Ръководството на секция Метални конструкции при Камара на строителите в България организира първото за 2020 г. редовно заседание на секцията,  което ще се проведе на 13 февруари (четвъртък) 2020 год. от 11,00 ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния

  Дневен ред:

  1. Информация за дейността на секцията и изпълнението на програмата за 2019 г.
  2. Информация и запознаване членовете на секцията с постигнатия напредък по разработване на проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции.
  3. Обсъждане на предложения и теми за включване в Плана за работа на секцията през 2020 г.
  4. Разни.

Всички заинтересувани, които желаят да членуват в секцията, могат да изпращат попълнено Заявление за членство в секцията до инж. Виолета Ангелиева, организационен секретар на секция „Метални конструкции“, GSM: 0879 971 188 и е-mail: [email protected].