Финансираща програма: ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Период на изпълнение: 23.12.2017 – 31.10.2019 г.

Бюджет: Общата стойност на договора е в размер на 2 024 165 лева без ДДС

Обхват на проекта: Национален

Предмет на договора: Развитие на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence чрез разширяване на капацитета и обхвата на MyCompetence и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила.

Целеви групи: Служители на институции, работещи в сферата на пазара на труда, работодатели, търсещи работа лица, заети лица.