Уважаеми членове на КСБ,

Уведомяваме ви, че наред с другите строителни стандарти, членовете на КСБ вече имат възможност да ползват и нововъведените стандарти за дигитализация и строително информационно моделиране (BIM).

За достъп до стандартите е необходимо потребителите да използват профила си в уебсайта на КСБ.

ОПИСАНИЕ:

БДС EN ISO 19650-1:2019
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Дата нa публикуване:14.02.2019 г.

БДС EN ISO 19650-2:2019
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 2: Фаза на доставка на активи (ISO 19650-2:2018)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
Дата нa публикуване:14.02.2019 г.

БДС EN ISO 19650-3:2020
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 3: Експлоатационен период на активите (ISO 19650-3:2020)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:2020)
Дата нa публикуване:17.11.2020 г.

БДС EN ISO 19650-5:2020
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 5: Подход, насочен към сигурността при управление на информацията (ISO 19650-5:2020)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
Дата нa публикуване:17.11.2020 г.
БДС EN 17412-1:2021
Строително информационно моделиране. Ниво на информационни изисквания. Част 1: Концепции и принципи
Building Information Modelling – Level of Information Need – Part 1: Concepts and principles
БДС EN ISO 12006-2:2020
Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 2: Рамка за класифициране (ISO 12006-2:2015)
Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)
Дата нa публикуване:16.03.2020 г.

БДС EN ISO 23386:2020
Строително информационно моделиране и други дигитални процеси, използвани в строителството. Методология за описване, създаване и поддържане на характеристики във взаимосвързани каталози с данни (ISO 23386:2020)
Building information modelling and other digital processes used in construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
Дата нa публикуване:17.08.2020 г.

БДС EN ISO 23387:2021
Строително информационно моделиране (BIM). Шаблони на данни за строителни обекти, използвани по време на жизнения цикъл на готов строеж. Понятия и принципи (ISO 23387:2020)
Building information modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets – Concepts and principles (ISO 23387:2020)
Дата нa публикуване:17.11.2020 г.

БДС EN ISO 29481-1:2018
Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат (ISO 29481-1:2016)
Building information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
Дата нa публикуване:17.05.2018 г.

СД CEN/TR 17741:2022
Ръководство за разбиране и използване на EN ISO 29481-1 „Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат“
Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology and format
Дата нa публикуване:23.03.2022 г.

БДС EN ISO 29481-2:2017
Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 2: Рамка за взаимодействие (ISO 29481-2:2012)
Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
Дата нa публикуване:16.02.2017 г.