„Строителна квалификация“ ЕАД провежда дистанционно обучение по ЗБУТ на фирми, вписани в ЦПРС, поради изтичане сроковете на удостоверенията по ЗБУТ на техни служители.

Първи модул:

  • „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа“;
  • „Координатор по безопасност и здраве в строителството по правилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП“.

Втори модул:

  • „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“

При въпроси може да се обръщате към  Христина Вутова / + 359 878 401462

Заявление за участие в дистанционно обучение по ЗБУТ