Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  представя за съгласуване работен проект на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Строител“. Проектът на ДОС е разработен от авторски колектив с участието на специалисти от професионалната област и включва: изискванията към кандидатите за обучение, описание на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Документът съдържа разписани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Според изискванията за разработване на ДОС описанието на професията трябва да представя обобщена картина на основните трудови дейности, които изпълняват лицата, упражняващи съответната професия и да е ориентирано към тенденциите в развитието на отрасъла.

За постигане на реалистично описание на професията, е необходимо обсъждане на структурния елемент „Описание на професията“ с представители на работодатели в съответната професионална област. Материалът може да бъде намерен тук.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да дадете предложения за допълнения на  т.2 „Описание на професията“  като предложенията трябва да са насочени към трудовите дейности, отговорностите, личностните качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) За Ваше улеснение материалът е изнесен в отделен файл.

Вашите коментари и предложения може да изпратите в срок до 09.11.2021 г. на електронна поща [email protected] и [email protected]