Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде активирана в ИСУН на 14.05.2020 г.  и от  10:00 ч. ще могат да се подават проектни предложения.

Крайният срок за подаване на документи е 15.06.2020, 16:30 ч.

Подробна информация от УО на ОПИК може да бъде намерена на следния интернет адрес.