Протокол № 1 за 2020 Г. от заседание на секция „Високо строителство“