Счита се, че с Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която е в сила от месец януари 2007 г., са създадени нормативни условия за цялостно паспортизиране на сградния фонд и на техническата инфраструктура – за нови и за съществуващи строежи. Предвид изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, в МРРБ се получиха множество реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители, направени бяха редица публикации и коментари в пресата, в които се споделя, че в условията на висока степен на несигурност, породена от извънредните обстоятелства на пандемията от COVID-19, гражданите, както и държавните и общински институции няма да могат да се справят в посочения срок с разхода за задължителна паспортизация. Обществеността изразява неразбиране по отношение на изискването за обследване и паспортизация на съществуващи частни строежи когато не са налице намерения за изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), свързани с конструкцията им или с издаване на разрешение за строеж.

Основна цел на предлаганото изменение на наредбата е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане след публикуване на проекта на наредба и мотивите на Портала за обществени консултации и на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 14 дни, мотивиран от обстоятелството, че проект на Наредба за изменение на  Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и придружаващите го мотиви вече е бил подлаган на процедура по обществено обсъждане, в периода 29.04.2021 г. – 31.05.2021 г.

Дата на откриване: 19.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.8.2021 г.