РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОЕКТА НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

По инициатива на Областното представителство (ОП) в Сливен на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе среща между доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, ръководител катедра “Технология и мениджмънт на строителството” във Висше строително училище “Л. Каравелов” – София и Весела Омайникова, управител на Областен информационен център – Сливен. На нея бяха представени условията за кандидатстване по процедурата „Адаптирана работна среда“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейския социален фонд плюс по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027“. Очаква се програмата да бъде обявена след 15 септември. Общият финансов ресурс е 100 млн. лв. БФП ще бъде 100% за микро,  малки и средни предприятия.

Участниците в срещата коментираха допустимите дейности по мярката, които включват разработване на „зелени“ модели по организацията на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията.

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов беше в Сливен по покана на ОП на КСБ – Сливен, като водещ лектор на ежегодно провежданите курсове по „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществени изисквания за безопасност“. В обучението проведено съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД, се включиха над 180 представители от строителният бранш от Сливен и Нова Загора, включително и архитекти от община Сливен.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.