„ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД обявява състезателна процедура за провеждане на конкурс по оферти:

  1. Обособена позиция 1 – Ремонт на сграда бояджийно отделение, участък дърводелна с инв. № 000037 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД, гр. Велико Търново;
  2. Обособена позиция 2 – Ремонт на гараж на заводски автотранспорт с инв. № 000123 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД, гр. Велико Търново.

Подробни разяснения относно условията на търга, времето и мястото за провеждане са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес: www.terem.bg , респ. на секция Електронна борса: https://terem.bg/EMarket/RequestList.aspx