УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

За служителите на вписаните в ЦПРС и членовете на КСБ, Строителна квалификация ЕАД и КСБ – ОП Плевен ще организират на  22.11.2018 г. безплатно обучение по „Безопасност и здраве в строителството, съгласно чл.281, ал.5 от КТ и чл.6, ал.1 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

Обучението ще включва следните модули:

  1. Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа./10.00-13.30/
  2. Координатор по безопасност и здраве в строителството./10.00-13.30/
  3. ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност./14,00 -17,30 часа/

Място на провеждане – гр. Плевен, Заседателна зала КСБ,ул. Мусала №5, ет.4.

За сформиране на групите е необходимо да направите писмена заявка по ел.поща  или по телефон за броя на участниците от фирмата Ви, като посочите трите имена и модула, в който ще се обучат.

Начало на курса 10.00 часа, лектор Доц.д-р инж. Венцислав Стоянов-ВСУ“Любен Каравелов-гр. София.

 

        

Станислава Босева-Минковска

Експерт Регистър и Организационна политика

КСБ ОП Плевен