Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен
На 21 и 22 ноември 2016 г. в залата на ОП на КСБ – Сливен, съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД Областното представителство организира провеждането на курсове по „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.
Присъстваха над 85 души от Сливен, Ямбол и Нова Загора.
Водещ лектор беше инж. Борис Петров, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, както и лектор при обучаването на ръководители и изпълнители по безопасност и здраве в различни професионални центрове.
По време на мероприятието бяха разгледани актуални казуси, свързани с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи.
Бяха обсъдени и другите съвместни курсове, планирани за периода от зимата на 2016 г. до пролетта на 2017 г.
Всички участници преминаха успешно обучението и взеха сертификати за завършения курс.