Областно представителство Русе

Областно представителство Русе на Камара на строителите в България, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 10 март 2020 г. от 16.00 часа Редовно общо събрание, което ще се проведе в конферентната зала на КСБ – ОП Русе при следния

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  4. Приемане Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  6. Приемане план за дейността на ОП-то през 2021 г.
  7. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2021 г.
  8. Разни

Регистрацията на участниците ще започне в 15.30 часа.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

С оглед по-доброто планиране и протичане на събранието е необходимо желаещите да присъстват  да потвърдят участието си до 5 март 2020 година на e-mail: ruse_office@ksb.bg или на тел. 0878 40 15 19.

Уважаеми колеги,

На 11 февруари 2020 г. /вторник/ от 13.30 ч. в зала „Св. Георги“ на Областна администрация – гр. Русе ще се проведе среща на заместник-кмета по „Устройство на територията“ на община Русе, г-жа Магдалина Илиева, с фирмите-членове на КСБ-ОП-Русе.

Целта на срещата е запознаване с новия ръководен екип на Община Русе и обсъждане на бъдещите проекти на общината в областта на строителството.

Моля, в срок до 7 февруари 2020 г., да потвърдите присъствието си на тел. 0878 40 15 19 или на е-mail: ruse_office@ksb.bg.

С уважение,

инж. Красимир Атанасов
Председател на КСБ-ОП-Русе

КСБ – ОП – Русе и “Строителна квалификация” ЕАД ще проведат безплатни обучения по Закона за безопасните условия на труд на 30.01.2020 г. в Конферентната зала на Областното представителство :
Първи модул:
– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа” и „Координатор по безопасност и здраве в строителството” по правилата за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП с начален час 09:00;
Втори модул:
– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” – с начален час 13:00.
Лектор: Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
Съгласно решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.
В случай, че фирмите желаят да обучат допълнително други свои служители, преференциалната цена е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по банков път на “Строителна квалификация” ЕАД.
Удостоверения ще получат само присъстващите на обучението лица.
Заявки за участие се приемат до 28.01.2020 г. на e-mail: ruse_office@ksb.bg.
Телефон за контакт 0878 40 15 19.