На 18 април 2016 г. в залата на Камарата на строителите в гр. Сливен се проведесреща за представяне на актуални възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проекти по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.
            Организатор на събитието е Областен информационен център Сливен съвместно с Областното представителство на Камарата на строителите, гр. Сливен .
В рамките на мероприятието бяха презентирани проекти на условията за кандидатстване по две процедури за подбор на проектни предложения, а именно:
– „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и
-„Добри и безопасни условия на труд“.
Събитието е част от национална кампания под наслов „Успешни ЗАЕДНО“, която се провежда в периода 22 март – 9 май 2016 г. в цялата страна. Инициативата се организира от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Кампанията е насочена към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, като целта е да се идентифицират нуждите на бизнеса и да се обвържат с реални възможности за финансиране, които се предоставят по Оперативните програми 2014-2020 г.
            Презентацията бе проведена от Весела Омайникова – Управител на ОИЦ Сливен и Яница Вушева- експерт „Комуникация, информация и логистика”, ОИЦ Сливен.
 
2