Община Търговище продължава подготовката на проекта за изграждане на индустриална зона в Търговище по програма по Плана за възстановяване и устойчивост.

На предстоящата сесия на Общинския съвет се внася докладна с искане на разрешение за създаването на „Консорциум Индустриален парк – Търговище“ ДЗЗД. В него ще участват „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД и „Прима Магна Груп” АД.

Акционерното дружество е заявило желание за партньорство пред Общината и ще осигури част от необходимите имоти, върху които ще бъде изградена зоната.

Целта на обединението е съвместно кандидатстване по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции.

Впоследствие, индустриалната зона ще бъде създадена и ще функционира на основата на това публично-частно партньорство. Предвижда се тя да бъде управлявана от външен оператор.

Според изискванията на програмата, е необходимо да бъдат осигурени поне 300 дка за обособяването на индустриалния парк. В обхвата му ще се включат поземлени имоти от промишлената зона на града и поземлени имоти, общинска собственост, в землището на село Васил Левски. Набелязани са терени, които са в близост до главния път СофияВарна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа
инфраструктура – захранване с електричество, ВиК и други.

Сред включените в Плана за възстановяване и устойчивост приоритети са тези за стимулиране на местната икономика и изграждането на индустриална зона, обновяване и модернизиране на градската среда, на образователната, здравната и социалната инфраструктура, както и осигуряването на качествени административни услуги.

Разписани са и мерки, свързани със съхранението и развитие на културата и традициите, на спорта и младежките дейности, запазването на екологичната устойчивост и териториално развитие. Приоритетите са съобразени и с възможностите за развитие на връзките с други общини

по данни на община Търговище