Да се разшири кръгът на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Това предвижда проект за изменение на ЗУТ, който бе публикуван за обществено обсъждане. За това всички участници в строително-инвестиционния процес да носят отговорност за делата си от години настояват и от Камарата на строителите в България. По този начин ще е ясно кой по веригата е виновен за евентуални грешки и сбъркалите ще си понесат вината, категорични са експертите.

Внесените за обществено обсъждане изменения на ЗУТ предвиждат отговорност да носят  вече и проектантите, лицата, упражняващи технически надзор по част „Конструктивна“, и консултантите – физически или юридически лица.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в отговор на въпрос за мерките за повишаване качеството на строителството, на влаганите строителни продукти и завишаване на контрола върху строителния процес.

Промени в Устройствения правилник на ДНСК пък ще засилят административния контрол. Новосъздаденият отдел във ведомството „Строително-продуктов контрол“ ще има за задължение извършването на проверки за качеството на влаганите материали в строежите.

Проверките на влаганите в строежите от I, II и III категория строителни материали ще бъдат проверявани от регионалните дирекции за национален строителен контрол, като началниците им ще представят доклади за резултатите от тях на всеки три месеца.

С цел повишаване качеството на строителството се подготвя изменение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, с която ще се увеличат минималните гаранционни срокове. Това ще доведе до по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите и надзорните лица, стана ясно от думите на Аврамова.

ДНСК и „Научноизследователски строителен институт“ ЕООД при строителното министерство заедно ще извършват проверки и контролни изпитвания на проби от влаганите строителни продукти, както и от местата за техния добив и производство.