Протокол № 4 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“