01.06.2020 г.

16:00 ч.

9098893 21.05.2020 г. Община Ценово Основен ремонт на Етнографска музейна сбирка в с. Новград, община Ценово, област Русе Задача която си поставяме е да се извършат ремонтни и адаптационни работи без да се засяга конструкцията на сградата. Обектът ще се захрани с питейна вода от селищния водопровод, ще се оформят санитарни възли за мъже, жени и хора в неравностойно положение, като се спазят изискванията на Наредба № 6 от ЗУТ. Предвидена е стая за административни нужди и евентуално място за консерваторска дейност. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация и техническия проект, неразделна част от обявата. 08.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098889 20.05.2020 г. Народно читалище „Кирил Петров – 1922“ с. Сталийска махала „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“ 02.06.2020 г.

17:00 ч.

9098877 20.05.2020 г. Община Кула „ Основен ремонт на улична мрежа в Община Кула” 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098874 20.05.2020 г. Община Антон „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098873 20.05.2020 г. Общинско предприятие – Спортни имоти, гр. Бургас -/Старо наименование – Спортни имоти, паркинги и гаражи, гр. Бургас/ „Извършване на строително-ремонтни работи на спортни обекти на територията на Община Бургас“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098871 20.05.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Васил Левски“ гр. Кърджали Смяна на дограма на прозорци и външна мазилка на сградата на основно училище „Васил Левски“ гр.Кърджали 05.06.2020 г.

16:00 ч.

9098865 20.05.2020 г. Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098864 20.05.2020 г. Община Чупрене – област Видин Основен ремонт покрив сграда ЦНСТ с.Долни Лом 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098863 20.05.2020 г. Община Нова Загора „Извършване на СМР по проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова Загора“ 22.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098859 19.05.2020 г. Община Сандански „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански” 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098856 19.05.2020 г. Община Търговище „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за деца с увреждания за включване на услуги за ЦСРИ“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца””. 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098851 19.05.2020 г. ТЕЦЕКО ЕООД Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142 в гр. Свищов“ 26.05.2020