Във връзка с отрицателните температури на въздуха и започналия зимен сезон напомняме на участниците в строителството, че при изпълнение на строително-монтажни работи на строежи, чиито конструкции са стоманобентонни е задължително спазване изискванията на чл.2 от НАРЕДБА №3 ОТ 9 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, /Обн. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 1994г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юни 1999г./, а именно изпълнението на бетонни и стоманобетонни конструкции трябва да осигурява надеждност и безопасна експлоатация на сградите и съоръженията, като правилата за контрол и приемане на бетонните и стоманобетонните конструкции са дадени в приложението, което е неразделна част от наредбата.
Съгласно чл.2 от Приложението към НАРЕДБА №3/09.11.1994г. при температура на въздуха по-ниска от 5° С, се допуска да се изпълняват бетонови работи и замонолитвания на фуги само при наличие на съответни предписания от проектанта.