С пълният текст на становището, изразено от Камара на строителите в България, във връзка с  насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ може да се запознаете тук.