Протокол № 1 за 2020 Г. от заседание на секция “Високо строителство”