Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво

Сайт на проекта: http://ktd.dostoentrud.org/index.php/zp

Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.051-0003

Период на изпълнение: от 01.09.2019 до 01.03.2022

Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

Роля на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в проекта: Бенефициент

Партньори по проекта: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българска стопанска камара (БСК) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Проектът има национален обхват и третира проблемите на адаптивността, гъвкавостта и сигурността на заетите от гледна точка на потребности и ангажименти в областта на колективното трудово договаряне, което допринася за гъвкавостта и сигурността в прилагането на политики, които работят едновременно на съвременните пазари на труда, за подобрена организация на труда и трудовоправни отношения и за модернизиране на социалната сигурност и сигурността на заетостта. При формирането на националната политика в тази сфера, КНСБ активно подпомага достигането на гъвкавост и сигурност, което в този проект се характеризира с ангажирането на социалните партньори, както и с отчитането на специфични национални дадености и потребности  при предвиждането на конкретни, съвместни дейности и предложения на социалните партньори.

Съвместното провеждане от партньорите по проекта КНСБ, КРИБ, БСК и АИКБ на консултации по икономически, социални, екологични, трудово-правни и други въпроси и развитието на обхвата и тематичното съдържание на колективните трудови договори, е гаранция за практическата приложимост на резултатите сред работодателите. Участието на най-големите представителни организации на работодателите и работниците и служителите в един общ проект е и гаранция за устойчивостта на резултатите, като и на висок ефект на мултипликация на постигнатите резултати.

Целта на проекта е да насърчи съвместните действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие, както и във връзка с разширяването на приложното поле на добре функциониращ социален диалог и колективно трудово договаряне.

Основната цел на проекта е да се подобри защитата на трудовите, социалните и осигурителните права на заетите лица и равното им третиране на работното им място, посредством разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията и работниците и служителите към промените. Основният инструмент е разширяване на приложното поле на колективното договаряне, чрез усъвършенстването на системите за управление на човешките ресурси и здравословните и безопасни условия на труд, подобряване на диалога между организациите на работниците и служителите и работодателите на всички нива – национално, секторно и браншово.

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално, секторно и браншово равнище в сфери:

създаване на предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния диалог; подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне; въвеждане на практики за управление на човешките ресурси в предприятията.

Целите на проекта са обвързани с разработването и внедряването на специфични механизми и инструменти, допринасящи по-конкретно за:

  • Развитие на партньорски взаимоотношения между организации на работниците и служителите и организации на работодателите на национално, секторно и браншово ниво
  • Подобряване на социалния диалог и изработване на общи стратегии за секторни споразумения и колективно трудово договаряне
  • Идентифициране на иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, с цел прилагането им в практиката
  • Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;
  • Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне и социалния диалог;
  • Разработване на типови документи, програми за обучения и методически материали, необходими за въвеждането в практиката на изработените нови решения и механизми в широк кръг предприятия, в т.ч. по отношение на колективното трудово договаряне;
  • Провеждане на пилотни тестови обучения, с цел апробиране на разработени нови механизми, програми и др.