Проект: VET4LEC

Програма: Социален диалог ЕК

Период: 2016-2018

Целева група: Строителни фирми, строителни специалисти и организации в сферата на ПОО

Партньори на КСБ по проект VET4LEC са: Европейски строителен синдикат EFBWW, белгийската конфедерация на синдикалните организации CSC BIE, ФСИВ „Подкрепа“, испанската строителна федерация CNC, финландският синдикат Rakennusliito, унгарската синдикална организация EFEDOSZCZ, италианските им колеги от FILLEA CGIL, както и полската синдикална организация Budowlani, словенската Камара на строителната индустрия и на производителите на строителни материали CCBMIS. Координатор на проекта е Европейска федерация на строителната индустрия FIEC.

VET4LEC е в съответствие с Работната програма на европейските социални

партньори 2016-2019 г., която е насочена към засилване на интереса към строителната индустрия, издигането на авторитета на строителната професия,  привличането и задържането на младите хора в бранша, повишаването на професионалната квалификация на кадрите и предвиждане на необходимите умения от сектора.

Проектът предвижда редица дейности, сред които са:

  • събиране, оценка и сравнение на казуси, базирани на националните проекти, финансирани по инициативата BUILD UP Skills (КСБ е единствената организация, членуващата във FIEC, която има реализиран проект по първата фаза на инициативата; наред с това Камарата в момента участва и в проект по втората фаза – BUSEnerPro, с координатор ЕнЕфект);
  • оценка на връзката между конкретните модели на ПОО (професионално образование и обучение) и ефективността им на терен;
  • взаимодействието на различните строителни професии и специалности на обекта при изпълнение на мерки по обновяване (различните СМР);
  • примери за добри практики от отделните държави за изпълнени проекти от ниско енергийното/зеленото строителство;
  • карта на знания, умения и компетентност за ниско енергийно строителство в различните национални модели на ПОО, с цел да се допринесе за внедряването на (ЕКР) европейската квалификационна рамка и други европейски инструменти;
  • разработване на насоки и препоръки за това как биха могли да бъдат преодолени идентифицираните слабости; разработване на насоки/наръчници за преподаватели;
  • засилване на партньорството между основните заинтересовани страни: социални партньори, фирми, местни/регионални власти и институциите, отговарящи за ПОО и др.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.