• Управител: Георги Ангелов Ночев
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Царица Йоанна 29
  • Телефон: 034/445985
  • E-mail: m.ianakova@gmail.com
  • Предмет на дейност: Изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи – мрежи и радиостанции на УКВ (местни), мрежи и телевизионни станции за разпръскване (местни), кабелни разпределителни мрежи за радио и/или телевизионни сигнали, радиорелейни линии за далекосъобщения, мобилни радиотелефонни мрежи и др.
  • Булстат: 112607315