На 22.06.2020 г. „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, с решение на Съвета на директорите на дружеството обявява състезателна процедура за провеждане на конкурс по оферти:

  • Позиция 1 – Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект: „Терем – Хан Крум“ ЕООД, р-н Търговище, подобект: „Корпус 1 – ГАПС“ на територията на „Терем – Хан Крум“ ЕООД, р-н Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ № 31
  • Позиция 2 – подобект: „Корпус – ремонт колесни и верижни машини“ и „РСМР – подстанция вътрешна“ в ОП „Овеч“ гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев“ № 1

Подробни разяснения относно условията на търга, времето и мястото за провеждане са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес: www.terem.bg , респ. на секция Електронна борса: https://terem.bg/EMarket/RequestList.aspx