Основни политики за развитие на Камара на строителите в България през 2023г.

   I. Продължаване на активните действия на КСБ при разработване и промяна на нормативната уредба в областта на строително – инвестиционния процес

1. Активна дейност по прилагане на методология за актуализация на цените на договорите по обществени поръчки в резултат на инфлация.

2. Участие на КСБ, чрез информационните канали и дейността в Областните представителства, в разяснителна кампания по Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, част от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Търсене на възможности за постигане на най-добри договорни условия (критерии за възлагане, допустими дейности, ценови условия и т.н.) за членовете и механизъм за координация при реализиране на НПВУ в тази част.

3. Иницииране на наложителни промени в действащото законодателство по основните закони: Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за културното наследство (ЗКН), Закон за шума, Закон за обществени поръчки (ЗОП), Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) в посока подобряване на устройственото планиране, проектирането, изпълнението и приемането на строежите, включително и прилагане на правилата на FIDIC в инвестиционния процес.

4. Разработване на концепции за ново строително законодателство, съвместно с останалите браншови организации от Консултативния съвет, както и участие в работни групи към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на културата (МК), Министерски съвет (МС) и др.

5. Участие в разработването на проекти на подзаконови нормативни актове по отделни направления, заложени в плановете за работа на секциите към КСБ, както и типова документация за договорните отношения в сектор „Строителство“.
Изготвяне на мотивирани предложения, становища и коментари при разработване и въвеждане на услуги по одобрение на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и други административни услуги по електронен път.

   II. Консолидиране на съществуващият опит за реализация на интегрирани концепции за развитие на човешкия капитал и гарантиране на устойчива заетост посредством:

1. Иницииране на предложения за нормативни промени и оказване на подкрепа към сектора за внос на работна сила от трети страни.

2. Утвърждаване на ангажираното партньорство с ресорните държавни органи и образователни институции за повишаване имиджа на строителната професия, привличане на повече обучаеми лица и гарантиране качеството на професионалното образование и обучение, и ученето през целия живот.

3. Продължаващо развитие на пряката форма на подкрепа към работодателите, реализирана от „Строителната квалификация“ ЕАД в изпълнение на своята мисия за подпомагане на строителната индустрия в България чрез създаване условия и възможности за придобиване и повишаване на квалификацията на кадрите, ангажирани в строителството. Непрекъснато усъвършенстване и разширяване гамата на предлаганите квалификационни продукти и услуги с добавена стойност за постигането на висококачествена, конкурентна и гъвкава образователна услуга с висока степен на съответствие с интересите и възможностите на нейните потребители.

   III. Укрепване на взаимодействието между КСБ, нейните членове и държавните институции

1. Ефективно взаимодействие между КСБ, дружествата „Строителна квалификация“ ЕАД и „Вестник Строител“ ЕАД и организациите Фондация „Български строител“ и НКСВ. Популяризиране на дейностите в изпълнение на основните политики и ползите за бранша.

2. Развитие на съществуващите механизми за саморегулация в сектора чрез дейността на Комисията по професионална етика, мониториращата роля на ЦПРС и търсене на други допълнителни форми.

3. Продължаване развитието на партньорските взаимоотношения с всички институции на държавно ниво, национално представените работодателски, синдикални и релевантни неправителствени организации по въпроси, касаещи сектор „Строителство“.,

4. Подобряване на взаимодействието на Областните представителства с институциите на местно ниво по всички въпроси и програми, свързани със строително-инвестиционния процес.

   IV. Медийна политика

1. Пълноценно използване като основен комуникационен канал на възможностите на изданието на КСБ – вестник „Строител“, сайтът му и присъствието в социалните мрежи за представяне и популяризиране на политиките на КСБ, нейната оперативна дейност, становища по актуални за сектора теми, предложения на организацията за промени в законодателството, нормативни и поднормативни документи, защита на интересите и авторитета на строителите в обществото.

2. Утвърждаване на вестник „Строител“ като основна платформа за дискусии вътре в бранша по значимите за всички вписани в ЦПРС фирми.

3. Засилване ролята на вестника в селекцията и степенуването на новините, разширяване дела на проучванията, анализите, прогнозите и коментарите на страниците на изданието.

4. Организиране на срещи и събития, както на централно ниво, така и съвместно с ОП на КСБ, с цел повишаване на информираността, поставяне на внимание на темите за дигитализацията и новите технологии в сферата на строителството.

5. Пълноценно присъствие на темите в защита интересите на отрасъл „Строителство“ и извън браншовите информационни канали – във всички възможни национални и/или регионални медии /телевизии, радиа, сайтове и други онлайн платформи, социални мрежи/. Повишаване на медийните изяви на представители на ръководството на КСБ и/или упълномощени от него вътрешни или външни говорители в изпълнение на задачите за разрешаване на проблемите пред бранша и популяризиране работата на Камарата.

   V. Международна дейност

1. Ефективна подкрепа и защита интересите на бранша на европейско ниво чрез активно участие и представителство в дейността на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и др. международни организации, в които КСБ членува. Разширяване на партньорските взаимоотношения със сродни организации за преодоляване на предизвикателства от взаимен интерес.

2. Участие в разработване и изпълнение на проекти с европейско финансиране с висока добавена стойност за строителните компании, свързани с повишаване на квалификацията, конкурентоспособността, информираността и повишаване качеството на строителната продукция и др.

3. Подготовка и провеждане на широка информационна кампания, насочена към строителните компании, относно перспективите в контекста на актуалните политики на европейско ниво – План за възстановяване и устойчивост, „Европейски зелен пакт“, „Вълна за обновяване“ (Renovation wave), “Следващо поколение ЕС (Next GenerationEU)“.

   VI. Утвърждаване лидерската роля на КСБ в дигиталната трансформация на сектора чрез:

1. Повишаване информираността на строителните компании относно:

   – съотносимите стандарти, приложимите изисквания към тях, както и планираните мерки на национално ниво. Участие в разработването и приемането на стандартите към БИС, касаещи цифровизация на сектора;
   – новите дигитални технологии, внедряването на системи и иновационни решения, както и предоставяните възможности за развитие на европейско ниво.

2. Участие в дейността на учредения по инициатива на КСБ „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“(ЕЦИХ) и предоставяне на пряка подкрепа, насочена към микро, малките и средни предприятия в сектора чрез предоставянето на специализирана информация, обучения, възможности за тестване преди инвестиране, достъп до финансиране и експертиза.

3. Участие при разработването и одобрението на Националната стратегия, Пътна карта за цифрова трансформация на строителният сектор и прилагане на СИМ (Строително- инвестиционно моделиране) и Националната стратегия по цифровизация на сектора в България в рамките на Националните работни групи към МРРБ.