Изх. № V8 – 57/28.02.2008

ДО
Камарата на строителите в България
бул. „Христо Смирненски” № 1
1164 София

Относно: Прилагане на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По повод на постъпващи сигнали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зачестили случаи на влагане на негодни строителни продукти в строежите Ви обръщаме внимание, че за спазване на разпоредбата на чл. 169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в процеса на инвестиционното проектиране и строителството към влаганите в строежите строителни продукти следва да се изпълняват изискванията на НСИСОССП. Във връзка с това е необходимо да се има предвид, че в наредбата не е определен редът за повторна употреба на строителните продукти и поради това лицата, които влагат такива продукти в строежите поемат изцяло отговорността в тези случаи.
При проектирането и изпълнението на строежите, както и при тяхната реконструкция, преустройство и основен ремонт се предвиждат и влагат само такива строителни продукти, които са годни за предвижданата употреба и които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Влаганите в строежите строителни продукти трябва да са с оценено и удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОССП, като и в двата случая продуктите се придружават от указания за прилагане, изготвени на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, се извършва по реда на глава втора, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от наредбата, се оценява по реда на глава трета, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.
Във връзка с горното участниците в процеса на инвестиционното проектиране и строителството трябва да познават и да спазват изискванията на НСИСОССП, на нормативните актове и на техническите спецификации на годните за предвижданата употреба строителни продукти.
Инвестиционните проекти трябва отговарят на изискванията на приложимите за съответния вид строеж нормативни актове, като в проектите се посочват и техническите спецификации на предвидените строителни продукти, чиито експлоатационни характеристики са взети предвид при проектирането с оглед удовлетворяване на съществените изисквания.
Съгласно разпоредбата на чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ контролът на строителните продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Строителят, предвид изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, носи отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. В съответствие с чл. 169б, ал. 2 от ЗУТ административният контрол на строителните продукти при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ, а именно от Дирекцията за национален строителен контрол и от кметовете на общини. Контролът на строителните продукти при проектирането следва да включва оценка на предвидените технически спецификации на строителни продукти и на тяхното съответствие с разпоредбата на чл. 169а ЗУТ, а контролът на продуктите по време на строителството – проверка за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с техническите спецификации, посочени в инвестиционния проект, както и за влагане в строежа само на такива строителни продукти, чието съответствие е удостоверено по реда на НСИСОССП.
Във връзка с горното следва да запознаете всички ваши членове или регионални органи с настоящото писмо.
ЗАМ.-МИНИСТЪР:
(МИЛЕНА ПАУНОВА)