ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Издаден от Камарата на строителите в България, обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:

1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), наричан по-нататък „регистърът“;

2. изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра;

3. условията и редът за използване на отделните процедури от електронната структура на регистъра.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 26 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), наричана по-нататък „комисията“, създава, поддържа и ръководи функционирането и използването на регистъра съгласно ЗКС и устава на Камарата на строителите в България, наричана по-нататък „камарата“.

(2) Организацията и дейността на комисията се регламентират с правилник, приет от управителния съвет на камарата.

(3) Комисията по ал. 1 е независим орган на камарата, чиято дейност се осъществява в съответствие със ЗКС и с разпоредбите на този правилник и на правилника по ал. 2.
Чл. 3. Към камарата се създава звено „Регистър“, състоящо се от щатни служители на камарата и структурирано като централно звено „Регистър“ и звена „Регистър“ в областните представителства на камарата.
Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“.
Чл. 4а. В регистъра могат да се впишат холдингови дружества, които имат в структурата си вписан/и в регистъра строител/и.
Чл. 5. (1) Строителите, които изпълняват строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и които подлежат на вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2 ЗКС, могат да се вписват в една или повече от следните групи:

1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;

3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;

4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

(2) Видът и броят на групите от регистъра, в които строителят желае да се впише, се определят със заявлението за вписване съгласно чл. 10, ал. 1.

(3) Строител, вписан първоначално в регистъра в заявена от него група, може да кандидатства за вписване и в други групи по реда на глава четвърта.

(4) Във всяка група съгласно ал. 1 се обособяват следните подгрупи:

1. строежи от първа до пета категория;

2. строежи от втора до пета категория;

3. строежи от трета до пета категория;

4. строежи от четвърта и пета категория.

(5) Изискванията към строителите за вписването им в групите по ал. 1 и в техните подгрупи по ал. 4 се определят в съответствие с глава втора.

(6) Строежите се разпределят по групи и категории, както следва:

1. първа група:

1.1. първа категория:

1.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ ЗУТ – строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;

1.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „е“ ЗУТ – строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;

1.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „и“ ЗУТ – производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръженията към тях;

1.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „к“ ЗУТ – производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост;

1.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ ЗУТ – други строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;

1.1.6. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и „национално значение“, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии;

1.1.7. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

1.2. втора категория:

1.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ ЗУТ – сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;

1.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „е“ ЗУТ – производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;

1.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

1.3. трета категория:

1.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ – строежи от високото строителство и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;

1.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗУТ – жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;

1.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „г“ ЗУТ – производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;

1.3.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

1.3.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ – електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции;

1.4. четвърта категория:

1.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ ЗУТ – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;

1.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „в“ ЗУТ – производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

1.4.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

1.4.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „местно значение“;

1.4.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж“ ЗУТ – електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;

1.5. пета категория:

1.5.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ ЗУТ – жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители;

1.5.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ ЗУТ – производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;

1.5.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ ЗУТ – строежи от допълващото застрояване извън тези по шеста категория;

1.5.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ ЗУТ – реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

1.5.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ ЗУТ – електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

1.5.6. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е“ ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“;

2. втора група:

2.1. първа категория:

2.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗУТ – автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;

2.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ ЗУТ – други строежи от транспортната инфраструктура с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;

2.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

2.2. втора категория:

2.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „а“ ЗУТ – пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенната улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях;

2.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

2.3. трета категория:

2.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ ЗУТ – общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях;

2.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ – елементи на транспортната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;

2.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

2.4. четвърта категория:

2.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;

2.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

3. трета група:

3.1. първа категория:

3.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗУТ – преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;

3.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „з“ ЗУТ – електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;

3.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ ЗУТ – други строежи от енергийната инфраструктура с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;

3.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

3.2. втора категория:

3.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;

3.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „ж“ ЗУТ – електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;

3.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

3.3. трета категория:

3.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ – елементи на енергийната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;

3.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д“ ЗУТ – електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата, с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14;

3.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

3.4. четвърта категория:

3.4.1. отклонения за присъединяване на строежи от четвърта категория към общите мрежи на техническата инфраструктура в областта на електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, включително абонатни станции, разпределителни табла и др. по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

3.5. пета категория:

3.5.1. отклонения за присъединяване на строежи от пета категория към общите мрежи на техническата инфраструктура в областта на електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, включително абонатни станции, разпределителни табла и др. по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

4. четвърта група:

4.1. първа категория:

4.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗУТ – преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването;

4.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“ ЗУТ – строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии;

4.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ ЗУТ – хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;

4.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж“ ЗУТ – съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;

4.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „л“ ЗУТ – други строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;

4.1.6. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

4.2. втора категория:

4.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ – разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията;

4.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ ЗУТ – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран;

4.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „и“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

4.2.4. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „к“ ЗУТ – сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;

4.3. трета категория:

4.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ – елементи на водоснабдителните и канализационните мрежи, хидротехническите, хидромелиоративните и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;

4.3.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „е“ ЗУТ – паркове и градини с площ над 1 хектар;

4.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

4.4. четвърта категория:

4.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ ЗУТ – паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;

4.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;

4.4.3. отклонения за присъединяване на строежи от четвърта категория към общите мрежи на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията, включително водомерни шахти, локални пречиствателни съоръжения и др. по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

4.5. пета категория:

4.5.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „ж“ ЗУТ – рекултивация на стари нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат;

4.5.2. отклонения за присъединяване на строежи от пета категория към общите мрежи на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията, включително водомерни шахти, локални пречиствателни съоръжения и др. по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Чл. 6. Строителите, които изпълняват отделни видове СМР, посочени в КИД-2008, позиция „Строителство“, и които подлежат на вписване в регистъра съгласно чл. 3, ал. 2 ЗКС, се вписват в регистъра в самостоятелна група с подразделяне, съответстващо на КИД-2008.
Чл. 7. Строителите, вписани в регистъра по чл. 6, могат да кандидатстват и за вписване по реда на чл. 4.
Чл. 8. С решение на управителния съвет на камарата по предложение на комисията към регистъра могат да се създават допълнителни групи, предназначени за вписването на лица, които подпомагат отрасъл „Строителство“, като производители и доставчици на строителни материали, полуфабрикати и изделия за влагане в строежите и др.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:

1. нямат ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. разполагат с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР;

4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:

а) за техническо ръководство на строежите;

б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;

в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;

г) за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;

д) други лица, за които с нормативен акт се изисква да са наети по трудов договор;

5. наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;

6. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности;

7. имат валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията им, изисквани по действащи нормативни актове.

(2) За изпълнението на строежи от първа категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните критерии:

1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 50 души за предходната година;

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от 3 000 000 лв.;

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година – не по-малко от 500 000 лв.;

4. производствен опит през последните три години, изразяващ се в изпълнен поне един строеж или етап (част) от строеж от съответната група или комплексен опит в някоя от групите.

(3) За изпълнението на строежи от втора категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните критерии:

1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 30 души за предходната година;

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от 1 500 000 лв.;

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година – не по-малко от 200 000 лв.;

4. производствен опит през последните три години, изразяващ се в изпълнен поне един строеж или етап (част) от строеж от съответната група или комплексен опит в някоя от групите.

(4) За изпълнението на строежи от трета категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните критерии:

1. средносписъчна численост на персонала – не по-малко от 5 души за предходната година;

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от 100 000 лв.;

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година – не по-малко от 10 000 лв.;

4. производствен опит през последните три години, изразяващ се в изпълнени отделни видове строително-монтажни работи.

(5) За изпълнение на обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е“ ЗУТ в регистъра се вписват строители, които отговарят на изискванията по ал. 1, имат опит в областта на реставрацията и консервацията на обекти – културни ценности, и в състава на персонала им участва квалифициран специалист – архитект.

(6) Изискванията по ал. 2, 3 и 4 не се прилагат за строители, вписани в регистъра за изпълнение на обектите по ал. 5.

(7) Вписаните в регистъра строители могат да изпълняват строежи от съответната група и категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата група.
Глава трета
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Чл. 10. (1) Комисията утвърждава образците на заявленията и ги предоставя на строителите.

(2) Заявлението се попълва в електронен формат и придружено от съответните документи се подава на хартиен носител в звено „Регистър“ в областното представителство на камарата по седалище на строителя или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

(3) Когато заявлението се подава лично или чрез пълномощник, подаващият заявлението следва да удостовери самоличността си или представителната си власт. Пълномощниците се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Адвокатите се легитимират с адвокатско пълномощно. Когато заявлението не се подава от лицето, представляващо строителя, пълномощното се прилага към заявлението.

(4) (В сила от 1.01.2019 г. – ДВ, бр. 100 от 2017 г.) Подаването на заявление по електронен път се извършва от строителя или негов пълномощник с квалифициран електронен подпис по електронен път. Пълномощниците се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Адвокатите се легитимират с адвокатско пълномощно. Когато заявлението не се подава от лицето, представляващо строителя, се прилага електронен образ на пълномощното.

(5) Чуждестранните лица, извършващи строителство на територията на Република България, подават заявления в централното звено „Регистър“.
Чл. 11. (1) Областното звено „Регистър“ изпраща електронния формат на заявлението, придружено от документите към него, на хартиен носител до централно звено „Регистър“.

(2) При установяване на грешки или непълноти в заявлението и приложенията към него заявителят се поканва да ги отстрани в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

(3) Комисията взема решение за вписване или отказ от вписване въз основа на подадено заявление по образец, придружено от съответните документи, в 14-дневен срок от постъпването им.
Чл. 12. Всеки строител може да оттегли подадено заявление до комисията, преди последната да се е произнесла с решение по съответното заявление.
Чл. 13. Удостоверението за вписване се получава от звено „Регистър“ по седалище на строителя от лицето, представляващо строителя, или упълномощеното от него лице.
Чл. 14. (1) В удостоверението за вписване в регистъра се вписват групата строежи съгласно чл. 5, ал. 1 и категориите строежи съгласно чл. 5, ал. 4.

(2) В удостоверението за пета група строежи се вписват отделните видовете СМР съгласно КИД-2008, позиция „Строителство“.

(3) Когато строителят, вписан в регистъра за изпълнението на строежи от първа или втора категория, престане да съответства на изискванията на чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС, той подава заявление за промяна във вписването.

(4) След извършване на промяната във вписването комисията издава на строителя удостоверение по чл. 33.
Чл. 15. При отказ от вписване в 14-дневен срок комисията писмено уведомява заявителя. Уведомлението съдържа следната информация:

1. датата и мястото на издаване;

2. пълното наименование на строителя и правно-организационната форма;

3. седалището и адреса на управление на строителя;

4. лицето, представляващо строителя;

5. основанията съгласно ЗКС, въз основа на които се отказва вписването на строителя в регистъра;

6. номера на протокола, с който комисията отказва вписването на строителя в регистъра.
Чл. 16. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 ЗКС комисията заличава строителя от регистъра.

(2) Заличаването се извършва с решение на комисията, за което тя писмено уведомява строителя.

(3) След изтичане на една година от решението на комисията за заличаване от регистъра строителят може да подаде ново заявление за вписване.
Чл. 17. Отказът от вписването и заличаването от регистъра се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Глава четвърта
ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НА РЕГИСТЪРА

Чл. 18. (1) Структурата на електронната система на ЦПРС се състои от следните информационни блокове: „Нормативни документи“, „Комисия“, „Вписани в регистъра“, „Справки в регистъра“, „Звено „Регистър“, „Заличени от регистъра“, „Форум за строители“, „Електронна фактура“, „Проверки“.

(2) Структурата на електронната система на ЦПРС се състои от следните блокове по отделните процедури на регистъра: „Вписване в регистъра на БЮЛ“, „Вписване в регистъра на ЧЮЛ“, „Изгубени удостоверения“, „Промяна в обхвата – разширение“, „Промяна в идентификацията“, „Деклариране на опит“, „Промяна в обстоятелствата“, „Процедура по чл. 20, ал. 2 ЗКС“, „Промяна в обхвата – доброволно свиване“, „Процедура по чл. 28, ал. 1 от Правилника на ЦПРС“.

(3) Промени в структурата могат да се извършват с решение на комисията.

(4) Информационните материали в електронната страница на регистъра се публикуват с резолюция на ръководител звено „Регистър“.
Глава пета
ПЪРВОНАЧАЛНО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 19. (1) Строителите, които подлежат на вписване в регистъра, подават заявление до председателя на комисията, като заявяват групата и категориите, в които желаят да бъдат вписани.

(2) Строителите, които подлежат на вписване в регистъра, могат да се впишат в една или повече групи съгласно чл. 5 в зависимост от конкретната им специализация и опит.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на технически правоспособния персонал;

2. справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори;

3. удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство – в случаите по чл. 15, ал. 4 от Закона за Камарата на строителите;

4. справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни работи по видове, брой и технически параметри;

5. документ за проведено обучение на лицето по чл. 15, ал. 1, т. 4, буква „в“ ЗКС;

6. документи (лицензи, сертификати и др.), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност;

7. справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;

8. справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през последните три години с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 ЗКС;

9. справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години (по вид и местонахождение) и обем на изпълненото строителство с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 ЗКС;

10. документи за изпълнените от строителя строежи;

11. справка за изпълнените строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ ЗУТ, придружена със становище на Националния институт за недвижимото културно наследство относно качеството на изпълнение на строежите – в случаите по чл. 15, ал. 4, или еквивалентна справка, издадена от съответните компетентни органи на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – в случаите по чл. 15, ал. 4 ЗКС;

12. документи за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 11 ЗКС;

13. справка за застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 ЗКС;

14. платежен документ за внесена цена за вписване в регистъра;

15. финансова информация от годишните финансови отчети за последните три години с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 ЗКС.

(4) Комисията изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния кандидат.

(5) Обстоятелствата по декларирания опит се удостоверяват с документи, съставени съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 20. (1) В случаите, когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за вписване в регистъра се подава заявление по образец.

(2) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. копие на документ, удостоверяващ правото да се изпълняват строежи, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружено с официален превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; посл. изм., бр. 103 от 1990 г.), и с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), или посочване на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността;

2. документите по чл. 19, ал. 3, придружени с официален превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
Глава шеста
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 ЗКС

Чл. 21. (1) Строителят представя ежегодно до 30 юни в комисията заявление по чл. 20, ал. 2 ЗКС по образец за последната финансова година.

(2) Заявлението съдържа финансова информация от годишния финансов отчет за последната година.

(3) Към заявлението се прилага платежен документ за внесена цена за годишно обслужване в регистъра.

(4) В срока по ал. 1 комисията изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния строител.
Чл. 22. Комисията издава контролен талон към удостоверението за вписване в 14-дневен срок след получаване на документите по чл. 20, ал. 2 ЗКС.
Глава седма
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

Чл. 23. (1) Производственият опит се декларира в заявление по образец съгласно указанията на комисията.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. разрешение за строеж;

2. договор за строителство;

3. констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа;

4. констативен протокол за приемане на СМР.

(3) Строителят може да приложи разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация и референция, издадена от възложителя.
Глава осма
ПРОМЯНА В ИДЕНТИФИКАЦИЯТА

Чл. 24. (1) Строителят уведомява в 14-дневен срок комисията за всяка промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 ЗКС.

(2) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен срок.
Глава девета
ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Чл. 25. (1) Със заявлението за промяна в обстоятелствата строителят заявява настъпили промени в данните, които са част от основанията за вписване, съгласно чл. 20, ал. 1 ЗКС.

(2) Строителят уведомява в 14-дневен срок комисията за всяка промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 16, ал. 3, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ЗКС.
Глава десета
РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ

Чл. 26. (1) Строител, вписан в регистъра за изпълнението на определена група и категория строежи, може да подава заявление за вписване за изпълнението на строежи от по-висока категория от дадената група и/или за вписването в друга група строежи, и/или за изпълнението на отделни видове СМР, посочени в КИД-2008, позиция „Строителство“, не по-рано от три месеца от датата на последната му промяна в обхвата на вписване.

(2) Заявление за разширяване на обхвата на вписване в регистъра може да се подаде след подаване на заявление по чл. 20, ал. 2 ЗКС за предходната година с изключение на случаите, в които заявлението за разширяване на обхвата на вписване се подава в годината на първоначално вписване в регистъра.

(3) Ако с данните от последния годишен финансов отчет строителят не покрива изискванията по чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС при разширяване на обхвата на вписване, той доказва достигнати междинни резултати през текущата година.

(4) В случая на ал. 3 към заявлението се прилагат:

1. удостоверение, издадено от НАП за декларирани данни, което съдържа информация за сумираните данъчни основи на облагаемите доставки, включително доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната;

2. счетоводна справка, съставена към последно число на месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, с която се доказва изискуемата от ЗКС стойност на ДМА;

3. справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписване.

(5) Към заявлението за вписване се прилага платежен документ за внесена цена за разширяване на обхвата на вписване в регистъра.

(6) Въз основа на подаденото заявление по ал. 1 комисията разширява обхвата на вписване на строителя.

(7) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен срок.
Глава единадесета
ДОБРОВОЛНО СВИВАНЕ НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ

Чл. 27. (1) Строител, вписан в регистъра за изпълнението на определена група и категория строежи, може да подава заявление за доброволно свиване на обхвата на вписване в регистъра.

(2) Въз основа на подаденото заявление по ал. 1 комисията взема решение за промяна в обхвата на вписване в регистъра.

(3) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен срок.
Глава дванадесета
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 28, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА

Чл. 28. (1) Строител, вписан в регистъра за изпълнението на първа, втора или трета категория строежи, който с последния финансов отчет не отговаря на изискванията по чл. 9, ал. 2, 3 или 4 от правилника, се привежда в съответствие, като подава заявление по чл. 28, ал. 1 от правилника.

(2) Въз основа на подаденото заявление по ал. 1 комисията взема решение за промяна в обхвата на вписване в регистъра.

(3) На строителя се издава ново удостоверение с контролен талон към него в 14-дневен срок.
Глава тринадесета
ВРЕМЕННО ИЛИ ЕДНОКРАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл. 29. (1) В случаите на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги лицата, които имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, уведомяват комисията по чл. 26 ЗКС (централно звено „Регистър“ – София) за пълното и точно наименование на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж на основание чл. 148 ЗУТ или пълното и точно наименование на строителните и монтажните работи по сключения с главния изпълнител договор.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие на документ, удостоверяващ правото да се изпълняват строежи, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружено с официален превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, или посочване на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността;

2. копие на разрешението за строеж или копие на договора с главния изпълнител на строежа и копие на разрешението за строеж.

(3) Информацията за лицата по ал. 1 се публикува в отделен списък към регистъра.

(4) Комисията издава удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този строеж.
Глава четиринадесета
ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 30. Информацията в регистъра е публична. Тя се публикува на електронната страница на регистъра с изключение на информацията, представляваща лични данни.
Чл. 31. (1) В публичната част на регистъра за строителите, вписани в регистъра, се посочва следната информация:

1. правно-организационна форма, търговска фирма (наименование), седалище и адрес на управление, регистрация на строителя съгласно законодателството по неговата регистрация;

2. адрес за кореспонденция и контакт;

3. начин на управление, представителство и лица, представляващи строителя;

4. ЕИК на строителя;

5. обща текстова информация за строителя;

6. производствен опит;

7. финансова информация за последните три години;

8. номерът на издадените удостоверения за вписване на строителя в регистъра;

9. номер и дата на протокол на комисията за вписване на строителя;

10. групата и категорията на строежите или отделните видове СМР съгласно позиция „Строителство“ от КИД-2008, за които е вписан строителят;

11. срок на валидност на контролния талон, неразделна част от удостоверението за вписване в регистъра.

(2) За декларираните строежи и/или отделни СМР публично е достъпна следната информация: година на изпълнение, наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж, № и дата на разрешение на строеж, възложител, дата на акт образец № 15, описание на изпълнените СМР.

(3) Публично достъпни са фотокопия на следните документи: акт образец № 15, констативен протокол, вътрешноведомствени документи, аналогични на акт образец № 15, документ за приключен етап/част от строеж, разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, референция.

(4) Публично достъпно е фотокопие на заявлението по чл. 20, ал. 2 ЗКС.

(5) Строители, които от създаването си осъществяват дейност за период, по-малък от три години, предоставят информация по ал. 1, т. 6 и 7 за последната година от дейността си.

(6) Всеки може да извършва справки в публичната част на регистъра по ЕИК или фирма.

(7) Информацията от регистъра, представляваща лични данни, се предоставя по ред, определен със закон.
Чл. 32. Писмени справки за извършени вписвания в регистъра се издават по ред, утвърден от комисията.
Глава петнадесета
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ И КОНТРОЛЕН ТАЛОН

Чл. 33. (1) На вписания в регистъра строител комисията издава удостоверение по образец (формат А4), утвърден от управителния съвет.

(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа информация за:

1. шестцифрения номер на вписване в регистъра;

2. пълното наименование на строителя и правно-организационната форма;

3. седалището и адреса на управление на строителя;

4. лицето, представляващо строителя;

5. ЕИК на строителя;

6. групата и категорията на съответните строежи съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ или отделните видове СМР съгласно позиция „Строителство“ от КИД-2008, за които е вписан строителят;

7. номера на протокола на комисията за решението за вписване.

(3) Удостоверението се подписва от председателя на комисията и председателя на управителния съвет на камарата.
Чл. 34. (1) При вписването на строител в регистъра комисията издава към удостоверението за вписване в регистъра контролен талон.

(2) Контролният талон се преиздава ежегодно след подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 ЗКС.

(3) Контролният талон е неразделна част от удостоверението за вписване и съдържа следната информация:

1. двуцифрен пореден номер;

2. пълното наименование на строителя и правно-организационната форма;

3. ЕИК на строителя;

4. номер на удостоверение за вписване в регистъра;

5. валидност на контролния талон.
Глава шестнадесета
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл. 35. (1) За нанасяне на информацията в регистъра по чл. 16, ал. 3 ЗКС се разработва специализиран програмен продукт.

(2) Централното звено „Регистър“ извършва техническото водене и поддържане на регистъра.

(3) Централното звено „Регистър“ отговаря за:

1. своевременното и пълно нанасяне на информацията в регистъра съгласно чл. 16, ал. 3 ЗКС след решението на комисията за вписване;

2. актуализацията за настъпили промени на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;

3. подготовката на справки за вписаните в регистъра строители.
Чл. 36. (1) Право на достъп до пълната информация в регистъра имат председателят на камарата или упълномощеното от него лице от управителния съвет на камарата, членовете на комисията и длъжностните лица от централно звено „Регистър“ по ред, утвърден от комисията.

(2) Председателят на камарата, членовете на комисията и длъжностните лица подписват декларация за конфиденциалност на информацията, съдържаща се в регистъра и представляваща лични данни.
Чл. 37. При установена допусната техническа грешка в заявленията по отделните процедури от системата на ЦПРС строителят подава заявление за корекция на декларирани данни, придружено със съответните документи, когато това е необходимо.
Глава седемнадесета
ПРОВЕРКИ

Чл. 38. Установяването, че строител е престанал да отговаря на някое от изискванията по чл. 9 от правилника и чл. 15 ЗКС, се извършва при условията и по реда, определени в настоящата глава.
Чл. 39. Към комисията в структурата на централно звено „Регистър“ се създава звено за проверки.
Чл. 40. Комисията за проверка се състои от един член на комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и по един служител от звеното за проверки и от централно звено „Регистър“. Поименният състав на всяка комисия за проверка се определя със заповед на председателя на комисията.
Чл. 41. (1) На ежегодна проверка на случаен принцип подлежат минимум 1 % от общия брой вписани в регистъра строители.

(2) Формите на извършваните проверки относно съответствието на строителя с изискванията за вписване в регистъра са, както следва:

1. проверка по документи в ЦПРС;

2. проверка по документи на място.

(3) Срокът за приключване на всяка проверка се определя със заповедта по чл. 40, като същият не може да е по-дълъг от 2 месеца.

(4) Проверката представлява съпоставка на данните, представени от строителя при вписването му със съответния обхват в регистъра и при отделните процедури от системата на ЦПРС, със събраните и получени впоследствие данни с цел установяване на съответствието на строителя с изискванията на чл. 9 от правилника и чл. 15 ЗКС.

(5) Комисията за проверка може да изисква:

1. документите по чл. 19, ал. 3 от правилника;

2. годишен финансов отчет на строителното предприятие;

3. отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд – съставна част от годишен отчет за дейността, който се представя пред НСИ съгласно Закона за статистиката;

4. застрахователна полица за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7;

5. становище от НИНКН относно качеството на изпълнение на строежите – в случаите по чл. 15, ал. 4 ЗКС;

6. документите по чл. 23, ал. 2 от правилника, доказващи производствен опит;

7. удостоверение, издадено от НАП за декларирани данни, което съдържа информация за сумираните данъчни основи на облагаемите доставки, включително доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната;

8. справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори;

9. удостоверение за преминато обучение по Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

10. писмени обяснения от строителя.

(6) При постъпване в комисията на мотивирано писмено предложение за извършване на проверка и в случай, че предложението за проверка съдържа в себе си достатъчно данни и касае факти и обстоятелства по чл. 9 от правилника, председателят на комисията се произнася в четиринайсетдневен срок от получаването му.
Чл. 42. Строителите, вписани в регистъра, оказват съдействие на комисията за проверка при осъществяване на правомощията й при извършване на проверката и събирането на информация.
Чл. 43. (1) Със заповедта по чл. 40 от правилника се определя строителят, който подлежи на проверка, формата на проверка съгласно чл. 41, ал. 2 и срокът за извършване на проверката.

(2) Строителят се уведомява чрез връчване на препис от заповедта на председателя на комисията.

(3) По писмено искане на комисията за проверка строителят е длъжен да предостави всички необходими документи. Изисканите документи се предоставят като заверени от строителя копия в срока, посочен в писменото искане.

(4) Преди започване на проверката членовете на комисията за проверка подписват декларация за липса на конфликт на интереси с проверявания строител.

(5) Строителят може да предостави други писмени документи или справки по негова преценка.

(6) Всяка проверка на комисията за проверка завършва с доклад, в който се представя изпълнението на заповедта, събраната информация, обстоятелствата, които са установени при проверката, необходимостта от събиране на допълнителна информация и предложение за решение на комисията.

(7) Докладът от извършената проверка се изпраща за сведение на строителя по електронна поща.

(8) Докладът заедно със събраните и приложените документи, становища и справки се внася за разглеждане в комисията.
Чл. 44. (1) При установяване по надлежния ред, че строител е престанал да отговаря на критериите, определени в чл. 9, ал. 2, 3 и 4 от правилника за изпълнение на строежи от съответната категория, се променя обхватът на вписване в регистъра.

(2) Промяната в обхвата на вписване се извършва с решение на комисията по чл. 26 ЗКС.
Чл. 45. (1) При установяване по надлежния ред, че строител е престанал да отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1 ЗКС, строителят се заличава от регистъра.

(2) Заличаването от регистъра се извършва с решение на комисията по чл. 26 ЗКС.
Чл. 46. Решението на комисията се мотивира и може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 47. Членовете на комисия за проверка са длъжни да съхраняват и да не разпространяват информация, станала им известна при или по повод на изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 48. Комисията за проверка осъществява своята дейност съгласно инструкция, утвърдена от председателя на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този правилник:
„Комплексен опит“ е изпълнен строеж с издадено разрешение за строеж или етап (част) от него, който съдържа ясно разграничими строителни и монтажни работи от различни групи строежи.
§ 2. Холдинговото дружество представя доказателства, че вписаният строител от структурата му е негово дъщерно дружество по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон.
§ 3. (1) За първоначално вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за вписване, за промяна във вписването, за годишно обслужване в регистъра, за преиздаване на загубено или унищожено удостоверение и други услуги се заплаща по цени, определени от общото събрание на камарата.

(2) Цените по ал. 1 се заплащат по сметка на камарата преди подаване на заявлението за извършване на услугата.
§ 4. Допуснатите явни фактически грешки при вписване в регистъра и при издаване на удостоверения се отстраняват от администрацията на регистъра по ред, определен от комисията.
§ 5. Комисията съхранява подадените заявления с приложенията към тях на хартиен носител за срок пет години от датата на решението на комисията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Отменя се Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).
§ 7. Този правилник се приема на основание чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
§ 8. Правилникът е приет от общото събрание на Камарата на строителите на 23 ноември 2017 г.
§ 9. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на чл. 10, ал. 4, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.