Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Проведени обучения в КСБ ОП-Смолян

октомври 8, 2019 @ 12:00 am

На 03.10.2019 г. и 04.10.2019 г. в КСБ ОП-Смолян се проведоха две обучения в сътрудничество със “Строителна квалификация” ЕАД.

Лекторът доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, преподавател в катедра “Технология и механизация на строителството” в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) започна курса с първия модул за „Длъжностни лица по безопасност и здраве при изпълнение на СМР” и „Координатор по безопасност и здраве в строителството” по правилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. Основните теми, които бяха засегнати, са задълженията на възложителя, проектанта, строител и техническия ръководител за предотвратяване на злополуки, както и основни права, задължения и отговорности за осигуряването на безопасни условия на труд при изпълнението на СМР.

Разгледаха се трудовите злополуки и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № 2/2004 г. Лекторът запозна участниците с организацията на строителната площадка за безопасно изпълнение на СМР и  оценката на риска на работното място. Той напомни важността на инструктажа и инструкциите по безопасност и здраве при работа в строителната фирма и разясни основните разлики между длъжностните лица по безопасност и здраве и  функциите и задачите на координатора по безопасност и здраве съгласно Наредба  №3/27.07.1998 г. В заключение бе засегнат и плана по безопасност и здраве.

Във втория модул от обучението с тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” доцент Хрисчев представи действащата нормативна уредба и основните положения на наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България. Бяха разгледани декларациите за експлоатационните показатели и за характеристиките на строителния продукт. Дискутира се  оценяването на съответствието на строителни продукти с националните изисквания и контрола в процеса на инвестиционното проектиране и изпълнение на строежите. В заключение, лекторът посочи звеното за контакт относно продукти в строителството.

В първия ден от серията от обучения бяха обучени 40 служители на строителни фирми от региона. Финансирането на обученията е съгласно утвърдената от УС на КСБ процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес.

При засилен интерес премина и второто обучение с тема „Строителни скелета – безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“, което е в рамките на “Строителна академия”.

Водещи на обучението бяха доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев и представители на Българска скеле асоциация инж. Страхил Чалъков и инж. Иван Маринов.

Лекторите започнаха с видовете строителни скелета – носещи (кофражни), работни, фасадни и мобилни и основни елементи и компоненти на строителните скелета. Инж. Иван Маринов запозна участниците с изискванията към материалите и действаща нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строителните скелета, както и с общите изисквания на подзаконовите нормативни актове. Очертаха се специфичните изисквания на действащите БДС – БДС EN 12810, БДС EN 12811, БДС EN 12812 и др., разяснено бе съдържанието и реда за работа с проектната документация, наръчника за продукта и съответните инструкции.

Инж. Страхил Чалъков посочи класовете работни и фасадни скелета и какви са допустимите натоварвания. Разгледани бяха типови структурни конфигурации и монтажни схеми при различните системи скелета (в т. ч тръбни скелета, рамкови, модулни и др.). Разясниха се изискванията при изграждане на скеле върху различни основи и начините при анкериране към конструкцията. Инж. Чалъков обърна внимание на опасностите и рисковете при работа със скелета и какви са изисквания за безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж. Посочи отговорностите и задълженията на участниците в процеса и на длъжностните лица и необходимостта от използване на лични предпазни средства – реда за ползване и изисквания съгласно БДС. Дадени бяха препоръки какви организационни мерки са необходими на строителната площадка преди започване на работа за осигуряване на ЗБУТ, каква е последователността при монтажа и демонтажа на скелетата и бе разяснено как се приемат, проверяват и инспектират строителните скелета.

В заключение бяха представени добри практики при изпълнение на строителни скелета съгласно ЗБУТ.

Всички участници получиха удостоверение за завършените обучения.

Детайли

Дата:
октомври 8, 2019
Час:
12:00 am
Категории за Събитие:
,

Детайли

Дата:
октомври 8, 2019
Час:
12:00 am
Категории за Събитие:
,