Комисията, като взе предвид:
• продължаващата извънредна епидемична обстановка и необходимостта от спазване на въведените противоепидемични мерки;
• удължените срокове за публикуване на годишните отчети в ТР до 30.09.2021 г.,

РЕШИ:

Удължава срока за подаване на заявлението по чл. 20, ал.2 от ЗКС за 2020 г. до 17.00 ч. на 29.10.2021 г.

Настоящото решение да се изпрати до областните звена регистър на КСБ и да се публикува на интернет страниците на КСБ и ЦПРС.