Пълният текст
Извадки от проекто-закона
–––––––––––––––––––
§47. Създава се чл. 53б:
Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и изискванията на възложителя са покрити от условията за вписване в този регистър.”
–––––––––––––––––––
§12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
в) в т. 8 след думата “възложителите” се добавя “могат да”, а след думите “експерти при” се добавя “подготовка и”;
т.е.
8. поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
–––––––––––––––––––––––––
§28. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
2. В ал. 3 след думите “чл. 7, т. 1 – 4” се добавя “могат да”.
т.е.
(3) Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 могат да привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.