Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал

Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.051 „СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ“

Период на изпълнение: от 1-ви октомври 2019 г. в рамките на 3 години

Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

Общ бюджет: 1 650 632,34 лв.

Роля на КРИБ в проекта: Бенефициент

Географски обхват: Национален

Проектът предвижда чрез съвместни действия на социалните партньори – партньори по проекта, да спомогне за адаптацията на целевите групи по процедурата – работодатели и заети лица, към условията на труд и икономическата среда, вследствие на икономическото преструктуриране, както и за подобряване на състоянието на работещите и работната среда. Предвидените дейности по проекта са насочени към разработване и внедряване на нов модел за управление на човешките ресурси, с цел развитие на устойчив социален капитал. Предвиденият по проекта нов модел за управление на човешките ресурси представлява способ/инструмент за развитие на социален капитал, чрез който се цели да се постигне подобрена мрежа за достъп на човешкия капитал в предприятията до ресурси за развитие, като професионална информация, юридическа информация, подкрепяща психологическа среда, здравна култура, сигурност на работната среда. От своя страна развитият социален капитал ще доведе до ефективно решаване на проблеми в работния процес, споделяне на знания, подобряване на професионалното ниво чрез взаимно обучение, просоциално поведение, ангажираност към работния процес, доверие към работодателя, психологическа сигурност и като резултат – по-добро индивидуално и организационно представяне, оптимизиране на възможностите за работа на всяка възраст и вследствие на това – повишаване на продуктивността на предприятието. По този начин ще се постигнат и специфичните цели на проекта, а именно: преодоляване на предизвикателствата пред работодателите по отношение управлението на човешките ресурси, породени от засилващото се текучество, негативните демографски тенденции, застаряването на работната сила; осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните потребности на различните генерации заети лица и оптимизираща възможностите за работа на заети лица от всяка възраст, което е и съдържателната цел на инвестиционен приоритет 7 на финансиращата програма – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.