Секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ инициира изработване на анализ, оценка и определяне на необходимите промени на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, в частта – изграждане.

Разработване на Проекта за промени в Наредбата бе възложен на група експерти от секцията и УАСГ под ръководството на професор Димитър Аличков.

Бе извършен анализ на текстовете от част Трета „Изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на водоснабдителните системи”, глави: десета; единадесета; дванадесета; тринадесета; четиринадесета; петнадесета и шестнадесета. След запознаване с Наредбата, приложимите стандарти, наредби, др. нормативни документи и добрите европейски и световни практики, касаещи изграждането и експлоатацията на водоснабдителни системи, kолективът от експерти идентифицира проблеми, пропуски, неточности, неясноти и  несъответствия, и разработи текстове и приложения, които ще бъдат предложени за включване в съществуващата Наредба.

Вашите предложения, мнения и становища по разработката може да изпращате на елeктронна пощта [email protected]

С предложенията за актуализация на Наредба 2 може да се запознаете ТУК