На портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. ,бр. 95 от 2017 г.)

Проектът цели:

да се избегне налагането на допълнителна административна тежест (съставяне на декларация за характеристиките на строителен продукт) върху производителите, чиито продукти попадат в обхвата на Директива 2009/125/ЕО и Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.(обн., ДВ бр. 41 от 31.05.2011 г.) и едновременно с това попадат и в обхвата на определението за „строителен продукт“; – регулирането на национални изисквания за влагане на продукти за повторна употреба в строежите, както и методите за тяхното оценяване, с оглед осигуряване прилагането на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата му нормативна уредба;

облекчаване на административната тежест на кандидатите за нотификация, заявили същия обхват и за акредитация;

актуализация, допълване и синхронизиране на разпоредби, за които са установени проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и прилагане на електронния обмен на информация.

Дата на откриване: 3.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.3.2020 г.