Желанието за членство в ОП на КСБ – Сливен, показва, че фирмите имат доверие в нас

Г-н Стоянов, Вие бяхте избран за председател на ОП на КСБ – Сливен. Моля представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опита Ви като член на Камарата.
            Завършил съм „Икономика на строителството” във ВИНС – Варна. Близо 35 години съм в строителния бранш.

Управител и съсобственик съм на „Благоустройствени строежи” – Сливен. Основна дейност на дружеството е производство и продажба на бетонови и варови разтвори, инертни материали, бетонови изделия и др., като тези услуги формират около 80% от годишния обем. Останалите са СМР – жилищно и най-вече промишлено строителство и ремонтни работи. Фирмата е член на Камарата от нейното основаване. В предишния мандат на местното ръководство бях член на ОС на ОП на КСБ – Сливен.
За мен е голяма чест изборът ми за председател на областното представителство и го приемам като оценка за дългогодишния ми труд, за което много благодаря. Същевременно с това осъз­навам отговорността, която поемам, и ще дам всичко от себе си да оправдая гласуваното към мен доверие от колегите.
Какво е състоянието на строителния сектор във Вашата област, колко са фирмите, вписани в Регистъра, колко са членове на Камарата? Как се отразиха промените в Устава за членството в организацията? Как осъществявате диалога и обратната връзка със строителните компании?
Вписаните в Регистъра фирми от нашата област наброяват 65, а след промените в Устава членовете в Областното представителство се увеличиха двойно и в момента са 62. Желанието за членство в ОП на КСБ – Сливен, показва, че фирмите имат доверие в нас и че откликваме на техните проблеми и нужди. Мероприятията, които организираме за тях, са актуални. Областното представителство е с отворени врати за диалог с всяка една строителна компания в нашия регион.
Кои са най-значимите обекти, които се изпълняват на територията на областното представителство, кои са проектите, които се очаква да се реализират през този програмен период? На какво разчита браншът през 2017 г.?
През 2017 г. продължава санирането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в общините Нова Загора и Твърдица. Старт на дейностите по нея беше даден и в Сливен. Организираха се търговете за първите 12 жилищни блока за избор на изпълнители на обектите, като предстои провеждането на процедури за останалите 37 сгради. В изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” община Сливен акцентира върху пет основни проекта на стойност около 26 млн. лв. Предстои изграждането на кръгово кръстовище при парк „Розова градина”, пробив на ул. „Раковски” и др.
Как оценявате взаимодействието с местната власт и с регионалните структури на останалите браншови организации?
С общинското ръководство в лицето на кмета и неговите заместници сме в много добри отношения. В тази връзка бяха организирани серия от срещи между тях и представители на фирмите от ОП на КСБ – Сливен, на които бе разяснена капиталовата програма за 2017 г. и обектите, които ще се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж“. Ръководството на община Сливен е отворено за различни инициативи с цел осигуряване на по-голяма прозрачност при провеждане на търговете по Закона за обществените поръчки.
В добро сътрудничество сме и с местните организации на КАБ и КИИП. Гледаме с уважение на Клуба на строителите ветерани и техни членове присъстват редовно на нашите събития.
Кои са най-честите проблеми, с които местните фирми се сблъскват, и как виждате ролята на Камарата за тяхното решение?
Дълго продължилата криза в строителния бранш доведе до изтичане на професионална и квалифицирана работна ръка към по-големите градове, а също и до спад на желаещите да изучават нашата благородна, но трудна професия. Строителната гимназия вече не е така атрактивна за младите, както беше преди години. Липсата на работа, а оттам и по-ниските заплати са проблем в цялата страна.
Очакванията ни за подем на строителството в града са свързани с изпълнение на проекти по оперативните програми. Но това ще засили недостига на качествена работна ръка. В тази връзка сме заложили като приоритет в работата на областното представителство подпомагането на строителните фирми чрез организиране и провеждане на курсове по професионална квалификация. Правим всичко възможно и за борба със сивия сектор.
Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?
Както споменах, един от основните приоритети на ОП на КСБ – Сливен, е организирането на курсове съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД. За провеждането им сме ангажирали професионалната строителна гимназия. Екипът от учители е на високо ниво. Чрез сътрудничеството с гимназията имаме за цел да създадем по-близки контакти между училището и строителния бранш. Надяваме се, че по този начин ще помогнем на фирмите в нашия регион за справянето с липсата на квалифицирана работна ръка, а едновременно с това и ще подпомогнем училището.
От проведените курсове се вижда, че фирмите проявяват интерес към програмата, която сме предвидили. Проведените курсове до този момент са пет.

С Областния информационен център в града също поддържаме близко сътрудничество. Миналата година беше организирана среща с нашите фирми за представяне на актуални възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проекти по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.” и ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”.
В рамките на мероприятието бяха презентирани проекти на условията за кандидатстване по две процедури за подбор на проектни предложения, а именно „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. Събитието беше част от национална кампания под надслов „Успешни ЗАЕДНО“, която се проведе през 2016 г. в цялата страна за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Кампанията е насочена към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, като целта е да се идентифицират нуждите на бизнеса и да се обвържат с реални възможности за финансиране, които се предоставят по оперативните програми.
През тази година фирмите бяха информирани за всичко актуално, свързано с предложенията по процедурата за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на предприемачеството“. Нейните цели са подготовката и предоставянето на комплекс от обучения и услуги на лица, които желаят да развиват собствен бизнес, включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.
Също така строителните компании бяха информирани за кандидатстването и подбора на проекти по процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Нейната основна цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Предвидили сме и много срещи и презентации с фирми производители и вносители, свързани с иновациите в строителството и материалите, както и такива за управлението на проекти в области като енергийна ефективност, иновации, социален диалог и др. Ще има и още разговори с представители на общинското ръководство.
Как виждате на местно ниво реализацията на основните политики на КСБ през настоящата година?
КСБ е браншова организация, защитаваща интересите на строителния сектор. Надяваме се, че чрез промените в нормативната база, опростяването при кандидатстване по обществени поръчки, намаляването на бюрокрацията и чрез прозрачност при провеждане на търговете ще се стигне до намаляване на сивия сектор в строителството, а оттам и до подобряване на бизнес климата.
Областното представителство е в постоянна връзка с местната власт. Надяваме се, че с новата политика на общината и чрез строителната програма по европейските фондове ще има работа за нашите фирми, а оттам и повече обекти за тях. Санирането е един от основните приоритети, както и подобряването на инфраструктурата.
Какво е мнението Ви за в. „Строител“, имате ли препоръки?
Вестник „Строител“ е официалното издание на КСБ, което отразява политиката на Камарата. Той представя проблемите на строителния бранш, съвременните тенденции, предизвикателства и иновации. Достига до всяко кътче на страната, а дори и извън нея. Чрез вестника Камарата дава гласност на проблемите в сектора пред министерства, посолства, общини, институции. Запознава малките и големите фирми с постигнатите резултати. Дава прозрачност на своите действия пред строители и институции. Вестникът е един от най-важните комуникационни канали, които организацията използва.
 
Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен