Протокол № 1 за 2020 г. от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“