Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0023 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Реконструкция на пътно кръстовище на ул. „Пятигорск“ – ул. „Околовръстен път“ в кръгово, в обхвата на действащата улична регулация – гр. Панагюрище, област Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 699 431,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0024 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0030 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на НЧ „Нов живот – 1940г.“, с. Конево, общ. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2021-0010 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград – Поликлиника“
Прогнозна стойност: BGN 99 745,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0010 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по общински пътища по населени места на територията на Община Руен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 484 447,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2021-0007 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „СМР по реализирането на Проект „Реконструкция на ул. „Йордан Йовков“ ОК30-ОК53 в село Гороцвет, община Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 116 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0019 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на ПГ „Г.С. Раковски“ – гр. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 462 761,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0037 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за „Преустройство, реконструкция и пристрояване към съществуваща сграда на ДГ „Пролет“- гр. Ямбол- Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 623 453,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0012 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА АЛЕИ В ГРОБИЩЕН ПАРК, ГРАД БОБОВ ДОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 79 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0074 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на НЧ“НОВ ЖИВОТ 1930″ и Библиотека в с.Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 15 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0028 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП:  „Изграждане на нови алеи в Гробищен парк гр. Павликени, ПИ 238001, етап 1, Група І – Централна алея“
Прогнозна стойност: BGN 30 573,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0017 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на основна настилка
Прогнозна стойност: BGN 63 154,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0031 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. Севлиево на кръстовищата на ул. „Росица“ и ул. „Опълченска“ и на ул. „Росица“ и ул. „П. Р. Славейков”
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0009 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе, област Бургаска“
Прогнозна стойност: BGN 215 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0156 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0035 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ„Самообразование 1894“ в с.Побит камък,сградите на кметствата на населените места с.Балкански,с.Побит камък,с.Пороище,с.Просторно,с.Раковски,с.Черковна,с.Ясеновец,приемни на граждани към МВР и сградата на филхармония гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 39 200,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0057 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Футболно игрище в ж. к. „Младост“, в град Враца
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0047 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Непредвидени работи при авариен ремонт на покрив на СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 18 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0029 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 127 950,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0011 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на тротоари – с. Шума, община Годеч о. т. 1 до о. т. 4 по плана на с. Шума“
Прогнозна стойност: BGN 58 481,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0013 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта ”
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0065 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на смр и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (ул. Г. С. Раковски, кръстовище ул. Г. С. Раковски и ул. СВ. СВ. Кирил и Методий)
Прогнозна стойност: BGN 460 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2021-0002 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация към административна сграда на ПГТ „Макгахан” – София”
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0034 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково – с. Дянково, община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 21 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0010 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект „Реконструкция на 9 км. Част от довеждащ водопровод Габра-Вакарел, разположен на територията на Община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 4 155 332,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2021-0003 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, класни стаи и санитарни възли на ОУ „А.Константинов“, с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 213 848,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2021-0004 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при СУ «ИВАН ВАЗОВ», гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00830-2021-0008 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на фасаден елемент /стоманобетонен корниз/ на сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0034 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0075 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по част „ВиК“ за обект „Реконструкция улична мрежа на територията на град Велико Търново“ с подобекти
Прогнозна стойност: BGN 720 899,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2021-0016 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи (необходими) и аварийни (неотложни) ремонти на имоти, управлявани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2021-0003 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Ремонтни работи на съоръжения от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 57 381,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0011 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Ремонт на отводнителен канал от прекъсвателната шахта до ТП на ул. „Найден Геров” до р. Потока, гр. Съединение, Област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 151 312,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0034 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 206 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00984-2021-0001 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „МАЙОР АТ. УЗУНОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Топлопроводна връзка за абонатна станция за захранване на сградата на общежитието на СУ „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 108 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0001 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 315 082,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0002 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък /за гримьорни и вход към сцената/“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0068 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски-Галата 1927″“
Прогнозна стойност: BGN 108 157,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0021 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализация на обект: „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 99 946,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0060 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Надежда“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 6, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Вяра“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 4, гр. Благоевград“;
Прогнозна стойност: BGN 53 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0053 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ II, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 209 841,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0012 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта ”
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04042-2021-0002 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 269 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0013 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на общински път KRZ 1153 „/III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково и кръгово кръстовище при км 36+487 на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ с общински път KRZ 1153 „/ III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково – ЕТАП I“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 137 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2021-0012 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА „УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, В КВ. „105-111”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0006 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площади и полагане на трошенокаменна настилка на улици без трайна настилка в община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 157 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0027 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТРАУРНА ЗАЛА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I – 131, КВ. 365, ПО ПЛАНА НА ЗВКО „СТОЯН КУРУ“ ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 128 170,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0041 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: Ремонт на физкултурен салон в с.Безмер; Обособена позиция № 2: Ремонт на физкултурен салон в с.Зърнево
Прогнозна стойност: BGN 590 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2021-0001 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Реновиране на хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Варна“
Прогнозна стойност: BGN 175 137,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0009 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на ул. „Козница“ и ул. „Хан Крум“ , гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 399 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0008 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на ул. „Селището“ – с. Спанчевци, община Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 315 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2021-0051 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0069 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Пълен инженеринг за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Благоевград, Ловеч и Кюстендил“, реф. № РРС 21-092
Прогнозна стойност: BGN 4 379 106,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0148 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РАЗГРАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на нов и демонтаж на съществуващ основен котел за газова отоплителна инсталация и газова горелка в сградата на РЗОК-Разград
Прогнозна стойност: BGN 14 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0028 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: Реконструкция и пристрояване на детска градина “Александър Вутимски“- гр. Своге“, община Своге
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0027 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на междублоково пространство в кварталите между улиците „Цар Симеон“, улица „Васил Левски“, улица „Соколов камък“ и улица „Околовръстна” в град Своге
Прогнозна стойност: BGN 157 267,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0017 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Благоустрояване – основен ремонт на настилки на част от УПИ I – общ. и жилищно строителство и гаражи в кв. 13 по плана на гр. Карлово-Запад (междублоково пространство на ул. „Парчевич“ № 62)
Прогнозна стойност: BGN 74 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0033 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр.Пещера
Прогнозна стойност: BGN 2 436 906,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00655-2021-0007 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметър Ø400мм и обща дължина 159м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Шипка“ до съществуваща ревизионна шахта пред дере „Буковски дол“, и безизкопно превключване на 18 бр. СКО към рехабилитирания участък“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0026 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Доизграждане на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI- 156, кв. 248, град Бяла, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 238 436,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0014 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 19 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0025 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Спешен ремонт на Отделение по анестезиология и интензивно лечение при МИ – МВР“
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0227 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 269 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2021-0005 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Нов гробищен парк в УПИ I, масив 39 в землището на гр.Тополовград“ – втори етап.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02053-2021-0003 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Плевен, по три обособени позиции“,
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0058 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: “Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по пътищата и уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05863-2021-0002 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЕДУАРД СЕГЕН“ Предмет на ОП: „Дейности по саниране на сградата на ЦСОП „Едуард Сеген“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01142-2021-0003 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в обекти от сградата на ИО-БАН, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2021-0031 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДА (бивша парова централа) учебен полигон „Неохим” към при Център за професионално обучение /ЦПО/ – РДПБЗН-Монтана към ГДПБЗН – МВР
Прогнозна стойност: BGN 14 970,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0022 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Панагюрски колони, с. Левски и с. Елешница“ по три обособени позиции: ОП №1: „Благоустрояване на ул. „Васил Левски” в с. Панагюрски колони”; ОП №2: „Благоустрояване на ул. „Атанас Попов” и ул. „Здравец” в с. Левски”; ОП №3: „Благоустрояване на ул. „Георги Димитров”, ул. „Чайка” и уширение пред Гробищен парк в с. Елшица”
Прогнозна стойност: BGN 160 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0015 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 237 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0047 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе- рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 104 068,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0039 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт на помещение за подготовка за повторна употреба – концепция „Repair Café” 30 кв.м. по – измазване, боядисване – латекс и настилка ламинат, ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и врата, поставяне на топлоизолация на пода, поставяне на топлоизолация на фасадата и други СМР, необходими за достигане на необходимата функционалност за извършване на дейността”
Прогнозна стойност: BGN 38 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02195-2021-0002 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма на СУ Христо Груев Данов, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 47 767,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0012 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 766 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2021-0004 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА СЕВЕРНИТЕ СТЕНИ НА УЧЕБНИ ГАРАЖИ
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0027 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА 2022 и 2023 год.” по обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Павликени” • Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени и улици от републиканската пътна мрежа (РПМ) в град Павликени и град Бяла Черква” • Обособена позиция № 3 „Ремонт на общински тротоари в населените места в община Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 1 616 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2021-0001 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и коридори в ОУ „Климент Охридски“, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 87 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0058 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 5 – гр. Русе, алея Ела
Прогнозна стойност: BGN 168 285,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0067 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ
Прогнозна стойност: BGN 142 789,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0004 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект: Детска градина – преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0010 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи на засегната от бедствието покривна конструкция на двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ-обществени услуги в кв.13 по ПУП на с. Динката, община Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 114 296,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0225 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Структурно окабеляване на слаботокова телефонна и компютърна инсталация в помещения, офиси и медицински кабинети в сграда СТМ (Служба трудова медицина)
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2021-0007 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: СМР по реализирането на етап 1 и етап 2 от Проект „ Обновяване на паркови пространства в гр.Антоново. Реконструкция на градски мемориален парк , УПИ I , кв. 9 , гр. Антоново
Прогнозна стойност: BGN 155 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0165 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изместване на електроснабдителна мрежа, улично осветление и телекомуникационни кабели на обект: „Отливен канал на Главен клон І по ул. „Павел Красов“ до вливането му в река Шиндра, кв. „Горубляне“, район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2021-0002 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя:Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2021 – 2022 ГОДИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0013 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА С. ПРОЛЕША, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0008 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на местни пътища и улици, включително зимна поддръжка на пътна мрежа (кръпки) на територията на община Ковачевци – 4 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 262 164,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00633-2021-0004 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Предмет на ОП: Изграждане на газопроводни отклонения на територията на община Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 17 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0026 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГРАД ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 204 707,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0032 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 3 броя точки от общинските системи за управление на отпадъците – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на територията на община Пещера
Прогнозна стойност: BGN 95 270,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0054 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) на пристройка на училищен корпус към основната сграда на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, град Враца”
Прогнозна стойност: BGN 1 333 871,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0008 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на улици на територията на гр. Хисаря в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 533 138,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05615-2021-0009 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: МВР – ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение в гр. Любимец и гр. Елхово“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес в гр. Любимец, ул. „Одрин“ № 73“ Обособена позиция № 2 „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес в гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 249 938,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0050 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт покрив административна сграда – град Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 51 965,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0016 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 152 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0057 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Преустройство на сграда – общинска собственост в с. Голяма Желязна, Община Троян за Здравна служба
Прогнозна стойност: BGN 31 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0021 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР на ул. „Ален Мак“, с. Мокреш от ОК-1 до ОК-39 „а“ (част „Водопровод“)
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0040 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДИТЕ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩА И КЛАСНИ СТАИ В СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 173 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 215 601,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0053 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВИ СТЕНИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК, ГР. ГАБРОВО- ПЪРВИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0051 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Преустройство на помещения на ДГ „Щурче“ и пристройка на два етажа за две нови групи” гр. Шумен, Област Шумен, ул. „Цвята Кънчева“ №12, поземлен имот с идентификатор 83510.664.95, по КК на гр. Шумен, УПИ I-95 социална инфраструктура детско заведение, кв. 234, по плана на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 644 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0018 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД С.ПОЛЕНИЦА – КВ.ИЗГРЕВ, ГР.САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0118 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и отводнителна система на ПД „Енерго“ – Боровец“
Прогнозна стойност: BGN 49 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0007 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в община Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 765 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на обособена част от втори етаж на тяло ”Б” на сградата на общинска администрация Правец по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 67 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Почистване и осигуряване на хидравличната проходимост на речните корита в границите на урбанизираната територия на Община Златица.“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00934-2021-0007 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за газифициране на сградата на „СБАЛ по Белодробни Болести – Габрово“ ЕООД, чрез изграждане на подземен газопровод и вътрешна газова инсталация до горелка и кухня с доставка и монтаж на комбинирана газонафтова горелка“.
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0149 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 674 481,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0148 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Раковски, КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре
Прогнозна стойност: BGN 356 296,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0014 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради в училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 1 642 393,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0012 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Възстановяване на ПС за укрепване на десния бряг на р. „Камбурска“ под УПИ Х на ул. „К. Ванчева“ – гр. Чепеларе.“
Прогнозна стойност: BGN 269 217,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2021-0004 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Допълнителни дейности по вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПГ „Ген. Владимир Заимов
Прогнозна стойност: BGN 12 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0009 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински имоти на територията на Община Николаево“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 92 708,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0005 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки на територията на СО- Район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 83 211,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0032 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоар по ул. „Девети септември“ в с.Топчии, текущ ремонт на площад в с.Топчии и текущ ремонт на тротоар в с. Ясеновец“
Прогнозна стойност: BGN 61 026,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04114-2021-0002 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 268 103,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0019 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 589 847,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0062 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг –проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (кръстовище с кръгово движение на ул. Г. С. Раковски, ул. Петко Каравелов до ул. Струма, ул. Миньор)
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0008 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 132 915,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0020 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на пазарен площад – изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг гр. В. Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 678 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0009 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 141 350,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0021 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: „Корекция на р. Марица „Капитан Андреево – границата“ – реконструкция – на част от корекцията при ляв приток р. Хаяз“, землище на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.
Прогнозна стойност: BGN 3 360 457,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0016 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Ремонт на сграда ПГМССЕ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Средец –топлоизолация, хидроизолация на покрив и покривно водоизвеждане
Прогнозна стойност: BGN 188 148,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2021-0007 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на многофункционална система за обучение на екипажи от формированията на МО по направление „Аварийно напускане на потъващ хеликоптер“, леководолазно дело и обучение по стандартите на OPITO“
Прогнозна стойност: BGN 535 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0035 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и пристройка на сградата на зала „Катя Попова“, гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 1 845 713,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0018 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на покрива на южното двуетажно тяло на ДГ „Здравец“, УПИ I- детска градина, кв.182 по плана на гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 43 406,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0093 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, ползвана от Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 111 820,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0026 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи (възстановяване) на покрива на сграда-хангар за хеликоптери, находяща се в гр. София, местност „Летищен комплекс – София“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0015 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Димитър Благоев“ от ул. „Орфей“ до ул. „Ст. Стамболов“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 103 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0014 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“, С.ИСКРА – ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Прогнозна стойност: BGN 198 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0043 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Основен ремонт на Етнографски музей в ПИ с идентификатор 07079.610.105, УПИ III, кв. 90 ЦГЧ на гр. Бургас и изграждане на обслужващи сгради на допълващо застрояване на Етнографски музей в ПИ 07079.611.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 865 971,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00203-2021-0029 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0008 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Медицински център „Д-р Ал. Войников“ – гр. Гулянци“, Подобект: „Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: Рампа и Асансьорна уредба“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 125 332,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0039 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА, БИВША СТОМАТОЛОГИЯ В ГР. ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 44 574,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0013 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Ремонт на сградите на три читалища в Община Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 508 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0009 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на парк „Ахтирка“ в гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0017 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 663 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04042-2021-0001 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 269 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0029 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улица „Александър Стамболийски“, с. Вазово и възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III – 2305 / Исперих – Вазово / RAZ1040/
Прогнозна стойност: BGN 33 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0017 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ (ПОКРИТИЕ НА Р. БИСТРИЦА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ДУПНИЦА ) ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ОТКРИТ ПАРКИНГ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 2 246 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2021-0004 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни дейности в „МБАЛ Иван Скендеров” ЕООД за вътрешно преустройство на помещения на първия етаж в съществуваща монолитна сграда със сутерен за инсталиране на фабрично нова рентгенова апаратура – компютърен томограф, графичен рентгенов апарат и графично – скопичен рентгенов апарат”
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0031 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково – с. Дянково, община Разград
Прогнозна стойност: BGN 21 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0038 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ЦЕНТЪРА НА С.ПОПОВЯНЕ, ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0028 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт спортна зала „Дан Колов“ гр.Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 30 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0011 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Център за превенция и социална интеграция“ (ЦПСИ), находящ се в бл. 9, вх. Б, ет. І, ж.к. „Левски-Г“, Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0016 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците – ул. „Балкан“ и ул. „Братя Миладинови““
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0071 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Нов живот 1930″ и Библиотека в с. Капитан Андреево, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 15 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2021-0003 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: Ремонт на площадно пространство в кв. Ботунец, район „Кремиковци“- Столична община
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0006 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонтни дейности в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 185 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0010 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Център за превенция и социална интеграция“ (ЦПСИ), находящ се в бл. 9, вх. Б, ет. І, ж.к. „Левски-Г“, Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0014 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на спортна и детска площадка УПИ II – 67, кв. 28 с. Вранско“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0007 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на общински обекти на територията на Община Ковачевци – 5 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 276 545,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0015 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШЕНЕ, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”
Прогнозна стойност: BGN 180 325,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0008 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 141 350,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0013 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно основен ремонт на канализация на улица „Средна гора“ от ос.т. 126 до ос.т. 140 и улица „Юрий Гагарин“ от ос.т. 20 до ос.т. 90“
Прогнозна стойност: BGN 66 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0021 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изпълнение на строеж: „Изграждане на скейт парк на територията на градски парк в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 231 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0010 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Ремонт на помещения за шест градински групи, разположени на територията на СО район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0161 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на улична канализация по ул. „Проф. Киркор Азарян“ от о.т.36 до о.т.31, район Студентски, и възстановяване на пътната настилка.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0020 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт на улично осветление по ул. „Ал. Стамболийски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 56 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0037 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 150 549,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2021-0001 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация и изграждане на водородна инсталация към административна сграда на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан” – София по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0025 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация в Блокове 1 и 3 на сградата на ЗСС, към Национална спортна академия „Васил Левски
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0013 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Подмяна на дограма на сградата на поликлиника в гр. Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 88 671,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0015 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Климент Охридски“, бул. „Освободител“ и ул. „Георги Жечев““
Прогнозна стойност: BGN 224 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02526-2021-0003 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ“ Предмет на ОП: Ремонт покриви сграда „работилница“ и сграда „Учебен корпус 1“ на ПГСС ХАН АСПАРУХ гр. ИСПЕРИХ
Прогнозна стойност: BGN 100 466,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2021-0006 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Бяла, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 76 668,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2021-0007 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 06015-2021-0001 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на покрив в сградата на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявание гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 77 611,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0015 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на общинска сграда в УПИ VI – обществено обслужване, кв. 13 по плана на с. Бегунци, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 78 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0061 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи на приемна на МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29″
Прогнозна стойност: BGN 41 342,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0060 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Подмяна на дограма на стол № 4 – ГДЖСОБТ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0009 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на подлез, находящ се на бул. „Александър Малинов” при бл. 458, ж.к. „Младост 4“
Прогнозна стойност: BGN 15 817,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05780-2021-0001 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт покрив ОУ „Христо Ботев“, с. Глогово“
Прогнозна стойност: BGN 85 797,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0023 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за основен и/или текущ ремонт улици и/или пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на община Свищов”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0067 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Кюстендил, Перник, Благоевград, Видин, Ловеч и Враца обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД“, реф. № РРС 21-091
Прогнозна стойност: BGN 5 632 915,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0076 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за възстановявяне работата на резервоара за условно чисти води (РУЧВ)
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0014 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Ремонтно-възстановителни работи по предпазните диги по левия бряг на река Малък Искър, покрай и над село Видраре, Община Правец“ с три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 817 165,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05911-2021-0002 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Саниране на сградата на ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, с. Нова Черна
Прогнозна стойност: BGN 215 244,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0052 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СИЕР „Вълчи дол““ и Обособена позиция № 2: „Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на ЮЗЕР „Ихтиман““
Прогнозна стойност: BGN 2 153 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0011 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩИ СМР (ВКЛ. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ) В ЦДГ В С. ДОЛНО САХРАНЕ, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 136 984,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04846-2021-0002 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ““ Предмет на ОП: „Изграждане на отоплителна инсталация и съпътстващи СМР на ОУ „Пейо Крачолов Яворов” село Огняново”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0041 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0018 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 3 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0141 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане, доставка и монтаж на система за климатизация в център за административно обслужване на ТП на НОИ – Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 4
Прогнозна стойност: BGN 15 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0054 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка на ул. „Захари Зограф“, град Троян, УПИXLII „За озеленяване и трафопост“, квартал 60 по плана за регулация и застрояване на град Троян –I и II микрорайон, поземлен имот с с идент. 73198.512.235 по кадастралната карта на град Троян”
Прогнозна стойност: BGN 40 867,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0013 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСТВО“- ГР.СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2021-0009 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация
Прогнозна стойност: BGN 325 764,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0019 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт на открит паркинг в ПИ 40422.505.2179 в гр. Кубрат”
Прогнозна стойност: BGN 65 206,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0053 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на Газово стопанство за Детска Ясла и ДГ „Синчец“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0009 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за обект: „Реконструкция на мост на р. Писаровска при кв. 111 и кв. 113, с. Писарово, общ. Искър”.
Прогнозна стойност: BGN 172 537,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0012 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на ОУ „Иван Вазов“ село Алдомировци
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0012 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ 1 „Транспортно – комуникационна алея в между блоковo пространство при ж. блок на ул. „Александър Стамболийски“ №25 УПИ ХVI-2614, кв.76 по плана на гр.Левски, община Левски“ и „Изграждане на паркинг по улица „Хан Аспарух“ от ОК297 до ОК238 гр.Левски, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05725-2021-0001 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА „УЧЕБЕН АВТОСЕРВИЗ“ И „КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ“ НА ПГТС „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. РАЗГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 77 543,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0030 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на Детска ясла „Слънчево детство“ гр. Разград, ДЦДМУ гр. Разград, ДПЛД гр. Разград, КЦНСТДБУ гр. Разград, КЦНСТДМУ гр. Разград, ОБСНВ гр. Разград, ЦПЛР-ЦРД гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 69 513,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2021-0052 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за направа на хидроизолация на тераса и покриви на сграда Ректорат“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0013 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово,,
Прогнозна стойност: BGN 377 351,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0040 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по: Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рупчос“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рудозем“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул.“София“ и ул. „Лом“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул.“Алея Освобождение“ в гр. Русе, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0092 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, находящи се в гр. Пловдив, по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 219 910,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0017 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Ремонт покрив на общинска сграда , с. Ослен Криводол
Прогнозна стойност: BGN 36 019,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2021-0010 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. БАЛЧИК; ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. БАЛЧИК; ОУ „АНТИМ I“, ГР. БАЛЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 268 519,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02910-2021-0006 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА „STEM ЦЕНТЪР“ – „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ – НАУКИ ЗА БЪДЕЩЕТО” В СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ – ГРАД ВРАЦА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
Прогнозна стойност: BGN 153 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04153-2021-0002 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. ХИСАРЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на кабинет по готварство в СУ“Христо Смирненски“ гр.Хисаря
Прогнозна стойност: BGN 26 652,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0028 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 94 583,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0105 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Извършване на техническа рекултивация в района на насипище „Медникарово“ в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово
Прогнозна стойност: BGN 389 620,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0025 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „ Реконструкция на част от ул.“Волгоград“, в участъка от кръстовище с ул.“Пейо Яворов“ – о.т.277 до кръстовището с ул.“Раковска“- о.т.537а и изграждане на прилежащ тротоар ”
Прогнозна стойност: BGN 89 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0025 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр.Бяла, обл.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 204 467,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0012 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СРР по улица 1, улица 2, улица 3, улица 4 и улица 15 в село Момина клисура във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура“
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0139 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0050 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „OСНОВЕН РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН ТЕАТЪР“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГАБРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0052 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветлениe на град Враца“
Прогнозна стойност: BGN 801 268,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0022 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Възстановяване на водосток в кв.24 – с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 210 362,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0011 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.412-0001-С01 от 20.05.2021 г. за проект: “Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие ” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0204 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда Управление „Инвестиции“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0031 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „СМР на обект „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане, ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, общ. Ген. Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 324 233,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0203 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда Дирекция „Управление на ресурса“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00707-2021-0004 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАТАК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за “Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Стефан Керелов“ и отклонение към ул. „Стефан Божков“, гр. Батак, общ. Батак“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2021-0003 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗЖЛУИ – ГРАД БОРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 48 715,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03395-2021-0001 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в ОБУ „Христо Ботев“, с. Семчиново“
Прогнозна стойност: BGN 103 527,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0019 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 242 583,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0009 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв.109, по ПУП на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 193 551,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0021 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица м/у о.т. 236 и о.т. 240 в кв.27″, с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 169 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00816-2021-0005 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД АД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ НА „МБАЛ -БЛАГОЕВГРАД” АД”
Прогнозна стойност: BGN 58 266,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0036 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“, с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „ Рехабилитация на участък от път SFO1040: /I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир“, Обособена позиция 2: „Рехабилитация на участък от път SFO2046: /SFO1093, Новачене – Боженица/ Боженица – Граница общ.(Ботевград-Роман) – Курново – ЖП гара Струпец – /VRC1143/“ , Обособена позиция 3: „Рехабилитация на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – летовище Зелин“ и Обособена позиция 4: „Рехабилитация на участък от път SFO3056: /SFO3054, Новачaне – Липница/ Липница – Елов дол – /SFO2046/“
Прогнозна стойност: BGN 5 525 506,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0020 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Подпорна стена за укрепване на гробищен парк – с. Сопота“
Прогнозна стойност: BGN 235 774,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0051 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица и село Горно Дряново, Община Гърмен по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица, община Гърмен“, Обособена позиция № 2 „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Горно Дряново, община Гърмен“, Обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица, община Гърмен”, Обособена позиция № 4 с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Горно Дряново, община Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 3 419 841,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0030 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0051 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Оптична кабелна линия към Магистрален газопровод в участъка ЛКВ „Преселка“ – Стоян Михайловски“
Прогнозна стойност: BGN 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0027 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 133 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0049 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Футболно игрище в ж. к. „Младост“, в град Враца
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0027 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Читалище „Нов живот – 1940г.“, с. Конево, общ. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0024 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Метална пластика“
Прогнозна стойност: BGN 19 980,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0023 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Паметник на Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 69 613,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0050 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВОДОСТОЦИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ВОДИ ПРЕЗ МАСИВИ 24, 36-39, 49-58“ – С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 331 206,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0022 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКT: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАР ПО УЛ. „НЕДЕЛЧО КАМБОВ“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0007 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Преустройство и пристройки към съществуваща детска градина в с.Едрево, общ.Николаево, обл.Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 355 634,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0006 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийна ефективност на училище с. Нова махала, общ.Николаево, обл. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 213 243,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2021-0041 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на кафе-сладкарница в сградата на РЦДО – гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0008 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т.215 ж и изграждане на улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 98 467,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0010 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини – град Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 99 420,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2021-0003 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и извършване на строително – монтажни работи за Изграждане на газификация на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД – гр. Гоце Делчев”
Прогнозна стойност: BGN 64 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0200 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни дейности по помещения ТЛД1, СИЧ1, СИЧ3, КПП1, КПП2, КПП4 и КПП5
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0009 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици от уличната мрежа на гр. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 894 944,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2021-0003 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности по проект за център по природни науки, изследвания и иновации в 68-мо СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ““
Прогнозна стойност: BGN 115 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0117 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив над машинна зала – ПАВЕЦ „Белмекен“
Прогнозна стойност: BGN 149 362,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0116 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над машинна зала (МЗ) (430 м2) и командна зала (КЗ) (380 м2), нови обшивки и отводнителни системи – ВЕЦ „Въча 1“
Прогнозна стойност: BGN 119 605,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0016 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности – вертикална планировка и ремонтни работи в градски пространства в град Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 529 463,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0025 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ–ПИ 61056.501.505 ОТ О.Т 14 ДО О.Т. 166 В С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР .
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0024 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЧАСТ ОТ ПИ 61056.501.505 В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.14-16 ДО О.Т.22 В С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР”
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0024 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помещения в ДЯ „Еделвайс““
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0069 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 646 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0139 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово
Прогнозна стойност: BGN 631 636,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04681-2021-0002 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ЮРИЙ ГАГАРИН“ – ГР.РУСЕ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и комини на сграда II – работилници към ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 89 063,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0070 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от покрив на сградата на ОбА-Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0069 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 44 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0013 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШЕНЕ, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”
Прогнозна стойност: BGN 180 325,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката (: 02065-2021-0004 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт и реконструкция в сгради-публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР-Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 108 785,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0029 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи по подобряване състоянието на настилките по пешеходни алеи в Градски парк, находящ се в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, Петрич
Прогнозна стойност: BGN 78 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0005 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на покривна хидроизолация и водосточната инсталация на цялата сграда, с административен адрес гр. Варна, ул. Петко Стайнов №7, ЦСОП- Варна
Прогнозна стойност: BGN 69 152,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0004 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на нови ОВК инсталации, съгласно проект на възложителя – неразделна част от документация за участие в процедурата
Прогнозна стойност: BGN 24 254,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04685-2021-0003 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – гр. БУРГАС Предмет на ОП: Доставка на материали и извършване на строително ремонтни дейности за нуждите на центрове СТЕМ в училищна среда
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2021-0006 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Стеврек, общ.Антоново, обл.Търговище
Прогнозна стойност: BGN 223 015,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0009 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи на засегната от бедствието покривна конструкция на двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ-обществени услуги в кв.13 по ПУП на с. Динката, община Лесичово“.
Прогнозна стойност: BGN 114 296,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0012 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Кирково, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г. по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица и съществуващи тротоари в с. Чакаларово, община Кирково с О.Т. 30 до О.Т. 161“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улица и съществуващи тротоари на ул.“Георги Димитров“ в с. Чорбаджийско, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 095 745,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2021-0015 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Църквица, общ. Никола Козлево – ул. „Ленин“, ул. „Вела Пискова“, ул. „Ивайло“
Прогнозна стойност: BGN 309 643,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2021-0007 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Садово, подобект 1: PDV 2270 „Кочево – Караджово“
Прогнозна стойност: BGN 723 229,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0018 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА УЛИЧНА НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 941 553,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0157 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 19 570 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0156 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция на театър „София”, УПИ II – за театър, кв. 582, м. Зона Г-13 ЮГ, район „Оборище“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 8 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0039 Дата на публикуване: 21.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на 12 бр. помещения в общински сгради – кметства на територията на Община „Тунджа“ в селата Ботево, Бояджик, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Кабиле, Крумово, Миладиновци, Маломир, Победа, Сламино, Търнава, Чарган, предоставени за ползване на ОД на МВР-Ямбол за нуждите на Районно управление „Полиция“ – Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 24 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0028 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущо възникващи СМР по ремонт на помещения в обектите на ОП „УСХПД“ гр.Разград“
Прогнозна стойност: BGN 20 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0023 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица “15-та“, ул. “16-та”, ул. “17-та”, ул. “18-та”, ул. „21-ва“ и ул. „28-ма“ в с. Симеоновец, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 145 402,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0017 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Площадка за управление на неопасни отпадъци от строителството в ПИ с идентиф. 81414.501.290 по КККР, УПИ IV- площадка за третиране на отпадъци, компостираща и сепарираща инсталации, кв.4 по плана на гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2021-0010 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина „Детелина“ в УПИ – IV „детска градина“, кв.14, по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 832 802,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0034 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и подмяна на главен разпределителен водопровод и асфалтиране на ул. „Гурко“, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ при О.Т. 172 до О.Т.19, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0054 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общинско помещение, находящо се на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 9 289,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0155 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Ремонт на сграда и помешенията в нея с идентификатор 68134.1376.2017.1, публична общинска собственост, находящи се в УПИ ІІ – за училище, кв. 7, местност „Момкова махала“, ж.к „Свобода“, р-н „Надежда“ (Център за реакция при бедствия, аварии и кризи в р-н „Надежда”)
Прогнозна стойност: BGN 88 586,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2021-0003 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на две класни стаи в сградата на 170. СУ „Васил Левски“ , гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2021-0006 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2021 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим и Републикански път PVN 3402.
Прогнозна стойност: BGN 40 749,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0044 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН BG06RDNP001-19.234-0005 с наименование „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Златитрап, Оризари и Кадиево, находящи се на територията на община Родопи“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 55 020,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0013 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 325 744,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0027 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ „Самообразование 1894“ в с. Побит камък, сградите на кметствата на населените места с. Балкански, с. Побит камък, с. Пороище, с. Просторно, с. Раковски, с. Черковна, с. Ясеновец, приемни на граждани към МВР и сградата на филхармония гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 39 200,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0007 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република“ от ОТ270 до ОТ358“ – ПЪРВИ ЕТАП  – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ОБНОВЯВАНЕ НА УЛ. „РЕПУБЛИКА“ ОТ ОТ270 ДО ОТ315, ГР. ВЪРШЕЦ“.
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0071 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната мрежа на територията на Столична община – зона Югозапад и зона Югоизток
Прогнозна стойност: BGN 29 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0017 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Изграждане и основен ремонт на подпорни стени в гр. Трън по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане подпорна стена по улица Мурговица между от 658 – 650 и ул. Света Троица между ОТ 658 – 677”. Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на подпорна стена – пътно съоръжение на ул. Стефан Рангелов гр. Трън”.
Прогнозна стойност: BGN 61 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0036 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ПО 2 / ДВЕ / ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.
Прогнозна стойност: BGN 213 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0056 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на съществуващ блок А – част от Хранителен блок“ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 111 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0045 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Изграждане на нова сграда Корпус 3 към детска градина „Братя Грим“- гр. Шумен, област Шумен, ул. „Родопи“ №28“, поземлен имот с идентификатор 83510.664.95 по КК на гр. Шумен, УПИ I детско заведение, кв. 362, по плана на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0046 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“
Прогнозна стойност: BGN 3 099 400,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2021-0007 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на звукоизолираща подвижна преградна стена за нуждите на СУ Константин Константинов гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 19 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0010 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: Строителство на обект: „ Аварийно почистване на дерета отвеждащи преливните и отточни води от язовири в община Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 538 402,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02864-2021-0001 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация на ПГИМ „Йордан Захариев“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 233 409,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0030 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт покрив ОУ „Йордан Йовков с. Спасово“
Прогнозна стойност: BGN 58 378,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2021-0002 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: ТЕКУЩ, ОСНОВЕН И АВАРИЕН РЕМОНТ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02625-2021-0002 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на ел. инсталация и вътрешен ремонт ОУ „Христо Ботев“, с. Владимировци, общ. Самуил
Прогнозна стойност: BGN 149 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0020 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 1 076 632,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03070-2021-0001 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Предмет на ОП: ,,Подобряване условията на труд- реновиране на вътрешно-отоплителната инсталация на детска градина ,,Райна Княгиня“- град Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 102 766,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2021-0008 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи в работни помещения в административна сграда, находяща се в гр. Русе, бул. „Мария Луиза“ № 19 за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0075 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област София-град“
Прогнозна стойност: BGN 138 229,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0019 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, община Раднево – етап II“
Прогнозна стойност: BGN 1 340 032,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0023 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Промяна предназначението на детски дом в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в УПИ XI-109, кв.13, с. Ножарово, община Самуил
Прогнозна стойност: BGN 172 553,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0006 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с.Василовци и с. Крива бара, община Брусарци“.
Прогнозна стойност: BGN 933 433,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0037 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица 11-та в с.Нова Камена, Община Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0065 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт покрив на основна сграда на ОУ „П.Р. Славейков“, гр.Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 155 977,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0065 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Сградата на култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ №34, гр.Стара Загора – УПИ дом на културата, кв. 1 „в“ по плана на гр. Стара Загора»
Прогнозна стойност: BGN 3 426 083,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0064 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора: ремонт на покрив читалище село Кирилово, ремонт читалище с. Дълбоки, ремонт кметство село Преславен, ремонт читалище в село Загоре, ремонт на кметство с. Казанка, ремонт читалище село Борово, ремонт здравна служба и кметство село Ловец, ремонт кметство село Християново, ремонт покрив кметство село Бенковски, ремонт читалище село Сулица“
Прогнозна стойност: BGN 182 127,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2021-0010 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА КЪМ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА И ПАРК „ЛИВИНГСТЪН“ ГР. КРИЧИМ”
Прогнозна стойност: BGN 408 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2021-0027 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) в сградите на Българската национална телевизия“
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0044 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020 година
Прогнозна стойност: BGN 762 335,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0042 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на улично осветление – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0006 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 78 738,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0035 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕЖИТИЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 65231.908.19.1 ПО КККР, КВ. 287, ГР.САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ”
Прогнозна стойност: BGN 577 089,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0018 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: Спортен комплекс във факултет “Общовойскови” на НВУ “Васил Левски” – Велико Търново ”
Прогнозна стойност: BGN 733 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0114 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНИЯ ОТКОС НА ЯЗОВИРНА СТЕНА „КОКАЛЯНЕ“ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2021-0007 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. “ИЗГРЕВ” ОТ О.Т.240 ДО О.Т.242, МЕЖДУ КВ.19 И КВ.27 ПО ПУП НА С. ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 61 955,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0112 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на ремонтни затвори на основен изпускател на язовир „Копринка“
Прогнозна стойност: BGN 673 729,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0010 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „СМР по проект „Изграждане на мини парк със зона за отдих, спорт и рекреация в УПИ XXIV 561 – „за спорт, рекреация и озеленяване“ ( ПИ с ид. 40097.501.561 по КК), кв. 33 , с. Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 326 546,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2021-0007 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и инженеринг -допълнително проектиране и изграждане на два броя асансьорни уредби на пешеходен подлез „Ситняково“, находящ се в гр. София, СО – район „Средец“, бул.„Михаил Еминеску“, ул.„Цар Иван Асен II” и бул.„Шипченски проход“
Прогнозна стойност: BGN 611 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2021-0006 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, с. Превала, с. Бели мел и с. Мартиново, община Чипровци”
Прогнозна стойност: BGN 614 402,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0020 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж, поддръжка и демонтаж. Доставка и монтаж на нови фигури.”
Прогнозна стойност: BGN 185 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2021-0006 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студентско общежитие – блок 10, идентификатор 68134.1605.4856.1, находящо се на територията на град София, Район Студентски, м. „Студентски град“, ПИ с пл. № 3, кв.150
Прогнозна стойност: BGN 3 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:  00956-2021-0009 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в с. Ценово и с. Долна Студена, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 919 036,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0036 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП::Текущ ремонт на покрив на административна сграда „Старият съвет“ в гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0062 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Пълен инженеринг за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Благоевград, Плевен, Враца и Монтана, реф. № РРС 21-057
Прогнозна стойност: BGN 5 539 285,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03938-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: „СМР В СГРАДА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – ГР. СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 201 207,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0033 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Авариен ремонт на мостово съоръжение на река Рударка в село Новачене, община Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 133 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0012 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 241 430,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0029 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 75 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0005 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 88 409,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0025 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ С ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, СТЪЛБОВЕ И КАБЕЛИ ПО УЛИЧНА ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА – І-ВИ ЕТАП“, ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 73 084,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0088 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с реализацията на обект: етап Първи – „Източно крило“ на СУ „Константин Величков“, ул. „Бугариево“ № 28, гр. Пловдив, включващи основен ремонт и реконструкция, вътрешно преустройство, интериорен дизайн и благоустрояване на дворните площи с цел създаване на иновативна учебна среда.
Прогнозна стойност: BGN 2 078 184,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00500-2021-0006 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“
Прогнозна стойност: BGN 69 616,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0012 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК””
Прогнозна стойност: BGN 149 686,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2021-0007 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЯКИМОВО – СЕЛО КОМОЩИЦА, ПЪТ MON 1130“
Прогнозна стойност: BGN 230 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0007 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Текущи ремонти и маркировка на общинска пътна мрежа след зимно поддържане на територията на община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0043 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка в УПИ XV – за озеленяване и трафопост, кв.92 по плана на с.Ягодово, община „Родопи“, обл.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 75 527,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0042 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка (комбинирана) за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години“ в УПИ II – парк, кв.4 по плана на с.Крумово, община „Родопи“, обл.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 77 613,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0041 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка в УПИ I – рекреационни действия и озеленяване, кв.21 по плана на с.Брестник, община „Родопи“, обл.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 73 860,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04846-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ““ Предмет на ОП: Изграждане на отоплителна инсталация и съпътстващи СМР на ОУ“П.Кр.Яворов“ с.Огняново общ.Гърмен обл.Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0004 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПИРДОП С ЕКАТТЕ 56407, ОБЩИНА ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 1 396 935,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0004 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Начално училище „П.Р. Славейков“ – гр. Роман, Община Роман, област Враца“
Прогнозна стойност: BGN 125 899,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0134 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 4 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01959-2021-0003 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на коридорите и общите части на първи и втори етаж на СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0039 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06152-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Христо Ботев“, с.Оризово, община Братя Даскалови, с водогреен котел на пелети и топлоносител вода
Прогнозна стойност: BGN 164 652,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0152 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежата на кв. „в.з. Горна баня“, район „Овча купел“.
Прогнозна стойност: BGN 8 166 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0017 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Изграждане на тренировъчен футболен терен със съоръжения за лека атлетика във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 2 524 044,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0013 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Асфалтиране на алеи в нов гробищен парк – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 49 999,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03929-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: „СМР, РЕМОНТ НА ПОКРИВА И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДА-УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ по ССМ и АТТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ, ГРАД ДУЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 259 481,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0032 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради, читалища, училища и детски градини в гр. Видин и населените места на община Видин, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 860 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0052 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на общински имот по две обособени позициии: Обособена позиция №1: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /едностаен апартамент/“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /двустаен апартамент/
Прогнозна стойност: BGN 33 927,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0008 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Изграждане /строителство/ на обект „Пречиствателна станция за отпадни води УПИ I-2053 – за пречиствателна станция, местност Малкото кладенче, землището на гр. Перущица, Довеждащ водопровод и външно ел. захранване“
Прогнозна стойност: BGN 3 030 136,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06157-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНЕ САНДАНСКИ – 1928“ НЧ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на сградата на НЧ „Яне Сандански-1928“, гр. Хаджидимово
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02910-2021-0003 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА „STEM ЦЕНТЪР“ – „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ – НАУКИ ЗА БЪДЕЩЕТО” В СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ – ГРАД ВРАЦА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
Прогнозна стойност: BGN 153 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0052 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт тротоарна настилка по ул. „Васил Левски“ гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0038 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни дейности в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 39 373,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02621-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на класни стаи в Трето ОУ „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 121 218,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0027 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 13 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2021-0004 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод и канализация по бул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“ – западен бряг на река Тополница – клонове VIII и IX, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Герджиков“, гр. Копривщица“
Прогнозна стойност: BGN 315 527,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0011 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСТВО“- ГР.СИМЕОНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04547-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност“ в сградата на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ , град Велико Търново – Първи етап: Камерна зала и анекси“
Прогнозна стойност: BGN 229 338,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0016 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки в ДЯ „Патиланци“, УПИ I за Детска ясла, кв. 31, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 101 631,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2021-0006 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя:

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“

Предмет на ОП: Ремонтни работи по покрива на кабинетен корпус ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 13 238,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0134 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на метален навес и бетонова настилка в складова база на КЕЦ Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 121 963,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0014 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Текущ ремонт на покрив на Читалище „Христо Ботев – 1927 г., с. Загорци, община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 412,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0009 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в Община Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 690 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0023 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на покриви на сгради, за нуждите на ОП „Бизнес зона Перистър“, „ЦПЛР-ЦУТНТ“ и ХГ „Проф. Илия Петров““
Прогнозна стойност: BGN 71 287,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02723-2021-0004 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на STEM център „Дигитален калейдоскоп“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ“Васил Левски“ гр.Карлово
Прогнозна стойност: BGN 83 662,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00653-2021-0003 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“ Предмет на ОП: „Изграждане на училищен STEM център“ за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр. Велико Търново по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 132 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04684-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт и частичен ремонт на покрива на ПТГ «Васил Левски», гр. Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN242 362,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0021 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Пристройка към целодневна детска градина „Първи юни“, гр. Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 363 643,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2021-0017 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Възстановяване на антикорозионна защита и надписи на стоманорешетъчни стълбове по въздушни линии СрН по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 14 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0029 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 050 047,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0021 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи с. Горски долен Тръмбеш, Община Горна Оряхови“
Прогнозна стойност: BGN 992 273,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0035 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 95 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0028 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04817-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАД ВАРНА „Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ“
Прогнозна стойност: BGN 158 265,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0006 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Разчистване по ул.“Справедливост“ в участъка от О.Т.266 – О.Т.68 – О.Т.67 и по ул.“367″ в участъка от О.Т.72 – О.Т.68, м.“кв. Модерно предградие“, район Връбница
Прогнозна стойност: BGN 87 852,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0132 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ПОЛЗВАНИ ОТ ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 10 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00144-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на асфалтови настилки на териториите на пристанищни терминали Русе – изток 1, Русе – изток 2 и Обособена зона Русе – изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0010 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО С ПРЕКРАТЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАЗБОИЩЕ В ИМОТИ С №001234 И №001192“
Прогнозна стойност: BGN 1 076 264,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0037 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на покриви на основната сграда на хотел „Флагман“, к.к. „Свети Свети Константин и Елена
Прогнозна стойност: BGN 101 717,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0051 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на II ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02625-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ Предмет на ОП: Спешен авариен ремонт на работилницата на ОУ „Христо Ботев“, с. Владимировци
Прогнозна стойност: BGN 120 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00123-2021-0003 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: „Поддръжка и аварийни ремонти по топлинни изолации и пещостроителни работи“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2021-0027 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Реконструкция на Северна водна магистрала в участъка по ул. „Чипровци“, след К№В40а до Н.О. №В41 с предварително изолирани стоманени тръби, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0178 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатичната система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0026 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III, кв. 208, имот с идентификатор 56126.602.2475 по ККР на гр. Петрич – Читалище „Бр. Миладинови” – гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 2 238 384,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на сградата на СПГ «Княгиня Евдокия»
Прогнозна стойност: BGN 218 817,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0021 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 5 545 682,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0034 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на кметство в с.Каблешково
Прогнозна стойност: BGN 23 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0009 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение – детска градина (за 2 групи деца от 3 г. до 6 г.), гр. Червен бряг, ул. „Бено Вълчев“ № 3, стр. кв. 75, УПИ III, ПИ 80501.808.565.1
Прогнозна стойност: BGN 391 910,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02891-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „СМР на покрив на ОУ „Неофит Рилски“ находящ се в ПИ 10450.503.746, ул. Братя Маврикови № 48 град Велинград“.
Прогнозна стойност: BGN 135 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0006 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за преустройство на отоплителни инсталации за работа на компресиран природен газ за обекти на територията на община Хисаря, разделена в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 120 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0015 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч – ІІ етап“
Прогнозна стойност: BGN 203 320,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0121 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РУСЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на работни и сервизни помещения, възстановяване на частично разлепена хидроизолация на покрива в административната сграда на РЗОК – Русе
Прогнозна стойност: BGN 5 743,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0031 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Текущ ремонт в обекти на Община Силистра по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 56 428,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0149 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изместване на електроснабдителна мрежа, улично осветление и телекомуникационни кабели на обект: „Отливен канал на Главен клон І по ул. „Павел Красов“ до вливането му в река Шиндра, кв. „Горубляне“, район „Младост“.
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0033 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на автоспирка в с.Гуслар
Прогнозна стойност: BGN 5 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0024 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР на обект „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 35 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02610-2021-0001 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ФРИЗЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО-гр. ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 137 975,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0006 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на улица „2-ра”, „68-ма”, „78-ма” в с. Ръжево Конаре, улица 40-та в с. Житница, улица Боримечката в с. Дуванли и улица „21-ва” в село Отец Паисиево, община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 206 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0013 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2021год. ”
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0027 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“
Прогнозна стойност: BGN 49 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04989-2021-0001 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО“ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ Предмет на ОП: «Извършване на вътрешен ремонт и ремонт на покрив»
Прогнозна стойност: BGN 229 307,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2021-0031 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обект „Нов водопровод от Помпена станция в ПИ 49309.21.58 до манастир „Света Петка” в ПИ 49309.12.28, с. Мулдава, община Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0012 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на две детски градини в гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0009 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 124 668,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0007 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 132 080,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0053 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „ЧЕРВЕН“, „ТИНТЯВА“, „АСТРА“, „Р. ЛОМ“, „ПОЩЕНЕЦ“, „МАШПРОЕКТ“, ХОРИЗОНТ“, „ЖЕЛЕЗНИЧАР“, „ЕЛЕНА“ в кв. „Дружба 2“ гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 199 259,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2021-0005 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки в с. Арчар и с. Гара Орешец, Община Димово“
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04355-2021-0002 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност и ремонт на прилежащата инфраструктура на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“- гр. Враца“ с отпуснати средства по ПМС № 262 от 29.07.2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 219 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0027 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж “Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица „Г. Бенковски“, с.Корница, община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 401 464,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0015 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: „Ремонт покрив на старата част на СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино“
Прогнозна стойност: BGN 91 319,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2021-0011 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покривна конструкция при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда; Обособена позиция 2: Външна топлоизолация по фасада на ОУ „Неофит Рилски“ – с. Бел камен.“
Прогнозна стойност: BGN 216 056,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0007 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „СМР/СРР на покрива на сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0016 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 2 093 698,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0055 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за благоустрояване на жилищно и квартално пространство кв. 243 и кв. 252 по плана на гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0129 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни работи в сграда №3/4 и №8 в Архивохранилище с. Невестино за нуждите на ТП на НОИ – Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0060 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ
Прогнозна стойност: BGN 171 347,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0008 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Изграждане на ПСОВ на гр. Оряхово и довеждащ канализационен колектор“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04397-2021-0001 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ Предмет на ОП: „Саниране на сградата на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 323 955,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02486-2021-0001 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС Ц. БУРОВ“ Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ ПГПТ „АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ“ – ГР. РУСЕ
Прогнозна стойност: BGN 255 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0004 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК мрежата по ул. „Справедливост“ и ул. „367“ кв. Модерно предградие, район „Връбница“/Възлагане на I Етап и IV Етап/
Прогнозна стойност: BGN 1 375 636,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0145 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обновяване на три училища на територията на Столична община, чрез извършване на основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 346 670,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0053 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покриви на бл.3 и бл.4, реновиране на помещения, коридори и санитарни възли в основен бл.4 в КК „Тилия“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 719 999,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0144 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Доизграждане на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на съпътстваща инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 16 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0009 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътна общинска мрежа, рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 и паркинг с осови точки 523-524 по плана на град Годеч и текущ ремонт на улици и четвъртокласна общинска пътна мрежа, разделена на пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 356 745,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04232-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив – хидроизолация и топлоизолация на фасадите на учебния корпус на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри“, гр.Сливен
Прогнозна стойност: BGN 249 939,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00644-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „КОСТА ПЕТРОВ“ Предмет на ОП: «Усилване на земната основа под учебните работилници и ремонт на покрив на учебния корпус на ПГТ «Коста Петров»»
Прогнозна стойност: BGN 244 563,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0054 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Младежки център в УПИ II, кв. 202 по регулационния план на гр. Перник, община Перник
Прогнозна стойност: BGN 1 725 378,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0043 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг по проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 6: Регионален туризъм, по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ с две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0017 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 229 644,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0007 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда в гр. Оряхово, ул. „Андрей Чапразов“ №5“
Прогнозна стойност: BGN 139 550,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2021-0007 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за обществена подкрепа „Смело сърце“, гр. Ветово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03728-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „НИКОЛА. Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: «Ремонт на общежитието и частичен ремонт на санитарните възли във всички сгради на ПГЖТ «Н.Й. Вапцаров», гр. Горна Оряховица»
Прогнозна стойност: BGN 196 202,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04019-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА „ПГ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ , гр.Дупница
Прогнозна стойност: BGN 146 478,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0013 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Проектиране и създаване на Център за временно настаняване и първа помощ на ранени и пострадали червеногуши гъски и тяхната рехабилитация по проект: „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“ , финансиран по Договор № BG16M1OP002-3.027-0002-C01 от 04.01.2021 г., по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020, по Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, към процедура BG16М1ОР002-3.027 „ Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“
Прогнозна стойност: BGN 134 346,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0018 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Изграждане на улично осветление на територията на Община Карнобат по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01299-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни дейности в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица
Прогнозна стойност: BGN 143 185,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0034 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи – външно саниране на част от сграда, предоставена за нуждите на Териториално отделение – гр. Поморие към РП-Бургас, с адрес: гр.Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 75 и подмяна на подовото покритие на санитарното помещение.“
Прогнозна стойност: BGN 31 985,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02392-2021-0003 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на „Център за технологии в креативните индустрии“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 80 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2021-0002 Дата на публикуване: 07.08.2021
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на 170. СУ „Васил Левски“ , гр. Нови Искър, разделена на обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0032 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Дейности по реконструкция и ремонт на отоплителна инсталация в сградите на две училища на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“ и Обособена позиция №2: „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Васил Левски /основна сграда, столова и лекарски кабинет, физкултурен салон/“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 266 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02638-2021-0004 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на спортна площадка и пешеходни алеи в двора на СЕУ „Свети Паисий Хилендарски“ град Дупница“, с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0011 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обекти в община Каварна по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 506 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0020 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК И НА ПОКРИВ НА КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД“
Прогнозна стойност: BGN 113 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0008 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на тротоари – с. Шума, община Годеч о. т. 1 до о. т. 4 по плана на с. Шума“
Прогнозна стойност: BGN 58 481,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0034 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Aвариен ремонт на водопровод Ф110мм ПЕВП с тръби ПЕВП Ф110/10 по ул. „Дунав“, с. Пиргово, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0052 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „СКЕЙТ ПАРК“ в ПИ с идентификатор 63427.1.18 по КККР на гр. Русе, УПИ XXXVI-Парк на младежта, кв. 940 по плана на гр. Русе.
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2021-0003 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Извършване на консервационно-реставрационни дейности по екстериора на Къща „ВЕРЕН СТАМБОЛЯН“, ул. „Кирил Нектариев“ № 15, Архитектурен резерват „Старинен Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 84 831,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2021-0002 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къща „Павлити“, част от АИР „Старинен Пловдив“, ул. „Арх. Хр. Пеев“ №6, кв. 394, УПИ – ХVI – Студентски дом, гр. Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 151 583,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0111 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи в ПД „Енерго“ Приморско по фасади на югозападния корпус и реновиране/подмяна на метални елементи – парапети и прегради“
Прогнозна стойност: BGN 149 413,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2021-0005 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на звукоизолираща подвижна преградна стена за нуждите на СУ Константин Константинов гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 19 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0011 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Ремонт и разширение на общински пазар в гр. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0008 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Ремонт и разширяване на съществуващи пътища, горски пътища в землищата на с. Сърница, с. Брястово, с. Спахиево, с. Винево, с. Ангел войвода, община Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0013 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Ремонт на покрива на Народно читалище „Христо Ботев – 1869 г.“ в гр. Калофер“
Прогнозна стойност: BGN200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2021-0007 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР/СРР на покриви на сградите на детски градини находящи се на територията на СО-район „Нови Искър“, разделена на две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 190 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0006 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 98 979,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0051 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж. к. Дружба, гр. Русе – Етап IV“ ЕТАП IV – БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ОТ УЛ. „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ ДО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04976-2021-0002 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО“ Предмет на ОП: Изграждане на разливно помещение за хранене към НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен“, ПИ 72343.500.8157, УПИ – VIII, кв.60, адм. адрес – ул. „Хаджи Генчо“ № 8, гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 134 320,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0032 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Ремонт на участък от асфалтова настилка в ляво платно в района на свлачище на общински път DOB1199
Прогнозна стойност: BGN 4 936,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0011 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол за 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 155 206,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00633-2021-0003 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Предмет на ОП: „Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево, на строежи втора категория“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0059 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж, на нова суха кабелна електропроводна линия 110 kV „Дойран” от линеен ножов разединител 110 kV на подстанция „Хиподрума” до линеен ножов разединител 110 kV на подстанция „Красно село” и частична реконструкция в двата енергийни обекта, реф. № РРС 21-068
Прогнозна стойност: BGN 3 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0013 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: Укрепване на свлачищен участък на път SFO1471/III-308/ Калугерово – Видраре – Джурово – /I-3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река,община Правец“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 525 855,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2021-0002 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности по проект за център по природни науки, изследвания и иновации в 68-мо СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ““
Прогнозна стойност: BGN 115 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06144-2021-0002 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: 35-ТО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на кабинети по природни науки в сградата на 35 СЕУ „Добри Войников“
Прогнозна стойност: BGN 41 411,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00875-2021-0010 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Частична подмяна на амортизиран паропровод и кондензопровод с преизолирани тръби в двора на Аграрен Университет – Пловдив, зад сградата на Агрономически факултет
Прогнозна стойност: BGN 132 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0131 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство, реконструкция, ремонт и пристрояване на административна сграда на КЕЦ Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 2 030 021,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0026 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на фасада на сградата на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”
Прогнозна стойност: BGN 87 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0025 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина –УПИ V- 679 – „ За детска градина“, кв.7, с.Церово
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0043 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Извършване на аварийно-възстановителни работи на обект „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства-3 броя“ Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47 с местонахождение УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 78 014,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0027 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради от образователната инфраструктура на гр.Видин, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 183 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0024 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Проектиране (документация за издаване на Разрешително за водовземане) и изграждане на два сондажа за водоснабдяване на селата Трайково и Сталийска махала“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Проектиране (Документация за издаване на Разрешително за водовземане) и изграждане на сондаж за водоснабдяване на с. Трайково“; Обособена позиция № 2 „Проектиране (Документация за издаване на Разрешително за водовземане) и изграждане на сондаж за водоснабдяване на с. Сталийска махала“.
Прогнозна стойност: BGN 61 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0010 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване на пешеходни зони в община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 92 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2021-0006 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Мировяне, район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0171 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на стени на кота -7.80, плоча на кота +7.20 в ХОГ и помещения в ХССОЯГ
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0040 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – Първи етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на км 119 + 800 и съпътстваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115 + 756, в рамките на средствата, отпуснати за безвъзмездно финансиране за реализацията на проекта, съгласно Постановление № 348 от 18.12.2019 г. на МС, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.“
Прогнозна стойност: BGN 928 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0006 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“
Прогнозна стойност: BGN 97 789,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0005 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонтни дейности на общински обекти в община Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 123 523,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0051 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на склад №8 в РСБ – МВР, Долни Богров“
Прогнозна стойност: BGN 51 130,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0085 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности по подмяна на парната инсталация в Дом за стари хора „Свети Василий Велики“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0030 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения на трети етаж в ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 100 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06065-2021-0001 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПОПИНЦИ Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод и възстановяване на настилки по ул. „Г. Димитров“ и ул. „Петко Д. Петков“ с. Попинци“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2021-0004 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА РЕАКТОР- УТАИТЕЛ № 2 в цех ХВО НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2021-0023 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Текущо поддържане /ремонтни и аварийно – възстановителни работи/ на сградния фонд на Тракийски университет гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 982 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0012 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: Обособена позиция №1 – „Основен ремонт на улица „Цар Борис III“ село Антон, област Софийска, Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на улица „Планински извори“ село Антон, област Софийска, Обособена позиция №3 – Аварийно – Основен ремонт път „Параклис Свети Георги“ село Антон, област Софийска
Прогнозна стойност: BGN 67 646,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03011-2021-0003 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР с цел текущ ремонт на покрив и котелна инсталация в ОУ “Христо Ботев“-гр. Бургас по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0007 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Подмяна на уличен водопровод и изграждане на нов канал по ул. „Марица“, гр. Перущица
Прогнозна стойност: BGN 73 020,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2021-0003 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при СУ «ИВАН ВАЗОВ», гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0007 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Авариен ремонт на външен водопровод в местност „Сюткя”, участък „Бошнов чарк”“
Прогнозна стойност: BGN 102 737,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2021-0008 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на пътища на територията на Община Ценово през 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 77 454,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0008 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Рехабилитация на общински пътища в община Омуртаг“
Прогнозна стойност: BGN 3 699 754,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0130 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0112 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – БУРГАС Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Обзор“
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0037 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2021 година
Прогнозна стойност: BGN 115 396,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0011 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на зала 119 на административната сграда на Община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 195 479,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0024 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул.Искър от ОТ210 до ОТ219 за мах.Търно, с. Гара Бов по ПМС №360/2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 221 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0023 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул.Христо Ботев от ОТ84 до ОТ72, кв. Прокопаник, с.Томпсън по ПМС №360/2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 160 467,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0057 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв.1в по плана на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 111 242,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0010 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици в с. Блъсково и с. Градинарово, община Провадия с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 160 278,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0011 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на улици: „Топола“, „Дружба“, „Шипка“, „Цар Симеон“, „Ал. Стамболийски“, „Джемина“, „В. Боримечков“ в с. Антон, общ. Антон“
Прогнозна стойност: BGN 920 720,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0025 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0007 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт покрив и дограма многофункционална сграда общинска собственост; кв.158; гр.Искър, община Искър”
Прогнозна стойност: BGN 108 770,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0170 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на огнезадържащи клапи (ОЗК), тип НЕПТУН, монтирани на въздуховоди към помещения от I, II,III СБ на 5,6 ЕБ
Прогнозна стойност: BGN 183 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0003 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на нови ОВК инсталации, съгласно проект на възложителя – неразделна част от документация за участие в процедурата
Прогнозна стойност: BGN 24 254,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2021-0012 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в град Кресна, община Кресна“ по две обособени позиции: І-ва позиция – „Реконструкция на ул.”Еделвайс” (о.т.161-170) – гл.Кресна” ІІ-ра позиция – „Реконструкция на ул.”Огражден” (о.т86- о.т.88)-гр.Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 82 235,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0020 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Информационни табели и пътепоказатели на улиците в гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 48 692,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0008 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ, ДЕТСКА КУХНЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II – 379 „ЗА ОДЗ“, ПИ 68134.4082.379, КВ.17, М. „МЛАДОСТ 1” ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 1 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0005 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 98 979,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0032 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Радост“, гр. Каблешково“
Прогнозна стойност: BGN 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0023 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Реконструкция на площад „Жеравица“, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 4 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02248-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: Постоянното Представителство на Република България към ООН в Ню Йорк, САЩ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на ремонтни дейности на фасадата, включително подмяна на дограмата, на жилищната сграда на ПП с адрес 328 Ийст 86-та улица, Ню Йорк 10028 САЩ“
Прогнозна стойност: USD 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0011 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ – улица „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.408-0001-С01/28.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 75 498,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0099 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на площадкова канализация на складова база на отдел „Логистика и контрол”
Прогнозна стойност: BGN 148 270,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0016 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на съоръжения в парк за отдих в местността „Ждрелото“- с. Ломница“
Прогнозна стойност: BGN 21 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0035 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект „Основен ремонт на сепарираща инсталация
Прогнозна стойност: BGN 468 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2021-0005 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР на трети етаж и на стълбищни пространства в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 56 755,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02881-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО в ДГ КОКИЧЕ – ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 69 202,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03555-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОГРАДИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“, ГРАД ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0008 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици и ведомствен път в община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 342 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0013 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Ремонт на многофункционална спортна площадка, с. Върбешница, община Мездра”
Прогнозна стойност: BGN 95 263,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0039 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР при реализацията на обект: „Обновление, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“ по проект BG16RFOP001-1.014-0004 „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 1 693 021,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05255-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: 10 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в 10 Средно училище „Теодор Траянов“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 163 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0037 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците и участъците от РПМ, включително попадащи в регулацията на населените места в Обособен подрайон (ОП) 7 „Изгрев“ на територията на община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0019 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Извършване на СМР за обект: „ гр. Бяла – Укрепване свлачище и брегоукрепване“ – I първи етап
Прогнозна стойност: BGN 32 552 440,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0038 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР при реализацията на обект: „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“
Прогнозна стойност: BGN 1 969 597,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03029-2021-0003 Дата на публикуване: 31.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ, КЛАСНИ СТАИ И СУТЕРЕН-ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ПОДОВИ И СТЕННИ НАСТИЛКИ”
Прогнозна стойност: BGN 49 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2021-0001 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: “Ремонт на покрива на южното крило и корпус „Начален етап“, част от сградата на 121- во СУ „Георги Измирлиев ” – гр. София, район „Триадица“
Прогнозна стойност: BGN 211 962,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0012 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици, част от уличната мрежа на град Радомир, Община Радомир”
Прогнозна стойност: BGN 966 067,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0064 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 44 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2021-0024 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА БАЗА, НАХОДЯЩА СЕ В ЦЕНТЪРА НА ГР. АХТОПОЛ, В УПИ-III, КВ. 43“
Прогнозна стойност: BGN 405 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0029 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж с. Капитан Димитриево до вътрешно водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево, Община Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 73 666,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0007 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Ремонт на многофункционална спортна площадка в УПИ VI-175, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 85 597,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2021-0008 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по одобрени инвестиционни проекти и/или инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) и/или количествени сметки, за изграждане, основни и текущи ремонти на пътища, улици, алеи, площадни пространства, канализации и водопроводи на територията на Община Стралджа, Област Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 1 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0016 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: ,,РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В КВ. НОВ ЦЕНТЪР, ГР. СМОЛЯН – ВОДНА КАСКАДА“.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2021-0002 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: Ремонт на ограда на 44. СУ „Неофит Бозвели“ СО Район“Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 152 516,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0097 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Увеличаване на носимоспособността и полагане на усилена армировка в района на везна „Север”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0012 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 133 361,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0041 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на асфалтиране на ул. „Войнишка“ от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Ген. Драгомиров“
Прогнозна стойност: BGN 82 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2021-0002 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2021 година“,
Прогнозна стойност: BGN 136 245,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0008 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводнителен канал (дере), с. Красно градище, Община Сухиндол, Област Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 343 391,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0018 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект за преработка по чл. 154 от ЗУТ на одобрен инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0003 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Саниране на фасади към вътрешен двор на административната сграда на Върховния административен съд,в гр.София, бул. „Александър Стамболийски №18“
Прогнозна стойност: BGN 182 551,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2021-0011 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 341 501,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0010 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на част от улица „Елин Пелин“ в село Абланица, община Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 57 780,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0135 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на четири парцела от разширение на Централен гробищен парк, УПИ VI-528, кв. 1, м. Централни гробища – СО-район „Сердика“, Подобект: „Площадкова инженерна инфраструктура“.
Прогнозна стойност: BGN 734 414,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0072 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административна сграда,ползвана от териториална структура на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на административна сграда,ползвана от ДСП-Пловдив ,находяща се на адрес : гр.Пловдив , район „Южен“ ,ул.“Трети март“№28
Прогнозна стойност: BGN 15 897,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0079 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строителни дейности (текущ ремонт) по проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0059 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев” за осигуряване на едносменен режим на обучение, УПИ I „за училище”, кв. 29, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 1 053 507,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0015 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности на обекти: „Текущ ремонт (изкърпване) на улици и пътища в Община Етрополе”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0039 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 148 441,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0029 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на храм „Успение Богородично“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 835 793,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2021-0007 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „I Етап на разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в землище на с. Краище – включване на отпадъчни води от с. Краище, община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 1 681 824,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0025 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на жилищна сграда на три етажа, находяща се в УПИ XIV, кв.49, по плана на с.Коларово, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0019 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0006-С01 от 05.01.2021 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 37 259,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0012 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Стара планина“ от ОТ 400 до ОТ 439 гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 118 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0016 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ПЕТЪР МАРИНОВ, УЛ. ЧАТАЛДЖА И УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ, С. ГРОЗДЬОВО“
Прогнозна стойност: BGN 255 271,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0013 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛЕН ХИДРОГЕОЛОЖКИ СОНДАЖ ПЕС – 1ХГ РАЗПОЛОЖЕН В ОБСЕГА НА УЧАСТЪК №3 В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ №2, С. КРАЙНА, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „НЕДЕЛИНО“ (АКТ №1023/16.05.2013).
Прогнозна стойност: BGN 225 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01714-2021-0001 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и оформяне на ново пространство за науки, изследвания, иновации и изкуство „Да Винчи STEAM хъб“ към съществуващата учебна база на СУ „Христо Ботев“ град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0021 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКT: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ВИНАРСКО, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 686 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0019 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца – II етап
Прогнозна стойност: BGN 1 038 028,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0018 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на Строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект: „Реконструкция на вътрешното пространство на сградата ДГ „СЛЪНЧИЦЕ” в гр. Козлодуй”“.
Прогнозна стойност: BGN 291 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0018 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТРАУРНА ЗАЛА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I – 131, КВ. 365, ПО ПЛАНА НА ЗВКО „СТОЯН КУРУ“ ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 128 170,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0037 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 269 963,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0014 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 13, гр. Етрополе“
Прогнозна стойност: BGN 151 151,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0062 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив в НЧ „Искра-1932”, село Димитровче, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 1 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0061 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с. Щит, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 2 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0007 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО – район „Овча купел“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05549-2021-0006 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и авторски надзор (Инженеринг) на Комплектни трансформаторни постове, кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, и присъединяване към електропреносна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 422 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0023 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище на бул.“Банско шосе“ и ул.“Самуиловско шосе“
Прогнозна стойност: BGN 162 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0022 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2021-0010 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „В и К“ ООД гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2021-0001 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ, ОСНОВЕН И АВАРИЕН РЕМОНТ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0028 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0044 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на обслужваща инфраструктура към Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост
Прогнозна стойност: BGN 330 138,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0046 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на нов учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 181 786,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0024 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В Ж.К „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 29 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2021-0008 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Авариен ремонт на административна сграда с адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 40“
Прогнозна стойност: BGN 10 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2021-0021 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на авариен ремонт и реконструкция на топлопровод част от главна магистрала от стълб №1 до камера №178
Прогнозна стойност: BGN 655 687,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0102 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по поставяне на метални охранителни решетки в сградата на РЗОК-Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 14 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0045 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Смяна на външна и вътрешна дограма на 4-ти учебен блок на Технически университет – София
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06150-2021-0001 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“ /с идентификатор по КККР 68134.4336.550.1/ – УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550, кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 6 333 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05863-2021-0001 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЕДУАРД СЕГЕН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по саниране и ремонт на покрив на сградата на ЦСОП „Едуард Сеген“ – гр. София“ в 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 191 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0005 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, за ІІ етап
Прогнозна стойност: BGN 162 029,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0042 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: ОБЕКТ № 1: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг“, в УПИ X-20,кв. 39в, ПИ с идентификатор 68134.512.364 по КК и КР, м. „ГГЦ Зона В-17“, СО- район „Сердика“, гр. София“ ОБЕКТ № 2: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с подземни гаражи“, в УПИ IV-14, ПИ с идентификатор 68134.512.377, кв. 39б, м. „ГГЦ Зона В-17“, ул. „Козлодуй“ № 151, СО- район „Сердика“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 168 467,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0041 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на „Жилищна сграда с гаражи, офиси и подземни гаражи“ в УПИ XI-95, кв. 88б, м. „Надежда 2а и 2б“, ул. „Търновска конституция“ №28“
Прогнозна стойност: BGN 82 694,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0040 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII-447, 448, кв.18, м. „Изток -Юг“, ул. „Елемаг“ № 24“, намираща се в район „Изгрев“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 94 454,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0024 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Обновяване на външното пространство на Детска градина „Снежанка“, ПИ 56126.602.1128, УПИ XI, кв.173 – гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03172-2021-0002 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на спортна площадка и тротоар в двора на ОУ „Христо Ботев“ в с. Енина, община Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2021-0011 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на уличната мрежа в община Каолиново“
Прогнозна стойност: BGN 157 507,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0071 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториална структура на Агенцията за социално подпомагане-текущ ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП-Кърджали, находяща се на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“, обект „Бивш Окръжен съвет“
Прогнозна стойност: BGN 952,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0006 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 16“
Прогнозна стойност: BGN 248 743,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0021 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на Изпълнител на строителни и монтажни работи за обект: „Разширение на ОУ „Паисий Хилендарски” с. Тополчане Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 132 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0163 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Повишаване надеждността на системата за постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии ЕА07 и ЕА08
Прогнозна стойност: BGN 464 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2021-0002 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покривната хидроизолация на ДГ №19 „Света София“, гр. София, Район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 36
Прогнозна стойност: BGN 50 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0023 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на сграда с идентификатор 56126.602.2740.3 по кадастралната карта на гр.Петрич – училище „Кочо Мавродиев”, находяща се в УПИ – I, кв.156А по плана на гр.Петрич – имот с идентификатор 56126.602.2740 по КККР на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02400-2021-0003 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИ БОЛГАРИЯ“ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка в общия двор на ОУ „Мати Болгария“ и ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 136 946,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0006 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., на територията на Столична община, район „Овча купел“ за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел – 2“, бл. 1
Прогнозна стойност: BGN 2 012 870,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0017 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на общински път BLG1240 от пътен възел Сандански на Автомагистрала „Струма“ до кръстовище с главен път 1-1 (Е-79) на входа на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 3 748 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0051 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 700 м., от мост на ул. „Георги Сава Раковски“ до трафопост „6-ти септември“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 3 117 334,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0050 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 650 м. от пресечката на мост на третокласен път „605“/Батановци-Брезник/ и на ул. „Струма“ до ул. „Средорек“, гр. Батановци
Прогнозна стойност: BGN 950 607,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0038 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“ – текущ ремонт
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0108 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на стълби и предпазни обръчи в ревизионни шахти на покрит канал №1 след язовир „Ковачево“, ЯР „Овчарица“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0019 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 82 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0032 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на ново улично осветление на обособени участъци на територията на гр.Плевен
Прогнозна стойност: BGN 81 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0016 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа висока и ниска зона на околовръстен път от кръстовище на ул. „Криволак“ до ел. трансформатора на завод Бунай“
Прогнозна стойност: BGN 182 029,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0008 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Ремонт на 10 броя площадки за игра на територията на Район „Илинден“-СО
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0022 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО с. ХЪРСОВО”
Прогнозна стойност: BGN 16 001,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02550-2021-0002 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на STEM център по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПГ “Цар Иван Асен ІІ“ гр.Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 57 212,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2021-0013 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: Подобряване на сградната инфраструктура и системи за сигурност за сграда на МВР в град София
Прогнозна стойност: BGN 2 123 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0035 Дата на публикуване: 25.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Ю. Гагарин“ от о.т.143 до о.т.196, по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 58 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0011 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради по обособени позиции № 1 и 2
Прогнозна стойност: BGN 304 754,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0006 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетни в сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“ в изпълнение на проект „София избира децата“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0007 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на парк „Ахтирка“ в гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN  108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0010 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Изграждане на детски площадки в община Джебел и една фитнес площадка в градски стадион гр. Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 104 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0049 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Почистване на коритото и укрепването на двата бряга на р. Маниш, кв. Църква, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 289 871,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0029 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на тревно покритие на тренировъчно игрище „Христо Ботев“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0042 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP ЗА ЖИЛИЩНО – ОБЩЕЖИТИЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП В Ж.К. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, ГР. СОФИЯ, УПИ 1 – ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0008 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „СМР за обособяване на STEM център: „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в СУ „Никола Вапцаров-Айтос“, изграждан по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 73 233,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0007 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос, по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0077 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи на обекти, находящи се в Траурен парк „Север“ – град Пловдив по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 34 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0015 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ПЕТЪР МАРИНОВ, УЛ. ЧАТАЛДЖА И УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ, С. ГРОЗДЬОВО“
Прогнозна стойност: BGN 255 271,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2021-0001 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности по проект за център по природни науки, изследвания и иновации в 68-мо СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ““
Прогнозна стойност: BGN 153 542,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0060 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от покрив на сградата на ОбА-Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01486-2021-0005 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ Предмет на ОП: Mодернизиране нa лаборатория № 4 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 54 944,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0059 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Отец Паисий-1929” с. Момково, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 6 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0160 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сграда „Служба трудова медицина”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0031 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа на кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, гр. Русе с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 876 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0048 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на проект № BG16RFOP001-1.018-0007 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) в ДГ № 9 „Калина Малина“ – филиал Проучване“
Прогнозна стойност: BGN 691 127,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0076 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на спешен и авариен ремонт на покрива на Детска градина „Елица“ – филиал – гр.Пловдив, район „Западен“, улица „Орфей“ №10″
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0012 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство за изграждане, разширение и подмяна на компоненти на система за видеонаблюдение за с. Челопеч – етап V”
Прогнозна стойност: BGN 797 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0049 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА „ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, УПИ I, КВ.18, ПО ПЛАНА НА С. ДОЛНО ДРЯНОВО, OБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 380 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0096 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на подкранов път в склад 1503 на територията на отдел „Логистика и контрол“
Прогнозна стойност: BGN 63 801,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01624-2021-0002 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на частичен ремонт на спортна площадка на СУ „Св.Климент Охридски“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 63 739,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03236-2021-0001 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация на СУ „Христо Ботев“ в гр. Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 96 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0029 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Аварийна подмяна на участък от компроментиран водопровод по ул. „Пристанищна”, гр. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0007 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на подлез, находящ се на бул. „Александър Малинов” при бл. 458, ж.к. „Младост 4“
Прогнозна стойност: BGN 15 817,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0047 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Улица към индустриална зона „Перник“ и пътна връзка с път I-6 при км 82+790
Прогнозна стойност: BGN 1 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0006 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община по три обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 265 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03011-2021-0002 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР с цел текущ ремонт на покрив и котелна инсталация в ОУ “Христо Ботев“-гр. Бургас по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0014 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на нова сграда на Детска градина № 5, УПИ I/ ПИ № 73626.509.159/, кв. 112, гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов“ № 29” по МОДУЛ 1 на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 469 274,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0044 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи на приемна на МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29″
Прогнозна стойност: BGN 41 342,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2021-0001 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: Текущ ремонт на административна сграда на ПАВС – сграда №6
Прогнозна стойност: BGN 732 317,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0043 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив в Централна сграда на МВР- блок №2, гр. София, ул. Шести септември № 29
Прогнозна стойност: BGN 175 706,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00830-2021-0005 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на ремонт на фасаден елемент /стоманобетонен корниз/ на сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0037 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0039 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на СМР към основен ремонт на сградата на ТУЕС към ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 164 901,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0026 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Мосомище и Брезница, община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 357 760,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0130 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи с цел повишаване на пътната безопасност на територията на Столична община.
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0017 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Възстановяване на водосток в кв.24“ – с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 210 362,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0015 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на градски стадион „Орчо Войвода” гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 551 925,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0016 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стана за укрепване на улица м/у о.т. 236 и о.т. 240 в кв.27″, с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 169 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03871-2021-0002 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на основна сграда и сектор по рентгенова диагностика при ДКЦ Чайка“
Прогнозна стойност: BGN 1 445 452,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2021-0005 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0014 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТИЦА, С.ЦЪРКВИЩЕ, С.ПЕТРИЧ И С.КАРЛИЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА”
Прогнозна стойност: BGN 114 379,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0041 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на спортни игрища в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и ОУ „Любен Каравелов“ в гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 166 622,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04062-2021-0003 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения и инсталации, необходим за изграждане на СТЕМ център в учебния корпус в сградата на Средно училище „Христо Ботев”, гр. Тутракан”
Прогнозна стойност: BGN 27 259,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0009 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Бабинска, река Новоселска и река Рабовска в регулационните граници на село Долистово, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 1 210 243,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02926-2021-0002 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на тоалетни в сградата на 7. СУ „Св. Седмочисленици“ в изпълнение на проект „София избира децата“
Прогнозна стойност: BGN 39 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02910-2021-0002 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА „STEM ЦЕНТЪР“ – „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ – НАУКИ ЗА БЪДЕЩЕТО” В СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ – ГРАД ВРАЦА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
Прогнозна стойност: BGN 84 735,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0011 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт тротоарни настилки ул. „Орфей“ в участъка ОТ 400-403 (от ул. „Г. Бенковски“ до ул.“Стара планина“-южен тротоар)
Прогнозна стойност: BGN 71 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2021-0013 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Aварийна подмяна на водопровод по ул. „Пенчо Цонев“, гр. Килифарево“
Прогнозна стойност: BGN 69 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0034 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков“ .
Прогнозна стойност: BGN 133 207,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0042 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Водоснабдяване на част от ул. „Стою Комитата
Прогнозна стойност: BGN 25 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0016 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в Детска градина „Здравец“ – гр. Сандански
Прогнозна стойност: BGN 194 983,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0015 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Подпорна стана за укрепване на гробищен парк“ – с. Сопота“
Прогнозна стойност: BGN 235 774,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0033 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Смяна на предназначение и ремонт на съществуващи сгради за музей в туристически – информационен център с етнографска експозиция в УПИ ІV – за музей, кв. 49 по регулационния план на с. Говедарци, община Самоков, област Софийска;“
Прогнозна стойност: BGN 250 528,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0047 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Корекция на дере в с. Хвостяне, Община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 921 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00796-2021-0006 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след отстранени ВиК аварии
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2021-0051 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда за нуждите на ТП ДГС Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 1 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0058 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Пенсионерски клуб кв.Гебран, град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 27 375,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0012 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване на ремонт на общински път PAZ 1065 м.Овчарниците – с.Медени поляни.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02881-2021-0001 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ДГ КОКИЧЕ – ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 55 951,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06153-2021-0001 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в ОУ”Гео Милев” с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 99 992,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0026 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 13 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2021-0003 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на покрив на Здравна служба, с.Бяла река, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 36 374,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0053 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на рехабилитация на сграда охранителна полиция – кантон „Порколица“ и апаратна камера „Пасарел“, разположени на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2021-0004 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: “Доставка и монтаж на 2 (два) бр. подземни резервоари за гориво-смазочни материали с обем 25 м3 във военно формирование 28860 – Горна Малина”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2021-0022 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 105 866,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0128 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежата на жилищни блокове, намиращи се в УПИ І, кв.70, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ между улиците „Николай Хрелков“, „Лотос“ и „Еделвайс“.
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0011 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Строително – ремонтни работи по подобект „ЕТАП 1-ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – водопровод за квартали 168, 169 и 170 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска”.
Прогнозна стойност: BGN 108 553,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0014 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Възстановяване на водосток в кв.24“ – с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 210 362,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0017 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на резервоар за питейна вода в с.Търна, община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 96 551,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0025 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Изкърпване на компрометирани участъци по улична мрежа в град Стрелча и улична мрежа в с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода и с. Блатница с асфалтобетон плътна смес“ на 1 кв. м., с дебелина до 6 см.
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0022 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради – общинска собственост в село Мусина община Павликени
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2021-0026 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по одобрен инвестиционен проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 година“, бул. „25-ти Септември“ №44, УПИ ХIХ, кв. 80 по действащ ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 849 676,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2021-0022 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на блок „Е” на сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София с обособяване на 4 кабинета и санитарен възел
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2021-0004 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнениe на СМР по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнениe на СМР на част от учебния корпус на втори етаж, невключени в изграждането на СТЕМ центъра, в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“ Обособена позиция №2: „Изпълнениe на СМР на трети етаж и на стълбищни пространства в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 84 797,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0046 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на нов физкултурен салон на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 458 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0111 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Изграждане на газова инсталация за битова гореща вода на ТП на НОИ – Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 4 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0008 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв. 25, гр. Джебел – имот с пл. сн. №315, кв. 25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор: 20746.501.315/”
Прогнозна стойност: BGN 285 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0018 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0013 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: “Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“, по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 910 567,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0002 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на нови ОВК инсталации, съгласно проект на възложителя – неразделна част от документация за участие в процедурата
Прогнозна стойност: BGN 24 254,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0154 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, демонтаж, доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма за сгради собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0020 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на обекти“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помещения в ДЯ „Еделвайс““; Обособена позиция №2: „Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помещения в ДЯ „Зорница““.
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0005 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Изграждане на ул.“5-та“, кв.Изток, град Вършец – етап 1″“
Прогнозна стойност: BGN122 312,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2021-0006 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване проводимостта на „Сухо дере“ в границите на регулацията на гр. Мизия, община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0028 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ – второ преобявяване
Прогнозна стойност: BGN 8 030 742,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2021-0007 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Изгрев“ за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Тодор Стоянов“ № 7“
Прогнозна стойност: BGN 80 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0031 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив, външна тераса и каменна зидария на УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 155 015,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2021-0004 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на СМР за текущ ремонт на кабинет по биология и здравно образование и на физкултурен салон в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 22 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0018 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водно отоплителна инсталация – ет. 3 и ет. 4 в блок „Б“ на общинска администрация Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01055-2021-0008 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с основен ремонт на обект „Обучителен и изследователски център Мареографна станция „Иракли“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0006 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Благоустрояване и отводняване на ул.“Марица“ с.Дорково“
Прогнозна стойност: BGN 407 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0013 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на асфалтова настилка“
Прогнозна стойност: BGN 206 129,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02969-2021-0006 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетни в сградата на 105. СУ „Атанас Далчев“ в изпълнение на проект „София избира децата“
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01815-2021-0003 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на кабинети за STEM център в СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Свиленград по НП „Изграждане на училищна STEM среда” на Министерство на образованието и науката”
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0025 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на спортна площадка, находяща се в североизточната част на двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил, ПИ 41112.504.81“
Прогнозна стойност: BGN 217 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0008 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ по обособени позиции: ОП№1 Транспортно – комуникационна алея в между блоковo пространство при ж. блок на ул. „Александър Стамболийски“ №25 УПИ ХVI-2614, кв.76 по плана на гр.Левски, община Левски“ и ОП №2„Изграждане на паркинг по улица „Хан Аспарух“ от ОК297 до ОК238 гр.Левски, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0021 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица „Александър Стамболийски“, с. Вазово и възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III – 2305 / Исперих – Вазово / RAZ1040/“
Прогнозна стойност: BGN 33 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0024 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Стара планина“ от О.Т. 118 до О.Т. 117, от О.Т. 128 до О.Т. 129, от О.Т. 131 до О.Т. 128А, ул. „Петра Войвода“ от О.Т. 119 до О.Т. 296 и от О.Т. 296 до О.Т. 225, ул. „Полковник Тимирязев“ от О.Т. 15 до О.Т. 604А – гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 207 003,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0035 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Довършителни – ремонтни и монтажни работи на жилищни помещения и коридори, разположени на самостоятелно обособени етажи с № 8, 9 и 10 във ВО „Пети километър“
Прогнозна стойност: BGN 164 830,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0045 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Рехабилитация на стълбове улично осветление и светофарни уредби с полагане на комбинирана антикорозионна защита с хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви качества, находящи се в гр. Перник.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0017 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0010 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за изпълнение на: „Текущ ремонт на ул.“Никола Попов“, част от републиканска пътна мрежа на територията на община Средец”
Прогнозна стойност: BGN 55 533,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0003 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Разрушаване и преместване на абонатна станция
Прогнозна стойност: BGN 72 585,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0016 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за изграждане на захранващо кабелно трасе в зърно база Генерал Тошево, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04079-2021-0003 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в сградата на 51-во „Елисавета Багряна“ гр.София.
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2021-0003 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на СМР за изграждане на STEM център в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 121 259,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01905-2021-0004 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на част от сградата на ПГСУАУ «Атанас Буров» гр. Силистра по НП „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 26 360,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0013 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Подпорна стана за укрепване на гробищен парк“ – с. Сопота“
Прогнозна стойност: BGN 235 774,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0012 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР в изпълнение на проект: „Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв.10 по плана на село Долно Ботево, община Стамболово“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите стратегии за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана чрез от ПРСР 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 118 960,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0027 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: “Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване.
Прогнозна стойност: BGN 3 753 838,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0017 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Строителни дейности с цел – възстановяване и ремонт на обекти и терени, съоръжения към тях и прилежащи площи, на територията на Община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06151-2021-0001 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ЯРЕБИЧНА 2007 НЧ Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на съществуващо читалище в УПИ V-1, кв.11, по плана на с. Яребична, общ. Аксаково
Прогнозна стойност: BGN 122 206,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0091 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: Извършване на текущи строително-монтажни работи в помещенията на РЗОК – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 1 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03298-2021-0002 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на Основно училище „Христо Ботев“, в ПИ 54153.888.990, с. Осетеново, община Павел баня, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05440-2021-0001 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: 97-МО СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови” по проект „София избира Децата“ – създаване на съвременни училищни тоалетни“ ”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0011 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за основен ремонт на улици в с. Пчелари, община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 333 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0020 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в административната сграда на Община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 2 730 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0015 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на улици – ул.”Цанко Церковски”, ул.”Ангел Чопев” и ул.”Димитър Грънчаров” в участъка от ул. „Осми Март” до бул. „Съединение” в гр.Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0024 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 3 броя точки от общинските системи за управление на отпадъците – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на територията на община Пещера
Прогнозна стойност: BGN 95 270,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0012 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стана за укрепване на улица м/у о.т. 236 и о.т. 240 в кв.27″, с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 169 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0017 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП:  Реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево 1“, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 310 019,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2021-0003 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи по текущ ремонт на сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0006 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална обществена зала“, находяща се на първи етаж в ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица, ситуирана в западната част на поземлен имот № 501.2143 в УПИ II-28 класно училище от кв. 20 по регулационния план на гр. Перущица, одобрен със Заповед № 509/1989г., ЕКАТТЕ 55909, община Перущица, област Пловдив, с административен адрес: гр. Перущица, ул. Христо Ботев № 7, при граници на помещението: на изток – имот 501.2143, на запад – имот 501.2143, на север – столова и на юг – имот 501.2143
Прогнозна стойност: BGN 58 026,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0057 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица „Бузлуджа” и улица „Граничар” в с. Капитан Андреево”
Прогнозна стойност: BGN 65 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2021-0002 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ, ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ, КОРИДОР, СТЪЛБИЩА, ФОАЙЕТА И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ В 49.ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05911-2021-0001 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на покрива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2021-0006 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя:ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за обществена подкрепа „Смело сърце“, гр. Ветово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0033 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улично осветление – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2021-0006 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на гр. Белене”
Прогнозна стойност: BGN 56 590,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0032 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Пристройка за столова и два броя класни стаи към ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” в УПИ I , кв. 97 по плана на гр.Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 190 091,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0010 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ 35064.501.902 ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАВАРНА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ”
Прогнозна стойност: BGN 991 064,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0024 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строителни/ строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване
Прогнозна стойност: BGN 4 121 280,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0153 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на S-SLAN
Прогнозна стойност: BGN 224 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0023 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Извършване на строителни/ строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване
Прогнозна стойност: BGN 5 342 909,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0022 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на следните райони за планиране: ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ И СОФИЯ ГРАД, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 7 072 602,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0035 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“ – текущ ремонт
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0033 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Инженеринг, включително авторски надзор на асфалтиране на ул. „Войнишка“ от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Ген. Драгомиров“
Прогнозна стойност: BGN 82 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0010 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Покриване на плосък покрив с четирискатен покрив – дървена конструкция и керемиди на ЦДГ „Радост”, с.Скобелево”
Прогнозна стойност: BGN 63 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на